Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0031-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0012
Наименование: Създаване и функциониране на Център за обществена подкрепа за деца в неравностойно положение от 7 до 18 години в община Добричка
Бенефициент: ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-села
Описание
Описание на проекта: Създаване на възможности за повишаване качеството на живот на деца и семейства от уязвимите групи в община Добричка и устойчиво предоставяне на социални услуги в общността чрез разкриване на Център за обществена подкрепа. Чрез разкриване на центъра за обществена подкрепа, да се развият социални услуги в общността ориентирани към индивидуалните нужди на деца от уязвими групи в населените места в община Добричка, както следва:подкрепа на деца от уязвими групи, включваща работа за социална реинтеграция, преодоляване на емоционално – психологически, комуникативни и образователни затруднения; подкрепа на деца от отпадане или в риск да отпаднат от образователната система; организиране на свободното време; консултиране и помощ за родители; организиране на мобилен екип за консултиране на деца и техните семейства в населените места на община Добричка. Чрез извършване на дейностите и социалните услуги в центъра за обществена подкрепа да се спомогне за реализиране на политиката за деинституци
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на дейностите по проекта. Създаване на организация за протичане на дейностите по проекта, назначаване на заложените кадри от административния персонал – ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудник. Подбор и назначаване на експертния екип от специалисти, които ще работят с децата бенифициенти, потребители на услугата. По проекта се предвиждат да се назначат на граждански договори следните консултанти: 1. Педагог – 2 2. Психолог – 1 3.Социален работник – 2 4.Логопед – 1 5.Семеен консултант – 1 Предвижда се по проекта да се подберат качествени консултанти с доказана практика, вкл. и по подобни проекти. с необходимите познания. Ще се провеждат редовни месечни заседания, на които ще бъдат разпределяни задачите за следващия месец – за целта ще бъдат изготвяни „Месечни планове за действия” и „Протоколи от заседания”, ще бъдат предавани месечните доклади на членовете на екипа по проекта. При необходимост ще се провеждат и извънредни заседания.
Дейност 2 – Среща с медиите и действия за прозрачност. Ще бъде разработен “План за информация и публичност” за информиране на обществото за целите на проекта и резултатите от неговото реализиране и ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема ”Социални услуги за социално включване”, в който ще бъдат заложени следните средства: 3 пресконференции: в началото на проекта, в процеса на изпълнението му и при неговото финализиране; публикации в пресата- местна и национална, изготвяне и разпространение на 1200 брошури, 1200 дипляни и 100 плаката за популяризиране на Центъра за обществена подкрепа, както и изработването на обяснителна/информационна табела/билборд. Всички материали ще бъдат съобразени с изискванията за визуална идентификация съгласно правилата на Европейския Съюз за комуникация и визуализация.
Дейност 3 – Техническо обезпечаване на Центъра за обществена подкрепа. Ще се разработят тръжни документации, ще бъде определен съставът на тръжната комисия и ще се проведат тръжни процедури съгласно ЗОП и НВМОП за доставка на оборудване, материали и консумативи. Тъй като според вътрешните разпоредби на община Добричка всички доставки и услуги над 2000 лв. подлежат на тръжни процедури чрез събиране на минимум 3 оферти, ще бъде необходимо наемането на външен консултант- специалист в областтта на тръжните процедури, който да организира тяхната подготовка, провеждане и сключване на договори с избраните изпълнители. Ще бъдат избрани най-подходящите изпълнители от гледна точка на качество на извършваните дейности и икономическа ефективност на разходите, като това ще бъде осигурено чрез изискванията и критериите, заложени в тръжните документации. Ще бъдат сключени договори с изпълнителите. Изхождайки от общата цел на проекта за създаване на условия за предоставяне на комплекс от социални услуги на уязвими социални групи, в тази дейност се предвижда оборудване и обзавеждане на предоставени за целта помещения с обща чиста площ от 37,25 м2.. Помещенията се състоят от две стаи, които ще се обособят като стаи за индивидуални консултации със специалистите по проекта, а другата стая ще служи за групови занимания и работа с потребителите на услугата. Ще се ползва също така и приемна /преграденото фоайе/. Помещенията не се нуждаят от ремонт, тъй като те представляват нова пристройка към основната сграда на общинската администрация. Ще бъде доставено и въведено в експлоатация оборудване по техническа спецификация - компютърно оборудване – 1 настолен и 1 преносим; лицензиран софтуер, включително безплатен софтуерен продукт за хора със зрителни затруднения за компютрите; мултимедия; мултифункционално цветно устройство 3 в 1 с възможност за печат на А4 формат. Необходимо е и включване на компютрите в мрежа и осигуряване на Интернет-връзка. Изброените дейности ще завършват с подписване на приемо-предавателни протоколи между изпълнителите и кандидата. След доставката на оборудването Центърът за обществена подкрепа ще може да обслужва 50 деца от целевата група от община Добричка.
Дейност 4 – Повишаване капацитета на експертния екип В проекта са предвидени обучения и семинари с цел развиване на капацитета на експертите, работещи в областта на социалните услуги в общността. Ще бъдат проведени 2 двудневни обучения с гост- лектор- специалист в областта на социалните услуги за деца. Тези форми ще формират знания и умения у педагози, логопеди, психолози, социални работници, семейни консултанти, които ще предоставят социална услуга в общността с високо качество. На 2 еднодневни семинара ще се обсъдят и подготвят документите, необходими за пълноценното функциониране на Центъра за обществена подкрепа, като в тях ще участват освен експертния екип, и директорите на училища и детски градини, дом за деца, както и с кметовете на населените места в общината.
Дейност 5. Откриване и функциониране на „Център за обществена подкрепа за деца в неравностойно положение от 7 до 18 години” В рамките на комплекса от услуги Център за обществена подкрепа ще се предлагат социални услуги – мобилна социална работа и семейно консултиране, които са свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот, консултиране и подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Експертният екип ще провежда срещи с деца от целевите групи на проекта и техните семейства преди и по време на функциониране на центъра, за да се осигури по най-добър начин проучването и удовлетворяването на техните потребности. Срещи ще бъдат организирани и с директорите на училища и детски градини, домове за деца, както и с кметовете на населените места в общината. Срещите ще бъдат проведени подформата на семинари и ще се проведат в залата на общината, която е оборудвана с необходимата визуална техника. Подборът на децата-бенефициенти ще се осъществи от комисия в чийто състав ще влязат експерти от Дирекция «Социално подпомагане», Дирекция «Образование», част от консултантите назначени по проекта и други заинтересовани лица. Подбора на децата ще бъде осъществен без да се налага ограничение по отношение на пол, етническа принадлежност, социално положение. Чрез проекта екипа ще има възможност да работи и на мобилен принцип т.е „на терен”- консултации на деца и семейства в семейна среда. Също така в десет от населените места на община Добричка, където се намират средищните училища, ще работят обучените педагози с деца и техните семейства за преодоляване на различни проблеми в съвместния им живот, превенция на отпадането от училище, подкрепа на семейства за справяне с кризисни и конфликтни ситуации и намаляванериска от тяхното задълбочаване. Дейността им ще се подсилва и подпомага от останалите експерти в Центъра за обществена подкрепа преминали обучение по проекта. Освен работата с деца по населените места, ще се работи с децата бенефициенти и техните родители и в „Центъра за обществена подкрепа”, като им се предоставя възможност да използват социални услуги в оборудвания за целта офис. Дейностите по отношение на всяко дете бенефициент ще включват: изготвяне на социална оценка; изготвяне на индивидуален план за работа; реализиране на индивидуалния план; Текуща оценка след 3 месеца; заключителна оценка; приключване на контакта. Дейностите по отношиние на всички бенефициенти ще включват: организиране на свободното време на децата; групова работа с децата / тренинги, практически обучения, туризъм, еднодневни екскурзии сред природата; честване на национални празници/ чрез лектори за предоставяне на здравни консултации.
Дейност 6 – Отчитане на дейностите по проекта /текущо и цялостно/. Ще се изготвят месечни отчети от отделните членове на екипа за спазването на разработените план графици. При възникване на евентуални конфликти ще се търси успешен начин за тяхното преодоляване. Изготвяне на прецизни и редовни междинни отчети по образец с необходимите приложения към Регионалния координатор към МТСП в град Варна. Изготвяне на окончателни технически и финансов отчети по образец относно изпълнението на целите на проекта, постигнатите резултати и реални стойности на заложените индикатори, срещнатите трудности и тяхното преодоляване. Създаване на Проектно досие, включващо всички договори, анекси, тръжна документация, доклади, разходооправдателни документи, приемо-предавателни протоколи за извършени дейности от изпълнителите, искания за плащане и приложения, доклади от проверките на място, данни за предприетите мерки за публичност, одитни доклади, кореспонденция с Управляващия орган. Съдействие на представителите на Управляващия орган при документални и проверки на място за удостоверяване на административните, финансови, технически и физически аспекти на проекта.
Дейност 7 – Мониторинг и оценка на дейностите по проекта. В месечен „План за мониторинг” с активното съдействие на партньора ще се извършват периодични оценки от екипа на степента на изпълнение на дейностите съобразно графика, като при евентуални несъответствия ще се назначават коригиращи действия и ще се следи за резултата от тях. Ще се следи за съответствие на доставяното оборудване със заложените технически спецификации, за отговорното в качествено и количествено отношение извършване на видовете дейности, заложени в количествено-стойностната сметка чрез регулярни и извънредни проверки за отчитане на извършваните ремонти на помещенията.
Дейност 8 – Счетоводно отчитане и изплащане на възнагражденията на персонала. Ще бъде открита и поддържана специална банкова сметка единствено за нуждите на проекта. Ще се извършва месечно отчитане на изразходваните средства, счетоводно отразяване в регистри чрез подходяща и адекватна електронна система, ще бъдат начислявани и изплащани възнагражденията на административния и експертен екипи по проекта, ще се превеждат дължимите суми за социални и други осигуровки на бюджета, внасяни дължимите данъци. Предвижда се осъществяване на насрещни проверки при изразходване на средствата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 199 BGN
Общ бюджет: 114 584 BGN
БФП: 114 584 BGN
Общо изплатени средства: 114 554 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 440 BGN
2011 62 763 BGN
2012 26 351 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 554 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 624 BGN
2011 53 348 BGN
2012 22 399 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 371 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 816 BGN
2011 9 414 BGN
2012 3 953 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 183 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността
Индикатор 4 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 5 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 6 Назначени: социален работник, психолог, педагог, семеен консултант, логопед
Индикатор 7 Предоставени услуги от психолог, социален работник, семеен консултант педагог
Индикатор 8 Предоставени специализира-ни услуги от занимания с логопед
Индикатор 9 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специали-зирана институция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз