Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0080-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Отново заедно”
Бенефициент: Община Нова Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: 1. Разработване и разпространение на информационни материали за услугата „домашен помощник” и провеждане на кампании сред потенциалните потребители на социалната услуга и кандидатите за работа. 2. Извършване на индивидуална оценка на потребностите от социални услуги на потенциалните потребители. 3. Подбор на потребителите на социалната услуга „домашен помощник” и разработване на индивидуален план за удовлетворяване на конкретните им нужди. 4. Подбор на домашните помощници. 5. Въвеждащо обучение на домашните помощници за предоставяне на качествена услуга. 6. Назначаване на домашните помощници и изготвяне на индивидуален план-график. 7. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата „домашен помощник” с включени права и отговорности на всички страни по договора. 8. Предоставяне на социалната услуга „домашен помощник” на одобрените потребители. 9. Поддържащо обучение и супервизия.
Дейности: Разработване и разпространение на информационни материали за услугата „домашен помощник” и провеждане на кампании сред потенциалните потребители на социалната услуга и кандидатите за работа Ще бъдат изработени и разпространени информационни материали за: предоставената безвъзмездна помощ по Оперативната програма; организацията доставчик на социалната услуга; процеса на предоставяне на услугата „домашен помощник”; описание на правата и задълженията на предоставящите социални услуги и съответно на потребителите. Ще се проведат информационни кампании чрез организиране и провеждане на стартова пресконференция с помощта на местните печатни и електронни медии. Ще бъдат разработени текстовете за материалите; ще бъде избран изпълнител, на който ще се възложи предпечат и печата им. В сайта на водещата организация ще бъде публикувана информация. Няма да бъдат разходвани средства от партньора.
Извършване на индивидуална оценка на потребностите от социални услуги на потенциалните потребители На всяко лице подало заявление за ползване на социалната услуга „домашен помощник” ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите. С оглед качественото извършване на индивидуалните оценки ще бъдат подбрани и наети двама експерти. Ще бъде приложена методика за оценка на потребностите на кандидат-потребители на социалната услуга „домашен помощник”. Чрез реализирането на тази дейност от една страна ще се извърши прецизен и справедлив подбор при кандидат-потребителите, а от друга - оценката ще послужи за основа при разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услугата. Основната група оценки ще бъде извършена след стартиране на проекта. Предвижда се при необходимост да се извършват нови такива.
Подбор на потребителите на социалната услуга „домашен помощник” и разработване на индивидуален план за удовлетворяване на конкретните им нужди Въз основа на оценката и степента на неотложност на включване ще се извърши подбора на лицата, които ще ползват услугата „домашен помощник”. На всеки един одобрен за включване ще бъде разработен индивидуален план, който се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Индивидуалния план ще бъде изготвен от експерта в екипа за управление на проекта и подбран и нает за целта консултант, съвместно с потребителя, в съответствие с изискванията на чл.40, ал.2 от ППЗСП. Основната група планове ще бъдат изготвени след оценката на потребностите. Предвижда се при необходимост да се извършват нови такива.
Подбор на домашните помощници За целта ще бъде разработена процедура за подбор на кандидатите, желаещи да работят като домашни помощници. Кандидатите за работа могат да бъдат безработни, пенсионери, студенти.
Въвеждащо обучение на домашните помощници за предоставяне на качествена услуга Въвеждащото обучение на лицата гарантира качеството на предоставяната социалната услуга. За целта ще бъде подбран и нает експерт - обучител. Обучението ще се извърши в рамките на 5 дни по теми, в съответствие с Методиката за предоставяне на социалната услуга в общността „Домашен помощник”. Квалификационния курс ще завърши с решаване на тест и връчване на сертификат за успешно завършен курс. За 21 лица, които са от малките населени места на общината ще бъдат предвидени разходи за командировка и консумативи и материали.
Назначаване на домашните помощници и изготвяне на индивидуален план-график Лицата ще бъдат назначени на пълен работен ден или почасово. Ще бъде изготвена длъжностна характеристика и разработени и приложени към трудовия договор индивидуален план-график, включващ обслужваните от него потребители. Ще бъде закупено работно облекло.
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата „домашен помощник” с включени права и отговорности на всички страни по договора. Ще бъдат сключени договори с потребителите на социалната услуга, в които подробно ще бъдат описани правата и задълженията на всички страни по договора – доставчика на социални услуги (бенефициента) и прекия доставчик на услуги – „домашен помощник” и потребителя
Предоставяне на услугата „домашен помощник” на одобрените потребители Социалната услуга „Домашен помощник” ще се предоставя на възрастни болни хора, самотни лица и хора с трайни увреждания в зависимост от специфичните им потребности - в рамките на пълен работен ден от лица, търсещи работа и/или под формата на почасови услуги от работещи, учещи или пенсионирани лица. Домашният помощник ще предоставя услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.
Поддържащо обучение и супервизия на домашните помощници Проведени два обучителни модула – всеки по един ден на 40 домашни помощници за повишаване качеството на предоставяната социалната услуга. Обучението ще бъде с практическа насоченост. В периода между обученията ще се провеждат регулярни супервизии по теми,предлагани от домашните помощници по един ден на месец по предварителни заявки. За целта ще бъде подбран и нает експерт - супервизия. За 30 лица, които са от малките населени места на общината ще бъдат предвидени разходи за командировка.
Организация и управление на проекта За целите на изпълнението на проекта ще бъде сформиран екип за управление и координация, който ще се състои от хора с различни профили, необходими за качественото реализиране на заложените дейности. Екипът ще следи изпълнението да се извършва в съответствие с установените процедури, съгласно изискванията на Възложителя и специалните условия на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЧР”. Ще бъде разработен график на дейностите с отговорни лица за изпълнението им; методология за извършване на мониторинг и контрол; план за реализиране на информационната кампания.
Отчитане и популяризиране на резултатите по проекта Обобщаване на междинните отчети и разработване на финален отчет. За популяризиране и отчитане на заложените цели в проекта се предвижда изработване и разпространение на печатни материали, като предпечата и печата ще бъдат възложени на изпълнител, финална пресконференция, от местни печатни и електронни медии. Ще бъде публикувана информация и в сайта на водещата организация. Предвидени са средства за изпълнител – кетъринг. Не се предвижда партньора да разходва средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 564 BGN
Общ бюджет: 185 169 BGN
БФП: 185 169 BGN
Общо изплатени средства: 167 973 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 185 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 513 BGN
2011 58 053 BGN
2012 70 407 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
167 973 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 157 394 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 586 BGN
2011 49 345 BGN
2012 59 846 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
142 777 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 927 BGN
2011 8 708 BGN
2012 10 561 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 196 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0080-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз