Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0158-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0059
Наименование: „За да можем повече”
Бенефициент: Сдружение "Общество и православие"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Радомир
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за преодоляване на социалната изолация и интеграция в обществото възрастни хора с физически увреждания чрез предоставяне на рехабилитационни, социални и образоватени услуги в общността в община Радомир чрез услугата Дневен център.
Дейности: Дейност1 – Стартиране на проекта 1. Сключване на договори с екипа за изпълнение на проекта 2. Сключване на договор с партньора. 3. Подбор и създаване на Комисии за избор на доставчици и подизпълнители, където е необходимо. 4. Провеждане на избор за екип за предоставяне на услугата „Дневен център” 5. Избор на здравни консултанти и психолог 6. Създаване на план-график на тръжните процедури 7. Дейности по подготовката на сградата и принадлежащото пространство за предоставянето на социалната услуга 8. Сформиране на Обществен съвет
Дейност 2 - Провеждане на тръжни процедури Провеждането на тръжни процедури за избор на доставчици е съобразено с изискванията за избор на доставчици и подизпълнители, посочени в Насоките за кандидатстване. За провеждането на тръжните процедури и за избора на доставчици и подизпълнители ще бъде информирана обществеността с цел – прозрачност при предоставянето на услугата.
Дейност 3 – Подбор на бенефициенти Извършването на тази дейност означава формиране на извадка от целевата група - 20 души възрастни хора с физически увреждания, по 10 над 65 годишна възраст и до 65-годишна възраст. Изборът трябва да осигури равенство по пол, равни възможности за всички, обхванати от целевата група - Клуба на пенсионера и Клуба на хората с увреждания в гр.Радомир да получават предлаганата социална услуга. Създава се Комисия по подбор с по един участник от Кандидата, Партньора и двата клуба и социалния работник в Дневния център. Оповестява се на обществеността провеждането на подбор, комплекта документи за кандидатстване, откъде могат да се получат и къде да се подадат, сроковете и състава на комисията, критериите за подбор. Провежда се заседание на Комисията, което разглежда документите и излиза с Протокол за подбора. Резултатът се оповестява пред община Радомир.
Дейност 4- Провеждане на въвеждащи обучения 1. Изпълнението и управлението на дейностите по проекта се извършват съгласно изискванията на ОПЧР, затова екипът на проекта трябва да е запознат с тях преди да стартира работата с бенефициентите. 2. Предоставянето на социалната услуга Дневен център изисква специализирани умения и спазване на определени изисквания свързани с Методиката за предоставяне на социални услуги за възрастни хора с физически увреждания, целящи защита на личността, на нейните права и свободи. Това налага както запознаване с изискванията за предоставяне на социалната услуга „Дневен център”, така и получаване на минимална правна култура. В обучението на екипа, предоставящ услугата участват и ръководителя на проекта и координатора му. В обучението на бенефициентите участват и двата екипа и представители на двата клуба. Във всички обучения участват по един представител на партньора. 3. Необходимо е всеки преминал въвеждащото обучение, да разполага с минимум материали, носещи информация за неговите права и задължения с цел – постигане по-добър резултат при предоставянето на услугата.
Дейност 5 Провеждане на информационна кампания Информационната кампания е необходима през целия срок на изпълнение на проекта. Тя поддържа активен интереса на обществеността към предоставяната социална услуга и осигурява прозрачност на изразходваните средства чрез изпълнението на дейностите с което се проявява отговорност и откритост пред данъкоплатците, осигурили безвъзмездната помощ. Информационната кампания трябва да е постоянна, достъпна и разбираема и да е насочена към широк спектър от обществото.
Дейност 6 Провеждане на образователна програма с бенефициентите Повишаването на качеството на живот изисква не само поддържане в добро състояние на здравния и психическия статус на хората, но и възможността им да бъдат реални участници в обществения живот. Най-силното средство за социално включване е подобряване на качеството на работната сила. Най-важното условие за това е разширяване и надграждане на образованието. Образованието е необходимо и на хора в пенсионна възраст с цел – увеличаване на възможностите за информираност за промените в обществото.
Дейност 7 Мероприятия за обществена подкрепа и комуникация Предвижда се създаване на Обществен съвет за наблюдение на проекта и мрежа от доброволци от деца и младежи, от членове на семействата и други представители на обществото. В Обществения съвет ще влезе целия Клуб за управление на проекти, създаден по време на изпълнение на микропроект5815, финансиран от СИФ при МТСП и Партньора и изпълнен от Кандидата, чрез който се подготви сградата за предлагания в това предложение проект., по един представител от Кандидата и Партньора. /В КУП участват представители на \Клуба на пенсионера, Клуба на хората с увреждания и Клуб „Детска работилница” при читалище „Христо Ботев” – кв.Върба./ Общественият съвет ще се събира един път всеки месец. Ще се създаде група на доброволци, в която ще участват представители от трите клуба, извън включените бенефициенти, членове на семействата на бенефициентите. Доброволците ще участват в мероприятията за социално включване, в помощ при работата на компютърната зала, при организирането и провеждането на информационни дни. Те ще помагат на бенефициентите в трудотерапията, арт- и музикотерапията.
Дейност 8 Предоставяне на услугата „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания Предлаганата социалната услуга се отнася за 20 души възрастни хора с физически увреждания, които ще посещават ежедневно Дневни център. За всеки потребител ще бъде изработен индивидуален план за работа на основата на социална оценка, направена с участието на социалния работник, социалния консултант и психолога, като се вземе професионалното мнение и на личния му лекар. Неразривна част от този индивидуален план е „план за здравни грижи”. Изборът на консултанти се основава на най-често срещаните заболявания при целевата група. Техните мнения ще бъдат включени в плана за здравни грижи. Ежедневно бенефициентите ще бъдат наблюдавани от медицинско лице на пълен работен ден. Това лице ще помага при изпълнението на плана за здравни грижи и ще води общите поддържащи мероприятия за здравния статус - гимнастики, разходки и др. Всеки бенефициент ще получава еднократно хранене всеки ден, в който е посетил Дневния център. Храненето ще се осигури от подизпълнител под формата на кетъринг. Чрез разработени от екипа на проекта и екипа на Дневния център месечни програми ще се провеждат мероприятия за социално включване – 4 екскурзии до близки туристически обекти, всеки месец ще се празнува общ празник на рождени и именни дни на бенефициентите, 6 национално значими и християнски празника, 4 срещи с изтъкнати личности от този край. Ще се проведат 4 дни на отворени врати. С бенефициентите ще бъде провеждана: -трудотерапия- за възстановяване и придобиване на умения за поддържане на външния вид и дома, по поддръжката на сградата и дворното място и др; - арттерапия – обучение в рисуване и приложно изкуство, запознаване с майстори на четката – български и чуждестранни художници;художествена бродерия и плетене; -фотографски умения – снимане с видеокамера и цифров апарат, пренасяне на заснет материал на CD и DVD; -музикотерапия – слушане на музика, от плейър и на живо, разучаване на песни; -краезнание-срещи с краевед, записване на нови истории и провеждане на срещи по краезнание с деца от града; На бенефициентите ще бъде осигурен достъп до компютърната зала, където ще дежури доброволец, който ще подпомага бенефициентите при ползването на компютрите и така те ще поддържат знанията, получени при обученията.
Дейност 9 – Управление на проекта Управлението на проекта се извършва съгласно изискванията за работа на ОПЧР, нормативната уредба за работа с целевата група, законите на страната. Между Кандидатът и Партньорът в първия месец от стартирането на проекта ще бъде подписан договор с ясно разписване на правата и задълженията. Месечно ще се извършва самооценка и оценка, вътрешен мониторинг и оперативно наблюдение на извършваните дейности. След 8-ия месец от предоставянето на услугата ще се проведе семинар „Добри практики в предоставянето на социалната услуга „ДНевен център за възрастни хора с физически увреждания”, резултатите от който ще се включат в предвидетата брошура. Ще се извършва оперативна финансово-счетоводна дейност . Ще се създаде правилник за работата в Дневния център. Ще се създаде Обществен съвет и Правилник за неговата работа. Ще се изгради доброволческа структура и правилник за работата и. Ще бъде изготвен окончателен технически и финансов доклад след приключване на проекта. Договорните взаимоотношения с партньора и подизпълнители ще бъдат документирани с отчетни финансови и технически доклади и документи. Ще се изработят месечни програми съгласно плана за действие и планираните мероприятия за социално включване. Ще се провеждат 4 оперативки месечно в офиса за изпълнение на проекта в София. Екипът, който предоставя услугата, ще прави оперативки на място при необходимост.
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА РАДОМИР
Изпълнители:
"ГЕС - М" ЕООД
Сдружение "Авто-престиж"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 174 128 BGN
Общ бюджет: 153 990 BGN
БФП: 153 990 BGN
Общо изплатени средства: 152 738 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 826 BGN
2011 93 029 BGN
2012 24 883 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
152 738 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 602 BGN
2011 79 075 BGN
2012 21 151 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 828 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 224 BGN
2011 13 954 BGN
2012 3 733 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 911 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Предоставяне на дневна грижа на хора с физически увреждания
Индикатор 2 Мероприятия за социално включване 1
Индикатор 3 Мероприятия за социално включване 2
Индикатор 4 Мероприятия за социално включване 3
Индикатор 5 Мероприятия за социално включване 4
Индикатор 6 Обучение на екипа предоставящ услугата -въвеждащо
Индикатор 7 Обучение на бенефициентите -въвеждащо
Индикатор 8 Компютърно обучение
Индикатор 9 Заседания на Обществения съвет
Индикатор 10 Терапии
Индикатор 11 Доброволци
Индикатор 12 Здравни консултации
Индикатор 13 Оперативки на двата екипа
Индикатор 14 Програми за социално включване
Индикатор 15 Обслужени възрастни хора с физически увреждания
Индикатор 16 Участници в екскурзии
Индикатор 17 Празнували лични празници
Индикатор 18 Участвали бенефициенти
Индикатор 19 Участвали бенефициенти 0158
Индикатор 20 Обучени хора от екипа
Индикатор 21 Брой обучени 0158
Индикатор 22 сертификати
Индикатор 23 протоколи
Индикатор 24 участници
Индикатор 25 човекочаса
Индикатор 26 Брой консултирани
Индикатор 27 протоколи 0158
Индикатор 28 Месечни програми за предоставяне на социалната услуга


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз