Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0265-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0093
Наименование: Център за социална интеграция на малцинствата
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Интеграция на малцинствата"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Никола Козлево
Описание
Описание на проекта: Изграждане и развитие на комплекс от социални услуги, които отговарят на индивидуалните нужди на пот-ребителите от ромската общност от община Никола Козлево. Развитие и усъвършенствуване на комплекс от социал-ни услуги, стимулиращи активното участие на ромска-та общност в дейности, насочени към преодоляване на последиците от социалното изключване.
Дейности: Дейност 1. Подготовка стартирането на Център за социална интеграция на малцинствата Подготовка и организиране на офис в наетото помещение 1. Подбор на персонала на Центъра, разработване на длъжностни характеристики и сключване на договори с тях - Управител на центъра – на трудов договор, на пълно работно време - Социални работници – 10 човека, на трудов договор, на пълно работно време. В с.Църквица ще бъдат назначени 3 човека, а в селата Никола Козлево - 2, Вълнаре - 2, Пет могили, Крива река и Хърсово ще бъде назначен по 1 социален работник. - Хигиенист – на трудов договор, на пълно работно време 2. Популяризиране на Центъра сред местните общности – отпечатване и разпространяване на рекламна дипляна и на рекламни афиши; провеждане на срещи в селата Църквица, Никола Козлево, Вълнаре, Пет могили, Крива река и Хърсово
Дейност 2. Ремонти дейности, доставка на оборудването и обзавеждането на Центъра Още през м.01 ще стартираме процедура за избор на изпълнители за: - Извършване на текущ ремонт - Доставка на оборудване и обзавеждане За нормалната работа на екипа на Центъра ще закупим 2 бюра, 4 стола, 2 компютърни конфигурации; мултифункционално устройство – копир, факс, скенер и принтер; 2. секционни шкафа Ще бъде обособена обща стая за индивидуални консултации и общи срещи на екипа,за открити лекциии групови консултации, за която ще закупим бюро, стол, диван,заседателна маса, 12 стола, флипчарт, бяла дъска.
Дейност 3. Обучение, супервизия и обмяна на опит на екипа на Центъра Управителят на Центъра, социалните работници и експертите от мобилната секция ще преминат 5 дневно обучение. Целта е да започнат да се опознаят и за започнат да работят в екип, да получат основни знания за същността и изискванията на социалните услуги, които ще предоставят; да изградят умения за предоставяне на социални услуги, умения за грижовно отношение към потребителите, умения за проучване на потребностите и т.н. След приключването на обучението социалните работниците ще работят под супервизията на опитен експерт в социалните дейности. На всеки три месеца ще се провеждат методически срещи на социалните работници и супервайзора, на които ще се прави оценка на извършената работа, ще се дискутират конкретни случаи, при необходимост ще се планират индивидуални и групови консултации на потребителите на социалните услуги. Задача на супервайзора ще бъде и представянето на различни техники и методи за успешна индивидуална работа с потребителите. Така ще осигурим продължаващо обучение на социалните работници и ще изградим местен капацитет за предлагане на качествени социални услуги. С резултатите и изводите от супервизията ще бъдат запознавани ръководството на Центъра, ръководителят на проекта, Управителният съвет на кандидата. Една от задачите на управителя на Центъра е да про-учва и популяризира добри практики в областта на социалните услуги. Ще бъдат проучени добри практи-ки в страната и ще се организира посещение с цел об-мяна на опит, проучване и внедряване на добра соци-ална практика.
Дейност 4. Социални услуги в общността Във всяко от селата Църквица, Никола Козлево, Вълнаре, Пет могили, Крива река и Хърсово ще работи социален работник, който ще живее в съответното населено място. Основната му задача ще бъде индивидуална работа с лицата от ромската общност. След преминатото обучение социалните работници ще работят с местната общност в следните направления: - предоставяне на административни услуги - по-пълване на заявления, декларации, документи на неграмотните потребители - индивидуална работа с родители, чиито деца са застрашени от отпадане от училище, при необхо-димост ще се включи външен експерт - индивидуална работа с родители, които планират ранен брак за своето дете - популяризиране на информация за свободни ра-ботни места и изграждане на нагласи за мобил-ност – в Центъра за социална интеграция ще се събира и обобщава информация за свободни ра-ботни места в община Никола Козлево, област Шумен и област Варна. Тази информация ще се подава веднага към социалните работници, които ще я разпространяват и ще подпомагат попълва-нето на документите от хората, които искат да кандидатстват за свободните работни места - популяризиране на информация за възможности за включване в различни обучения за придобива-не на образование или повишаване на квалифика-цията – тази информация ще се събира и обобща-ва в Центъра и ще се подава веднага към социал-ните работници. Тяхна задача ще бъде не само да информират хората, но и да ги мотивират чрез провеждат индивидуални разговори, да ги подпо-магат при попълването на необходимите доку-менти - ще организират индивидуални и групови консул-тации по здравни теми, които ще се предоставят от външни експерти - ще организират публични лекции на външни екс-перти по актуални теми – здравна профилактика, възпитание на децата, разработване на семейни бюджети, планиране на живота и др.
Дейност 5. Мобилна секция на Центъра за социал-на интеграция на малцинствата Към Центъра ще бъде изградена мобилна секция от външни експерти, които след заявка на социалните работници ще дават индивидуални и групови консул-тации на целевата група. Мобилната секция ще включва психолог, педагог и лекар. При необходи-мост ще бъдат привличани и други специалисти. Ос-вен консултациите външните експерти, по предвари-телно изготвен график, ще изнасят лекции по селата по различни теми: здравна профилактика – СПИН и ХИВ, туберкулоза, хепатит; здравни грижи за децата и необходимите ваксинации; репродуктивно здраве; възпитание на децата – проблеми при отделните въз-растови групи и др. Ще бъдат разработени и дипляни с информация на достъпен език как да се пазим от за-разните болести, от нежелана бременност, необходи-мите ваксини при децата и др. Външните експерти ще работят на граждански дого-вор.
Дейност 6. Кръгла маса В последния месец от реализирането на проекта ще проведем кръгла маса с 50 участника – работещите по проекта, потребители на услугите, представители на НПО и местни власти от област Шумен, представите-ли на доставчици на социални услуги в областта и др. Ще бъде направен анализ на изпълнението на проекта, ще се популяризира разработения модел на работа, ще се обсъдят пътища за продължаване на дейността на Центъра. На участниците ще бъде раздадена брошура описваща дейността на Центъра и неговите постиже-ния.
Дейност 7. Информация и публичност За популяризиране на проекта и на финансовия при-нос на ЕСФ и ОП РЧР ще проведем информационна кампания, която включва: - Отразяване в пресата – - ще дадем 2 пресконференции: едната при стартира-нето на проекта за популяризиране на проекта, а дру-гата – при неговото приключване за популяризиране на постигнатите резултати Рекламни издания: - рекламна брошура, представяща проекта и финансо-вия принос на ЕСФ и ОП РЧР – тираж 1000 бр., раз-мер А4, пълноцветен печат - обозначителна табела, която ще бъде поставена на сградата на Центъра - обозначителни стикери, които ще бъдат поставени на закупеното оборудване и обзавеждане - 300 броя афиши за популяризиране на лекциите, бе-седите и дискусиите - брошура, описваща дейността на Центъра и постиг-натите резултати - рекламни папки за участниците в кръглата маса и пресконференциите – 25 бр. Ще бъде разработен сайт на проекта, на който ще бъде представен проекта, финансовия принос на ЕСФ и ОП РЧР, ще се отразява изпълнението на проекта, ще се споделят добрите практики и постижения, ще има рубрика „Добри практики”, в която ще бъдат предста-вяни добри практики от страната и чужбина.
Дейност 8. Управление и мониторинг През първия месец от стартирането на проекта ще бъ-дат разработени система за мониторинг и оценка на изпълнението на проекта, система за финансов конт-рол по разходването на средствата, длъжностни ха-рактеристики на персонала на Центъра и др. Ежемесечно ще се провеждат срещи на екипа на про-екта с персонала на Центъра, на които ще се прави оценка на изпълнението на проекта, на спазването на план-графика, на разходването на средствата; ще се анализира информация от мониторинга и при необхо-димост ще се предлагат промени, които да гарантират изпълнението на проектните дейности и постигането на неговите цели; ще се планират дейностите за следващия месец.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 129 190 BGN
Общ бюджет: 97 694 BGN
БФП: 97 694 BGN
Общо изплатени средства: 94 953 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 694 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 838 BGN
2011 22 290 BGN
2012 46 825 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 953 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 962 BGN
2011 18 946 BGN
2012 39 802 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 710 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 876 BGN
2011 3 343 BGN
2012 7 024 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 243 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Разкрита иновативна форма на социални услуги в общността 0265
Индикатор 3 Обучен персонал на Социалния парк 0265
Индикатор 4 Проучена и внедрена добра социална практика след обмяната на опит 0265
Индикатор 5 Дадени 120 индивидуални консултации
Индикатор 6 Дадени 30 групови консултации
Индикатор 7 Лица, ползващи услугите на Социалния парк 0265
Индикатор 8 Предоставени социални услуги в общността 0265
Индикатор 9 80% от потребителите смятат, че са получили точно услугата, от която се нуждаят 0265
Индикатор 10 80% от потребителите оценяват високо качеството на предоставяните услуги 0265
Индикатор 11 100% от персонала оценява високо качеството и практическата насоченост на проведеното обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз