Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0057-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Грижа в дома – предоставяне на услугите Социален асистент и Домашен помощник на територията на община Левски”
Бенефициент: Сдружение "Надежда - 2002"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Левски
Описание
Описание на проекта: Организация и управление на проекта Информационна кампания. Подбор на участниците в проекта – потребители, СА и ДП. Обучение и супервизия на изпълнителите на услугата. Предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”. Индивидуална социална и психологическа работа с потребителите.
Дейности: Организация и управление на проекта. 1.Сформиране на екип 2.Сключване на договори 3.Изработване на технически задания 4.Изработване на вътрешни правила и процедури . 5.Разпределяне на отговорностите между водещата организация и партньора. 6.Изработване на график за срещи на екипа,план и отчет за мониторинг отразен в досиетата на потребителите и изпълнителите. 7.Изготвяне на досиета на изпълнителите съгласно ЗЗЛД. 8.Разработване на процедура за изчисляване и събиране на потребителските такси. 9.Изготвяне на месечни, междинни и окончателни финансови и технически отчети.
Ремонт и оборудване на кабинет за социална и психологическа работа с потребителите, социалните асистенти и домашни помощници. За успешната реализация на дейността е необходимо да се ремонтира и оборудва кабинет за социална и психологическа работа с потребителите и техните семейства и за супервизия на СА и ДП. Компютърната техника е необходима за създаване и обновяване на база данни на потребителите и изпълнителите, за съставяне на анкетни карти за проучване потребностите от нови услуги, за поддържане на он-лайн връзка с общността. Ще отразяваме и съхраняваме информация за емоционалното състояние на потребители и СА и ДП след преживяни травматични събития и за оказаната им професионална подкрепа. Предвижда се възможност за обратна връзка с потребителите по телефон и по интернет.
Информационна кампания 1.Провеждане на две пресконференции: встъпителна и заключителна - за старта на проекта и отчитане на постигнатите резултати - с представителите на медиите и заинтересованите страни. 2.Разпространяване на информационни материали: рекламни флайери, листовки, плакати и дипляни, съдържащи информация за предоставяните услуги. 3.Провеждане на срещи с цел информиране с граждани в пенсионерските клубове и в центъра за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. 4. Излъчване на 20 тематични предавания по кабелното радио и 14 публикации в регионалните печатни издания. 5.Издаване на наръчник с материали, включващ нормативната база и отразяващ добри практики, който ще бъде разпространен сред общинските експерти, държавните институции, НПО и др. 6.Осигуряване на он-лайн и телефонна връзка с потребителите и общността. 7.Визуализиране на проекта чрез информационни табели.
Подбор на участниците в проекта – потребители, социални асистенти и домашни помощници. 1.Обявяване на процедура за кандидатстване на потребители. 2.Извършване на социална оценка на кандидатите от двама експерти съгласно Методиката. 3.Класиране на ползвателите в зависимост от степента на необходимост от услугите и определяне на адекватен потребителски пакет.При промяна на статуса ще се извършва текущо оценяване, одобряване на нови потребители, актуализиране на индивидуалния пакет услуги. 4.Подбор на персонал от комисия: на два етапа – по документи и чрез събеседване. 5.Предоставяне на списък с одобрените кандидати и подписване на договори. 6.Сключване на договор със Служба по трудова медицина за оценка на риска и осигуряване на безопасни условия на труд.Сключване на договор за застраховка “Злополука” със застрахователна компания. 7.Закупуване на работно облекло и лични предпазни средства за изпълнителите.
Обучение и супервизия на изпълнителите на услугата. Дейността предвижда въвеждащо и поддържащо обучение. Въвеждащото обучение е за новоназначените служители - без опит в услугата СА и ДП. То предхожда предоставянето на услугите и цели придобиване на знания и умения за спецификата на работата като социален асистент или домашен помощник. Ще се проведе през втория месец от началото на проекта. Обучението ще се осъществи от двама външни обучители в продължение на 5 дни по четири часа дневно. Ще бъдат разработени учебен план, програма и нагледни материали за изпълнителите. Поддържащото обучение ще се осъществява по време четвъртия и осмия месец и ще цели актуализиране знанията и уменията.Супервизията ще допринесе за подобряване на резултатите от работата на СА и ДП и за преодоляване синдрома на професионалното изгаряне, ще се проведе в четвърти и осми месец .
Предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник 1.Сключване на договори между потребителя /или негов законен представител / и водещата организация за предоставяне на услугата. 2.Сключване на договори между водещата организация и изпълнителите, неразделна част от който е длъжностната характеристика и работния график. 3.Предоставяне на услуги съгласно Методиката за предоставяне на услугата, описани в индивидуалния план на потребителя. Изпълнителите ще обслужват поне двама потребители при 8 ч. работен ден, като се допуска и почасово предоставяне на услугата на един или повече потребители /когато изпълнителят е на второ работно място,или пенсионер,желаещ да работи по 4 часа/или няма други желаещи лица в населеното място за потребител на услугите.
Индивидуална социална и психологическа работа с потребителите, социалните асистенти и домашни помощници. Индивидуално психологическо консултиране на потребителите, социалните асистенти и домашни помощници в консултативния кабинет. Осигуряване на подкрепа при наличие на травматични преживявания, междуличностни конфликти. Ежедневно ще се предостави възможност за консултация от психолог. Разясняване на правата на хората с увреждания и при необходимост насочване към институции.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 169 747 BGN
Общ бюджет: 156 606 BGN
БФП: 156 606 BGN
Общо изплатени средства: 143 554 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 949 BGN
2011 55 437 BGN
2012 54 167 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 554 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 133 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 857 BGN
2011 47 122 BGN
2012 46 042 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 021 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 092 BGN
2011 8 316 BGN
2012 8 125 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 533 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица с ментални увреждания, подкрепени на работното място BG051PO001-5.2.07-0057-C0001
Индикатор 9 Брой лица с физически увреждания, ползващи услугата „от, до и на работно място”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз