Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0017-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0008
Наименование: „Създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция в община Долни чифлик”
Бенефициент: Община Долни чифлик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Долни чифлик
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на социално уязвимите групи / хора с увреждания, лица на пенсионна възраст, безработни, неграмотни, младежи над 18 г., представители на малцинствата и различните етноси/ в Община Долни Чифлик, като им се позволи да продължат да водят независим начин на живот, давайки им право на избор, самоконтрол, независимост и достойнство, посредством различни дейности и организирани събития, насърчаващи самоуважението и самореализацията им.
Дейности: Дейност 1 – Създаване на организация за протичане на дейностите по проекта. Ще бъдат сформирани административен и експертен екипи по проекта чрез подбор на необходимите кадри според длъжностите, необходими за успешното управление на проекта и функциониране на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Подборът ще бъде осъществен без да се налага ограничение по отношение на пол, етническа принадлежност, социално положение, образователен ценз, икономическо състояние, принос в обществото или какъвто и да е друг признак. Ще се организира встъпителен семинар за обучение на екипа по проекта, специалистите и консултантите. Той ще бъде сред природата на тихо и спокойно място, където ще се начертаят плановете за реализация на пртоектните дейности. Експертният екип ще провежда срещи с лица от целевите групи на проекта и техните семейства преди и по време на функциониране на центъра, за да се осигури по най-добър начин проучването и удовлетворяването на техните потребности. Ще се провеждат редовни месечни заседания, на които ще бъдат предавани месечните доклади на членовете на екипа по проекта и разпределяни задачите за следващия месец. При необходимост ще се провеждат и извънредни заседания. В бюджета на проекта са предвидени командировъчни, които ще бъдат само пътни с оглед на осигуряване на транспорт за специалистите и консултантите за изпълняване на задълженията си.
Дейност 2 – Среща с медиите и действия за прозрачност. Ще бъде разработен “План за информация и публичност” за информиране на обществото за целите на проекта и резултатите от неговото реализиране и ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема ”Социални услуги за социално включване”, в който ще бъдат заложени следните средства: 3 пресконференции: в началото на проекта, в процеса на изпълнението му и при неговото финализиране; публикации в пресата- местна и национална, изготвяне и разпространение на брошури и дипляни за популяризиране на Центъра за социална рехабилитация и интеграция; 2 билборда, поставени на помещенията на центъра. Всички материали ще бъдат съобразени с изискванията за визуална идентификация съгласно правилата на Европейския Съюз за комуникация и визуализация.
Дейност 3 – Извършване на реконструкция и доставка на оборудване. Ще се разработят тръжни документации, ще бъде определен съставът на тръжната комисия и ще се проведат тръжни процедури съгласно ЗОП и НВМОП за ремонт на помещенията на центъра и доставка на оборудване. Процедурите ще бъдат предоставени за изпълнение на външен изпълнител, който ще разполага с необходимия опит. Ще бъдат избрани най-подходящите изпълнители от гледна точка на качество на извършваните дейности и икономическа ефективност на разходите, като това ще бъде осигурено чрез изискванията и критериите, заложени в тръжните документации. Ще бъдат сключени договори с изпълнителите за реализирането на ремонтните работи и за доставка на необходимото оборудване. Изхождайки от общата цел на проекта за създаване на условия за предоставяне на комплекс от социални услуги на от уязвими социални групи, в тази дейност се предвижда извършване на текущ ремонт и обновление на интериора без засягане на конструктивни елементи на предоставени за целта помещения с обща площ от 28.16 м2.. Помещенията се състоят от две стаи (настоящ билетен център), които ще се обособят като стаи за индивидуални консултации със специалистите по проекта. В тях ще се обособят приемна и кабинет. Ще се ползва също така и зала /преградено фоайе/, която ще се служи за групови занимания и работа с потребителите на услугата. Предвид спецификата на една от целевите групи - лица с физически увреждания, е предвидено и създаване на достъпна архитектурна среда съгласно “НАРЕДБА № 6/26.11.2003 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии” чрез изграждане на подход за достъп на инвалидни колички, както и съобразяване на помещенията, включително санитарните, с изискванията на наредбата, и така ще се постигне устойчивост и достъпна среда. След приключване на ремонтните дейности ще бъде доставена и въведена в експлоатация оборудване по техническа спецификация - компютърно оборудване; включително безплатен софтуерен продукт за хора със зрителни затруднения за част от компютрите; мебели за обзавеждане и специализирано оборудване за дейностите по арт- и трудотерапия. Изброените дейности ще завършват с подписване на приемо-предавателни протоколи между изпълнителите и кандидата. След извършване на ремонтните дейности и доставката на оборудването Центърът за социална рехабилитация и интеграция ще може да обслужва 40 лица от целевата група от община Долни чифлик..
Дейност 4 – Контрол на ремонтните дейности по проекта. Ще се извършват регулярни и извънредни проверки за отчитане на качеството на извършваните ремонти на сградата. Ще се изготвя месечен „Протокол за контрол на ремонтните дейности” на база тези проверки. Изготвения месечен обобщен протокол ще се представя на ръководителя на проекта за одобрение и анализ.
Дейност 5 - Дейности, необходими за откриване и поддържане на Център за социална рехабилитация и интеграция и работата в него. Подборът на потребителите ще се осъществи с помощта на Дирекция «Социално подпомагане», ще бъдат подбрани 40 лица от уязвимите социални групи, най-нуждаещи се от предоставяните услуги, като няма да бъде налагано ограничение по отношение на пол, етническа принадлежност, социално положение. В „Център за социална рехабилитация и интеграция дейностите по отношение на всеки потребител ще включват: 1.Първоначална оценка на потребностите, психологическо изследване, психологичен статус. 2.Провеждане на среща за планиране на грижите 3.Разпределяне на задачите 4.Изготвяне на индивидуален план за работа 5.Етап на активни грижи 6. Текуща оценка след 5 месеца 7.Заключителна оценка след 10 месеца 8.Приключване на контакта Цялата документация относно работата на центъра ще бъде в съответствие с „Методика за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността № 9100-293 от 12.12.2006г.” - “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни”. За целевите групи ще се предоставят различни видове социални услуги: 1. РАБОТА ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЖИВОТА НА ОБЩНОСТТА: - Планиране и извършване на дейностите по социалната интеграция - Информационно обслужване на представителите на целевите групи. - Организиране и предоставяне на индивидуални консултации от специалисти по право, счетоводство, маркетинг и мениджмънт, социален работник и психолог. - Организиране и провеждане на курсове за квалификация. - Организирано плащане на битови сметки (вода, електричество, телефон); 2. РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА И БЛИЗКИ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА – Запознаване на близките с индивидуалните планове за работа с всеки потребител. – Провеждане на индивидуални и групови правни, психологически, социални и други консултации от специалистите. – Създаване на група за помощ и взаимопомощ между близки, представители на партньорски НПО и представители на експертния екип. 3. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА: - Срещи с доброволци и деца и младежи от местните училища. - Срещи с представителите на местната власт, представителите на държавната власт и известни личности, посещаващи региона. - Продължаване на работата по промяна на нагласата към лицата в неравностойно положение. - Провеждане на работни срещи и дискусии. 4. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ОТДИХА И РАЗВЛЕЧЕНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - Леки физически занимания. - Поддържане на хигиената и добър външен вид. - Честване на лични и национални празници. - Логически игри. - Организиране на кратки екскурзии и излети до близки населени места и исторически забележителности. - Организиране на посещение на кино и театрални постановки. - Гледане на телевизия и прочит на вестници и списания. - Подготовка и поддържане на кът, в който ползвателите могат да носят лични вещи. - Организиране на спортни и други прояви сред природата, до други населени места. - Отбелязване на забележителни дати от българския календар и от календарите на различните етнически общности /гърци, турци, роми, арменци, евреи/. 5. РЕХАБИЛИТАЦИОННА РАБОТА. – Двигателна рехабилитация. – Психологична рехабилитация. – Социална рехабилитация. – Логопедична рехабилитация. - Осигуряване на ежедневни медицински грижи Посочените дейности не попадат в обхвата на недопустимите за финансиране активно лечение и свързаната с него медицинска дейност. Те се отнасят само и единствено за профилактика и повишаване на здравната култура на потребителите. 6. АРТТЕРАПИЯ - „Музикална терапия”.. – „Хореография и пластика”. – „Театър и литература”. – “Изобразително изкуство”. 7. ТРУДОТЕРАПИЯ - Цветарство и градинарство, зоотерапия. – Шивачество. – Битови умения. В работата си експертния ни екип ще използва различни програми, подходящи за всяка една целева група и комбинирана методика за въздействие. Примерни теми, по които ще работим, са: а/ Създаване на добра среда за общуване и обучение б/ Ръководство за живота/кариерата в/ Развитие на умения и отношения, които могат да бъдат използвани в обществото. г/ Терапевтично-образователни занимания Ще работим по запознаване и съхраняване както на българските исторически и културни ценности и занаяти, така и на особеностите и културата на други големи групи от хора, характерни за община Долни чифлик: турци, роми, гърци, евреи, арменци.
Дейност 6 – Отчитане на дейностите по проекта /текущо и цялостно/. Ще се изготвят месечни отчети от отделните членове на екипа за спазването на разработените план графици. При възникване на евентуални конфликти ще се търси успешен начин за тяхното преодоляване. Изготвяне на прецизни и редовни междинни отчети по образец с необходимите приложения към Регионалния координатор към МТСП в град Варна. Изготвяне на окончателни технически и финансов отчети по образец относно изпълнението на целите на проекта, постигнатите резултати и реални стойности на заложените индикатори, срещнатите трудности и тяхното преодоляване. Създаване на Проектно досие, включващо всички договори, анекси, тръжна документация, доклади, разходооправдателни документи, приемо-предавателни протоколи за извършени дейности от изпълнителите, искания за плащане и приложения, доклади от проверките на място, данни за предприетите мерки за публичност, одитни доклади, кореспонденция с Управляващия орган. Съдействие на представителите на Управляващия орган при документални и проверки на място за удостоверяване на административните, финансови, технически и физически аспекти на проекта.
Дейност 7 – Мониторинг и оценка на дейностите по проекта. В месечен „План за мониторинг” с активното съдействие на партньора ще се извършват периодични оценки от екипа на степента на изпълнение на дейностите съобразно графика, като при евентуални несъответствия ще се назначават коригиращи действия и ще се следи за резултата от тях. Ще се следи за съответствие на доставяното оборудване със заложените технически спецификации, за отговорното в качествено и количествено отношение извършване на видовете дейности, заложени в количествено-стойностната сметка чрез регулярни и извънредни проверки за отчитане на извършваните ремонти на помещенията.
Дейност 8 – Счетоводно отчитане и изплащане на възнагражденията на персонала. Ще бъде открита и поддържана специална банкова сметка единствено за нуждите на проекта. Ще се извършва месечно отчитане на изразходваните средства, счетоводно отразяване в регистри чрез подходяща и адекватна електронна система, ще бъдат начислявани и изплащани възнагражденията на административния и експертен екипи по проекта, ще се превеждат дължимите суми за социални и други осигуровки на бюджета, внасяни дължимите данъци. Предвижда се осъществяване на насрещни проверки при изразходване на средствата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 151 057 BGN
Общ бюджет: 134 230 BGN
БФП: 134 230 BGN
Общо изплатени средства: 132 900 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 211 BGN
2011 0 BGN
2012 102 689 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 900 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 680 BGN
2011 0 BGN
2012 87 285 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 965 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 532 BGN
2011 0 BGN
2012 15 403 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 935 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Назначени: социален работник психолог медицински сестри санитар рехабилитатор-кинезитерапевт терапевт-общопрактику-ващ лекар консултант-юрист консултант маркетинг и мениджмънт
Индикатор 3 Предоставени услуги от психолог, социален работник, медицински сестри, санитари
Индикатор 4 Предоставени специализира-ни услуги от рехабилитатор-кинезитерапевт терапевт-общопрактику-ващ лекар, трудотерапия, арттерапия, занимания с логопед
Индикатор 5 Предоставени консултации по право, маркетинг и мениджмънт,
Индикатор 6 Предоставени квалификационни и прекваклификационни курсове.
Индикатор 7 Брой лица от специализираните институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 8 Брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 9 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа за техни деца и близки
Индикатор 10 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция 017
Индикатор 11 Брой лица-потребители на новоразкритата социална услуга, започнали работа в резултат на работата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция
Индикатор 12 Брой доставчици на социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз