Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0239-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0074
Наименование: Шанс за реализация
Бенефициент: АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „ ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” - АЛИЗ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на социални услуги за създаване на базови социални и трудови умения за младежи с интелектуални затруднения чрез предоставянето на иновативна форма на социална услуга „Защитена работилница” като възможност за подобряване на качеството на живот и превенция на социалното изключване. Създаване на защитени места за арт и трудотерапия за лица с интелектуални затруднения, които не са в състояние да участват в реална трудова дейност и премахване на бариерите за активен трудов живот пред хората, полагащи грижи за тях.;
Дейности: 1. Дейности по организация и управление на проекта Разработване на длъжностни характеристики на членовете на екипа на проекта. Изработване на правилник за провеждане на дейностите. Процесът на вътрешно наблюдение и оценка е изключително важен за да могат да се избегнат всякакви рискове по отношение на постигането на крайния резултат. За целта е важно да се изработи План за вътрешно наблюдение и оценка. Подготвяне на документи за избор на изпълнители, съгласно ПМС № 55. При изпълнението на тази дейност е застъпена хоризонталната политика на ЕС за устойчиво развитие.
2. Разработване на индивидуални образователни програми за арт и трудотерапия за лица с интелектуални затруднения за придобиване на професионални умения за работа с керамика, дърво и стъкло; След идентифициране на индивидуалните умения на лицата с интелектуални затруднения, които ще ползват иновативната социална услуга „Защитена работилница” ще бъдат разработени индивидуални програми за придобиване на базови професионални умения за работа с дърво, стъкло и керамика. Тъй като водещ е принципът, че това е социална услуга, без да се очаква реален икономически принос, програмите ще бъдат разработени така, че да осигуряват възможност за различна продължителност на работния ден – ще зависят от индивидуалното състояние на бенефициента.
3. Адаптиране на специализирани места за арт и трудотерапия за лица с интелектуални затруднения , които не са в състояние да участват в реална трудова дейност; В Художественото ателие, където ще се предлага услугата „Защитена работилница”, е необходимо да се адаптират допълнителни защитени места за хора с интелектуални затруднения. Местата, които ще се предложат са разделени по сектори: Сектор „Дървообработване” – Две лица ще работят в частта лепене, шлайфане и декориране. За целта е необходимо да се закупи четириоперационна дърводелска машина. С нея ще се увеличи възможността хора с различна степен на увреждане за усвояват професионални умения за работа с дърво. Сектор „Керамика” – Три лица ще могат да участват в процеса ръчна обработка на пластична маса, нанасяне на глазури, нанасяне на ангоби, изработване на калъпи за изделията. За целта е необходимо да се закупи пещ за керамика. Наличието на това оборудване, с което Художественото ателие не е разполагало до сега ще позволи да се увеличат възможностите за социално включване на хора с различни степени на затруднения. Сектор „Стъкло” – Планира се закупуване на пещ за стъкло. С нейното наличие ще може да се предложи работа на две лице с интелектуални затруднения, които ще участва в процеса на подготовка на пещта за работа с огнеупорна ангоба, както и в процеса на заготовка на материалите.
4. Предоставяне на социалната услугата „Защитена работилница” от лицата от целевата група В Художественото ателие са обособени три сектора, където могат да се формират места за трудотерапия – в сектор „Дървообработване” – 2; за арттерапия в сектор „Керамика” – 3 и сектор „Стъкло” -2. След адаптирането на места за арт и трудотерапия водещата организация обявява началото на предоставяне на услугата. Изборът на лицата, които ще бъдат клиенти и ще ползват услугата се извършва след анализ и интервю. С оглед на спазване на хоризонталните принципи за равенство между половете и липса на дискриминация информация за възможностите се разпространява както чрез Дневния център за възрастни с увреждания, така и чрез БТ и дирекциите „Социална дейност” в общините от областта. С оглед индивидуалните умения на лицата се определя и продължителността на работния ден. И в двата случая водещ е принципът, че това е възможност за арт и трудотерапия, без да се очаква реален икономически принос. По този начин се предоставя възможност за дейност на хора, които нямат шанс за трудова реализация. За да се гарантира успеха на социалното включване се наемат и четирима социални работници-обучители, които ще оказват подкрепа на определените клиентите. Ежедневният режим на клиентите ще предвижда, съгласно индивидуалните програми за арт и трудотерапия клиентите ще получат материали за работа и работно облекло.
5. Споделяне на добри практики с доставчици на социални услуги в други градове в страната Клиентите на социалната услуга „Защитена работилница”, придружени от социалните работници-обучители ще осъществят две пътувания в периода на предоставяне на социалната услуга до градове в България, където могат да споделят опит и добри практики за други видове социални услуги. В групата ще бъдат включени и представители на водещата организация, които не са пряко ангажирани с проектните дейности. Участие в пътуванията за споделяне на добри практики ще вземат и представители на семействата на клиентите на услугата. Като възможност за споделяне на добрите резултати от дейността на услугата „Защитена работилница” ще бъде организиране на изложба от изделията, създадени в часовете по арт и трудотерапия от клиентите на услугата.
6. Организиране на кръгла маса за споделяне на добри практики Организирането на Кръгла маса за споделяне на добри практики в сферата на социалните услуги за лица с интелектуални затруднения ще позволи да се повиши информираността на обществото за възможностите, които предлага иновативната социална услуга и значимостта им за социалното включване на лицата от целевата група. Кръглата маса ще се проведе с участието на доставчици на социални услуги, на представители на бизнеса, на неправителствения сектор. Ще бъдат споделени добри практики, както и ще се формулират проблеми, които могат да намерят място в общинските и областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Перник
7. Организиране на „Панорама на социалните услуги в България” Практиката да се предлагат иновативни социални услуги от нестопански организации със социална мисия, с цел постигане на социален ефект спрямо уязвими групи е не достатъчно популярна. Представянето на различни възможности за услуги за лица от уязвими групи в рамките на планираната Панорама ще позволи да се популяризира тази дейност. Панорамата ще позволи на 10 неправителствени организации, доставчици на социални услуги, работещи с различни групи хора в неравностойно положение да представят своята дейност. Организациите ще бъдат от различни градове в България. Изложбата ще бъде отворена в продължение на 3 дни. Ще бъде широко рекламирана в местната преса за да постигне целите, които се поставя. Всяка организация ще разполага с площ, необходима й взависимост от спецификата на дейността.
8.Дейности по информираност и публичност За да се осигури прозрачност на процеса на изпълнение на планираните дейности ще бъде изработен план за публичните прояви. Планира се използването на голям набор от информационни средства – материали за кръглите маси, обученията и работните срещи. Всички информационни материали ще съдържат логото на Европейския съюз, на Европейския социален фонд и на ОП”развитие на човешките ресурси”. Ще бъде изработена Интернет-страница, на която ще могат да се проследят изпълнението на планираните дейности, както и да се получи информация за предстоящи прояви. Проектът ще започне и завърши с пресконференции, както и ще се публикуват прес-съобщение след всеки завършен етап. Ще бъде изработено лого на проекта, което в последствие ще може да се използва и за лого на предприятието.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ И КО" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 146 220 BGN
Общ бюджет: 52 498 BGN
БФП: 52 498 BGN
Общо изплатени средства: 44 987 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 244 BGN
2011 28 621 BGN
2012 - 7 496 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 383 BGN
44 987 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 857 BGN
2011 24 328 BGN
2012 - 6 371 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 814 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 387 BGN
2011 4 293 BGN
2012 - 1 124 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 383 BGN
2 173 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадена социална услуга „Защитена работилница”
Индикатор 2 Разработени 7 индивидуални програми за придобиване на базови професионални умения
Индикатор 3 Създадени места за арт и трудотерапия
Индикатор 4 Споделени добри практики
Индикатор 5 Проведена кръгла маса за споделяне на добра практика
Индикатор 6 Организирана „Панорама на социалните услуги в България”
Индикатор 7 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика 0239
Индикатор 8 Брой индивидуални програми
Индикатор 9 Брой закупено оборудване
Индикатор 10 Брой екскурзии; Брой изложби
Индикатор 11 Брой кръгли маси 0239
Индикатор 12 Брой панорами


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз