Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0045-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0079
Наименование: Център за обществена подкрепа „Семейна грижа”
Бенефициент: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Две могили
Описание
Описание на проекта: Услугата ще се предоставя в общността с цел подкрепа на деца в риск и на техните семейства за изграждане на благоприятна семейна среда и интеграция в общността. Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви; и др.
Дейности: 1.Информираност и публичност За постигане на целта на дейността ще бъдат използвани разнообразни подходящи форми: Ще се изработи и поддържа интернет сайт на Център за обществена подкрепа „Семейна грижа”, Разпространяване на ежемесечни прессъобщения до печатните и електронните медии в региона; Три пресконференции през времетраенето на проекта; Изработване и поставяне на информационна табела, обозначаваща сградата и предоставяните услуги; Подготовка, печат и разпространение на информационна дипляна в тираж от 100 бр., Плакати – 20бр. Брошури за всяка от услугите, предоставяни в Центъра – по 100бр. Необходимостта от изпълнението на тази дейност е свързано с устойчивостта и възможностите за мултиплициране на резултатите от проекта
2.Обновяване и текущ ремонт на помещенията, в които ще се предоставят услугите /СМР/ За постигане на целта Община Две могили ще предостави помещение и ще проведе необходимата процедура за избор на фирма изпълнител на СМР, която да извърши ремонтните дейности.
3.Доставка на обзавеждане и оборудване, пряко свързано с изпълнението на дейностите В съответствие с целите на проекта, за оборудване на офиса на кандидата ще бъдат закупени:– компютър – 2бр., мулти функционално устройство – 1бр., метален офис шкаф – 1бр., офис бюра – 3бр., модулна маса – 2бр., модулна секция – 2бр., климатик – 2бр.
4.Подбор на персонала за Център за обществена подкрепа Процесът на подбор и назначаване на персонал следва следните стъпки: 1. Определяне на комисисия за подбор на персонал, която ще се състои от членове на партньорските организации, определени с вътрешни решения на организациите. 2. Публикуване на обява с информация за:  Конкретната длъжност;  името на организацията, естеството на дейността й и мястото, където ще работи кандидатът;  целите и отговорностите на длъжността;  изискваната квалификация и необходимия опит;  начина на кандидатстване  краен срок за подаване на молби;  час, дата и място за провеждане на интервю с одобрените кандидати. 3. Приемане и регистриране на кандидатури – подаване на пакет документи, съдържащ професионална автобиография, мотивационно писмо, копия от дипломи и сертификати, 4. Преглед и оценка на постъпилите кандидатури – съобразно опит, квалификация и компетентности. 5. Създаване на 'къса листа' от подходящи кандидатури – ‘късата листа’ от кандидатури съдържа информация за кандидатите, които отговарят в максимална степен на критериите за позицията. 6. Провеждане на интервюта - Комисията по подбор изслушва кандидатите, включени в ‘късата листа’, след което обсъжда и аранжира кандидатурите. Взетите решения се вписват в протокол. Ако до решение не се стигне, се допуска преразглеждане на процеса на подбор или преразглеждане на критериите за подбор. Информиране на одобрените кандидати за решението на Комисията от представител на доставчика
5. Обучения на специалисти за предоставяне на социални услуги – базисно, специализирано и поддържащо. Базисно, специализирано и поддържащо обучение на желаещите да предоставят социални услуги по отношение на управление на социални услуги, професионална документация, последици от изоставянето и особености на децата, отглеждани в специализирани институции: тъга и депресия, смущения в поведението, агресивност и самонараняване, изолация и трудности в общуването, индивидуално консултиране, провеждане на индивидуални и групови дейности с децата и техните родители и др. теми, свързани с предоставянето на услугите. Базисно обучение: 4 модула по 2 дни по 8 часа. Специализирано обучение: 4 модула по 2 дни по 8 часа Поддържащо обучение: 5 модула по 1 ден по 4 часа
6.Сключване на трудови и граждански договори с одобрения и нает персонал. Сключване на трудови договори (втори трудови договори или договори за почасово работно време) или граждански договори с одобрените. Основните трудови възнаграждения ще са съобразно насоките на схемата. Договорите с Община Две могили ще съдържат : - пълно описание на дължимите услуги - продължителност и честота на оказваната услуга - възнаграждение (часово, дневно или месечно) - работно време и място - общи задължения за “добра грижа” - задължения на доставчика – община Две могили - условия за наблюдение и контрол на изпълнението на услугите - условия за прекратяване на договора
7.Разработване на процедури, правила и необходимите за проекта документи Разработване и разписване на правила процедури, съответно Кодекс на труда и допълнителните нормативни актове, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца и др. нормативни актове, свързани с дейността на ЦОП.
8.Супервизия на персонала. Дейностите ще бъдат планувани като периодични групови супервизии.. Основни теми, които ще се обсъждат по време на супервизия: 1.Несправяне със ситуацията при клиенти, чиито проблеми не се разрешават; 2.Претоварване с роли в полето на взаимодействие с клиенти със социални проблеми; 3.Конфликт между специалиста с помагаща професия и управлението /между контрол и помощ/.
9. Ресурсно подпомагане на деца със СОП Конкретни дейности според индивидуалния план за предоставяне на услуги за деца със СОП: • Социална рехабилитация • психологична помощ • Занимания през свободното време – педагогическа помощ и подготовка на децата за интегрирано обучение в масово училище; арт-терапия; трудотерапия; културни и спортни занимания /индивидуални и групови/ • Консултации – психологически, социални, медицински, юридически • Услуги в дома; • Издаване на брошура по темата.
10.Превенция на отпадане от училище Конкретни дейности според индивидуалния План за предоставяне на услуги: • Групова и индивидуална работа с децата – покриване на обучителни дефицити чрез откриване на занимални за деца с обучителни затруднения и деца - билингви; модули с интерактивни сесии, които ще позволят детето да не е просто обект на даване на знания, а активно да участва в целия обучителен процес и да се включи в различни занимания, свързани с повишаване на мотивацията на децата да ходят на училище. Работи се и в посока на активни контакти с родителите, за обсъждане напредъка и проблемите при осъществяване на услугата. • Консултиране и съветване - свързано с разрешаване на личностни и социални проблеми (емоционални, комуникативни, адаптационни, затруднения в обучението и др.).Освен индивидуално ще се провежда и групово консултиране, свързано с професионалното ориентиране на децата за формиране на ново знание за личността, за нейното самоутвърждаване и признание в социалното й обкръжение. • Консултиране на родители - за по-добро общуване с децата и приемане на образованието като ценност, важна за бъдещето на децата. • Организиране на извънкласни занимания по интереси - изготвяне на училищни програми за извънкласни дейности в сътрудничество с училищата в общината. • Образователни програми: - за децата - част от извънкласните занимания ще бъдат тренинг- обучения, свързани с личностното развитие и социални умения; асертивно поведение; знание за правата и отговорностите; умения за общуване и решаване на конфликт и др. - учители и социални работници - обучения, свързани с умения за работа в екип за решаване на проблема с отпадащите ученици - за родители - обучения за родителски умения; използване на позитивни възпитателни методи; приемане на образованието на децата си като изключително важно за тяхното развитие. • Издаване на брошура по темата.
11.Превенция на отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение”. Конкретни дейности според семеен/индивидуален План за предоставяне на услуги: • Консултиране в ЦОП и/или в дома – социално /вкл. за социалните патологии – проституция, скитничество, зависимости и опасностите от рисково поведение/, психологическо, юридическо /правни основания за въздействие противообществени прояви и престъпления/, професионално, медицинско-просветно /против употреба на наркотици и алкохол, предпазване от СПИН, сексуална и контрацептивна просвета/. • Подкрепа – подкрепа за преодоляване на затруднения в ученето; организация на свободното време и развиване на интереси и заложби. Работи се за създаване на мотивация за учене, за общуване с връстници, развиване на нов стил на социални взаимодействия, толерантност, позитивни емоции и поведение. • Програми за социални умения – умения за общуване, за самоконтрол и асертивно поведение, справяне с гнева, решаване на конфликти. Програмите могат да се предлагат индивидуално или групово, в зависимост от особеностите на случая. • Програми по превенция на отклоняващото се поведение – за деца, професионалисти от училищната общност, родители. Услуги за родители – развиване на родителски умения; знания за девиации в поведението на подрастващите и възможни начини за справяне с емоционалните и поведенческите проблеми на детето; отговорност на родителите за формиране на ценностните ориентации на детето; решаване на семейни конфликти; необходимост и начини за общуване с детето. Могат да се предоставят индивидуално или в група. • Издаване на брошура по темата.
12.Семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство. Услугата се предоставя и на трите етапа от процеса на закрила на детето: • Предотвратяване настаняване на детето извън биологичното семейство; • Подготовка за интегриране / реинтегриране на детето; • Наблюдение и помощ след интегриране / реинтегриране на детето. Конкретни дейности според семеен / индивидуален План за предоставяне на услуги: • Съветване по социални, правни въпроси, свързани с отглеждане и възпитание на детето, във връзка с намиране на работа, практически съвети за ежедневни дейности /всекидневна програма, семеен бюджет/; • Семейна терапия; • Социално и професионално насочване – към други служби или структури; • Здравна просвета – хигиена, грижи за детето; Подпомагане и осигуряване на достъп до специализирани медицински услуги. • Издаване на брошура по темата.
13.Семейно планиране – консултации в сферата на репродуктивното здраве; контрацептивни методи, болести, предавани по полов път. Конкретни дейности според семеен / индивидуален План за предоставяне на услуги: • Консултиране във връзка с контрацепцията – обмен на информация, идеи и обсъждания между консултант и клиент; • Организиране на образователни програми – в сътрудничество с училищни власти, освен с директните ползватели на услугата, ще се работи и с училищната общност. Тези програми могат да се провеждат и извън ЦОП – в училищни, читалищни и други обществени зали; Оказване на помощ и подкрепа – ще се работи в сътрудничество с други организации и ще се оказва съдействие, помощ и подкрепа на ползвателите за решаване на различни проблеми, свързани със семейното планиране и репродуктивното здраве. • Издаване на брошура по темата.
14.Де-институционализаця и Ре-интеграция на деца, при които има възможност за връщане в семейна среда Предоставя се консултиране и подкрепа и след завръщане на детето в семейството. Оказва се подкрепа на децата, на които предстои настаняване в приемно семейство – в периода на напасване, настаняване и след настаняването. Конкретни дейности според индивидуален план за интеграция или ре-интеграция: • Подготовка на детето, семейството и персонала на Дома за интеграцията или реинтеграцията; • Организиране на срещите дете-семейство – провеждат се при условия на поверителност и благоприятна за общуване атмосфера и при необходимата за детето сигурност в ЦОП, на обществени места и/или в дома на семейството. За наблюдение и оценяване на развитието на отношенията се изготвят писмени доклади след всяка среща и се оценява емоционалното състояние на детето, като при необходимост се прави преглед на Плана за ре-интеграция по отношение на посещенията. • Консултиране на семействата, чиито деца са в институции; • Организиране на обучения за приемни семейства и осиновители; Наблюдение и подкрепа и след интегриране и ре-интегриране • Издаване на брошура по темата
15.Промоция и работа по „Приемна грижа” Работата на специалистите ще е в четири основни направления, в зависимост от конкретната ситуация по случая:  Промоция на приемната грижа сред населението на общината. Масирана информационна и разяснителна кампания за спецификата и възможностите на професионалната приемна грижа. Издаване на брошура по темата.  Обучение, подготовка, консултиране и подкрепа на кандидати за приемно семейство - Процесът на проучване, обучение и одобряване на кандидати за приемни семейства е насочено към осигуряване на качествена грижа за децата, която да им даде възможност за придобиване на умения за самостоятелен живот и по-добра социална среда. Ефективността на обучението на кандидатите за приемно семейство ще се гарантира като: - Обучението се провежда в група и се използват интерактивни методи за обучение на възрастни. - Избягват се индивидуално обучение и лекционни форми за обучение на кандидати за приемни семейства. - В базовото обучение и в модулите за допълнителна квалификация на кандидати за професионални приемни семейства се включват и съпрузите/съжителите на кандидатите. В базовото обучение, в отделни сесии или в цялото обучение ще могат да бъдат включени биологичните деца на кандидатите (съобразно възрастта и степента на развитие), както и други членове на разширеното семейство.  Подкрепа и супервизия на утвърдени приемни семейства - ще се осигурява подкрепа на приемното семейство в периода след утвърждаването му като такова до настаняване на дете / деца, както и да се съдейства при процеса на напасване и адаптация в семейството на настаненото дете. Впоследствие - работа с приемното семейство през времето, в което има настаняване, в посока изпълнение на задължения, свързани с отглеждането, възпитанието и развитието на приемното дете / деца. Дейностите тук ще включват и подготовка за излизане от ситуацията на приемничество и прекратяване на настаняването на детето / децата. Пакетът от услуги е насочен към утвърдени приемни семейства, при които още няма настанено дете / деца; приемни семейства в периода на приемничество; приемни семейства, на които предстои излизане от ситуация на приемни родители. Съгласно Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга “Приемна грижа”, утвърдена от АСП и ДАЗД, всяко утвърдено приемно семейство следва да бъде насочено за услуги по подкрепа и супервизия към доставчика, провел оценяването и обучението, с Направление от Отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”.  Подкрепа за дете, на което предстои настаняване в приемно семейство – ще се предоставя в периода на напасване, настаняване и след настаняването на детето в приемно семейство и ще включва: - подготовка на детето и персонала на специализираната институция за напускането и интеграцията. - Организиране на срещите дете-семейство при условия на поверителност и благоприятна за общуване атмосфера, както и гарантирана сигурност за детето. - Консултиране на биологичните семейства на деца, на които предстои интеграция в приемно семейство. - Наблюдение на развитието на детето след настаняването в приемно семейство и консултиране при възникнали проблеми. Kонкретните дейности според семеен / индивидуален План за предоставяне на услуги ще включват: • Обучение – общо (12 часа – 4 сесии по 3 часа) и специализирано (24 часа – 8 сесии по 3 часа) – специализираното обучение се предоставя чрез допълнителни модули за кандидатите за приемни семейства на деца с увреждания, с емоционални или поведенчески проблеми. Тъй като обучението е част от оценяването на кандидатите, се предоставя на ДСП писмен доклад / становище относно годността на кандидатите за приемно семейство. • Задължително поддържащо обучение – не по-малко от 4 часа на месец за семейства, в които е настанено дете с увреждания или с поведенчески проблеми. • Поддържащи обучения – темите и продължителността зависят от проблемите от страна на приемното семейство и/или детето в процеса на взаимна адаптация. • Програми за обучение за добро родителстване • Подготовка - индивидуална • Консултиране - индивидуално • Подкрепа след настаняване – в тясно сътрудничество с екипа по Ре-интеграция • Информиране – тематична брошура за услугата в ЦОП и чрез брошурите на ОЗД Насочване към адекватни услуги в общността или към специализирана помощ при нужда.
16.Мониторинг и контрол. Вътрешния мониторинг ще се осъществява чрез пряк контрол на работата на назначените служители в ЦОП. Ще се сформира група за мониторинг, включваща представители на всички заинтересовани страни, ще следи за правилното изпълнение на дейностите и изразходването на финансови средства. За външния мониторинг ще се наеме независим контрольор, който да изготви финален одитен доклад.
17.Заключителна кръгла маса. Организиране на дискусионна Кръгла маса за заинтересованите страни преди края на проекта, където да се сподели опита и да се дискутират възможностите за подобряване на услугата. Необходимостта от изпълнението на тази дейност е свързано с устойчивостта и възможностите за мултиплициране на резултатите от проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 083 BGN
Общ бюджет: 179 327 BGN
БФП: 179 327 BGN
Общо изплатени средства: 178 028 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 179 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 816 BGN
2011 92 794 BGN
2012 46 418 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
178 028 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 152 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 994 BGN
2011 78 875 BGN
2012 39 455 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 324 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 822 BGN
2011 13 919 BGN
2012 6 963 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 704 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на назначените служители в ЦОП
Индикатор 2 Общ брой потребители на услугите в ЦОП
Индикатор 3 Брой лица обучени да предоставят социални услуги в ЦОП
Индикатор 4 Брой информирани лица за дейностите по проекта
Индикатор 5 Общ брой на назначените служители в ЦОП 045
Индикатор 6 Общ брой потребители на услугите в ЦОП 045
Индикатор 7 Брой лица обучени да предоставят социални услуги в ЦОП 045
Индикатор 8 Брой издадени сертификати за преминато обучение
Индикатор 9 Брой информирани лица за дейностите по проекта 045


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз