Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0185-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0067
Наименование: АРТ-ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО
Бенефициент: Сдружение “Младежко Бюро за социални услуги и граждански инициативи” - Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на устойчивото предоставяне на нова за община Плевен социална услуга за деца с наднормено тегло и за техните семейства, разработване на методология, терапевтични програми на основата на занимания с изкуства за преодоляване на проблемите на децата с наднормено тегло чрез създване на Арт-център и консулатитевен кабинет за консултиране и подкрепа на децата от целевата группа и техните семейства;
Дейности: Дейност 1: Оборудване и вътрешно оформление на центъра; За целите на Центъра е сключен договор за наем с Читалище „ЛИК”, Плевен, чиято сграда се намира в центъра на града. В едната зала ще бъде обособен консултативния център и творческата работилница, в която ще се овдят заниманията по изобразително изкуство и фотография. Наетият репетиционен салон, ще бъде подготвен за танцова гимнастика и форум-театър. Ще бъдат изработени и поставени информационни табели, съдържащи името на проекта, както и задължителните елементи за визуализация на Програмата. Ще бъдат осигурени необходимото оборудване, материали и тренировъчни облекла. Техниката ще бъде монтирана в консултативния кабинет, подвижния компютър, принтера и фотоапаратите ще бъдат предоставени на творческата работилница, за осигуряване дейността на децата от целевата група.
Дейност 2: Разработване на методики и програми за творчески арт-дейности по изкуства и за индивидуална и групова работа за интервенция според установените проблеми на децата; На експерти ще бъдат възложени разработването на програмите за работа на четирите арт-дейности и за консултативната дейност на мултидисциплинарния консултативен екип.
Дейност 3: Сформиране на консултантски и творчески екипи на Центъра и обучение на членовете им за работа с децата и техните семейства Консултантския екип ще бъде назначен след провеждане на конкурс. Ще бъдат наети лекар-диетолог, психолог и социален работник. За творческите дейности ще бъдат ангажирани специалисти по съответните изкуства, с опит в работата си с деца от рискови социални групи. Те ще бъдат обучени через петдевен изнесен обучителен семинар, по предварително разработена учебна програма. Обучението ще се проведе, използвайки интерактивни методи, дискусионни форми и работа по групи, подходящо за обучение на възрастни, предполагащо надграждане на знания и конкретни умения за работа с деца, страдащи от характерните проблеми на целевата група. Програмата на обучителния семинар ще бъде разработена на основата на методологиите и програмите, разработени за предстоящата дейност на Центъра. Обучението ще съдържа 36 учебни часа и ще се проведе в подходяща за целта учебна база. За лектори ще бъдат привлечени водещи специалисти по темите на семинара и ще бъдат подготвени учебни информационни материали, отразяваща най-съвременните подходи за подкрепа на деца с посочените в проекта програми.
Дейност 4: Информационна кампания за огласяване на проектните цели, дейности и очаквани резултати и сформиране на целевата група; За разпространение на информацията за Центъра, неговите дейности и очакваните резултати ще бъдат тиражирани информационни брошури и стикери. При старта на проектаще бъде проведена пресконференция, която ще разпространи информация за проекта чрез местните и регионални, печатни и електронни медии, както и чрез представители на заинтересовани организации и институции. Ще бъде организирана информационна кампания, чрез информационни срещи с децата и родителите в пет начални училища в Плевен. На кандидатстващите деца за ползватели на услугите ще бъдат изготвени оценка на нуждите и най-рисковите се от тях ще бъдат включени в целевата група.
Дейност 5: Стартиране и провеждане на арт-дейностите по разработените програми за арт-терапия по изобразително, театрално, музикално изкуство и фотография Децата ще бъдат насочени в четири групи, според възрастовите им характеристики и здравословното им състояние. Те ще бъдат включени в четирите арт-дейности, като всяка група ще работи по своя програма, съобразена с възможностите и нуждите им. Арт-дейностите ще бъдат наблюдавани от консултантите, които ще се намесват при нужда, отчитайки ефекта от тях и степента на въздействие върху децата. Заниманията ще се водят по график, съобразен със свободното време на децата и с техните интереси и нагласи. Творческите занимания ще бъдат съпътствани от творчески изяви /фото-изложби, вернисажи, пърформънси и др. форми на творческо представяне/.
Дейност 6: Реализиране на програма, за изява на детските таланти и дарби; Ще бъде разработена и реализирана програма за творческа изява на децата от Центъра. Ще бъдат организирани различни по своя характер и формат инициативи, чрез които децата ще могат да представят своите творчески потенциали, за да изградят свой нов образ в средата на своите връстници. Ще бъдат организирани фото-изложби, вернисажи, пърформънси и др. форми на творческо представяне/. Ще бъде организиран седемдневен оздравителен творчески лагер, който ще се проведе по разработена програма съдържаща физически натоварвания, съобразине със здравословното състояние на децата, творчески занимания и хранителен здравословен режим.
Дейност 7: Предоставяне на консултанстки услуги от мултидисциплинарен екип от лекар-диетолог, психолог и социален работник на децата от целевата група и техните семейства; Мултидисциплинарният екип ще работи в Консултантския център, който ще осигури подходяща гостоприемна и позитивна среда за децата от целевата група. Консултациите ще се провежс
Дейност 8: Осигуряване публичност на проекта; - подготовка и разпространение на инфо-материали за популяризиране на Арт-центъра, дискусионни и обществени форуми, работни срещи за създаване и разширяване на контактите с академичната среда, заинтересов В хода на изпълнение на проекта ще бъдат проведени три общуствени дискусии, за дискусия по проблемите на нездравословния начин на живот, отразяващ се върху наднорменото тегло на децата, предпоставка за тежки заболявания и трайни увреждания на здравето на децата. В тях ще участват не само наетите специалисти в Центъра, но и потенциални ползватели на услугите. Ще бъдат отпечатени и излъчени журналистически материали, отразяващи не само хода на проектните дейности, но и проблемите, които решава той. Ще бъде разработен видео клип, който ще бъде разпространен и излъчван от местните кабелни телевизии. Ще бъде подготвен видео-филм, който със средствата на аудио-визията и публицистиката ще отрази проблема. Филмът ще бъде представен на Обществения Форум, който ще се проведе преди финализиране на проекта. Зъ участие във Форума ще бъдат поканени организации, работещи по сходни проблеми, заинтересовани институции, представители на местната власт и медиите.
Дейност 9: Управление на проекта и изграждане на мрежа от доставчици на услуги на деца в риск, чрез изкуства; Ежемесечно ще се провеждат екипни срещи, на които ще се прави анализ на дейностите през изтеклия месец и ще се планира дейността за предстоящия. В екипните срещи ще участват всички наети лица, както и представители на партниращите организации. Експертите наети за супервизия на проекта ще представят своите месечни доклади, за да бъдат коментирани възникналите проблеми, техните препоръки, както и вземането на решения на консенсусен принцип. Управлението на проекта, предвижда въвеждането и воденето на изрядна вътрешна документация, съобразена с изискванията на Схемата, както и на методиките за предоставяне на социални услуги, сходни с тези на проекта. Проектният екип ще осигури прозрачно, ефективно и успешно управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 004 BGN
Общ бюджет: 91 208 BGN
БФП: 91 208 BGN
Общо изплатени средства: 90 934 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 000 BGN
2011 36 574 BGN
2012 35 360 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 934 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 150 BGN
2011 31 088 BGN
2012 30 056 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 294 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 850 BGN
2011 5 486 BGN
2012 5 304 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 640 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Оборудвани помещения
Индикатор 2 Разработени методики
Индикатор 3 Обучени служители 0185
Индикатор 4 Информационни брошури 0185
Индикатор 5 Стикери 0185
Индикатор 6 Печатни медийни материали
Индикатор 7 Журналистически материали в ел.медии
Индикатор 8 Телевизионен клип
Индикатор 9 Видео-филм
Индикатор 10 Мултимедийна презентация
Индикатор 11 Проведени групови творчески занимания
Индикатор 12 Проведени консултации 0185
Индикатор 13 Участници в петдневен лагер
Индикатор 14 Привлечени деца
Индикатор 15 Привлечени родители
Индикатор 16 Деца, повлияни от рехабилитацията
Индикатор 17 Семейства променили режима на хранене


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз