Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0011-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0006
Наименование: Разкриване на Дневен център за хора с увреждания към НЦРС - Пловдив
Бенефициент: Национален център за рехабилитация на слепи
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Дневен център за хора с увреждания, предоставящ комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на потребителите през деня.Предвидените в проекта дейности ще дадат възможност на лица от уязвими социални групи да се възползват от комплексните социални услуги на Дневния център. По настоящия проект ще се осигури възможност да бъдат задоволени ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационни нужди на 30 лица с увреждания; ще бъде създадена организация на тяхното свободно време чрез включване в групи по интереси - трудова арт-терапия; физическа култура, ползване на интернет
Дейности: Дейност 1.1 Осигуряване на екип за изпълнение на дейностите по проекта и обучение на екипа За нуждите на проекта предвиждаме следните позиции: Административно управление:Проектен мениджър; координатор на проектните дейности, счетоводител, технически изпълнител. Оперативна дейност: психолог, юрист, специалист „Социални дейности”, лекар офталмолог, лекар физиотерапевт, рехабилитатор, обучители, придружители на хора със зрителни увреждания -2, камериер, организатор на свободното време, трудови терапевти. НЦРС разполага с екип от специалисти за покриване на по-голяма част от услугите. За нуждите на проекта допълнително ще бъдат наети рехабилитатор и физиотерапевт, офталмолог, юрист, социален работник, трудови терапевти /арт-терапия/, лектори. Екипът на НЦРС е запознат със спецификата на работа с хора със зрителни увреждания в интернатни условия. Ще бъде проведена проблемна дискусия върху разликите между интернатната форма на обучение и обучението в условията на Дневен център. Ще бъде засегнат въпроса за работа със студенти-доброволци и за максималното ползване на техния ресурс. Обучението ще се проведе под формата на Теam Building в Еко хотел „Здравец” – хижа „Здравец”. Продължителност на обучението – 3 дни. Броят на участниците ще бъде 16.
Дейност 1.2 Обогатяване на материалната база на Дневния център Някои от кабинетите, предназначени за Дневния център се нуждаят от обогатяване на материалната база. Ще бъдат закупени съвременни технически средства и пособия за кабинетите по зрителна и физикална рехабилитация. За кабинета по ежедневни умения и занимателна терапия ще бъдат закупени игри и материали за осъществяване на дейности в свободното време. За кабинета по трудова конструктивна терапия ще бъдат закупени две грънчарски колела, пещ, екструдер, ролер и материали.
Дейност 1.3. Разработване на индивидуални работни планове Индивидуални работни планове ще бъдат разработени за всички одобрени потребители на Дневния център. Тази дейност ще се извършва за всеки курсист на НЦРС от екип за оценка на нуждите, който включва преподаватели, психолог и социален работник. Планът за обучение и рехабилитация ще бъде изготвен на основата на входен тест и ще бъде съобразен с индивидуалните желания на бенефициента. На базата на индивидуалните планове се оформят групите за работа /до 4 човека в група/ и се изготвя месечно разписание на часовете за обучение, рехабилитация и свободно време. По време на работата с всеки бенефициент се провеждат междинни тестове и/или интервюта, съгласно които индивидуалният работен план може да бъде коригиран.
Дейност 1.4. Набиране на доброволци за Дневния център Ще бъдат организирани две посещения в ПУ „Паисий Хилендарски” с цел представяне на дейностите на Дневния център към НЦРС пред студентите от специалностите „Специална педагогика” и „Социална педагогика” на ПУ „Паисий Хилендарски”. Ще бъдат раздадени информационни брошури. Ще бъдат подбрани студенти, които да проведат стажовете си в НЦРС, както и да участват в организиране на свободното време на курсистите. На доброволците ще бъдат осигурени средства за транспорт и закуска по време на ангажираността им в дейностите на Дневния център към НЦРС. Ще бъде организирано обучение на подбраните студенти за запознаване със спецификата на работа с хора със зрителни увреждания.
Дейност 2.1. Осигуряване на храна за потребителите Съгласно проекта предвиждаме да се осигурява обяд и закуска за всички бенефициенти, участващи в него. Голяма част от хората със зрителни увреждания страдат от диабет и други съпътстващи заболявания. При постъпването си в Дневния център всички курсисти ще представят експертните си решения от ТЕЛК, които ще бъдат прикрепени към индивидуалните работни планове на всеки от тях. Съгласно придружаващите заболявания ще бъдат изготвени режимите на хранене на всеки курсист. Храната ще се приготвя и поднася в ресторанта, който и в момента се ползва от курсистите на НЦРС.
Дейност 2.2. Трудова терапия - арт-терапия /конструктивна дейност Обучение по изработване на грънчарски изделия, мозайки, отливки, елементи за декорация - насочено е както към слабовиждащи, така и към незрящи курсисти. Целта на дейността е да се активизира психомоторната дейност на курсистите, както и да се вдъхнови тяхната креативност, да се задоволят естетическите им нужди. Обученията са групови, но с индивидуален подход. Обучители – трудови терапевти са скулптори от Фондация „Тракарт”. Обучението ще приключи с организиране на изложба на изделията. Ще бъде издаден луксозен албум с мозайки и релефни изображения за обучение на зрително затруднени.
Дейност 2.3. Организация на свободното време – различни дейности Дейностите, извършвани в свободното време са важен социализиращ фактор. Организацията на свободното време в основната си част се базира на специфичните нужди на курсистите, заявени при постъпването им в Дневния център и специфицирана в индивидуалните работни планове. Въпреки това много от мероприятията ще бъдат организирани групово. Това са: празнуване на рождени и имени дни, традиционни празници, Денят на белия бастун, организиране на дискусии, посещения на културни мероприятия, пазаруване, организиране на състезания, гледане и коментиране на телевизионни предавания, организиране на вечери на поезията и музиката, теренно лечение - еднодневни екскурзии до близки места. За Организацията на свободното време е отговорен служител от екипа на НЦРС, който ще организира и участието в дейностите на студентите-доброволци.
Дейност 2.4 Рехабилитация Диагностика на слабото зрение Тази дейност е свързана с дейност Обучения, а именно – с обучението по зрителна рехабилитация, което е насочено към упражняване и оптимално използване на слабото зрение. Индивидуалните програми по зрителна рехабилитация се изготвят след медицинско изследване на зрителната острота и зрителния периметър от очен лекар. За извършването на тази дейност новопостъпилите курсисти ще бъдат транспортирани до Очен кабинет в ДКЦ1, където ще им бъдат направени необходимите изследвания. Кинезитерапия Със загубата на зрение настъпват ограничения в самостоятелната дейност на човека, който принудително се обездвижва главно поради страх и неумение да се придвижва при новите условия и настъпилите временни психически смущения. Колкото по-продължително е обездвижването, толкова по-дълбоки са измененията в човешкия организъм изразени в намалена белодробна вентилация, повишен минутен дихателен обем, отслабена мускулна дейност и частична атрофия на мускулите, силно отслабена сърдечно съдова дейност, слабо кръвообращение, намалена дейност на жлезите с вътрешна секреция и нарушения във вегетативната функция на организма. Противодействие и отпор на тези атрофии дават средствата на физическата култура, спортните занимания и физикалната рехабилитация. Кинезитерапевтичните дейности са разделени в две категории: 1.Пасивна кинезитерапия - Физическа и психомоторна рехабилитация –провежда се от лекар физиотерапевт. Със средства по проекта ще бъде обзаведена стая за рехабилитация. Използването на уредите оказва изключително добро въздействие за преодоляване на тревожността и засилване на отслабената мускулна дейност на курсистите. Уредите ще бъдат на разположение на курсистите по 4 часа седмично, като за използването им за всеки курсист ще бъде разработен индивидуален план. За физикална рехабилитация ще бъде назначен и масажист-рехабилитатор, който ще бъде на разположение на курсистите два пъти седмично в кабинета по масаж на НЦРС. 2. Активна кинезитерапия - Ползване на спортната зала. Всеки курсист може да ползва самостоятелно уредите в зависимост от индивидуалните си нужди. За спортната зала ще бъдат закупени още гимнастически рехабилитационни топки и постелки.
Дейност 3.1 Социално, психологическо и правно консултиране Два пъти месечно за курсистите ще се организират групови и индивидуални консултации със социален работник, психолог и юрист. Ще бъдат разгледани въпросите „Социални проблеми, създадени от увреждането”; „Скрита дискриминация”; „Човекът с увреждане и другите”. Курсистите ще бъдат запознати със Закона за интеграция на хората с увреждания и Методиката на неговото прилагане. Индивидуалните консултации ще бъдат регистрирани в специална тетрадка, а груповите ще се отчитат с присъствени листове. Дейността е от изключителна важност за преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания.
Дейност 3.2. Обучения Обученията ще се извършват в малки групи – до 4 човека както следва: - Обучение по готварство и полезни умения - кабинет по готварство – обучения по готвене, поведение по време на хранене, разпознаване на продуктите, мерителни средства, поддръжка на кухня, поднасяне на храна и др. Обучението се извършва от учителя по полезни умения на НЦРС. Занятията по готварство осигуряват на курсистите максимална самостоятелност при работата в кухнята, използвайки жизнения си опит и запазените си компенсаторни анализатори. Подпомагат придобиването на умения и култура на хранене в дома и обществените заведения. В края на обучението ще бъде организирана изложба на приготвени от курсисти ястия. - Обучение по Полезни умения – гладене, грижа за цветя, почистване на дома, лична хигиена - ще се извършва в кабинета по полезни умения на НЦРС. Целта на обучението е преодоляването на психически бариери, възстановяването на предишни умения и придобиването на нови, подпомагащи справянето с променената жизнена ситуация в условията на увредено или липсващо зрение. Извършва се в групи до 3 курсисти. - Обучение по ориентиране и мобилност – целта е да се да се научи курсистът да се придвижва в малкото и голямото пространство, да ползва превозно средство, да борави с бял бастун, да разчита тактилни карти и да се движи по аудиоописания. Дейността е изключително важна за самостоятелен и независим живот на човека със зрително увреждане. Обучението изгражда положителни мотиви за самостоятелно ориентиране и придвижване в пространството. Извършва се от учителя по ориентиране и мобилност на НЦРС както в кабинета по ориентиране и мобилност, така и навън. Обучението по Ориентиране и мобилност е индивидуално. - Брайлово обучение и обучение за работа с аудио книги – ще се извършва в кабинета по Брайл и компютърния кабинет. Дейността е от голямо значение за подобряване достъпа до информация на невиждащите курсисти. НЦРС разполага с богата библиотека от брайлови и аудио книги и списания, които ще бъдат на разположение на курсистите. Курсистите ще имат възможност да се научат да четат брайлови и аудио книги както с компютри, така и с МР3-устройства. Обучението се извършва от учителя по Брайл на НЦРС в групи до 3 човека. - обучение по зрителна рехабилитация – това обучение е предназначено за курсистите с остатъчно зрение. Ежедневната тренировка на остатъчното зрение е изключително важна за запазване способността на курсиста да използва в максимална степен силно намаленото си зрение. Слабовиждащият човек обикновено е поставен пред избора да живее и функционира като сляп или като виждащ. Зрителната рехабилитация трябва да направи максималното, за да го приобщи и спечели за втората възможност. Обучението се провежда по специална програма, разработена в НЦРС. За кабинета по зрителна рехабилитация ще бъдат закупени нови помощни средства – затворени телевизии /уреди, които извеждат на екран десетократно увеличен шрифт на текст/ и комплект лупи. - обучение за ползване на интернет – тази дейност е насочена към подобряване достъпа до информация на невиждащите и слабовиждащите курсисти. НЦРС разполага със съвременна компютърна зала с високоскоростен интернет. Дейността може да бъде от голяма полза за уплътняване на свободното време и за превръщането й в хоби. Обучението се извършва в компютърния кабинет от учителя по компютри на НЦРС в групи до 4 човека. За успешното извършване на обученията ще бъде изготвян седмичен график на групите и часовете, с който ще бъдат запознати всички курсисти. Графикът ще бъде поставен на таблото за обяви.
Дейност 3.3 Семинари, конференции Ще бъдат проведени следните събития: - Провеждане на кръгла маса по въпросите на социалните услуги, предлагани в Дневните центрове за хора с увреждания Проектът ще стартира с провеждане на кръгла маса, на която ще бъдат представени специфичните ежедневни социални потребности на хората с увреждания и възможността те да бъдат задоволени чрез предоставяне на услугата «Дневен център». За участие в дискусията ще бъдат поканени представители на Община Пловдив, МТСП, нестопански организации на и за хора с увреждания, експерти от дневните рехабилитационни центрове за хора със зрителни увреждания, медии, представители от целевата група. Дискусията ще бъде насочена към създаване на партньорство на местно ниво за съвместно разрешаване на възникнали проблеми. Присъстващите ще бъдат запознати с Европейските модели на дневни центрове за хора с увреждания, както и с добри практики от нашата страна. В кръглата маса ще участват 30 участника, 3 лектори и 2 фасилитатори. Тя ще бъде организирана през втория месец. - Провеждане на семинар със студенти-доброволци За запознаване на студентите с особеностите на общуването; начините и средствата за подкрепа; Семинарът ще бъдат еднодневен, методично ще бъде организиран под формата на лекция и дискусия. Ще се проведе през седмия месец. Брой присъстващи на семинар – 15. - Национална конференция на тема: Арттерапията като форма за социално включване на хора с увреждания За участие в конференцията ще бъдат поканени представители на Община Пловдив, МТСП, нестопански организации на и за хора с увреждания, експерти от дневните рехабилитационни центрове, медии, представители от целевата група. Лекторите ще запознаят присъстващите с възможните техники за създаване на произведения на изкуството от зрително затруднени лица. В конференцията ще вземат участие 16 участника от страната; 32 участника от Пловдив и 2 фасилитатори. Националната конференция ще се проведе през 12 месец.
4.Дейности за информиране и публичност Дейността ще бъде развита в няколко направления: 4.1. Пресконференции и прес-информации – Информация за проекта ще бъде предоставена на журналистите още в началото на проекта, по време на провеждането на кръглата маса. Тя ще съдържа цялостно представяне на идеята, институцията, която ще изпълнява проекта, както и институцията, която го подкрепя финансово, резултатите, които ще бъдат достигнати. По време на проекта ще бъдат предоставени две прес-информации за бенефициентите и дейностите, които се извършват – през петия и десетия месец от началото на проекта. Проектът ще завърши също с прес-конференция по време на събитието „Вечеря на тъмно”. Тогава ще представим пред обществеността резултатите от проекта. Мнението си ще споделят и конкретни бенефициенти. 4.2. Брошура на Дневния център - Целта на тази брошура е да се разпространи информация за Дневния център и услугите в него сред потенциалните бенефициенти. Ще бъдат издадени 1000 броя от брошурата формат А4, пълноцветна, тристранно прегъната. Брошурите ще бъдат раздадени на срещи в регионалните клубове на ССБ, както и в Съюза на инвалидите. При изработването на брошурата ще бъдат спазени изискванията на ЕС за визуална идентификация при изготвяне на брошури. Ще се издаде през 2-3 месец от проекта. 4.3. Рекламни материали – целта е популяризиране на проекта и дейностите в него. Ще бъдат направени следните рекламни материали – плакати, бележници, папки, химикалки,. Всички рекламни материали ще носят наименованието на проекта, логото на ЕС и информацията, изисквана за визуална идентификация. Рекламните материали ще бъдат раздавани на всички събития – пресконференции, семинари, кръгла маса, срещи със социални партньори. Плакатите ще бъдат раздадени също така в регионалните клубове на ССБ, както и в Съюза на инвалидите и ще бъдат поставени на добре видими места. 4.4. Обозначителни стикери и табели с логото на ЕС и наименованието на проекта - ще бъдат поставени на всяко оборудване, закупено с финансови средства на проекта. 4.5. Информация за уеб-страниците – насочена е към широката общественост и потенциалните бенефициенти. Ще бъде публикувана и актуализирана в рубриките „Новини” на НЦРС – www.rehcenter.org и ССБ. Ще бъде предложена също на страницата www.plovdiv24.com, а така също и на уеб-страници, посещавани от невиждащи интернет-потребители – Фондация „Благодат” - www.gracebg.org ; на Фондация „Хоризонти” – www.horizonti.bg, фондация „Рехабилитация на слепи” – www.rehblind.org.; Национално читалище на слепите „Луи Брайл”. Информацията ще запознае потребителите с основните дейности по проекта и неговото финансиране, както и с начините за кандидатстване на желаещите да се възползват от предлаганите услуги. 4.6. Издаване на две брошури – „Усвояване на Брайловия код” в тираж 500 броя и „Когато сте с хора без зрение” в тираж 1000 бр. Брошурите съдържат подходящо поднесена информация и са предназначени за широк кръг от потребители, имащи отношение към хората с увредено зрение. Брошурите ще се издадат през 7 месец от проекта. 4.7. Издаване на луксозен Албум с мозайки и макети. Албумът ще се използва както за обучение, така и за представяне потенциалните възможности на хората със зрителни увреждания 4.8. Изложба на грънчарски изделия и мозайки, изработени от потребителите на социалните услуги. 4.9. Вечеря на тъмно – това е изключително впечатляващо събитие, което ще се проведе за първи път в България. Целта на събитието е виждащите да се докоснат до проблемите на слепотата, като бъдат поставени в условия на пълна тъмнина. Вечерята ще бъде проведена в подходящ ресторант. На нея ще бъдат поканени 30 гости – представители на Община Пловдив, медии, бизнесмени, социални партньори. Ще се проведе през 13 месец от проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 131 594 BGN
Общ бюджет: 114 057 BGN
БФП: 114 057 BGN
Общо изплатени средства: 112 788 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 26 319 BGN
2012 86 469 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 788 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 22 371 BGN
2012 73 499 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 870 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 948 BGN
2012 12 970 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 918 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Нови социални услуги в региона
Индикатор 3 Нова форма за преодоляване социалните дистанции към зрително затруднените
Индикатор 4 Зрително затруднени лица /ЗЗЛ/, ползващи услугите на Дневния център
Индикатор 5 ЗЗЛ получили социални, психологически, медицински и юридически консултации
Индикатор 6 ЗЗЛ включени в трудотерапия - грънчарство
Индикатор 7 ЗЗЛ включени в дейности през свободното време


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз