Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0088-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0033
Наименование: „КЪЩА КАТО ВКЪЩИ”
Бенефициент: Община Елхово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Елхово
Описание
Описание на проекта: Успешна деинституционализация на деца от ДДЛРГ чрез създаване на алтернативна среда за живот и развитие, близка до семейната.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Цялостното управление на проекта ще се осъществи от екип в състав: - Ръководител на проекта; - Координатор; - Счетоводител; - Технически сътрудник. Дейността включва следните под-дейности: - сформиране на екип, определяне на функциите, задълженията и отговорностите на всеки от екипа. - разработване на система за вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението на отделните дейности; изпълнение на мерките за вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението; - Избор на изпълнители – подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП и НВМОП, сключване на договори с подизпълнители и мониторинг на изпълнението по съответния договор; за тази част от дейността ще бъде ангажиран Експерт поддоговаряне. - Сформиране на експертен екип – външни консултанти за последващите дейности. За тази част ще бъде ангажиран Експерт по подбор на кадрите - Финансово управление на проекта, счетоводство; - Изготвяне на технически и финансови отчети; - Управление на комуникациите с: Договарящия орган, партньори и заинтересовани страни, изпълнители, медии и др., както и вътрешната комуникация в екипа.
Дейност 2. Доставка на оборудване и трансформиране на помещенията за нуждите на ЦНСТ Услугата ЦНСТ ще бъде организирана в помещения, които са публична общинска собственост. Помещенията ще бъдат основно ремонтирани със средства от общинския бюджет, преди началото на проекта. Ремонтните дейности предвиждат измазване на стените; направа на окачен таван; подмяна на дограмата на прозорците и вратите; настилка от теракот, гранитогрес и ламиниран паркет; облицовка с фаянс на санитарните помещения; ремонт на В и К и ел. инсталации; доставка, монтаж и укрепване на метален парапет за стълбището; монтаж на тоалетни седалки, мивки, бойлер, смесителни батерии за санитарните помещения; монтаж на мивка и смесителна батерия за кухнята; направа на преградни стени от гипскартон според необходимостта на помещенията.В рамките на проекта със средства от ЕФРР ще бъде закупено оборудване, което е описано подробно в Приложение Б-4 и ще бъдат трансформирани помощенията, за да се осигурят достатъчно обособени площи за нуждите на услугата. Дейността ще бъде организирана в 3 основни етапа: 1. Подготовка: ще бъдат подготвени и проведени процедури за избор на изпълнител/и съгласно ЗОП и НВМОП; 2. Трансформиране на помещенията; 3. Доставка на оборудване; 4. Осигуряване на необходимите разрешителни за дейността от всички съгласувателни инстанции (РИОКОЗ, РСПАБ и др.)
Дейност 3. Организационно консултиране и методическа подкрепа за създаване на ЦНСТ. Дейност 3 ще бъде изпълнена чрез под-дейности: 1. Разработване на документация за дейността - методика за предоставяне на услугата ЦНСТ; - правила и процедури и съответните документи (Правилник за вътрешния ред, инструкции и др.). За подкрепа на изпълнението ще бъдат ангажирани консултанти. 2. Набиране и подбор на персонал: - Изработване на критерии за подбор: - Изготвяне на длъжностни характеристики; - Набиране и подбор на персонал за предоставяне на услугата; сключване на договори с избраните кандидати; 3. Осъществяване на контакт с ДДЛРГ и ОЗД; идентифициране на потенцилани партньори от общността; 4. Публикуване на методика за ЦНСТ за деца, базирана на методиката на ФИЦЕ-България и допълнена с практическия опит на екипа по проекта
Да осигури предоставяне на услугите в ЦНСТ съгласно стандартите за качество и най-добрия интерес на всяко от децата. Дейност 4 се състои от следните под-дейности: 1. Подготовка на програма за обучение на персонала със следните основни модули: • Въвеждащо обучение на персонала. След конкретна оценка на нуждите на персонала от обучение във връзка с реализиране на новия модел на работа и мотивация на екипите за активно участие в обучението се предвижда серия от обучения както за специализирания екип, така и за помощния екип - базисно обучение по социална работа и работа със случай, • Специализирано обучение – индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за работа, работа в мултидисциплинарен екип и работа по случай; социално-педагогическо консултиране на деца с техните семейства, психично развитие на детето и последици от институционализацията, социална групова работа; формиране на социални и умения за самостоятелен живот; • Продължаващо обучение. Продължаващо обучение за наетия екип и въвеждащо обучение за новоназначени. 2. Организиране и провеждане на обучителната програма. 3. Супервизия и поддържащо методическо консултиране Освен обучения, предложението предвижда осигуряването на индивидуални и групови супервизии на персонала, където всеки член на екипа ще може да представи случай или професионален проблем възникнал в хода на работата му. През целия период на работа всеки член на персонала, работещ директно с деца ще получава един път месечно индивидуална супервизия и ще има възможност да участва веднъж месечно в групова супервизия.
Дейност 5. Предоставяне на услуги в ЦНСТ Елхово Дейността включва следните етапи: 1. Определяне на конкретните клиенти и изготвяне на индивидуална оценка на потребностите. 2. Изготвяне на индивидуален план за работа с всяко дете, ползвател на услугата. Актуализиране на плановете на всеки 6 месеца. 3. Групова и индивидуална работа с децата от целевата група за изпълнение плана на работа по отношение на ежедневните, здравните, образователни потребности; работа за изграждане на социален капацитет, който да спомогне за успешно включване в живота на общността; организиране на дейности за свободното време. 4. Идентифициране на възможностите за връщане в семейството, работа с родители за възстановяване и заздравяване на връзката с родителите.
Дейност 6. Популяризиране на проекта За популяризиране на проекта партньорите ще реализират следните мерки: Изработване и разпространение на рекламни материали – брошура и плакат; Работа с местни и национални медии: 2 интервюта, 2 публикации в печатни издания; 3 прессъобщения ще бъдат публикувани във връзка със старта, официалното откриване на Центъра и края на проекта; 1 пресконференция. Информационни събития: 1 експертно обсъждане на методологията за предоставяне на услугата; Официално откриване на ЦНСТ. Външна реклама: ще бъде изработена информационна табела за сградата, в която ще се помещава дневният център; Банер ще бъде изработен за информационните събития и обученията. Напредъкът на проекта и значимите събития ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Елхово и тази на партньора. Но за целите на ефективната публичност на проекта се предвижда създаването на специален проектен уеб-сайт с динамичен ъпдейт. Дейностите за информиране и публичност ще бъдат съобразени с Комуникациония план на ОП РЧР, изискванията за визуализация и графичните стандарти на ЕС.
Партньори
Партньори:
"СОНИК СТАРТ" ООД
Изпълнители:
" Баланс - 37 " ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 148 367 BGN
Общ бюджет: 117 331 BGN
БФП: 117 331 BGN
Общо изплатени средства: 114 730 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 673 BGN
2011 47 548 BGN
2012 37 509 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 730 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 731 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 222 BGN
2011 40 416 BGN
2012 31 882 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 520 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 451 BGN
2011 7 132 BGN
2012 5 626 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 209 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разкрита нова социална услуга в община Елхово
Индикатор 2 Брой индивидуални планове за грижа
Индикатор 3 Брой идентифицирани родители с потелнциал за връщане на детето в семейството
Индикатор 4 Брой специалисти, включени в обучителните модули за предоставяне на услугата
Индикатор 5 Информационни материали, подготвени и разпространени
Индикатор 6 Брой отразявания в медиите (публикации и съобщения)
Индикатор 7 Брой деца от ДДЛРГ, обхванати от услугата ЦНСП
Индикатор 8 Брой родители на деца от ДДЛРГ, преминали обучение и консултиране
Индикатор 9 Брой деца от ДДЛРГ, успешно интегрирани в семейна среда
Индикатор 10 Брой обучени специалисти 088


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз