Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0179-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0062
Наименование: ПЪТУВАЩ СОЦИАЛЕН МИКРОБУС
Бенефициент: Сдружение “Център за образователни програми и социални инициативи” - Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
Описание
Описание на проекта: Да подобри качеството на живот на 50 семейства в риск от малките населени места /МНМ/ в община Тунджа чрез предоставяне на мобилни социални услуги в домашна среда. Да подпомогне социалната интеграция на 70 деца в риск от Община Тунджа. Да повиши способностите и уменията на 50 майки да изпълняват ролята си на родители. Да повиши увереността на родителите от целевата група, че могат сами да отгледат своите малки деца и да им осигурят по – добро бъдеще. Да подобри условията за живеене в домовете на 50 семействата с деца в риск от община Тунджа. Да улесни достъпа до социални услуги на ползвателите от целевите групи.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Дейностите по тази точка ще бъда насочени към: А. Сформиране на екипите и разпределяне на отговорностите Б. Провеждане на търгове за избор на подизпълнители В. Изграждане и дейност на Партньорски съвет Поради спецификата на нашия проект много важно ще бъде да проведем успешна процедура за наемане на микробус за извършване на социалните услуги. Сдружението ни ще проведе търг за осигуряване на превозно средство /микробус/, с което да става предвижването на доставчиците на социални услуги до целевите групи. Микробусът трябва да отговаря на определени условия, които са описани в приложенията към бюджета.
2. Избор на крайни потребители и разработване на индивидуални планове за социални услуги /ИПСУ/ Изпълнителният екип ще проведе изследване за определяне на крайните потребители. Въпреки, че по-голяма част от тях ни са добре познати, семействата живеят в една динамична среда, която много често се променя. За това е необходима актуализация на данните за положението на потенциалните потребители и изготвяне на изпълними Индивидуални планове за социални услуги. Целевите семейства ще бъдат разпределени условно в 5 групи в зависимост от тяхното местоживеене, за да се улеснят комуникациите с тях.
3. Предоставяне на социални услуги за целевите семейства Това ще бъде основната дейност по нашия проект и за нейното изпълнение ще бъде отделен най-голям ресурс. Социалните услуги ще бъдат от мобилен тип и ще се извършват основно „на терен” в домовете на семействата в риск. Те ще бъдат предоставяни от висококвалифициран екип включващ: ръководител, лекар, психолог, социален работник, рехабилитатор и медицинска сестра. Екипът ще осъществява комплексен подход за подкрепа на семействата в риск по следните основни направления: А. Социална интеграция на децата и родителите Ще бъде осъществявана от социалния работник и психолога. Тяхната дейност ще бъде насочена към: подобряване на социалното и психологическо състояние на членовете на семейството в риск; подкрепа за изпълнение на родителските функции; защита на определени права и поемане на отговорности от потребителите на социални услуги; осигуряване на необходимите социални помощи; попълване на различни документи и формуляри; установяване на контакти с местни институции и организации; търсене на възможности за извършване на надомна работа; съдействие за повишаване на квалификацията и трудова реализация на безработните родители. Специално внимание ще бъде отделено за подготовката на децата включени в проекта за постъпване в детска градина или училище. Ще се изследва тяхната физическа и психическа готовност и при необходимост ще са подпомагат допълнително от консултантите. Ще се акцентира и за мотивирането на децата и техните родители за успешно включване в образователната система. Б. Медицинските грижи и превенция на здравето Ще се извършват от лекаря и медицинската сестра. Те ще разработят специални здравни програми за децата и техните родители, които ще бъдат реализирани през времетраенето на проекта. При необходимост ще насочват хората от целевите групи към съответните специалисти. Ще се изяснява какъв е здравния статус на членовете на целевите семейства и ще се работи за набавяне на необходимите здравни документи и включване в здравно – осигурителната система. Медицинските лица ще провеждат периодични здравни беседи с родителите и децата, като им дават и опростени предписания /правила/ за водене на здравословен начин на живот и как да се предпазват от заболяване. Те ще съдействат на семействата, в които има деца със СОП /специални образователни потребности/ да бъдат освидетелствани от оторизираните лекарските комисии и да получат необходимите медицински документи. В. Рехабилитационна дейност Ще се извършва от рехабилитатора, който е специалист с голям опит. Той ще разработва и провежда програма за специализирани занятия с децата. Основното в нея ще бъде индивидуална двигателна терапия за деца с увреждания. Чрез прилагане на серия от различни двигателни упражнения рехабилитаторът ще се стреми децата да постигнат: формиране на правилен стоеж и укрепване на мускулатурата, развитие на рефлексите и равновесие, развитие на пъргавина, ориентация и гъвкавост. Подобна програма ще бъда прилагана и за някои родители, които са с физически увреждания или са прекарали заболяване довело до временно снижаване на двигателните им способности.
4. Извършване на комунално битови услуги Целевите семейства живеят при изключително лоши битови условия. Особено тежка е ситуацията при семействата, в които по различни причини отсъства мъжа /баща, роднина/ или той не може да извършва необходимите ремонти и поправки в дома си. Тези семейства ще могат да ползват предлаганата от нас услуга, която ще се извършва от 2-ма майстори, способни да правят качествени ремонти в едно домакинство. За някои жилища ще бъдат необходими и малки строителни ремонти /укрепване/. Освен това майсторите ще организират пренасянето и монтирането на дарените при благотворителните кампании мебели и домакински електроуреди. Транспортирането на необходимите за тези услуги материали ще става със служебен автомобил на сдружение ЦОПСИ. По проекта ще бъде необходимо да се осигури зареждане на автомобила с ГСМ и малки неотложни ремонти /при необходимост/.
5. Консултиране на деца и родители Консултантските услуги ще се извършват след насочване към съответния специалист, което ще прави ръководителят на мобилния екип извършващ социалните услуги по домовете на целевите групи. Екипът от 4 консултанта /психотерапевт, логопед, юрист и ресурсен учител/ е съставен на базата на опита ни в досегашната работа и необходимостта от този вид специализирана подкрепа. Консултациите ще бъдат насочени към: интервенции при по-сложно психологическо състояние; корекция на говора и възстановяване на говорните функции; решаване на правни въпроси в семейството, квартала и институциите; осигуряване на възможности за включване в образователната система на деца със специални образователни потребности и други. Консултациите ще се извършват основано чрез посещения в домовете на семействата. При някои по-сложни случаи това може да става и в офиса на кандидата като се използва осигурения по проекта транспорт или в специализираните кабинети на консултантите.
6 Обучение за развитие на родителски умения. Обучението ще бъде насочено към подобряване на родителските умения на майките от рисковите семейства, за придобиване на по-голямо самочувствие и увереност, че могат успешно да се справят със своите задължения. Планираме в тях да се включат 30 майки от целевата група, които ще бъдат разделени в 2 по-малки групи. На някои от обучения ще бъдат поканени и „бащите” или други мъже от семейството. Обученията ще бъдат под формата на тематични срещи. Всяка група ще има по 2 тематични срещи месечно или общо 24 срещи с продължителността от 4 часа. Някои от темите са предварително определени, а другите ще бъда избрани съвместно с майките. Занятията ще се водят от опитни специалисти от ЦОПСИ, като в някои от сесиите помощ ще им бъде оказвана и от консултантите. Всички теми ще бъдат разглеждани през призмата на личния опит и ще бъдат с практическа насоченост. Част от предварителните теми са: Кой съм аз. Моите силни и слаби страни. Моето семейство. Разпределение на роли и отговорности. Близките хора, които ме подкрепят. Аз като родител. Трудността и отговорността да бъдеш родител. Организации и институции, които могат да ми помогнат. Бъдещето на моето семейство. Моето дете. Какво иска моето дете, какво искат другите деца. Ежедневни грижи за моето дете. Етапи в развитието на децата до 14 години. Трудности и проблеми в развитието на детето. Оказване на първа помощ на детето и търсене на лекарска помощ. Съпътстване на детето в моменти на криза. Ролята на отсъстващия родител и може ли той да бъде заместен. Деца със специални потребности.
8. Организиране на семейни празненства За взаимно опознаване на семействата и техните деца, включени в проект, за преодоляване на някои проблеми в общуването и за създаване на по-благоприятна атмосфера ще бъдат организиарни семейни празненства. Те ще бъдат за общо посрещане на рождените дни или за отбелязване на някои детски, местни и етнически празници. За тяхната подготовка ще бъдат привлечени майките и «бащите» на децата, а провеждането им ще стане с помощтта на изпълнител. Празненствата ще включват: програма, забавни игри с клоуни, танци, състезания, фото и видео заснемане.
7. Обучение на децата за развитие на социални и творчески умения Планираме в тази дейност да се включат не по-малко от 50 деца от целевата група. Те ще бъдат разпределени в 5 по-малки групи от по средно 10 участника като се вземе в предвид тяхното местоживеене и индивидуалните желания. С всяка група ще се започнат обучения за развитие на социални и творчески умения. Обученията ще се провеждат по два пъти месечно по 4 учебни часа. Занятията ще се ръководят от опитни водещи владеещи интерактивни методи за работа с деца в риск и/или със специални потребности. Програмата ще бъде съобразена и адаптирана към индивидуалните възможности и потребности на децата от различните групи. Предварителни теми за обучение са: А. Социални умения Поддържане на личната хигиена и безопасно поведение. Умения за хранене, обличане и двигателна култура. Жилщната среда, в която живея – основни познания, използване на прибори и домакински уреди. Светът на децата и светът на възрастните. Как да общувам с другите деца и с възрастните. Моите права и правата на другите – предпазване от агресивно поведение. Какво има извън пространството на моето село – представяне на други хора, институции и организации. Какъв искам да стана, как това може да се осъществи. Хората, които могат да ми помогнат. Б. Творчески умения Тези обучения ще включват елементи на арттерапията и ще бъдат фокусирани върху работа с текстил, хартия и скъкло. Стремежът ни ще бъде децата да изработват определени предмети: рисувани картички, мартенички, украса за празненства, маски, знаменца, сувенири и др. Ще се поощрява всяка творческа дейност на децата, усърдието им и постигнатия дори минимален напредък, неазвисимо от качеството на изработените предмети. Периодически ще се ораганизират изложби в читалищата на селата, които ще изпълняват ролята на опорни центрове по проекта. Една обща изложба “Направено от децата на малките населени места”, ще бъде показана във фоайето на Община Тунджа при провеждане на заключителната конференция.
9. Организиране на благотворителни кампании Планираме да бъдат проведени 2 благотворителни кампании за Коледа и Великден. Освен това ще има и постоянна приемна за дарения в офиса на ЦОПСИ. В нея местните граждани ще могат да даряват дрехи, обувки, играчки, домакински прибори, електроуреди и мебели, които за тях са вече непотребни, но са запазени и могат да бъда използвани. Нов момент от нашата традиционна благотворителна дейност ще бъде насочването на голяма част от даренията към целевите групи от малките населени места включени в проекта. Даренията ще бъдат сортирани, ремонтирани /при необходимост/ и транспортирани до домовете на включените в проекта семействата от двамата домашни майстори.
10. Провеждане на супервизии на екипа Супервизиите ще бъдат провеждани в съответствие със Стандартите за социални услуги за деца. Супервизия на целия екип, който работи е необходима като превантивна мярка срещу професионално изпепеляване /burnout/ и като възможност за съвместна работа по трудни случаи. Супервизията дава възможност да се работи с преживяванията на персонала, което разширява капацитета му и подобрява качеството на работа с потребителите на социални услуги. Супервизиите ще се правят веднъж месечно под ръководството на опитен специалист от Партньор 2 и ще продължават по 2 дни. В тях ще бъдат включени по 4 часа групова работа и 6 часа индивидуална работа по определени проблеми. Екипът ни по проекта ще включва общо над 20 специалиста, като планираме във всяка супервизия при груповата работа да се включват по 15 човека.
11. Семинари за повишаване квалификацията на екипа Ще бъдат проведени 4 семинара като всеки от тях ще бъде с продължителност от 2 дни и ще включва по 20 участника. Два от семинарите ще се проведат в град Ямбол, а другите два ще бъдат „изнесени” извън него тъй като при провеждането им ще бъдат приложени интерактивни методи на обучение изискващи създаване на подходяща атмосфера, пълна концентрация и ангажираност на участниците. Темите за обучение са: Модул 1: Нормативна уредба за извършване на социални услуги за деца и възрастни. Национални и международни документи регламентиращи работата с деца. Социалната политика на България, на област Ямбол и на община Тунджа. Отговорностите на работещите в социалната сфера. Постигане на определените стандарти за работа с деца. Модул 2: Мотивация за извършване на социални дейности. Работа в екип. Функционално разпределение на ролите в добрия екип. Етика на взаимоотношенията в екипа. Моята мотивация за участие. Как да осъществяваме ефективни комуникации. Модул 3: Работа със семейства в риск. Познаваме ли добре целивите групи с които работим. Социално-психологически характеристики на децата със специални потребности. Справяне с агресивно поведение. Използване на приказки в работата с деца от целевите групи. Работа в мултиетническа среда. Изграждане на доверие сред потребителите. Модул 4: Разработване на програми за работа със семейства в риск живеещи в малките населени места. Методи и техники за изследване на потребностите. Идентифициране на проблемите. Определяне на стратегическите цели. Привличане на заинтересованите страни. Разработване на план за действие. Търсене на източници за финансиране.
12. Провеждане на конференции Планираме да се проведат две конференции с продължителност един работен ден и с включването на по 50 участника във всяка от тях. Това ще бъдат представители на местни институции, организации извършващи социални услуги, специалисти и потребители. Първата конференция ще бъде на тема “Качествени социални услуги за семейства в риск”. На нея ще бъдат направени презентации на всички местни социални услуги за деца и семейства в риск и ще се обсъждат възможностите за партньорство между доставчиците. Втората конференция ще бъде заключителна и на нея ще бъде направен публичен отчет за изпълнението на проекта и постигнатите резултати. Ще бъдат очертани и перспективите за по-нататъшна работа по социални програми за семейства в риск от област Ямбол.
13. Дейности за информиране и публичност Планираме при реализацията на проекта да бъдат осъществени следните информационни и медийни дейности: А. Провеждане на пресконференции Ще бъдат проведени две пресконференции - при стартирането на социалните услуги и при приключването на проекта. Б. Отпечатване на информационна дипляна Ще дава синтезирана информация за програмата, проекта на ЦОПСИ и възможностите за включване в него. Формат А4, на три сгъвки, 130 g/m2 мат. В. Публикации в местната преса Първата публикация ще представя проекта, партньорите и Програмата. Другата ще бъде обобщаваща статия за крайните резултати от проекта. Г.Подготовка и провеждане на ТВ предавания Ще бъдат подготвени и излъчени 2 ТВ предавания за нашия проект по местна кабелна телевизия. Първото ще бъде под формата на дебат на тема "И в малките населени места могат да се предоставят качествени социални услуги". Второто предаване ще бъде обзорно и ще анализира крайните резултати от изпълнението на проекта. Д. Уеб страница за проекта Уеб страницата ще бъде разработена и поддържана от отговорника за информационните материали по проекта. Тя ще бъде редовно обновявана и ще съдържа текуща информация за изпълнението на проекта и подкрепата на целевите групи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 177 002 BGN
Общ бюджет: 150 465 BGN
БФП: 150 465 BGN
Общо изплатени средства: 145 596 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 150 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 400 BGN
2011 74 538 BGN
2012 35 658 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
145 596 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 090 BGN
2011 63 358 BGN
2012 30 309 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
123 757 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 310 BGN
2011 11 181 BGN
2012 5 349 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 839 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Брой разкрити иновативни социални услуги в семейна среда
Индикатор 2 2. Брой лица включени в проекта за ползване на социални услуги
Индикатор 3 3. Брой предоставени комплексни и индивидуални терапевтични, образователни и обучителни програми за социална интеграция децата
Индикатор 4 4. Брой на родителите включени в образователната програма
Индикатор 5 5. Брой родители получили консултации за професионално ориентиране и съдействие за започване на работа
Индикатор 6 6. Брой на семейства в риск получили комплексна подкрепа чрез предоставените социални услуги по проекта
Индикатор 7 7. Брой на получените дарения при благотворителните кампании в подкрепа на семейства в риск
Индикатор 8 8. Брой на организираните празненства за семействата в риск и брой на участниците в тях
Индикатор 9 9. Брой проведени обучения на персонала, работещ със семейства в риск
Индикатор 10 10. Брой на организации участвали в проекта
Индикатор 11 11. Брой на разпространени информационни и медийни материали
Индикатор 12 1. Брой утвърдени нови услуги с иновативен характер
Индикатор 13 2. Брой лица от семейства в риск, които са получили реална подкрепа за социалното си включване
Индикатор 14 3. Дял на децата в целевата група, обхванати от предоставените комплексни и индивидуални програми за социална рехабилитация и интеграция
Индикатор 15 4. Брой на майките повишили родителските си умения след участие в образователната програма
Индикатор 16 5. Брой подкрепени родители, които са започнали работа вследствие на предоставените социални услуги по проекта
Индикатор 17 6. Процент на децата, останали при биологичните си родители, вследствие на предоставените услуги
Индикатор 18 7. Брой на подкрепените от благотворителните кампании семейства в риск
Индикатор 19 8. Брой на семействата, в които са се подобрили отношенията след участие в общите празници
Индикатор 20 9. Дял на персонала, работещ по проекта преминал през обучения за повишаване на професионалните умения
Индикатор 21 10. Брой на организации получили подкрепа под различна форма по проекта
Индикатор 22 11. Брой на хората, до които е достигнала информация за проекта и за проблемите на семействата в риск


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз