Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0612-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07049
Наименование: “Повишаване на ефективността и производителността на служителите на Банка Пиреос България АД”
Бенефициент: "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 30.09.2010
Дата на приключване: 30.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността и производителността на служителите на ВО; Създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот; Повишаване на общата конкурентносрособност на ВО.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Визуализация на проекта Дейността предвижда провеждането на откриваща и заключителна пресконференции по проекта, разработването на интернет банер за сайта на банката, разработване на банери и плакати, които да бъдат разположени в клоновете на банката и в залите, където ще се провеждат обученията.
Дейност 3: Избор на изпълнители за предоставяне на включените в проектното предложение обучения – съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007
Дейност 4: Подготовка и провеждане на обученията. Дейността включва 6 отделни модула обучения, които ще се осъществяват паралелно в рамките на 9 месеца.В подкрепа на целите на проекта и въз основа на направения анализ, следните обучения са включени в неговия обхват: „Ефективни продажби и обслужване на клиенти”, „Ефективно управление на хора и екипи” , „Управление на времето и работа в екип”, „Английски език”, „Мерки за предотвратяване изпирането на пари”, „Касови валутни операции”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 221 790 BGN
Общ бюджет: 295 540 BGN
БФП: 206 878 BGN
Общо изплатени средства: 206 878 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 206 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 44 358 BGN
2011 0 BGN
2012 162 520 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
206 878 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 175 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 704 BGN
2011 0 BGN
2012 138 142 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 846 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 654 BGN
2011 0 BGN
2012 24 378 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 032 BGN
Финансиране от бенефициента 95 053 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз