Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0603-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01028
Наименование: Овладяване на допълнителни шивашки техники и дизайнерски умения
Бенефициент: “Россини” ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 08.10.2010
Дата на приключване: 08.09.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: • Да се затвърдят съществуващи и да се създадат нови знания и умения в обучаваните заети лица, водещо до натрупване на човешки капитал и подобряване на производителността на работната сила; • Да се утвърди практиката на усвояване на знания през целия живот, което ще гарантира пълноценното участие на трудещите се в обществото и ще доведе до социално-икономическа, етническа и религиозна интеграция, с отчитане на принципа на равенство между половете.
Дейности: Дейност 1 Подготвителен етап Предвижда се подготовка на обучения, които ще се предоставят от обучаващи организации, след провеждане на тръжни процедури. В рамките на тази дейност екипът на Проекта ще подготви документацията за тръжните процедури, които успешно ще позволят реализацията на следващите дейности. Предвижда се изработката на документация за следните процедури: - осигуряване на публичност и визуализация - две пресконференции; - Подизпълнител обучение "Офис секретар"; - Подизпълнител обучение "Моделиер-технолог на облеклото"; - Подизпълнител обучение "БАЗИ ДАННИ"; - Подизпълнител изработка на учебни материали, съгласно заложената спецификация; - Подизпълнител ЛОГИСТИКА – подизпълнителят ще осигури терен за осъществяване на теоретичното обучение, предвидено по проекта – наем на зали, транспорт на обучаеми, осигуряване на консумативи за нормалното протичане на учебния процес. Подготовката на дейности по Проекта е отделена като самостоятелна дейност от гледна точка спазване на хоризонталните принципи на ЕС и най-вече на принципа на прозрачност и добро управление. Настоящата дейност е ключова за успешното изпълнение на последващите дейности. Ще се подготвят и извършат дейностите по осигуряване на публичност и встъпителна презентация на Проекта. Продължителността на този етап е с времева рамка до 6 седмици.
Дейност 2 Теоритична професионална подготовка На този етап се извършва теоретичната професионална подготовка на обучаваните. В курса са включени модули, съсредоточени върхи директното общуване, които създават реалистични и ситуационни обстановки и с допълнителните автентични материали окуражават курсистите да участват активно в обучителните процеси. Предвижда се модулите на теоретичната подготовка да се предадат в рамките на до 4 месеца, в рамките на три дни за всяка седмица, средно по 4 учебни часа на ден. В учебната програма се залагат предмети, след избиране на преподавателски организации на база проведен конкурс. Учебната програма определя целите и задачите на обучението, представя тематично съдържанието на учебния материал. Чрез учебното съдържание се усвояват знания за формиране на професионални компетенции. Във всеки модул то е групирано по теми. Структурата на учебната програма ще бъде подчинена на изискването в началото да се усвои тази част от научната информация, която служи като база за изясняване на останалото учебно съдържание. На този етап ще се извърши изработката на учебните материали за проекта. За стартиране на изпълнението на обучението е необходимо да е избран и подизпълнител Логистика. Продължителността на този етап е с времева рамка до 4 месеца.
Дейност 3 Практически занятия на работното място В реална работна среда, в рамките на до 20 седмици, обучаваните лица ще могат да получат практически умения, значими при овладяване на професията. С придобиването на практически знания и умения у обучаваните се формират критерии за качество на извършената работа, трайни навици за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна и аварийна безопасност, както и опазване на околната среда. Темите, заложени в програмата задълбочават и разширяват основните теоретични знания с приложен характер, подпомагат прехода от теоретичното към практическото обучение, формират умения като основа за изграждането на трайни професионални навици. Формирането на практическите занятия ще стане със съдействието на избрания с конкурсна процедура подизпълнител на обучението. След приключване на този етап се очаква целевата група от 47 работници и служители, работещи в предприятието на Водещата организация да получат удостоверения за професионална квалификация за специалностите “Офис секретар” и “Моделиер-технолог на облеклото”. Продължителността на този етап е с времева рамка до 20 седмици.
Дейност 4 Обучение за работа с бази данни Обучение за работа и структуриране на информация и база данни е насочено към овладяване на базисни знания и умения, свързани с боравенето с информация и информационни масиви, организиране на работа с бази данни и изграждане на умения за самоподготовка и работа с различни източници на информация. Тези базисни компетенции са задължителна част от техническата грамотност на всеки човек и създават условия за пълноценното му реализиране в живота, като развиват способността му да се самоусъвършенства през целия си живот. Учебното съдържание е представено в четири основни модула - интегриране на дейности при работа с компютър - обща методология, източници на информация; методи и начини на търсене и набиране в интернет, видове бази данни; организация и структуриране на информационни масиви, самоподготовка и начини и видове на плащане в електронна среда; конфиденциалност и съхранение на личните данни. Общата продължителност на курса е 112 учебни часа и ще се проведе от избран с конкурсна процедура подизпълнител. За осъществяване на тази дейност е необходимо да има избран подизпълнител за ключов компетенции, да са изработени нужните материали от подизпълнителя, който изработва учебни материали и да е избран подизпълнител логистика. Продължителността на този етап е с времева рамка до 3 месеца.
Дейност 5 Приключване на проекта На този етап ще се финализират дейностите по Проекта и ще се предадат окончателните отчети. Предвижда се да се извърши представяне на постигнатите резултати от Проекта пред средствата за масова информация, като по този начин натрупаното ноу-хау ще стане обществено достъпно. Продължителността на този етап е с времева рамка до 4 седмици.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Център за професионално обучение "Знание" ЕООД
ПРЕМИЕР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 45 382 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз