Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0215-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Достоен живот за всички
Бенефициент: Община Белоградчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Белоградчик
Описание
Описание на проекта: 1. Формиране на екипа за организация и управление на проекта. 2. Подбор на потребителите на социалната услуга и подбор на „Социални асистенти” и „Домашни помощници”. 3. Предоставяне на услугите “Домашен помощник” и “Социален асистент” 4. Обучение на социалните асистенти и домашни помощници за предоставяне на по-качествени услуги. 5. Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители. 6. Организация и управление на проекта.
Дейности: 1.Формиране на екипа за организация и управление на проекта. •Осигуряване на общинско помещение за нуждите на проекта; Разработване на работен проектен план и система за вътрешен контрол и мониторинг на изпълнение на проектните дейности и ефекта от тях.
2.Подбор на потребителите на социалната услуга и подбор на „Социални асистенти” и „Домашни помощници”. За съответните дейности ще се наемат хора, търсещи работа, както и желаещите да работят допълнително лица и/или членове на семействата на потребителите. Услугите ще се предоставят след извършена оценка на потребностите и при зачитане на личното желание и индивидуалните потребности на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора. Потребителите се възползват от услугите, без да се разделят със своята обичайна среда - дома си, в близост до роднини и приятели и без да променят жизнените си стереотипи. При подбора на кандидатите за предоставяне на социалните услуги ще бъде използвано тясното сътрудничество на Община Белоградчик с Дирекция „Бюро по труда” гр. Белоградчик и Дирекция „Социално подпомагане” гр. Белоградчик.
3.Предоставяне на услугите “Домашен помощник” и “Социален асистент” Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, „Социален асистент” е лице, предоставящо комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите им, а „Домашен помощник” е лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности. От това следва, че тези две услуги могат да се предоставят поотделно и/или заедно, в зависимост от нуждите на потребителите. Всеки социален асистент/домашен помощник, нает на пълен работен ден ще обслужва двама преки потребители. Наетите на непълен работен ден ще обслужват един или двама потребители на услугата. Като услугата “социален асистент” ще бъде предоставяна главно на лица с висока степен на увреждания, а услугата “домашен помощник” ще обслужва главно болни възрастни хора и самотни лица поставени в изолация. Конкретните потребители на услугите и социалните асистенти и/или домашни помощници ще се определят след като стартира изпълнението на проекта, съгласно сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Услугите ще бъдат предоставяни почасово, по четири часа за всеки потребител. Това е наложено с оглед демографския срив в общината и все по-застаряващо население, което вече е неспособно да удовлетворява собствените комунално-битови потребности. Тъй като селата в общината са предимно под 100 жители, често в тях не се продават дори и някои стоки от първа необходимост, уязвимите хора нямат достъп до жизнено-необходимите им лекарства. Затова проекта предвижда социалните асистенти/домашни помощници в селата да пътуват поне веднъж месечно със средства по проекта. Оценката на потребностите на всеки потребител ще се извършва от социален работник на Дирекция “Социално подпомагане” към община Белоградчик, където ще се реализира услугата, и ще включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети;
4.Обучение на социалните асистенти и домашни помощници за предоставяне на по-качествени услуги Общината ще осигури въвеждащо обучение на всички новоназначени социални асистенти, преди да започнат работа в дома на потребителя, което ще трае 3 дни и задължително ще включва следните теми: • общи познания за домашните грижи и за необходимите на социалния асистент умения; • основни задължения на социалния асистент; • специфика на грижите за стари хора, за деца и лица с увреждания, за терминално болни; • методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”; • етични стандарти в работата на социалния асистент; • здравословни и безопасни условия на труд, включително въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт; • процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг Обучението ще се извършва в различни форми: • курс за професионално обучение; • съвместна работа с по-опитен и компетентен социален асистент; • индивидуални занимания с подходящи наръчници и помагала, консултации с обучител; • комбинация от горните форми; • други подходящи форми. Ще бъдат привлечени двама външни специалисти, за Тъй като социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” ще се предоставят в рамките на цялата община, проекта предвижда част от обучаващите се да пътуват до общинския център през времето на провеждане на обучението.
5.Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители Ще бъдат напечатани 500 брошури, разясняващи дейностите по настоящата схема, както и 200 плаката. Ще бъде изготвено табло на проекта. На всички тях ще бъде логото на програмата. Ще бъдат организирани две кръгли маси и две пресконференции - по една в началото и в края на проекта.
6.Организация и управление на проекта Тази дейност е тясно свързана с Дейност №1 и води до прозрачно управление на проекта и ясни правила и ангажираност на всеки един от участниците по проекта. В рамките на тази дейност ще бъдат сключени тристранни споразумения между потребителите на социалните услуги от една страна, социалните асистенти/домашни помощници – от друга и Община Белоградчик. Ще бъде изготвен индивидуален план за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, който да формулира и опише дейностите, които ще се предоставят на ползвателя на услугата. Индивидуалния план се изготвя с участието на потребителя или неговия законен представител. Съобразява се в максимална степен с начина на живот и индивидуалните потребности на потребителя. Изготвя се на база съставените социални оценки на потребностите от социални услуги и оценка на риска. Актуализира се веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина или законен представител, след което се вписват в плана. За всеки потребител ще бъде изготвено досие на потребителя на социалните услуги, в което се събира информация за периода на реализиране на проекта. В досието се съхраняват договорът, личния план, данни за постоянния адрес на потребителя, негови близки, телефони за контакти. Правата и интересите на потребителите са защитени чрез водене на прецизна и периодично актуализирана документация. Съхраняват се в посочения от българското законодателство срок. Документите се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за личните данни. Осигурява се достъп на потребителите или техните законни представители до информацията, която ги засяга, и ако е необходимо ги улеснява при ползването на тази информация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ви Дизайн"ЕООД
"Вида сейфти"
"В.А.Т"ООД
"ПЪРВОЦВЕТ"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 045 BGN
Общ бюджет: 156 320 BGN
БФП: 156 320 BGN
Общо изплатени средства: 142 483 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 589 BGN
2011 36 330 BGN
2012 66 564 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
142 483 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 651 BGN
2011 30 881 BGN
2012 56 579 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 111 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 938 BGN
2011 5 450 BGN
2012 9 985 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 372 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 215
Индикатор 7 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 215
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 215
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ ДП 215
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 215
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 215


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз