Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0190-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заедно за по-добър живот-дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”
Бенефициент: Сдружение"Приятели за Провадия"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Дейност 1: Подбор на домашните помощници,социални асистенти и потребителите и предоставяне на услугите Дейност 2:Обучение на СА и ДП Дейност 3:Организация и управление на проекта Дейност 4:Финансово-административен контрол за реализиране на дейностите по проекта Дейност 5:Публичност и информация
Дейности: Дейност 1: Подбор на домашните помощници,социални асистенти и потребителите Определяне на критерии за подбор на 10 домашните помощници и 5 социални асистенти- безработни,съответно с основно и средно образование, равнопоставеност на пол, религия, възраст. Обявяване на критериите. Интервю.Назначаване на пълен работен ден на трудов договор. Кампания по набиране на кандидат-потребители - обяви,събиране на молби, документи от ТЕЛК/ЛКК и др. Извършване на социална оценка на потребителите.Подбор на потребителите -45 потребители, от които 22 хора увреждания и 23 самотноживеещи. Предложени 30 вида социални услуги определени с анкета сред потребителите и съобразно ЗСП. Определяне на видовете услуги за всеки потребител.Съставяне на лични планове.Изготвяне графици на СА и ДП. Подписване на тристранни договори – Кандидат / доставчик на СУ – ДП -Потребител - за предоставяне на услугите. Обосновка: Дейността е необходима за определянето на основните актьори – целеви групи и техните проблеми.В общността има хора с увреждания и самотноживеещи,които се нуждаят от помощ и социални услуги в домашна среда.Чрез нея ще се избегне настаняването на определен процент от тях в социални заведения.От друга страна – ще се осигури заетост на определен брой безработни, които ще предоставят услугата.
Дейност 2: Обучение на домашните помощници и социалните асистенти Въвеждащо обучение от 32 часа,включващо: Изготвяне на програма за обучение. Обучение на 10 ДП и 5 СА, които не са преминавали подобно обучение по други програми. Ще бъдат обучени и три резерви -1 СА и 2 ДП.Обучение за 5 дни – 4 въвеждащо и 1 ден – последващо.Начин на обучение – под форма на лекции, семинари и решаване на казуси. Отпечатване на права и задължения на ДП и СА и Методика за предоставяне на услугите. Връчване на удостоверения за завършен курс на обучение и Правата и задълженията на ДП и СА. Последващо обучение – шест месеца след началото на предоставянето на услугите Общо 8 часа. Обучението се извършва в сградата на партньора. Обосновка: Тъй като наетият персонал – ДП и СА са хора,които нямат определена квалификация,били са безработни и не са изпълнявали подобни дейности- ще им бъдат необходими минимум теоретични и практически знания за предоставяне на социалните услуги.Обучението ще им гарантира този минимум, както и ще повиши тяхната мотивация за работа,ще гарантира правилно отношение към хората с увреждания и самотно живее-щите.
Дейност 3: Организация и управление на проекта Конструиране на екипа.Определяне задълженията на консултанти и експерти. Назначаване на 10 домашните помощници и 5 социални асистенти.Оформяне на досието съгласно КТ.Провеждане на инструктажи.Закупуване на работно облекло, лични предпазни средства и материали ,необходими за предоставяне на услугите. Изготвяне досиета на потребителите съгласно ЗСП Въвеждане на необходимата доку-ментация за реализация на социалната услуга: регистър на потребителите, Индивидуални планове на потребителите, лични графици на ДП и СА, отчети на ДП и СА, План за здравни грижи.Такси на потребителите съгласно Методиката за изчисление на потребителските такси. Въвеждане и водене на необходимата документация по КТ: Инструктажи, регистър за похвали и жалби, инциденти. Изготвяне на работни заплати на ДП и СА. Водене на документацията,съгласно договора с финансиращия орган- междинни отчети /технически и финансови/, окончателен отчет. Отчитане на индикаторите за напредък на проекта. Въвеждане на сиситема за контрол,включваща проверки на място за спазване на графици,личните планове на потребителите,качество на предоставената услуга,анализи,оценки,корекции. Сключване на договор за портньорство, уточняване на дейностите и отговор-ностите на партньора. Изготвяне на възлагателни писма и уточняване ангажираността на експертите-консултанти. Провеждане на оперативки на екипа. Обосновка:Екипът на управление трябва да създаде условия за реализация на проекта,необходимата организация за осъществяване на дейностите в пълно съответствие с българското законодателство и условията на Оператив-ната програма.
Дейност 4:Финансово-административен контрол за реализация дейностите по проекта Извършване на месечни проверки на место-за дейността на ДП и СА – спазване на графици и качество на услугите. Събиране на информация от потре-бителите за удовлетвореност от услугите. Извършване на необходимите корекции при необходимост в графиците и личните планове. Проверка на финансовите документи – действителност на извършените разходи. Ежемесечен финансови отчет на средствата. Проверка на събираемостта и правилното изчисляване на потребителската такса. Обосновка:Поет е сериозен ангажимент към хората с увреждания и самотно-живеещи, за който се влагат средства,осигурени от ЕСФ.Контролът върху дейностите и финансите гарантира качество на услугите,целесъобразност на средствата и постигане на положителни резултати при реализиране целите на проекта.
Дейност 5:Публичност и информация Пресконференция за откриване на проекта.Пресконференция за закриване на проекта. Отпечатване н а информационни материали: Флаери 1000 бр. – за основните дейности на проекта,финансиращ орган,начин на реализация- раздавани на пресконференциите в началото и в края на проекта, по време на проекта – на потребители и заинтересовани страни. Дипляни – 500 бр. за проблемите на хората с увреждания и самотноживеещите, законодателството уреждащо тези проблеми, резултатите от проекта за решаването на тези проблеми. Табела – отразяваща наименованието на проекта,изпълнителя и финансиращия орган,която ще се постави на офиса на проекта./офиса на НПО/ Транспарант – с наименованието на Оперативната програма,финансиращия орган и името на проекта,който ще се използва при всички публични дейности и семинара. Отразяване в медиите: 3 публикации в регионален вестник,5 предавания по местното радио,3 в местната кабелна телевизия. Правеждане на заключителен семинар на тема „Заедно за по-добър живот”, в който ще бъдат включени потребители,местната власт,НПО и други заинтересовани страни в града и общината.Същият ще включва теми и добри практики в предоставянето на социалните услеги в общността и социалното включване на хората в неравностойно положение.
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 642 BGN
Общ бюджет: 91 866 BGN
БФП: 91 866 BGN
Общо изплатени средства: 86 405 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 328 BGN
2011 18 166 BGN
2012 47 911 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 405 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 279 BGN
2011 15 441 BGN
2012 40 724 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 444 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 049 BGN
2011 2 725 BGN
2012 7 187 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 961 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 0190
Индикатор 9 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 0190 ДП
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 0190
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция 0190


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз