Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0054-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла
Бенефициент: Община Бяла
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Бяла
Описание
Описание на проекта: Организация и управление на дейностите по проекта. Публичност и информация. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Подбор на потребители на услугата “Домашен помощник” и сключване на договори с тях. Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугата. Изготвяне на длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и процедури. Подбор на Домашните помощници и сключване на договори с тях. Обучение на Домашния помощник за предоставяне на качествени услуги. Предоставяне на социалната услуга “Домашен помощник”. Счетоводна отчетност по проекта. Мониторинг и контрол на дейностите по проекта.
Дейности: Организация и управление на дейностите по проекта. Ще се създаде организация за протичане на дейностите по проекта, назначаване на административния персонал - ръководител, координатор, счетоводител, техн. сътрудник. Подбор и назначаване на експерния екип от специалисти – консултанти по проекта, които ще работят с лицата назначени като Домашни помощници и потребителите на услугата. По проекта се предвиждат да се назначат на граждански договори следните консултанти: 1. Социален консултант. 2. Специалист по човешки ресурси. 3. Лектор. Предвижда се по проекта да се подберат качествени консултанти с доказана практика, вкл. и по подобни проекти. с необходимите познания. Ще се провеждат редовни месечни заседания, на които ще бъдат разпределяни задачите за следващия месец- за целта ще бъдат изготвяни „Месечни планове за действия” и „Протоколи от заседания”., ще бъдат предавани месечните доклади на членовете на екипа по проекта При необходимост ще се провеждат и извънредни заседания. Партньорът ще подпомага подбора на кадри, провеждането на месечните заседания на екипа и разпределянето на задачите.
Публичност и информация В тази дейност се включват действия за прозрачност, за разгласа в публичното пространство и информиране на обществото, които ще бъдат организирани в разработен план. Предвижда се провеждането на две пресконференции - в началото и при финализиране на проекта. Ще се отпечатат брошури 400 броя, размер А5 – 8 стр. и 400 броя размер А5 – 4 стр. , съдържащи информация за организация на услугата, начините за нейното ползване от потребителите, процедурата за подаване на жалби, и контактни данни. Ще се включи също и информация за финанс. орган-я, кандидата и партньора по проекта. Ще се направят 2 публикации в национална електронна информационна агенция – така ще се гарантира разпространението на информацията до всички издания и медии, които черпят информация от нея. Ще се организира заключителна среща. Тя ще включва презентация на дейността “Домашен помощник” и закриване на проекта. В нея ще се включат представители на медиите, общинска администрация, представители на НПО, потребители на услугата и Домашни помощници. Ще се използват нагледни средства за презентация съобразени с изискванията за визуална идентификация на ОП „РЧР”
Техническо обезпечаване на проекта. По проекта е необходимо да се закупи следното оборудване, материали и консумативи: 1. За дейностите, свързани с осигуряване на публичност – услуги съгласно приложение №4, таблица 2 от Приложение Б1. 2. За дейности, свързани с конференции /семинари/ обучения – услуги съгласно приложение № 4, таблица 4 от Приложение Б1. 3. За работата на домашните помощници са необходими материали и консумативи, посочени в приложение №3 на Приложение Б1. Ще се разработят тръжни документи и процедура за провеждане на търговете за доставка на материали и услуги. Определяне на състава на комисията за провеждане на търговете. Ще се провеждане на тръжни процедури. Ще се сключат договори със изпълнители на доставка на материали и услуги. Ще се закупупят необходимите материали и услуги по проекта. Техническите параметри на материалите и услугите са определени от потребностите за подобен вид дейност, за които ще се прилагат.
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. След дейностите по ифнормационната кампания за набиране на потенциални потребители те подават към екипа на проекта заявления за ползване на социалната услуга. Въз основа на тези заявления социалният консултант разработва индивидуална оценка на потребностите с участие на кандидат-потребителя на услугата “Домашен помощник” и негов представител при необходимост като се спазва принципа за Добро управление на програми и проекти и принципа за Партньорство и овластяване. Вследствие на направеното предварително проучване по населени места 55 лица желаят да получават услугата “Домашен помощник” през 2010 г. Оценките ще бъдат готови до 45 дни от стартирането на проекта. Това ни дава възможност да осигурим социалната услуга за 12 месеца. Социалните оценки на потребностите се актуализират на 6 месеца, но могат да се актуализират и по-рано при настъпили промени в състоянието на потребителя. Индивидуални оценки на потребностите се изготвят и текущо - при отпадане на даден потребител от социалната услуга.
Подбор на потребители на услугата “Домашен помощник” и сключване на договори с тях. Ще се изработят критерии за подбор осигуряващи на всички желаещи независимост от пол, етническа принадлежност и вероизповедание, които отговарят на определените условия за целевата група, предоставяне на социалната услуга при прозрачност, спазване принципа за Равенство между половете и превенция срещу дискриминация и принципа за Добро управление на програми и проекти. Подборът ще се извърши от смесена комисия в която ще се включат екипа на проекта и представители на община Бяла и социалната й служба. Социалният консултант ще изработи образец на тристранен договор за предоставяне на услугата „Домашен помощник”, съдържащ задълженията на доставчика и потребителя, както и образец на декларация за информирано съгласие за начина на получаване на услугите, достъп до дома на потребителя и запознаване с правилника за вътрешния ред. След подборът на потребителите с тях ще бъдат сключени тристранни договори. Подбор на потребители и сключване на договори с тях ще бъдат осъществявани и текущо - при отпадане на даден потребител от социалната услуга.
Изготвяне на длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и процедури Специалистът „Човешки ресурси” ще разработи длъжностни характеристики, на които трябва да отговарят домашните помощници като съблюдава принципа за Добро управление на програми и проекти. В тях подробно ще са описани изискванията, на които трябва да отговарят лицата, заемащи съответната длъжност, задълженията, отговорностите им, както и нивата на подчиненост в йерархичната структура. Разработват се Правилник за вътрешния ред, правила и процедури, основаващи се на практиката и съответстващи на законодателството и чието спазване се мониторира в рамките на процеса на осигуряване на качеството на услугата: Правила и процедури за превенция на всеки предвидим риск., Процедура за оказване на помощ при прием на лекарства, Правила и процедури за защита на имуществото, финансовите средства, правата и интересите на потребителите, Правила и процедури за прием на жалби и сигнали, Правила и процедури за зачитане на личното пространство и достойнство, Процедура за предоставяне на информация за услугата „Домашен помощник”.
Подбор на Домашните помощници и сключване на договори с тях. Всеки домашен помощник ще обслужва 2 или 3 потребители, в зависимост от населеното място и подбраните потребители в него. Ще бъдат изготвени критерии за подбор, съобразени с равнопоставеността, антидискриминационното и трудово законодателство и осигуряване защитата на потребителите. Подборът ще се извърши от комисия, съставена от екипа за управление на проекта, Социалния консултант и специалиста по Човешки ресурси. Ще се спазват принципите за Равенство между половете и превенция срещу дискриминация, Добро управление на програми и проекти, Партньорство и поемане на отговорност. При финансиране на проекта веднага се задейства процедура за набиране на кандидати за работа като домашни помощници. Желаещите да работят ще бъдат набрани чрез информационната кампания по проекта, чрез Бюрото по труда, и най-вече по предложение на самите потребители на социалната услуга. Кандидатите попълват заявление за работа като домашни помощници; представят нужните документи- копие от диплом, свидетелство за съдимост, мнедицинско удостоверение. Домашните помощници подписват трудов договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда от специалистът „Човешки ресурси”, декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията. Подбор на домашни помощници и сключване на договори с тях ще бъдат извършвани и текущо- при прекратяване на трудовия договор на даден домашен помощник.
Обучение на Домашния помощник за предоставяне на качествени услуги. Провеждане на стартиращо и поддържащо обучение за домашните помощници при спазване на принципа за Добро управление на програми и проекти. Стартиращата програма на обучение ще се извърши в рамките на 3 дни, по 8 академични часа на ден- общо 24. За провеждане на обученията ще бъде наето подходящо помещение, озвучаване и ще се изготви презентация. Програма за въвеждащото обучение: Права и задължения на домашният помощник: Запознаване с Длъжностната характеристика на домашния помощник и Правилника за вътрешния ред. Безопасни условия на труд. • Потребности и права на потребителите на социални услуги. • Принципи при предоставяне на социални услуги. Оценка на риска.: • Първа помощ и справяне с кризисна ситуация • Подкрепа за здравословна и безопасна среда в дома на потребителя. Социални услуги в общността за самотни възрастни болни хора: • Особености на старческата възраст. • Грижи за старите хора в домашни условия. Здравословни и безопасни условия на труд Въвеждащото обучение ще се проведе в края на втория месец от старта на проекта- непосредствено преди започване предоставянето на услугата. В края му ще бъде проведен тест, като успешно издържалите го лица ще получат удостоверения за преминато обучение. Лицата, преминали обучението, ще попълнят формуляри за обратна връзка. Резултатите от обучението и формулярите за обратна връзка ще бъдат бъдат обобщени в доклад. Поддържащо обучение насочено към : - Развитие на професионалните умения на домашните помощници - Консултиране работата на домашния помощник. - Здравословни и безопасни условия на труд. Темите на поддържащото обучение се определят от обратната връзка от натрупания им опит и актуалните потребности на домашните помощници. Обучението ще премине във форма на дискусия, споделяне на опит при решаване на възникнали казуси по време на работа. Обучението ще се проведе сред природата с цел изолиране на ежедневната обстановка. Продължителността му ще бъде 2 дни по 9 часа през месец 4 на проекта, и 2 дни по 9 часа прес месец 8 на проекта, общо 36 часа. Консултиране на домашните помощници- консултирането се осигурява при искане от страна на домашния помощник, той си избира консултанта като специалист или представител от екипа на проекта. При нужда се осигурява консултиране и на потребителя или на негов близък. Води се протокол за проведените консултации и месечни отчети.
Предоставяне на социалната услуга “Домашен помощник”. Ще бъде изготвен регистър на подбраните потребители на социалната услуга, на които ще бъдат предоставяни следните услуги: • Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение); - дейността се предоставя ежедневно в рамките на 1час. • Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, изтупване на постелки и килими- веднъж месечно – 2 часа • Поддържане на лична хигиена -помощ при ежедневния тоалет и обличане – ежедневно 0,5 часа • Помощ при къпане, сресване, подстригване, и др. или придружаване до мястото на услугата, пране -2 часа веднъж седмично. • Помощ и контрол за редовно приемане на лекарства ежедневно по 0,5 часа. • При нужда осигуряване на преглед от лекар и контакт с близките осигуряване на грижи при влошаване на здравословното състояние; - при нужда в рамките на работния график. • Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); - ежедневно до 2 часа • Битови услуги: Закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента -3часа седмично • Заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и други. със средства на клиента, осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента - 2 часа месечно • Цепене, внасяне на дърва и запалване на печка през зимния сезон телефонна подкрепа, дребни технически ремонти; др. - 1час дневно. • Разходка, придружаване при посещение при близки, празници и тържества - 2 часа дневно • Организиране на лични празници при желание на лицето – изпълнение на услугата от доброволци на БЧК • Подготовка на документи за представян пред ТЕЛК или снабдяване с технически помощни средства, правни услуги и др. – услугата се осигурява от доброволци в бюрото за социални услуги. Услугите се осигуряват от домашните помощници в рамките на месечния индивидуален план на всеки потребител и договорените часове за получаване на услугата по подписания тристранен договор, съобразно седмичен график за всеки домашен помощник. Отчитането на реално изпълнените услуги задължително ще се отразява в потребителският дневник на всеки потребител. В зависимост от броя и вида на получаваните услуги потребителят ще заплаща месечна такса, изчислена съгласно предварително изготвена форма за изчисляване на месечната такса.
Счетоводна отчетност по проекта. Ще се извършва месечно отчитане на изразходваните средства, тяхното счетоводно отразяване в регистри, начисляване и изплащане на възнагражденията, превеждане на дължимите суми за социални и други осигуровки на бюджета, внасянето на дължимите данъци. Осъществяване на насрещни проверки при изразходване на средствата с цел избягване на всякакви финансови злоупотреби.
Мониторинг и контрол на дейностите по проекта. Ще бъде разработена система за вътрешен мониторинг, чрез която се оценява напредъка на дейностите по проекта и се сигурява качеството на предлаганата социална услуга на потребителите. Чрез системата за вътрешен мониторинг ще се отчитат и предложенията на потребителите, техните законни представители или роднини за подобряване на социалната услуга и за създаване на инициативи в общността. В месечен „План за мониторинг” с активното съдействие на партньора ще се извършват периодични оценки от екипа на степента на изпълнение на дейностите съобразно графика, като при несъответствия ще се извършват коригиращи действия и ще се следи за резултата от тях. Ще се следи за съответствие на доставяното оборудване и материали със заложените технически спецификации, за отговорното в качествено и количествено отношение извършване на услугите от изпълнители. Социалният консултант извършва мониторингови посещения в домовете на потребителите на услугата, като изготвя формуляри за посещения на място. Това е непрекъснат процес през целия период на проекта.
Партньори
Партньори:
Сдружение “Форум гражданско общество”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 040 BGN
Общ бюджет: 126 950 BGN
БФП: 126 950 BGN
Общо изплатени средства: 117 283 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 126 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 408 BGN
2011 44 556 BGN
2012 47 319 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 283 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 597 BGN
2011 37 873 BGN
2012 40 221 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 691 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 811 BGN
2011 6 683 BGN
2012 7 098 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 592 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 2 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0054-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз