Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0176-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Малко шанс от нас означава много за вас!
Бенефициент: СНЦ "Форум за гражданска солидарност - Чирпан"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Чирпан
Описание
Описание на проекта: 1. Сформиране на екип по проекта; 2. Публичност за услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” и провеждане на кампания сред потенциалните потребители на социалните услуги и кандидатите за работа; 3. Подбор на потребителите на социални услуги „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”; 4. Разработване на индивидуална оценка на потребностите от социални услуги на потенциалните потребители за удовлетворяване на конкретните нужди; 5. Подбор и класифициране на кандидатите за социален асистент и/или домашен помощник; 6. Провеждане на въвеждащо обучение на класиралите се кандидати за социален асистент и/или домашен помощник с цел предоставяне на качествени услуги; 7. Сключване на договори с преминалите обучение класирали се кандидати за социален асистент и/или домашен помощник; 8. Разработване и прилагане на индивидуален план и индивидуален график за всеки потребител на социалните услуги към договорите; 9. Сключване на договори с потребителите на услугите социален асист
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта Обезпечеността на проекта с човешки ресурси с необходимата квалификация, опит и позиция е един от най-важните фактори за успешната му реализация. За тази цел общината определя служителите, отговорни за подготовката, организацията и управлението на проекта, още в първоначалния подготвителен етап. Членовете на екипа са отговорни за подготовката и проверката за съответствие на цялата документация, свързана с разработването, изпълнението и контрола на проекта.
Дейност 2. Публичност за услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” и провеждане на кампания сред потенциалните потребители на социалните услуги и кандидатите за работа. Проектът ще стартира с информационна пресконференция на която ще бъде представен екипа за управление и запознаване на обществеността с целите и същността на проекта, както и обхвата на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне. Срещата ще се проведе в заседателната зала на общинската администрация.
Дейност 3. Подбор на потребителите на социални услуги „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” Обявяване на период за набиране на молби на желаещи да ползват услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник”.
Дейност 4. Разработване на индивидуална оценка на потребностите от социални услуги на потенциалните потребители за удовлетворяване на конкретните нужди. На всяко лице подало молба за ползване на социални услуги се разработва индивидуална оценка на потребностите . Оценките се разработват от външен експерт, специално нает за изпълнението на тази дейност. Индивидуалната оценка включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; допълнителни потребности; безопасност и рискове и др.
Дейност 5. Подбор и класиране на кандидатите за социален асистент и/или домашен помощник Обявяване на период , в който всички желаещи да бъдат назначени като социални асистенти или домашни помощници подават молби. Екипът на проекта разглежда подадените молби, кандидатите задължително се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което се извършва окончателен подбор на социалните асистенти и/или домашните помощници.
Дейност 6. Провеждане на въвеждащо обучение на класиралите се кандидати за социален асистент и/или домашен помощник с цел предоставяне на качествени услуги. Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на кандидатите за социални асистенти и домашни помощници, преди да започнат работа в дома на потребителя за изграждане на умения и знания, необходими за удовлетворяване на неговите конкретни нужди и потребности.
Дейност 7. Сключване на трудови договори с преминалите обучение класирали се кандидати за социален асистент и/или домашен помощник. Сключване на трудови договори за предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” между одобрените и преминали обучение кандидати, които ще изпълняват този вид услуги и СНЦ “Форум за гражданска солидарност – Чирпан”, като работодател.
Дейност 8. Разработване и прилагане на индивидуален план и индивидуален график за всеки потребител на социалните услуги към договорите. Съобразно конкретните нужди и потребности на ползвателите на социалните услуги ще бъдат разработени индивидуални планове и индивидуални графици за всеки един от тях, които ще бъдат неразделна част от тристранните договори.
Дейност 9. Сключване на договори с потребителите на услугите социален асистент и/или домашен помощник. Сключване на тристранни договори между потребителите на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”, СНЦ “Форум за гражданска солидарност - Чирпан”, като доставчик на този вид услуги и назначените изпълнители на длъжността „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”.
Дейност 10. Предоставяне на услугите социален асистент и/или домашен помощник. В рамките на 12 месеца в различните населени места на територията на Община Чирпан се предвижда да бъдат предоставяни услугите „Социален асистент” на 6 лица и „Домашен помощник” на 65 лица.
Дейност 11. Популяризиране на проекта В съответствие с изискванията за осигуряване на публичност на проекти, финансирани по европейски фондове, се предвиждат дейности за информиране на целевите групи и крайните бенефициенти, както и цялата общественост в региона, за резултатите от финансирания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект. Тези дейности ще се извършват при стриктно спазване на Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност, публикувани от Управляващия орган на ОПРЧР.
Дейност 12. Управление на проекта. Разходването на средствата изисква внедряване на процедури за гарантиране на ефективността и целесъобразността на изразходваните средства. Един от инструментите на тези процедури е системата на вътрешен мониторинг. Дейностите по вътрешен мониторинг включват: - Проверка на съответствието на извършените дейности с условията на сключените договори, в т.ч. спазване на сроковете на изпълнение и коректно документиране на дейностите; - Преглед на отчетните документи по проекта и осигуряване на съответствие с изискванията на Управляващия орган; - Предварително верифициране на разходите на базата на представените от изпълнителите разходооправдателни документи за предоставяне на услуги; - Документална проверка и проверка на място за коректно изпълнение на договорените дейности и удостоверяване на действителното извършване на заявените за плащане дейности; Запознаване на всички служители, участващи в изпълнението на проекта, с определението за нередност, както и незабавно докладване на всички заподозрени и/или доказани случаи на измама или нередност на Управляващия орган.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 429 BGN
Общ бюджет: 180 917 BGN
БФП: 180 917 BGN
Общо изплатени средства: 163 299 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 76 828 BGN
2012 86 471 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
163 299 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 65 304 BGN
2012 73 500 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 805 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 524 BGN
2012 12 971 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 495 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 176
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 176
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 176
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ дп 176
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ дп 176
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки дп 176
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция дп 176


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз