Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0045-C0001
Номер на проект: Bg161PO001/5-01/2008/045
Наименование: Пилотна оценка на капацитета на бенефициентите на ОП Регионално развитие 2007-2013
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 25.10.2010
Начална дата: 25.10.2010
Дата на приключване: 25.02.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПРР за успешно участие в изпълнението на ОПРР и усвояване на финансовите ресурси по Европейския фонд за регионално развитие.
Дейности: Дейност 1: Създаване на екип за разработване на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител Дейност 1 се отнася до изпълнение на дейност 2 „Провеждане на пилотна оценка на капацитета на бенефициентите на ОП „Регионално развитие” 2007-2010г”. Изборът на изпълнител ще бъде в съответствие с чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП. Дейността включва: • Определяне на екип за разработване на документация за възлагане на обществена поръчка, съгласно НВМОП • Изготвяне на документация за участие в процедура за обществена поръчка, съгласно НВМОП; • Публикуване на сайта на УО на ОПРР на поканата; • Провеждане на процедурата за избор на изпълнител, съгласно НВМОП. Очаквани продукти: • Изготвена документация, съгласно чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП • Публикувана покана; • Проведена процедура, съгласно НВМОП; • Избран изпълнител. Чрез публикуване на поканата за избор на изпълнител на страницата на УО на ОПРР, се дава възможност на повече заинтересовани лица с дейност, сходна с предмета на обществената поръчка да вземат участие в процедурата, което ще доведе до конкурентост при избора на изпълнител.
Дейност 2: Провеждане на пилотна оценка на капацитета на бенефициентите на ОПРР С оглед напредъка по изпълнение на ОПРР следва да бъдат направени оценки на административния капацитет на бенефициентите в процес на изпълнение на вече подписани договори по програмата. За провеждането на периодични оценки е необходимо да бъде разработен и тестван инструментариум за изследването, методика на изследването и анализ на получените резултати. За провеждане на изследването ще бъдат включени следните целеви групи: 1. Агенция „Пътна инфраструктура”- конкретен бенефициент 2. Министерство на здравеопазването - конкретен бенефициент 3. Министерство на културата - конкретен бенефициент 4. По избор на изпълнителя един от големите градове – София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора Дейността включва: • Изготвяне на инструментариум за оценка на капацитета • Избор на методика/и за оценка • Тестване на инструментариума • Доклад от извършената оценка – изводи и препоръки
Дейност 3: Приключване и отчитане на проекта Дейността е необходима за навременното приключване на дейностите по проектното предложение. Дейността включва: - изготвяне на окончателен технически доклад и финансов отчет - Окончателно разплащане от конкретния бенефициент към изпълнителя, Очаквани продукти: - Изготвени окончателен технически доклад и финансов отчет - Окончателно разплащане с изпълнителя
Дейност :. Информация и публичност Изпълнителят следва да използва емблемата на ЕС. Във всички обяви или публикации, свързани с договора, както и на работни срещи и семинари, Изпълнителят е длъжен да оповести, че договорът е получил финансиране от ЕФРР чрез ОПРР. Според вида на материалите те могат да съдържат: • Името на ЕФРР и флага на ЕС • Името и логото на ОПРР • Името на проекта, който се изпълнява • Изречението “Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България” • Интернет сайта на ОПРР – www.bgregio.eu За информацията, разпространявана по електронен път (напр. уебсайтове, електронни съобщения и т.н.) или чрез аудиовизуални материали, описаните мерки се прилагат аналогично Очаквани резултати: Осигурена публичност на проекта, съгласно Насоките за информация и публичност на ОПРР
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 400 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Извършени оценки
Индикатор 2 Инструмент за оценка на капацитета на бенефициентите
Индикатор 3 Методика за оценка на капацитета на бенефициентите
Индикатор 4 Анализ на резултатите от пилотна оценка на капацитета на бенефициентите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз