Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0234-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Независим и пълноценен живот
Бенефициент: Реклама Консулт ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: 1.Създаване на организация за управление и изпълнение на Проекта. Изграждане на система за вътрешен мониторинг, контрол,оценка. 2.Изготвяне и прилагане на Комуникационен план за осигуряване на информиране и публичност при реализирането на Проекта. 3.Избор и доставка на материали, необходими за изпълнението дейностите на Проекта 4. Подбор, назначаване, обучение и консултиране на преките доставчици на социалните услуги. 5.Подбор, оценка и изготвяне на индивидуални планове на потребителите; 6. Предоставяне на услугите „СА и ДП ” на потребителите.
Дейности: Дейност 1. Сформиране и работа на Екипа за управление и организация на Проекта и изграждане на система за мониторинг, контрол, оценка и отчет на изпълнени. 1.1. Обособяване на офис-помещение за Екипа за управление на проекта – Реклама Консулт ЕООД ще използва безвъзмездно офиса, където се помещава - бул. Драган Цанков 35, ет.2, гр.София. Екипът за управление на проекта ще се състои от 4 члена: ръководител, счетоводител , координатор, с ясно разпределени отговорности. ЕООД Реклама Консулт с този Проект ще стартира дейността си по предоставяне на социални услуги в семейна среда и в Екипа за управление се включва специалист в тази област организатар социални дейности и мониторинг, който ще разработи професионално необходимата документация, ще организира компетентно предоставянето на услугите, мониторинга и оценката на дейностите, което ще гарантира доброто изпълнение на Проекта. Координаторът ще организира дейностите по публичност и обучения - дейности важни за Проекта.. 1.2. Провеждане на работна среща в рамките на 3 дни за определяне задълженията на екипа и диференциране на отговорностите, необходимо за доброто управление. На заседанията се разработват и приемат: - “Правилник за работа на Проекта”, в който се определят вътрешните правила на работа и задължения на екипа; - детайлен План за работата на екипа; - вътрешна Система за мониторинг,контрол, оценка и отчет на изпълнението; 1.3. За предоставяне на качествена социална услуга ще бъдат разработени: - Документи за кандидатстване и Правила и процедури предоставяне на услугите в съответствие с Националните критерии и стандарти; - Регистър за потребителите; - Правила за безопасни и здравословни условия на труд; - Дневник на потребителя и други съотносими за предоставяне на услугата документи.
Дейност 2. Изготвяне и прилагане на Комуникационен план за осигуряване на информиране и публичност на Проекта. За информиране и публичност на Проекта се предвижда изготвяне и прилагане на Комуникационен план за действие, в чието изпълнение ще се включат доброволци и ще включва три направления: 2.1. При стартиране дейността на Проекта е необходима да се информират потенциалните потребители и кандидати за предоставяне на услугата и обществеността за възможностите и ролята на ЕСФ и ОПРЧР при реализацията на дейности. Особено в големия град, където хората не се познават е необходима да има добра разгласа за да няма проблеми при посещенията в домовете при набиране на потребители: o провеждане на встъпителна информационна среща - ще бъдат разпратени покани на всички заинтересовани организации, институции и лица за участие в тази среща и съобщения в популярни интернет сайтове – news. bg , dir.bg , darik. news. bg o медийна кампания - по 2 публикации във в-ци “Трета възраст ”, “ Пенсионер”, “Новинар” и “Дневник”; - 3 радиопредавания в подходящи рубрики; - 2 телевизионниучастия в подходящи рубрики ; o създаване и поддръжка на интернет страница за Проекта на сайта на Реклама консулт ООД и публикуване на подходяща информация. o изработване и разпространение на рекламни материали - дипляна / 1 800 бр./ и листовка тип флаер / 2500 бр./ с отразени условия и дейности по предоставяне на услугите, плакати / 500 бр./, които ще се разпространят на основни места в гр. София от доброволци с облекло рекламиращо проекта за сметка на ЕООД Реклама Консулт и при посещенията по домевете на кандидат потребителите. 2.2. Популяризиране дейността на Проекта и ролята на ЕСФ и ОПРЧР за реализацията му чрез продължаващо информиране за развитието на Проекта, постигнатите резултати и евентуално допълване на потребителите. o информационно табло за входа на офиса на Проекта, отбелязващи наименованието и целта на проекта, както и източникът на финансиране – ЕСФ и че се изпълнява по ОПРЧР. o публикации във в-ци “Трета възраст ”, “ Пенсионер”, “Новинар” и “Дневник”; o 2 радиопредавания ; o 1 телевизионно участие в подходящи рубрики ; o 2 информационни сесии за запознаване на обществеността и заинтересованите лица с развитието на предоставяне на социални услуги; o периодично разпространение на останалите рекламни материали - брошури, листовки, плакати и на интернет страницата. 2.3. Приключване на Проекта, като се отчитат резултатите, промоцират се създадените материали, добрата практика, устойчивост. - организиране на Кръгла маса за отчитане на резултатите от изпълнението на проекта. В нея ще бъдат поканени всички заинтересовани от развитието на проекта страни и ще се промоцират създадени материали,добрата практика, устойчивост на услугите. При визуалната идентификация се прилагат правилата, предвидени в чл.8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него. Посочва се съфинансирането от ЕСФ чрез ОП „РЧР.
Дейност 3. Избор и доставка на материали, необходими за изпълнението дейностите на Проекта 3.1. Избор и доставка на материали, необходими за дейностите пряко свързани с предоставянето на социалните услуги, обученията и офиса 3.1.Доставка на: канцеларски материали, които се доставят по описи, неразделна част от Бюджета на Проекто-предложението и са свързани с провеждане на обученията, СА/ДП; отчети за консултиране на потребители и СА/ДП, отчети за изразходвани средства и събрани такси от потребителите;договори с потребители и СА/ДП и др.
Дейност 4: Набиране, подбор и назначаване на кандидатите за социален асистент и домашен помощник. 4.1.Подбор на преките доставчици на социалните услуги от Екипа за управление на проекта.Подборът на кандидатите за СА и ДП ще съобразен с хоризонталните принципи – равенство на половете, недопускане на дискриминация, трудово законодателство и осигуряване защитата на потребителите. Ще бъдат назначени 10 СА и 10 ДП от следните групи: търсещи допълнителни доходи/медицински работници, студенти, пенсионерии др./ и безработни лица. За да се направи подбор се изготвя процедура за подбор съдържаща: критерии за всяка една позиция, съобразени със изискванията на длъжностните характеристики; процедура на избор – по документи и интервю - целта на интервюто е да се установи мотивацията за работа на кандидата,нагласата за работа с хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора,трудовия и професионален опит,физическото и психично състояние.начин на обявяване – чрез медии; прием на документи – място, срокове; подбор и назначаване. 4.2. Назначаването на СА и ДП включва: - Изготвяне на длъжностни характеристики; - Сключване на договор с избраните кандидати и инструктаж; - Изготвяне на индивидуален работен план на всеки СА/ДП; Договорите ще са съобразени с трудовото законодателство в България и ще съдържа описание на предоставянети от него услуги, честотата и продължителността на предоставянето им, работно място и работно време, условия за наблюдение и контрол на услугите и други. 4.3. Оценка на работата на СА и ДП Съгласно изпълнението на стандартите и критериите за предоставяне на социални услеги определени от ППЗСП е необходимо да се разработи и въведе Система за периодична оценка на изпълнението на задачите на персонала, която ще осугури мониторинг и контрол и ще гарантира добро качество на работата. Всеки пряк доставчик ще има изготвен Индивидуален работен план, в който се определят целите и изискванията към изпълнението, които трябва да се реализират за определен период и съобразно планираните грижи за потребителите. Индивидуалните работни планове отчитат основната цел, преките задължения, управляваните ресурси, желаните резултати и прилагане на компетентностите, регламентирани в длъжностната характеристика. Ще се описва подробно работния график по дни от работната седмица или по месеци. В него ще се указва времето на престой на социалния асистент или домашния помощник при всеки потребител, видовете услуги и тяхната продължителност и др..
Дейност 5. Провеждане на обучение и консултиране на социални асистенти и домашните помощници. 5.1. Подбор на подходящи обучители и разработване на Програма за обучение и развитие на СА и ДП. Ще се използва процедура за подбор на подходящи обучители– професионалисти в сферата на социалните услуги и с достатъчно опит и компетентност, които ще изготвят и изпълнят Програмата за обучение и развитие по следните основни моменти: - Анализ на нуждите от обучение; - Разработване на план за обучение; - Провеждане на обучението – извършва се съобразно предвидения план и времеви график за изпълнение; - Анализ на резултатите от обучението, който да послужи за индивидуалното развитие на СА и ДП 5.2. Провеждане на въвеждащо обучение в рамките на 5 дни от 2 компетентни обучители.То ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Обучителният процес е ориентиран практически и се основава на добри практики от българския и международния опит и ще се осъществи от компетентни специалисти.Броят на обучените СА и ДП ще бъде по-голям от определените по проект бройки, тъй като е възможно да се получи текучество на персонала, поради болест, преместване на друго работно място, др. Въвеждащото обучение ще се проведе преди да започнат работа в дома на потребителите в наета за целта зала. Въвеждащото обучение ще се проведе по 5 основни теми: Тема 1:Общи познания за домашните грижи и услуги. Права и задължения на социалния асистент и домашния помощник. Тема 2: Права на потребителите на домашни услуги. Оказване на първа помощ и емоционална подкрепа. Тема 3: Специфика на грижите за хора с увреждания и за самотно живеещи възрастни хора Тема 4: Методики за предоставяне на услугите СА и ДП. Работа по случай. Развиване на професионални умения на СА и ДП.Процедури за осигуряване на качество и мониторинг на услугата. Тема 5: Въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт. Етични стандарти в работата на социалния асистент и домашния помощник. Здравословни и безопасни условия на труд. 5.3. Провеждане на поддържащо обучение. Потребностите от поддържащо обучение на социалните асистенти се идентифицират ежемесечно по време на оценката на персонала и се включват в програмата за развитие и обучение на персонала. Предвидени са 3 поддържащи обучения в рамките на 2 дена всяко, през месеците на предоставяне на услугите. Те ще включват теоретични и практически подходи, симулиране на реални ситуации и тяхното решаване.
Дейност 6: Подбор, оценка и изготвяне на индивидуални планове на потребителите на социалните услуги “СА” и “ДП”. 6.1. Подбор и оценка на потребителите на услугите - Подборът на потребителите на услугите се извършва от Комисия ръководена от организатара социални дейности и мониторинг от Екипа за управление и 3-ма външни консултанти, избрани чрез процедура на подбор, с доказани професионални умения и компетентности: социални дейности, психология, медицинско лице. Комисията изготвя документи за кандидатстване и критерии за подбор на потребителите, които основно съдъжат: социално-битово,медико-социално и здравословно състояние, социална среда и интереси, предпочитания и изисквания. Ще се извърши професионална комплексна оценка на потребностите на лицата от предоставянето на съответния вид услуга – „социален асистент” и/или „домашен помощник”.На базата на постъпили заявления от кандидатите ,критериите и задължително посещение в дома на кандидат потребителите, Комисията установявя допустимостта на кандидатите, като целева група в съответствие с изискванията по Схемата и извършва индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания и/или самотно живеещите възрастни хора.При подбора ще се избягват всякакви форми на дискриминация и ще се спазва принципа за равенство между половете.Комисията изготвя списък на потенциалните потребители, като ги категоризира по: - видове услуги; - степен на неотложност на включването им в проекта. Ще се направи оценка на по-вече от предвидените по проекта лица във връзка с евентуално отпадане на потребители, като е възможно да се приемат заявления и оценяват кандидат потребители и по време на проекта. Услуги по Проекта няма да се предоставят на лица, за които Комисията не е направила подбор и оценка на потребностите. Предимство при включването като потребители ще имат лица с увреждания в трудоспособна възраст, в т.ч. и тези, които имат нужда от придружаване „от и до работното място”, лица които са изведени от специализирани институции или са застрашени от настаняване в такива. 6.2. Сключване на договори с потребителите В съответствие с нормативната уредба и правилата на Схемата, касаещи предоставянето на социални услуги, ще се сключат тристранни договори между доставчика, потребителя и СА/ДП, който ще включва: - името на СА/ДП, който ще предоставя услугите; - видовете услуги, които ще се предоставят; - честота и продължителност на предоставяне на услугите/график/; - размер на дължимата потребителска такса и срок на внасяне; - общи задължения на СА/ДП относно достъпа до дома на потребителя; - условия за контрол и мониторинг на изпълнението на услугите; - адрес и телефон за връзка с доставчика на услугите; - условия за прекратяване на договора с потребителя. 6.3. Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на социални услуги на всеки потребител - разработва се от Комисията въз основа на личния избор и на индивидуалната оценка на потребностите и включва конкретни дейности. Изготвя се с участието и се подписва от потребителя (или законен представител). В плана се описват: - Всички специфични потребности и/или проблеми на клиента, свързани с ежедневния му живот и неговото самообслужване, емоционален и психически статус, степен на общуване с близки ; заболявания, взаимоотношения с други хора, име на личен лекар и др. - Конкретните договорени услуги, - Честота на оказване на услугата; - Име и телефон на прекия доставчик; - Оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Планът се актуализира на всеки шест месеца, а при промяна на потребностите и желанията на потребителя и по-често.
Дейност 7: Предоставяне на социалните услуги на потребителите. Въз основа на направената оценка на потребностите и като се ползват двете Методики за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент” и “Домашен помощник”, одобрени от АСП ще се предоставят следните видове услуги, които в зависимост от потребностите ще се предоставят чрез социалните услуги „СА” и „ДП”: 1.Битови услуги: - текущо почистване – включва подреждане на стаята, измиване на пода, изтупване, обиране на прах, измиване на съдове и други; - основно почистване – измиване на врати и прозорци, санитарен възел, кухненски уреди и други; - поддържане на лична хигиена – включва помощ при ежедневен тоалет и обличане, помощ при къпане, помощ при ресане, подстригване, боядисване на коса, бръснене или придружаване до местата, където се предоставят тези услуги; - хранене – включва приготвяне на храна с продукти на потребителя или доставяне на готова храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; - снабдяване с хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства, вещи от първа необходимост (със средства на потребителя); - заплащане на комунално-битови разходи: вода, електричество, телефон, данъци и др. (със средства на потребителя); 2.Медицински услуги: - помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; - проследяване на правилното приемане на лекарства, предписани от лекар и мерене на кръвно налягане; - придружаване до личен лекар или друг лекар-специалист и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания; - помощ при настаняване и в болнично заведение. 3. Социални услуги (осигуряване на компания чрез общуване; помощ при поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него): - четене на ежедневници и художествена литература; - придружаване извън дома – придружаване «до» и «от» работа, разходка, срещи с приятели, посещение на кино, театър, концерт, църква и др. организиране на срещи, честване на празници; - организиране на занимания по интереси – карти, шах, табла, плетене, бродиране отглеждане на цветя и др.; - подкрепа при кризисни ситуации – загуба на близък човек, тежко заболяване и други. 4. Административни услуги - съдействие при подаване на документи до: дирекция “СП”, районно управление “Социално осигуряване”, община и др. администрации; - съдействие при изготвяне и представяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК; - съдействие за снабдяване с технически помощни средства на хора с увреждания и при тежки заболявания. При предоставянето на социалните услуги „СА” и „ДП” поотделно и/или заедно ще се следи за допустимостта на целевана група и специфичността на дейностите, характирни за двата вида услуги.Услугите се предоставят при зачитане на личния избор, пространство и достойнство на потребителите.Акцентите при предоставянето на услугата са за поощряване самостоятелността на потребителя и насърчаването му при вземане на решения за начина му на живот,контролиране на финансовите му средства, както и подпомагане за развиване на силните му страни.СА и ДП ще гарантират поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За ползване на услугите, потребителите заплащат ежемесечно такси, в зависимост от личните си доходи. Таксите ще се събират и отчитат, съгласно установените процедури по Схемата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 336 BGN
Общ бюджет: 115 700 BGN
БФП: 115 700 BGN
Общо изплатени средства: 106 013 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 115 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 467 BGN
2011 0 BGN
2012 76 546 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 013 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 047 BGN
2011 0 BGN
2012 65 064 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 111 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 420 BGN
2011 0 BGN
2012 11 482 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 902 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ .234
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 234
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки. 234
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ .ДП 234
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/.дп 234
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки. ДП 234
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция. ДП 234


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз