Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0205-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0072
Наименование: Разкриване и предоставяне на социална услуга резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип, за децата от ДДЛРГ „Христо Ботев” с. Ново село
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Равен шанс за деца в риск"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Ново село
Описание
Описание на проекта: Разкриване и предоставяне на социална услуга резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип, за децата от ДДЛРГ „Христо Ботев” с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин, за повишаване качеството на грижите към децата, насърчаване тяхната социализация и създаване на среда, близка до семейната. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип извън територията на институцията ДДЛРГ. Насърчаване на социалното включване на деца в риск.
Дейности: 1. Организационнни срещи Дейността произтича от партньорския характер на проекта, тя ще осигури, необходимото ниво на организация и координация. Освен упълномощени представители на двете организации, в нея ще вземат участие и екипа на проекта, както и други заинтересовани лица – общо 6 лица. На заседанията ще се отчита извършеното (вътрешен мониторинг), ще се планира следващия период, ще се решават възникнали проблеми, ще се вземат някои решения, свързани с проекта и пр. Те ще се провеждат в с.Ново село и ще се протоколират.
2. Формиране на екип от консултанти и експерти Необходимият екип от консултанти и експерти ще бъде осигурен от водещата организация и ще включва привлечени специалисти от страната с необходимата квалификация и опит. За целта ще бъдат разработени конкретните задания/профили на необходимите специалисти, които ще се разпространят до организации и мрежи, работещи в сферата на социалните услуги за деца. Консултантите ще участват в създаването и изпълнението на обучителните програми, в разработване на методическия модел и на административната система на ЦНСТ, ще извършват супервизията на персонала му и пр. Дейността ще способства водещата организация да усили капацитета си като местен доставчик на услуги за деца и семейства и ще гарантира качеството на предоставянето им.
3. Обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип. За целите на проекта с Решение № 6/21.12.2009 г. на Общински съвет - Ново село, на Водещата организация са предоставени два апартамента, частна общинска собственост, представляващи самостоятелно обособени обекти с обща площ от 144,76 кв.м., състоящи се от: 4 спални помещения, дневна стая, кухня с трапезария, сервизни помещения, 2 санитарни възела и помещение за персонала; Помещенията ще бъдат обзаведени със следните мебели: 9 легла с матрак (за всяко дете и за дежурен персонал), 8 гардероба, 8 шкафа за лични вещи, 6 бюра, 6 стола-посетителски, 6 кошчета, 5 закачалки, 2 кухненски маси, 10 стола, 1 комплект кухненски шкафове, 1 мивка, мека мебел – комплект, 1 холна маса, секционен шкаф-комплект, 2 етажерки; Оборудването ще включва: комбиниран хладилник с фризер, микровълнова печка, готварска печка, автоматична пералня, абсорбатор, телевизор, DVD плеър, 2 компютъра+монитор, мултифункционално устройство, 7 стенни конвектора;
4. Набиране и назначаване на персонал Характерът на социалната услуга ще изисква мотивиран и компетентен екип от професионалисти, който да я осъществи. С консултантска помощ ще бъдат разработени подробни длъжностни характеристики за необходимите позиции. Тези позиции ще бъдат – 1 ръководител, 1 социален работник, 3 възпитатели, 2 детегледачи, 1 медицински специалист (на ½ щат). Свободните места ще бъдат обявени в БТ и медиите, а подбора ще се осъществи на два етапа – конкурс по документи и провеждане на събеседване. Той ще се проведе от комисия, включваща представители на партньора, водещата организация и ръководителя на проекта с цел постигането на обективност. В конкурса ще могат да участват и настоящите служители на ДДЛРГ „Христо Ботев”, но без това да им дава допълнително предимство. В обявите работодателят изрично ще декларира, че няма да дискриминира кандидатите по пол, етнос/националност, вероизповедание и пр.
5. Обучение на персонала С оглед иновативността на услугата и липсата на подобен опит в ангажирания персонал, ще е необходимо да се повиши неговата квалификация. Обучението ще бъде разделено на два модула: - Въвеждащо – интегрален модул, включващ: основи на социална работа с деца и семейства, социална работа в общността, управление на случай (case management) и пр. – интензивно 20 дневно обучение преди започване на дейността на центъра; - Поддържащо – за надграждане на придобитите знания и умения; организира се в различни насоки на работата в ЦНСТ, в зависимост от потребностите на екипа на ЦНСТ – общо 10 дни на два пъти, след започване на експерименталната дейност на центъра. В обученията ще се включат екипа на ЦНСТ, както и други работещи със същата целева група специалисти (напр. учители от местното училище, персонал от ДДЛРГ) – общо мин. 10 души. Обученията ще се провеждат от компетентни обучители от състава на екипа експерти/консултанти.
6. Учебно посещение Учебното посещение е необходим елемент от подготовката на екипа на ЦНСТ и на другите свързани специалисти, което ще им даде възможност да се запознаят с практическото функциониране на услугата, механизмите на нейното планиране, отчитане, финансиране и контролиране. За целта ще бъде посетен работещ Център за настаняване от семеен тип в гр. Стара Загора. Предвиждаме посещението в рамките на три дни (вкл. дните за пътуване), като програмата му ще включва както наблюдение, така и практическо участие в работата на центъра и среща с персонала.
7. Набиране и обучение на доброволци Доброволците могат да бъдат значим ресурс за промяна на ценностните нагласи и социализацията на деца в риск. Чрез провеждане на информационна кампания в местната общност ще бъде набрана група от 10 доброволци. Критериите за подбор ще включват на първо място мотивацията за участие, кандидатите няма да се дискриминират (напр. по етнически произход). Планираме две двудневни изнесени обучения за придобиване на основни техники на общуване и работа с деца в риск.
8. Разработване на методически модел и административна система на ЦНСТ Методическият модел ще включи описание на: изисквания за функциониране и качество на услугата; минимум услуги и дейности, които трябва да бъдат осигурени в ЦНСТ; минимални изисквания за качество на услугата, материална база, персонал и процедури. На база на модела ще се разработи Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на центъра, както и специфични за услугата правила, процедури и писмени форми. Правилникът ще включи също така описание на права и отговорности на персонала, на ползващите услуги в ЦНСТ, режима на работа, система за водене на документацията и пр. Методическият модел и административната система ще бъдат разработени с консултантска помощ (общо 20 дни консултантска заетост). Те ще бъдат приети на работна среща между Водещата организация и партньора. Одобрените документи ще са достъпни в ЦНСТ и в офиса на партньора с цел популяризиране и мултиплициране на услугата.
9. Експериментална работа на Център за настаняване от семеен тип Тази дейност е основна и същностна в проекта, като останалите дейности я подготвят и/или подпомагат. Обхват на услугата - осигуряване на основни жизнени потребности на детето (сигурна среда, зашита от дискриминация, здравословно хранене, лична хигиена, облекло, лични вещи и пр.), грижи за здравето му, психологична подкрепа, достъп до образование, развитие на социални умения за самостоятелен и независим живот, организиране на свободното му време. Тук се включва също и работа с родителите и семействата на децата (ако има такива), както и с общността, други институции и организации. Работата на ЦНСТ ще бъде организирана, документирана и отчитана по правилата и формите на създадената административна система. Работата на специалистите ще се супервизира ежеседмично. За времето на проекта планираме осъществяването на мин. 40 индивидуални и групови супервизиии от външен за персонала компетентен експерт. Експерименталната работа ще бъде подпомагана и от доброволци, чрез периодичните им срещи с децата.
10. Работа на доброволци Поради относителната изолираност, децата от Дома нямат достатъчно социални контакти. Дейността ще включва периодични посещения от страна на доброволците в ЦНСТ, както и съвместни инициативи с децата на място (например тържества, като рождени дни, ден на детето и пр.). Всяко посещение ще бъде предварително планирано, а след осъществяването му – анализирано от координатора на доброволците и самите доброволци. По възможност всеки доброволец ще работи с конкретно дете. Работата на доброволците ще ангажира координатора им 80 часа (срещи с децата, планиране, анализ). Общият брой на срещите с децата ще бъде 20.
11. Коледен семеен празник Предвиждаме организиране на Коледен празник с участието на децата, техни близки и/или роднини и персонал на ЦНСТ. Децата ще имат възможност да украсят коледна елха заедно със своите близки и да представят пред тях, предварително подготвена програма от песни, стихове и танци. На близките на децата ще бъде подсигурена материална подкрепа под формата на коледни подаръци, които ще подарят на децата. Предвиждаме осигуряване на кетъринг за участниците в коледното тържество. Общият брой участници в тази дейност е минимум 20.
12. Екскурзия Предвиждаме двудневна екскурзия (включително пътуването) с участието на децата и персонала на ЦНСТ. Планираме посещение на Зоопарка в град София, където децата за първи път ще имат възможността да се запознаят с голяма част от животинското разнообразие. Тя ще премине по програма за съвместни дейности, имащи социализиращ, обучителен и развиващ ефект върху децата. Общият брой участници в тази дейност, заедно с представители на партниращата организация е 20.
13. Организиране на парти по случай 1 юни - деня на детето Предвиждаме организиране на детско парти по случай 1 юни – ден на детето, с участието на деца от ДДЛРГ „Христо Ботев” и деца от ОДЗ – Ново село. Планираме осигуряване присъствието на семействата/близки на децата. Партито ще премине по програма за съвместни дейности, имащи социализиращ и развлекателен ефект върху децата. Предвиждаме детска шоу програма с участието на клоуни, много игри и забавления, осигуряване на кетъринг за участниците и музикална забава. Общият брой участници в тази дейност е минимум 50.
14. Информационно обезпечаване на проекта Информационното обезпечаване на проекта е необходимо за да се постигне по-благоприятна обществена среда, да се привлече местна и външна подкрепа. То ще включи: - Изготвяне на информационни материали - дипляни и плакати за повишаване информираността на местната общност за предоставяната алтернативна социална услуга. Материалите ще бъдат разпространени както на територията на община Ново село, така и в близките такива; - Издаване на брошура за проекта - брошурата ще обобщи направеното по проекта – неговата методология, постигнатите резултати. Тя ще бъде илюстрована със снимки от дейностите. Предвиждаме да се разпространи до по-широк кръг специалисти; - Поддържане на web-сайт (създаден по реализиран вече проект), където ще се представят постиженията на децата и екипа, ще се популяризира инициативата и приносът на ЕСФ. Чрез него всички печатни продукти – правилници, документални форми, информационни материали и пр., ще бъдат достъпни и on-line. - Изработка на 3 идентификационни табели, съдържащи данни за предоставената безвъзмезна помощ, партниращите организации и времето за реализиране на проекта
15. Оценка на проекта Проектът създава нова услуга и поради това една външна (за персонала) оценка ще бъде от съществена важност за нейното усъвършенстване. Оценяването на проекта ще се осъществи с експертна помощ, чрез: - Изработване на система от критерии и подробни индикатори за успех, която ще бъде утвърдена на организационна среща на екипа и партниращите организации по проекта; - Измерване на индикаторите – чрез наблюдение, анкетиране, проучване на документация, интервюта и пр. и изработване на оценъчен доклад. Докладът ще бъде представен на организационна среща на екипа и партниращите организации по проекта и на заключителната среща; - Атестиране на наетия персонал в ЦНСТ. Атестацията ще се вземе предвид за продължаване на договорите на наетите специалисти след изтичане на проекта.
16. Заключителна среща Срещата е необходима за да анализира и отчете направеното по проекта. На нея ще бъде представен доклада от оценката на експерименталната дейност на ЦНСТ. В заключителната среща ще участват както ангажираните по проекта лица и предсатвители на партньора, така и поканени външни специалисти – от ДСП, РДСП, публични власти и НПО, работещи в социалната сфера от района и страната – мин. 25 души.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 232 584 BGN
Общ бюджет: 167 313 BGN
БФП: 167 313 BGN
Общо изплатени средства: 156 942 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 46 517 BGN
2011 119 662 BGN
2012 - 8 804 BGN
2013 - 433 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
156 942 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 539 BGN
2011 101 712 BGN
2012 - 7 483 BGN
2013 - 368 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 400 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 978 BGN
2011 17 949 BGN
2012 - 1 321 BGN
2013 - 65 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 541 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой предоставени алтернативни социални услуги, в среда близка до семейната за деца настанени в специализирана институция
Индикатор 2 Брой проведени обучения на работещи с целевата група специалисти (напр.учители от местното училище, персонал от ДДЛРГ)
Индикатор 3 Брой подкрепени специализирани институции за деца за подобряване качеството на грижа в тях.
Индикатор 4 Брой доброволци включени в обучения и дейности с децата
Индикатор 5 Брой назначени специалисти в ЦНСТ
Индикатор 6 Брой деца получили социална услуга ЦНСТ
Индикатор 7 Дял на работещите с целевата група специалисти, преминал през обучения за повишаване на професионалните умения.
Индикатор 8 Брой децата, изведени от специализираните институции, вследствие на предоставените социални услуги.
Индикатор 9 Брой часове положен доброволен труд
Индикатор 10 Брой разкрити нови алтернативни форми на социални услуги за деца в среда близка до семейната


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз