Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0229-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ГРИЖА ЗА ХОРАТА ОТ ОБЩИНА КАЙНАРДЖА, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК»
Бенефициент: ЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ «ЕКАТЕРИНА КАРАВЕЛОВА»
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Кайнарджа
Описание
Описание на проекта: 1. Работни срещи на екипа 2. Провеждане на тръжни процедури 3. Извършване на процедура за подбор на лица за наемане като домашни помощници 4. Извършване на процедура за подбор на потребители на социалната услуга 5. Обучение на избраните лица за домашен помощник 6. Оценяване на потребностите от социална услуга „Домашен помощник” 7. Издаване на информационни материали и провеждане на информационни събития 8. Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“ 9. Изготвяне на междинни и крайни финансови и текстови отчети по проекта
Дейности: Дейност 1: Първа работна среща за представяне на проекта Ще се проведе с участието на партньора, лица с увреждания от община Кайнарджа, неправителствени организации, работещи в областта на социалното подпомагане, местни общински и държавни институции – Дирекция “Бюро по труда”, Дирекция “Социално подпомагане” и др. Ще бъде изработен оперативен план за действие и актуализиран времеви график на дейностите. Ще бъдат определени отговорници за реализацията на дейностите по проекта. Предвиждаме срещата да протече в рамките на 3 часа и да се проведе в обслужващ дейностите по проекта офис в сграда на общината. Очакваме да присъстват около 40 души.
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури Ще се проведат тръжни процедури, съгласно ПМС 55. Ще се сформира комисия за избор на изпълнители на услуги и доставчици на, със Заповед на Председателя на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“
Дейност 3: Извършване на процедура за подбор на лица за наемане като домашни помощници Ще се проведе процедура за избор на лица за домашни помощници, която включва: обява в местните медии и заявка в Дирекция „Бюро по труда” с. Кайнарджа и град Силистра, избор по документи и събеседване с потенциалните кандидати за работа. Ще бъдат подбрани 20 души за домашните помощници, по определени критерии и след проведено интервю, от 5-членна комисия от представители на партньорите и заинтересованите социални институции. Ще бъдат наети кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние, не са осъждани, имат мотивацията и нагласата за работа с рискови групи. Всички ще получат длъжностна характеристика, като част от трудовия договор, в която ще се разпишат задължения, отговорности и подчиненост.
Дейност 4: Извършване на процедура за подбор на потребители на социалната услуга Ще се извърши подбор на 60 лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, след подадена от тях молба за ползване на социалната услуга “Домашен помощник”. Ще бъде извършена социална анкета, като се ползва и социалната оценка за потребностите от социални услуги, направена на хората с увреждания от Дирекция “Социално подпомагане”. На база събраната информация ще се разгледат и заявления на лица, изпаднали в необходимост, но непритежаващи експертно решение, удостоверяващо увреждане. В зависимост от горепосочените потребности се определя необходимостта от получаване на обгрижване и съответно - от получаване на услугата “Домашен помощник”.
Дейност 5: Обучение на избраните лица за домашен помощник Ще бъде извършено два вида обучение в рамките на проекта: 1. Въвеждащо обучение Екипът на проекта ще осигури въвеждащо обучение на всички новоназначени домашни помощници, в рамките на 5 дни по следните теми:  общи познания за домашните грижи и за необходимите на домашен помощник умения  основни задължения на домашен помощник  специфика при грижите за стари хора, лица с увреждания и терминално болни  методика за предоставяне на услугата “Домашен помощник”  етични стандарти в работата на домашния помощник  здравословни и безопасни условия на труд, включително въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт 2. Поддържащо обучение и супервизия В рамките на проекта ще се осигурява консултиране и супервизия на домашните помощници, както и психологическа подкрепа веднъж месечно и при нужда, в кризисни ситуации. Консултирането ще се извършва от социален консултант, психолог и здравен консултант. Обученията и консултирането ще се извършва в офиса, предоставен от Община Кайнарджа. Ще се реализира с помощта на двама лектори, с необходимата квалификация. Обучението ще бъде поднесено като лекционен материал с практически казуси.
Дейност 6: Оценяване на потребностите от социална услуга „Домашен помощник” Извършване на индивидуална оценка на потребностите и разработване на индивидуален план за предоставяне на социалната услуга, съгласно чл.40 от ППЗСП. Ще се изготвят от екипа по проекта съвместно със специалисти – социален, здравен консултант и психолог и с участието на потребителя. Когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот и предпочитания на потребителя. Той се изготвя на база анализ и оценка на потребностите и оценка на риска. Оценката на потребностите се актуализира веднъж на шест месеца, но може да се преразгледа и по-рано, по молба на потребителя или негови близки, роднини или законен представител, при промени, настъпили в специфичните му потребности.
Дейност 7: Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“ Услугата се предоставя след оценка на потребностите на потенциалния потребител, изготвяне на индивидуалния план и сключен двустранен договор между потребителя и доставчика. Лицата, които ще бъдат назначени за домашни помощници ще бъдат на трудови или граждански договори и ще са ангажирани целодневно или почасово, в зависимост от потребностите на хората, които ще обслужват. Един домашен помощник ще обслужва двама или повече потребители. Услугите ще се заплащат съгласно Методиката за изчисление на потребителска такса към НП „АХУ“. Ще бъде назначен социален консултант за целия перод на проекта, които ще работи ежедневно в офиса и ще оказва подкрепа на потребителите, на домашните помощници, ще ги консултира при необходимост и ще извършва проверки. Той ще участва и при оценка на потребностите и изготвяне на индивидуалните планове.
Дейност 8: Издаване на информационни материали и провеждане на информационни събития 1. Издаване на информационна брошура - формат А5, тираж 500 броя, пълноцветна, за източниците на финансиране, партньорите, описание на правата и задълженията на домашния помощник и на потребителя, описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка. Ще бъде предоставена на ползватели на социалните услуги и на заинтересовани лица и институции. 2. Ще се изработи информационна метална табела за източниците за финансиране, съобразно изискванията за визуализация, с размери 1,00/1,20м - ще бъде стационарно закрепена на сграда на Община Кайнарджа, където ще бъде осигурен офис по проекта за обслужване на дейността, свързани с предоставянето на социлана услуга 3. Отбелязване 3 декември – Световния ден на хората с увреждания – организиране на пресконференция в с. Кайнарджа и изложба на изделия, изработени от лицата с увреждания. Ще бъдат поканени представители на партньорите, социалните институции, медии – очакваме около 40 души. 4. Конференция на тема „Достоен живот за лицата с увреждания и възратсните хора” – ще се проведе в град Силистра с участието на социалните партньори, медии, граждански организации – очакваме около 50души. 5. Публикации в местните и регионални медии – 8 броя, които ще отразяват финансовата подкрепа на ЕС, целите и дейноститие на проекта, еташите на неговото реализиране.
Дейност 9: Изготвяне на междинни и крайни финансови и текстови отчети по проекта Ежемесечно техническия сътрудник и счетоводителя на проекта ще изготвят подробни отчети за изпълнението на графика на дейностите и разходваните средства по проекта. Отчетите ще се предоставят на ръководителя на проекта и договарящият орган за одобрение.
Дейност 10: Втора работна среща между общността, партньорите и местните институции Ще се проведе с участието на целевата група, НПО, работещи в областта на социалното подпомагане, местни общински и държавни институции, представени в община Кайнарджа 50 души. Ще се извърши отчитане на изпълнението на дейностите по проекта; ще се обсъдят възможностите за тяхното продължаване; ще се проведе анкетно проучване сред участниците за отчитане на ефекта от предоставяната социална услуга
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 169 969 BGN
Общ бюджет: 157 977 BGN
БФП: 157 977 BGN
Общо изплатени средства: 146 147 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 157 977 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 994 BGN
2011 43 331 BGN
2012 68 822 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 147 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 895 BGN
2011 36 831 BGN
2012 58 499 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 225 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 099 BGN
2011 6 500 BGN
2012 10 323 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 922 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 229
Индикатор 7 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 229
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 229
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ДП 229
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 229
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 229


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз