Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0048-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0020
Наименование: В моя нов ДОМ
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на живот на деца, нуждаещи се от постоянна грижа, чрез развитие на резидентна форма на услуга – Център за настаняване от семеен тип в гр. Ямбол. • Интеграция на трайно институционализирани деца в средата на техните връстници – посещение на масови детски градини, ущилища, спортни мероприятия. Прилагане на нов, устойчив комплексен подход за повишаване качеството на живот на децата, лишени от родителски грижи. Реформиране и деинституционализация на грижите за деца, лишени от родителски грижи.Насърчаване на равните възможности и разширяване на многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността и специализираните институции.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на дейността. Това е основна дейност, която продължава през цялото времетраене на проекта и чието осъществяване има за цел да осигури подходяща среда за безпроблемно изпълнение и координация на проектните дейности. Организацията и управлението на проекта ще се извършват от Ръководител на проекта, Екип на проекта и ще включва създаване и поддържане на система за постоянна отчетност, мониторинг и контрол, включително проверки на място и документални проверки на проектните дейности и разходи. Основно дейността включва следните поддейности: 1.1. Формиране на екип за управление и изпълнение на проекта. По линия на тази дейност ще бъде организирана встъпителна среща на екипа по проекта. Ще бъдат определени правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване. ЩЕ бъде ревизиран времевия график на проекта с оглед на датата на подписване на договор и самото стартиране на проекта. Екипът ще провежда редовни работни срещи за докладване на напредъка и ще изготвя месечни протоколи от тях. 1.2. Подготовка на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Дейността включва създаване на тръжни досиета, отправяне на покани към потенциални изпълнители, оценка на предложенията, избор на изпълнител и подписване на договор. Спазването на процедурите за подбор на изпълнители е необходимо за постигане на оптимално изпълнение целите на проекта. 1.3. Техническа и финансова отчетност по проекта. Дейността включва подготвяне на договори с персонала по проекта, водене на финансово- счетоводната документация по проекта и следене за целесъобразното и законосъобразно изразходване на финансовите средства по проекта, уреждане на всички данъчни плащания и социални и здравни осигуровки върху възнаграж¬де¬нията, изплащане възна¬граж¬денията, следене за стриктното изпълнение на разходните пера по бюджета на проекта.
Дейност 2: Подбор и пoвишаване на професионалния капацитет на персонала на ЦНСТ. 2.1. Осъществяване на ефективен подбор на персонала на ЦНСТ. Подборът на персонал на ЦНСТ ще бъде извършен на конкурсен принцип. Възможността да участват в конкурса ще бъде широко разгласена чрез обявяване на вакантните места. Вакантните места ще бъдат обявени в:  Бюрото по труда; Публикувана обява в местните средства за масова информация, интернет страницата на Общината, информационните табла на общината, НПО и други местни институции; Специална комисия, назначена със Заповед на кмета ще оцени и класира подходящите кандидати. Избраните кандидати ще бъдат назначени от кмета. Подборът на персонал ще се извърши преди стартиране работата на ЦНСТ. Изборът на персонал на ЦНСТ ще приключи минимум един месец по-рано, преди подготовката и настаняването на децата. Служителите ще се запознаят предварително с тях, и ще се включат в подготвителния процес по преместването им. 2.1. Треининги на персонала на ЦНСТ: (1) Предоставяне на всеки член от персонала въвеждащ треининг преди започване на работа в размер на минимум 100 учебни часа. ( 13 дни) Въвеждащият тренинг ще помогне на персонала да се запознае с философията и целите на услугата, с организацията на работа и функциите на всеки служител, както и с обхвата на услугата и основната документация. Тренингьт има за цел затвьрждаване на базисните познания на персонала за етапите и особеностите в развитието на детето, формиране на умения за разбиране на специфичните нужди и опит на децата отглеждани в институция. Тренингьт ще осигури информация за политиката и практиките по отношение на закрилата на детето, основни нормативни документи, институции и партньорски организации свързани с предоставянето на услугата. (2) Текущ тренинг: ще се осъществи в периода след настаняване на децата в ЦНСТ в размер на минимум 80 часа. Текущите тренинги ще се съобразят с конкретните потребности на персонала за развитие на техния капацитет по следните теми: Роли , отговорности и взаимодействие в екипа на ЦНСТ за осигуряване на непрекъсната подкрепа за цялостното развитие на децата; Справяне с детски кризи; Ефективни форми на работа за преодоляване на последствията от институционализацията; Подготовка на децата за живот в семейна среда ; Принципи и практики на работа по случай: оценка на потребностите на детето; план за грижи; Принципи и практики за работа в екип; Създаване на мултидисциплинарни екипи. Ефективни взаимодействия с доставчиците на услуги в общността и с ОЗД, местните власти. Развитие на капацитета на екипа за работа с доброволци; Ефективни методи за привличане на доброволци за осъществяване на групови занимания с децата, с цел по- добра интеграция в местната общност;
Дейност 3 Подбор на децата, които ще бъдат настанени в ЦНСТ. 3.1.Извършване на индивидуална оценка, с цел формиране на група деца за настаняване. 3.2. Създаване на комисия и провеждане на подбор на децата за определяне на 12 конкретни деца. 2.1. Извършване на индивидуална оценка, с цел формиране на група деца за настаняване. Извършване на индивидуална оценка на децата в тази възрастова група, пребиваващи в ДДЛРГ „Ю. Гагарин” от мултидисциплинарен екип, с участието на външен експерт психолог. При възможност ще се настаняват заедно братя и сестри. Външен експерт – психолог ще участва в процеса на индивидуална оценка на състоянието и потребностите на децата на възраст 5 – 12 години от ДДЛРГ „Юрий Гагарин” и ДМСГ – гр. Ямбол. Проучването ще се осъществи в рамките на 10 дни, с активното участие на представители на ОЗД и възпитатели и специалисти от двете институции. Ще бъде изготвена оценка на потребностите на потенциални 24 деца, които към момента на оценката се намират в една от двете институции ДМСГД и ДДЛРГ „Ю. Гагарин” на територията на община Ямбол. В края на проучването мултидисциплинарният екип ще излезе със специално становище за подходящите деца, което ще послужи при работата на комисията по подбор на децата. В приложение е предоставена автобиография на външния психолог, с когото общината вече е работила в предходен проект. Мултидисциплинарният екип ще бъде от професионалисти от Институт по позитивна психотерапия, изготвили Наръчник за отглеждане на деца в институции по проект н аОбщина Ямбол, финансиран по Програма ФАР. 2.2. Създаване на комисия и провеждане на подбор на децата за определяне на 12 конкретни деца. Комисията ще бъде посочена със Заповед на кмета на община Ямбол. Ще бъдат поканени за участие представители на Общинска служба за социално подпомагане и ДАЗД. Основа за заключението на комисията ще бъде изготвеният от психолога и мултидисциплинарния екип по дейност 3.1. профил на потенциалните деца. Ще бъдат избрани 12 деца, колкото е капацитета на помещенията, в които ще бъде предотавяна новата услуга.
Дейност 4 Адаптация на избраните деца и подготовка за въвеждането им в ЦНСТ. С целевата група деца, определени вече след проведения подбор, ще бъдат обособени две групи по шест деца. В процеса на тяхната подготовка за извеждане от институцията децата ще участват в поредица от групови знаимания, които ще подпомогнат развитието на техните базисни социални умения, както и ще повишат готивността им за живот в семейна среда. С тях ще се водят групови занимания, в сградата на ЦОП по две направления: „Моя свят”, ателие „Приказка”. Екип от двавама специалисти от персонала на ЦНСТ ще бъдат водещи на съответните групи. Заниманията ще бъдат по направление, два пъти в месеца с времетраене два часа. Общо всяка група ще участва в двете направления, два пъти месечно с продължителност по два часа. По този начин децата ще се запознаят с околния свят, извън институцията, ще се разширят техните познания, представи и понятия за всичко което ги заобикаля и за самите тях. Ще получат отговори на въпроси, имащи отношение към формирането на базови умения, ценности и интереси за водене на самостоятелен начин на живот. В ателие „Моя свят” ще се работи върху опознаване на детето за заобикалящата го среда и неговото място там. Ролята на хората до него, семейството, приятелите, съучениците и специалистите. Ателие „Приказка” ще даде възможност за комукация, себеизразяване, създаване на контакти и начини за общуване технически умения за изразяване на чувства и емоции.
Дейност 5 Обмяна на опит с общини с добри практики – Стара Загора, Пловдив. Предвиждат се две двудневни посещения с учебна цел на ЦНСТ разкрити в Стара Загора и Пловдив. В обмяната на опит ще вземат участие членове от персонала на ЦНСТ.и представители на екипа за управление на проекта. Посочените градове са избрани, т. к. са водещи в страната по създаване на условия за интеграция на децата и младежите в обществото и предоставянето а качествени социални услуги.
Дейност 6. Обзавеждане и оборудване на помещенията. ЦНСТ – Ямбол ще бъде открит в сградата на Комплексен център за социални услуги. В момента по проект по ОП Регионално развитие се извършват СМР в сградата на бивше училище. Проектът предвижда разкриването на Център за настаняване от семеен тип на 3 и 4 етаж в единия корпус на сградата. Проектът по ОПРР ще приключи само до ниво ремонт, но са необходими значителни ресурси за самото оборудване и стартиране на самата услуга, които Община Ямбол се надява да привлече по настоящото проектно предложение по ОПРЧР. Пространството на ЦНСТ ще разполага със следните помещения: долният етаж е обособен като дневен блок, който се състои от стая за персонала, помещение за приготвяне на храна в домашни условия, компютърна зала, 3 кабинета, 4 бани с тоалетна, 2 предверия/съблекални към 2 от баните, зала за почивка и организиране на свободното време, зала за игри, стълбище и коридор, разположени на обща площ от 244.45 кв.м. гроният етаж е обособен като спален блок, състоящ се от стаи за по 2 деца (6 броя), със собствени санитарни възли, предверия и тераси към всяка, сервизно и мокро помещение, стълбище и коридор, на обща площ от 302 кв.м. Броят и предназначението на помещенията са съобразени с критериите и стандартите съгласно „Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца”. В настоящото проектно предложение е предвидено закупуване на следното оборудване: мебели, кухненска техника, компютърно оборудване с подробна разбивка в бюджета. Също така са предвидени средства за инвентар от вида на: спално бель,р хавлии, килими, шалтета. Средства за дрехи и обувки на децата, за кухненска посуда и др.
Дейност 7. Въвеждане в ЦНСТ и предоставяне на новата социална услуга. 7.1. Психологическа подкрепа и супервизии от външен психолог. Веднага след физическото въвеждане на децата в ЦНСТ външният психолог ще проведе едноседмична „работа на терен” с децата и екипа на центъра. В него психологът ще създаде предпоставки за изграждане на доверие между децата и екипът. Ще ги научи как да комуникират, как да се справят с конфликти и как да предотвратяват тяхната поява. На всеки два месеца психологът ще извършва тридневни срещи с децата и екипа за обратна връзка и супервизия в областта на взаимоотношенията и емоционалното развитие на децата. 7.2. Въвеждане на система за управление на изпълнението на работата на екипа (Атестиране и супервизия). • Информиране на персонала за същността и целите на процеса на супервизия, като форма на ежемесечна подкрепа за качествено и ефективно изпълнение на работата. • Индивидуална и групова супервизия и подкрепа за осъществяване на услугата - ежемесечно и при идентифицирана спешна необходимост от подкрепа за персонала на ЦНСТ. • Информиране на персонала за същността и целите на процеса на атестиране, като форма за оценка на изпълнението на работа на всеки член на персонала. Изясняване на ролите на оценявания и оценяващия. • Разработване на система за атестиране за персонала на ЦНСТ, съобразена с длъжностните им характеристики и с методиката за предоставяне на услугата. • Осъществяване на атестиране на целия персонал на ЦНСТ, веднъж след третия месец на предоставяне на услугата и в края на проекта. • Резултатите от супервизиите се документират в протоколи и се коментират с ръководителя на ЦНСТ. Резултатите от атестирането се отразяват в атестационно портфолио, неизменна част от досието на всеки член на персонала и са основание за планиране на надграждащи и други специализирани обучения, съобразно идентифицираните потребности на персонала или са основание за предприемане на други управленски действия с цел подобряване на изпълнението на работата на пероснала и осигуряване на високо качество на предоставяне на услугата. 7.3. Предоставяне на услугата. ЦНСТ представлява услуга, която дава възможност за постоянно живеене на група деца в среда близка до семейната. В тази връзка не се предвижда да се предоставят специализирани /психологичесли, социални, рехабилитационни, образователни, здравни и т.н./ услуги в пространството за живеене. Ако след направената оценка се се окаже, че дете или деца имат нужда от специализирани услуги, те ще бъдат насочени към подходящите специалисти или услуги, извън мястото за живеене. Постоянната грижа за настанените деца се заключава до подкрепата, която родителите в едно семейство дават на децата си. Осигуряването на ежедневните грижи включва: хранене, придружаване до образователни институции, според възрастта, подкрепа за подготовка на уроците, пазаруване, игри и свободни занимания. Осигуряването на ежедневните грижи изисква работа на смени на постоянен екип от минимум 7 души, обгрижващ децата. • Осигуряване на постоянни грижи за 12 деца в институцията: организиране на хранене, посещение на детска градина и училище, организиране на времето за самоподготовка. • Осигуряване на достъп до външни услуги, в зависимост от потребностите на децата и плана за грижи. • Организиране на занимания за свободното време , съобразени с индивидуалните потребности на децата настанени в ЦНСТ. • Осигуряване на бельо и дрехи и обувки и всички аксесоари и индивидуални средства, включително козметични средства и лекарства, необходими за децата в институцията. • Отпразнуване на лични и национални празници ( именни и рожденни дни, Коледа, Великден, и др. ) в ЦНСТ. • Осигуряване на подкрепа за възстановяване на контакти с биологичните родители. • Осъществяване на взаимодействие със съседи, съученици, приятели на децата настанени в ЦНСТ. • Организиране на ваканционни почивни дни и екскурзии (3 броя) за децата в институцията, съобразно възрастта им и интересите им. Орагнизирано пътуване до природни или исторически забележителности и пребиваване сред природата).
Дейност 8. Дейности по визуализация и популяризиране на добри практики. 8.1. Пресконференции- 2 бр. 8.2. Платени публикации в пресата – 4 бр 8.3. Информационна табела 1 бр. 8.4. Брошура – 300 бр. 8.5. Дипляна по проекта - с цел популяризиране на финансирящия орган и представяне на целите и дейностите на проект а пред заинтересованите страни и общността – 500 бр. 8.6. Флаери – 2000 бр. – ще се разпространяват сред родителите на децата, учители, съседи в квартала на ЦНСТ. 8.7. Заключителна конференция - среща за предоставяне на опита по проекта и за осигуряване на непрекъснато взаимодействие между всички заинтересовани страни от предоставяне на услугата, както и за задълбочаване на междуинституционалното взаимодействие. Ще бъдат поканени педставители на ДАЗД, експерти от други общини. 8.8. Издаване на наръчник, представящ опита от осъществяване на проекта ( предоставяне на услугата и осъщественото взаимодействие между заинтересованите страни), както и формулиращ препоръки за осигуряване на устойчивост на услугата ЦНСТ и за мултиплицирането на опита на Община Ямбол за създаване на алтернативни услуги на институционалния тип грижа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 218 586 BGN
Общ бюджет: 182 693 BGN
БФП: 182 693 BGN
Общо изплатени средства: 179 735 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 182 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 43 717 BGN
2011 47 151 BGN
2012 88 867 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
179 735 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 155 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 160 BGN
2011 40 079 BGN
2012 75 537 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
152 775 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 558 BGN
2011 7 073 BGN
2012 13 330 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 960 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведен конкурс за подбор на персонал
Индикатор 2 Брой попълнени анкерни карти за оценка на потребностите от обучение и развитие на персонала
Индикатор 3 Работна програма за въвеждащ трейнинг, обучителни материали, списъци на участници
Индикатор 4 Работни програми за последващ трейнинг, обучителни материали, списъци на участниците
Индикатор 5 Брой проведени супервизии
Индикатор 6 Разработена и въведена в практиката на екипа система за атестиране
Индикатор 7 Брой членове на персонала на ЦНСТ
Индикатор 8 Работен доклад за резултатите от оценка на потребностите на персонала от обучение и развитие
Индикатор 9 Ориентирани и подготвени за предоставяне на услугата членове на персонала на ЦНСТ
Индикатор 10 Повишен капацитет на персонала на ЦНСТ за предоставяне на услугата
Индикатор 11 Емоционална стабилност и комфорт в екипа предоставящ услугата
Индикатор 12 Осигурено високо качество на предоставяне на услугата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз