Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0264-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Достоен живот за хора с увреждания, самотно живеещи и възрастни хора със затруднено самообслужване
Бенефициент: Сдружение "Заедно за Кнежа"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Кнежа
Описание
Описание на проекта: Социален асистент; Домашен помощник
Дейности: Създаване на екип за управление на проекта. Организационната структура за изпълнение на проекта ще се извършва основно от Екипа за управление на проекта, който е сформиран на ниво община. Създаденият екип ще работи за реализация на основните и специфични цели на проекта, чрез ръководене, координиране, разпределяне на отговорности, наблюдение и мониторинг за успешно приключване и постигане на мултипликационен ефект.
Подбор на домашни помощници и социални асистенти Събеседване с кандидатите, желаещи да предоставят услугата „ домашен помощник” и „ социален асистент”. Определяне на комисия за провеждане на подбора. Изготвяне на формуляр за оценка и подреждане на кандидатите в низходящ ред ,съобразно крайната оценка от извършения подбор.Определяне поименно на лицата, които ще предоставят социалните услуги. Сключеване 17 трудови договора със социални асистенти и 16 трудови договора с домашни помощници.
Подбор на потребители Набиране на документи от кандидат-ползвателите на услугата „домашен помощник” и услугата „ социален асистент”. Подреждане на кандидат потребителите в низходящ ред, съобразно събрания брой точки от социалната оценка. Определяне на кандидат потребителите на услугите.
Обучение на домашни помощници и социални асистенти Развиване на умения за предоставяна на услугите в обществеността, спазвайки основните принципи за зачитане на човешките права и достойнство.
Предоставяне на услугата „ Домашен помощник „ • Оценка на рисковете за потребителите с цел изготвяне на план за намаляване на рисковете, който е част от индивидуалния план за социални услуги. Оценката се извършва от социалния консултант. • Сключване на договори и други необходими споразумения между Доставчика на услуги и домашните помощници и потребителите на услуги. • Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и индивидуални работни планове на домашните помощници • Ежедневно предоставяне на услуги от наетите за целта лица • Мониторинг на услугите чрез посещения на място по домовете на потребителите, извършвано от Доставчика чрез екипа за изпълнение на проекта • Оценка на работата на домашните помощници • Оценка и актуализиране на индивидуалните работни планове и индивидуалните планове за социални услуги. Оценката се прави от социалния консултант. • Поддържане на база данни и досиета при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. • Изпълнение на задълженията на домашния помощник включени в длъжностната му характеристика, като: поддържане на хигиената на обитаваното жилище, чрез подреждане на стаята, обиране на праха, изтупване и постилане на постелни завивки, измиване на кухненска посуда, измитане на под. Пазаруване, закупуване на медикаменти, хранителни продукти и вещи от първа необходимост. Помощ при вземане на лекарства, измерване на кръвно налягане, придружаване до личен лекар, настаняване в болница. Приготвяне на храна и подпомагане при хранене, доставка на готова храна. Пране и други комунално-битови дейности /помощ при ежедневния тоалет и обличането, при къпане, бръснене, подстригване, боядисване на коса, придружаване до местата за извършване на комунално-битови услуги, заплащане на електроенергия, топлоенергия, телефон, вода, местни данъци и такси и други, със средства на потребителя, цепене на дърва и палене на печка, и съдействие за отстраняване на дребни технически повреди/. Развлечения и занимания в дома.
Предоставяне на услугата „ Социален асистент” Извършване на социално-консултантски услуги. Помощ при общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома. Организация на свободното време и създаване на активен живот на възрастни хора и инвалиди; административни услуги /изготвяне и подаване на документи в институции, куриерска работа и др./, медицински услуги /грижи в болницата при необходимост, проследяване на приемане на лекарства, рехабилитация и др.
Предоставяне на консултантски услуги Социалният консултант ще подпомага успешното изпълнение на проектните дейности. Той ще подпомага дейността на „домашните помощници” и „социалните асистенти”, ще съдейства за решаване на възникнали проблеми в процеса на доставка на услугите, ще координира работата по конкретни случаи от практиката, ще оказва консултативна подкрепа на родителите и семействата им, ще подпомага работата по включване на нови потребители и домашни помощни и социални асистенти, както и дейностите по планиране и мониторинг на услугите. Изготвя социалните оценки на потребителите . Изготвя индивидуалните планове на потребителите.
Публичност Предвижда се на всяко тримесечие да се информира обществеността, чрез информационни материали в местните средства за комуникация и публичност. Публикуване на материали за напредъка на проекта на страниците на Информационния бюлетин на общината и регионални вестници.
Отчитане на проекта Изготвяне на заключителен технически доклад и финансов отчет и съпътстващите ги документи. Окомплектоване на доказателствени материали по разходната част на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 964 BGN
Общ бюджет: 194 507 BGN
БФП: 194 507 BGN
Общо изплатени средства: 174 976 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 194 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 393 BGN
2011 50 701 BGN
2012 84 883 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
174 976 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 165 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 484 BGN
2011 43 096 BGN
2012 72 150 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 730 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 909 BGN
2011 7 605 BGN
2012 12 732 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 246 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 264
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 264
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 264
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 264
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване ДП 264
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки Дп 264
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 264


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз