Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0037-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „С грижа за хората за независим и достоен живот в община Добричка”
Бенефициент: ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Дейност 1: Организация и управление на дейностите по проекта. Дейност 2. Публичност и информация. Дейност 3. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Дейност 4. Подбор на потребители на услугата “Домашен помощник” и “Социален асистент”, и сключване на договори с тях. Дейност 5. Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугите. Дейност 6. Изготвяне на длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и процедури. Дейност 7. Подбор на домашните помощници и социалните асистенти, и сключване на договори с тях. Дейност 8. Обучение на домашните помощници и социалните асистенти за предоставяне на качествени услуги. Дейност 9. Предоставяне на социалните услуги “Домашен помощник” и “Социален асистент”. Дейност 10. Счетоводна отчетност по проекта. Дейност 11. Мониторинг и контрол на дейностите по проекта.
Дейности: Организация и управление на дейностите по проекта Създаване на организация за протичане на дейностите по проекта, назначаване на заложените кадри от административния персонал- ръководител, координатор, счетоводител, технически - социален сътрудник Подбор и назначаване на експерния екип от специалисти – консултанти по проекта, които ще работят с лицата назначени като Домашни помощници, социални асистенти и потребителите на услугата. По проекта се предвиждат да се назначат на граждански договори следните консултанти: 1. Социален консултант. 2. Лектор. Предвижда се по проекта да се подберат качествени консултанти с доказана практика, вкл. и по подобни проекти. с необходимите познания. Ще се провеждат редовни месечни заседания, на които ще бъдат разпределяни задачите за следващия месец- за целта ще бъдат изготвяни „Месечни планове за действия” и „Протоколи от заседания”, ще бъдат предавани месечните доклади на членовете на екипа по проекта При необходимост ще се провеждат и извънредни заседания. Партньорът ще подпомага подбора на кадри, провеждането на месечните заседания на екипа и разпределянето на задачите.
Публичност и информация Тук се включват действия за прозрачност за разгласа в публичното пространство и информиране на обществото, които ще бъдат организирани в разработена План-програма. Предвиждат се три пресконференции, като едната ще бъде в началото на проекта, втората в процеса на изпълнението му и третата при неговото финализиране. Ще се отпечатат брошури 500 броя, размер А4 -8 страници, съдържащи информация за организация на услугата, начините за нейното ползване от потребителите, процедурата за подаване на жалби и контактни данни. Ще се включи също и информация за финансиращата организация, кандидата и партньора по проекта. Разпространението на брошурите ще обхване населените места в община Добричка. Ще се организира заключителна среща под мото “Благодарим Ви за грижите”. Тя ще включва презентация на дейността “Домашен помощник” и „Социален асистент” и закриване на проекта. В нея ще се включат 25 представители на медиите, общинска администрация, представители на НПО, потребители на услугата, Домашни помощници и социални асистенти. Ще се използват нагледни средства за презентация съобразени с изискванията за визуална идентификация на ОП „РЧР”
Техническо обезпечаване на проекта. Разработка на тръжни документи и процедура за провеждане на търговете за доставка на материали и услуги. Определяне на състава на комисията за провеждане на търговете. Провеждане на тръжни процедури по ЗОП и НВМОП. Сключване на договори с подизпълнителите, спечелили търговете за доставка на материали и услуги. Закупуване на необходимите материали и услуги по проекта. Техническите параметри на материалите и услугите са определени от потребностите за подобен вид дейност, за които ще се прилагат.
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. След дейностите по ифнормационната кампания за набиране на потенциални потребители те подават към екипа на проекта заявления за ползване на социалната услуга. Въз основа на тези заявления социалния консултант разработва индивидуална оценка на потребностите с участие на кандидат-потребителя на услугата “Домашен помощник” и „Социален асистент” и негов представител при необходимост като се спазва принципа за Добро управление на програми и проекти и принципа за Партньорство и овластяване. Вследствие на направеното предварително проучване по населени места 100 лица желаят да получават услугата “Домашен помощник” и ”Социален асистент” през 2009 г. Оценките ще бъдат готови до 45 дни от стартирането на проекта. Това ни дава възможност да осигурим социалната услуга за 12 месеца. Социалните оценки на потребностите се актуализират на 6 месеца, но могат да се актуализират и по-рано при настъпили промени в състоянието на потребителя. Индивидуални оценки на потребностите се изготвят и текущо- при отпадане на даден потребител от социалната услуга.
Подбор на потребители на услугата “Домашен помощник” и “Социален асистент”, и сключване на договори с тях. Ще се изработят „Критерии за подбор” осигуряващи на всички желаещи независимост от пол, етническа принадлежност и вероизповедание, които отговарят на определените условия за целевата група, предоставяне на социалната услуга при прозрачност, спазване принципа за Равенство между половете и превенция срещу дискриминация и принципа за Добро управление на програми и проекти. Подборът ще се извърши от смесена комиссия, в която ще се включат екипа на проекта и представители на община Добричка и социалната й служба. Социалният консултант ще изработи образец на тристранен договор за предоставяне на услугата “Домашен помощник” и „Социален асистент”, съдържащ задълженията на доставчика и потребителя, както и образец на декларация за информирано съгласие за начина на получаване на услугите, достъп до дома на потребителя и запознаване с правилника за вътрешния ред. След подборът на потребителите с тях ще бъдат сключени тристранни договори. Подбор на потребители и сключване на договори с тях ще бъдат осъществявани и текущо- при отпадане на даден потребител от социалната услуга.
Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугите Планът се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребности от социални услуги и оценка на риска при спазване на принципа за Партньорство и овластяване. Съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените с оценката потребности и времетраене на услугата. Планът се съобразява с начина на живот на потребителя и неговите предпочитания. Създава се възможност за максимална подкрепа и стимулиране на самостоятелността на потребителя. Изготвя се оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя, като впоследствие при изготвянето на идивидуалния план за всеки потребител в него се включва и план за намаляване на идентифицираните в горепосочената оценка рискове. Планът се актуализира веднъж на шест месеца или по рано, ако са настъпили промени в общото състояние на потребителя. На база индивидуалния план и договора се изготвя графика на домашния помощник и социалния асистент. Индивидуалният план се изготвя от социалния консултант съвместно с потребителя на услугата или с негов представител. Изпълнението на плана се контролира ежемесечно от социален консултант, който следи работата на домашния помощник и социалния асистент и реагира при конфликти. Индивидуални планове ще бъдат изготвяни и текущо- при отпадане на даден потребител от социалната услуга.
Изготвяне на длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и процедури Специалистът «Човешки ресурси» ще разработи длъжностни характеристики, на които трябва да отговарят домашните помощници и социалните асистенти като съблюдава принципа за добро управление на програми и проекти. В тях подробно ще са описани изискванията, на които трябва да отговарят лицата, заемащи съответната длъжност, задълженията, отговорностите им, както и нивата на подчиненост в йерархичната структура. Разработват се Правилник за вътрешния ред, правила и процедури, основаващи се на практиката и съответстващи на законодателството и чието спазване се мониторира в рамките на процеса на осигуряване на качеството на услугата: Правила и процедури за превенция на всеки предвидим риск., Процедура за оказване на помощ при прием на лекарства, Правила и процедури за защита на имуществото, финансовите средства, правата и интересите на потребителите, Правила и процедури за прием на жалби и сигнали, Правила и процедури за зачитане на личното пространство и достойнство, Процедура за предоставяне на информация за услугата „Домашен помощник”и „Социален асистент”.
Подбор на домашните помощници и социалните асистенти, и сключване на договори с тях. Всеки домашен помощник ще обслужва между 2 и 3 потребители, а социалния асистент – между 1 и 2 потребители в зависимост от населеното място и подбраните потребители в него. Ще бъдат изготвени критерии за подбор, съобразени с равнопоставеността, антидискриминационното и трудово законодателство и осигуряване защитата на потребителите. Подборът ще се извърши от комисия, съставена от екипа за управление на проекта, Социалния консултант и специалиста по Човешки ресурси. Ще се спазват принципите за Равенство между половете и превенция срещу дискриминация, Добро управление на програми и проекти, Партньорство и поемане на отговорност. При финансиране на проекта веднага се задейства процедура за набиране на кандидати за работа като домашни помощници и социални асистенти. Желаещите да работят ще бъдат набрани чрез информационната кампания по проекта, чрез Бюрото по труда, и най-вече по предложение на самите потребители на социалната услуга, каквато бе практиката в изминалите 2 фази на настоящата схема, по които партньорът -сдружение «Форум гражданско общество», изпълнява проекти. Кандидатите попълват заявление за работа като домашни помощници и социални асистенти; представят нужните документи- копие от диплом, свидетелство за съдимост, мнедицинско удостоверение. Домашните помощници и социалните асистенти подписват трудов договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията. Побдор на домашни помощници и социални асистенти и сключване на договори с тях ще бъдат извършвани и текущо- при прекратяване на трудовия договор на даден домашен помощник или социален асистент.
Обучение на домашните помощници и социалните асистенти за предоставяне на качествени услуги. Провеждане на стартиращо и поддържащо обучение за домашните помощници и социалните асистенти при спазване на принципа за Добро управление на програми и проекти. Стартиращата програма на обучение ще се извърши в рамките на 3 дни, по 8 академични часа на ден- общо 24. За провеждане на обученията ще бъде предоставена зала на общината, озвучаване и ще се изготви презентация. Програма за въвеждащото обучение: Права и задължения на домашният помощник и социалния асистент: Запознаване с Длъжностната характеристика на домашния помощник и социалния асистент и Правилника за вътрешния ред. Безопасни условия на труд. • Потребности и права на потребителите на социални услуги. • Принципи при предоставяне на социални услуги. Оценка на риска.: • Първа помощ и справяне с кризисна ситуация • Подкрепа за здравословна и безопасна среда в дома на потребителя. Социални услуги в общността за самотни възрастни болни хора: • Особености на старческата възраст. • Грижи за старите хора в домашни условия. Въвеждащото обучение ще се проведе в края на втория месец от старта на проекта- непосредствено преди започване предоставянето на услугата. В края му ще бъде проведен тест, като успешно издържалите го лица ще получат удостоверения за преминато обучение. Лицата, преминали обучението, ще попълнят формуляри за обратна връзка. Резултатите от обучението и формулярите за обратна връзка ще бъдат обобщени в доклад. Поддържащо обучение насочено към : - Развитие на професионалните умения на домашните помощници и социалните асистенти. - Консултиране работата на домашния помощник и социалния асистент. Темите на поддържащото обучение се определят от обратната връзка от натрупания им опит и актуалните потребности на домашните помощници и социалните асистенти. Обучението ще премине във форма на дискусия, споделяне на опит при решаване на възникнали казуси по време на работа. Обучението ще се проведе сред природата с цел изолиране на ежедневната обстановка. Продължителността му ще бъде 2 дни по 9 часа през месец 4 на проекта, и 2 дни по 9 часа през месец 8 на проекта, общо 36 часа. Консултиране на домашните помощници и социалните асистенти- консултирането се осигурява при искане от страна на домашния помощник или социалния асистент, той си избира консултанта като специалист или представител от екипа на проекта. При нужда се осигурява консултиране и на потребителя или на негов близък. Води се протокол за проведените консултации и месечни отчети.
Предоставяне на социалните услуги “Домашен помощник” и “Социален асистент”. Ще бъде изготвен регистър на подбраните потребители на социалната услуга, на които ще бъдат предоставяни следните услуги: • Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение); - дейността се предоставя ежедневно в рамките на 1час. • Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, изтупване на постелки и килими- веднъж месечно – 2 часа • Поддържане на лична хигиена -помощ при ежедневния тоалет и обличане – ежедневно 0,5 часа • Помощ при къпане, сресване, подстригване, и др. или придружаване до мястото на услугата, пране -2 часа веднъж седмично. • Помощ и контрол за редовно приемане на лекарства ежедневно по 0,5 часа. • При нужда осигуряване на преглед от лекар и контакт с близките осигуряване на грижи при влошаване на здравословното състояние; - при нужда в рамките на работния график. • Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); - ежедневно до 2 часа • Битови услуги: Закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента -3часа седмично • Заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и други. със средства на клиента, осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента - 2 часа месечно • Цепене, внасяне на дърва и запалване на печка през зимния сезон телефонна подкрепа, дребни технически ремонти; др. - 1час дневно. • Разходка, придружаване при посещение при близки, празници и тържества - 2 часа дневно • Организиране на лични празници при желание на лицето – изпълнение на услугата от доброволци на БЧК • Подготовка на документи за представян пред ТЕЛК или снабдяване с технически помощни средства, правни услуги и др. – услугата се осигурява от доброволци в бюрото за социални услуги. Услугите се осигуряват от домашните помощници и социалните асистенти в рамките на месечния индивидуален план на всеки потребител и договорените часове за получаване на услугата по подписания тристранен договор, съобразно седмичен график за всеки домашен помощник и социален асистент. Отчитането на реално изпълнените услуги задължително ще се отразява в потребителският дневник на всеки потребител. В зависимост от броя и вида на получаваните услуги потребителят ще заплаща месечна такса, изчислена съгласно предварително изготвена форма за изчисляване на месечната такса.
Счетоводна отчетност по проекта. Ще се извършва месечно отчитане на изразходваните средства, тяхното счетоводно отразяване в регистри, начисляване и изплащане на възнагражденията, превеждане на дължимите суми за социални и други осигуровки на бюджета, внасянето на дължимите данъци. Осъществяване на насрещни проверки при изразходване на средствата с цел избягване на всякакви финансови злоупотреби.
Мониторинг и контрол на дейностите по проекта. Ще бъде разработена система за вътрешен мониторинг, чрез която се оценява напредъка на дейностите по проекта и се сигурява качеството на предлаганата социална услуга на потребителите. Чрез системата за вътрешен мониторинг ще се отчитат и предложенията на потребителите, техните законни представители или роднини за подобряване на социалната услуга и за създаване на инициативи в общността. В месечен „План за мониторинг” с активното съдействие на партньора ще се извършват периодични оценки от екипа на степента на изпълнение на дейностите съобразно графика, като при евентуални несъответствия ще се назначават коригиращи действия и ще се следи за резултата от тях. Ще се следи за съответствие на доставяните материали със заложените технически спецификации, за отговорното в качествено и количествено отношение извършване на услугите от изпълнители. Социалният консултант извършва мониторингови посещения в домовете на потребителите на услугата, като изготвя формуляри за посещения на място. Това е непрекъснат процес през целия период на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 191 268 BGN
Общ бюджет: 188 748 BGN
БФП: 188 748 BGN
Общо изплатени средства: 173 879 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 188 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 254 BGN
2011 44 682 BGN
2012 90 944 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
173 879 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 516 BGN
2011 37 980 BGN
2012 77 302 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 797 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 738 BGN
2011 6 702 BGN
2012 13 642 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 082 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0037-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз