Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0519-C0001
Номер на проект: ESF-2102-06-03005
Наименование: Квалификационно обучение на заети лица по шивачество
Бенефициент: ЕТ “Исмайл Терзи”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 07.10.2010
Дата на приключване: 07.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Девин
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда и конкурентноспособността на ЕТ “Исмайл Терзи”, чрез квалификационно обучение по специалност “Шивачество” на 48 заети лица. Повишаване на адаптивността на заетите лица в ЕТ “Исмайл Терзи” и инвестиране в развитието на човешките ресурси. Повишаване производителността на труда чрез цялостно овладяване на професията “Шивач”. Повишаване на конкурентноспособността на ЕТ “Исмайл Терзи”, чрез придобиване на начална квалификация и последващо непрекъснато увеличаване на квалификацията на персонала.
Дейности: 1.Сформиране на екипа за управление и организация на проекта. ВО и Партньора ще проведат работна среща за сформиране на екипа по управление. Екипът по управление разработва вътрешни правила за работа и мониторинг на дейностите.
2.Подготовка и отпечатване на информационните материали за публичност и визуализация на проекта, публикации в местната преса. За информиране на обществеността от Община Девин и област Смолян ще се отпечатат две публикации – при стартиране на обучението и при приключване на проекта в местната преса с информация за проекта. Ще се отпечатат информационни брошури с информация за проекта и ще се изпратят до всички партньори и институции в община Девин и до фирми от шивашкия бранш в община Девин, област Смолян и в страната. Информационни брошури ще бъдат предоставяни и на лицата от целевата група при сформиране на групите и при започване на обучението им. Ще бъде изготвено табло с информация за проекта, което ще се постави на определено место в сградата, където ще се изпълнява проекта
3.Подготовка за провеждане на обучението-осигуряване на материали и разделяне на участниците на 4 групи. Подготовка за провеждане на обучението-осигуряване на материали и разделяне на участниците на 4 групи.
4.Обучение по “Шивачество” Провеждане на обучение за професионална квалификация по професия „Шивач” с продължителност 300 часа, в четири групи, паралелно по две групи, общо 48 заети, по 6 часа на ден. Разработване на тестове и изпитни протоколи за всеки модул, провеждане на текущо оценяване. Организиране и провеждане на държавен изпит по теория и практика на професията. Изготвяне и издаване на свидетелства за професионална квалификация.
5.Периодичен контрол и анализ на изпълнението на проекта и на резултатите от обучението и при необходимост корекция на дейностите и времевия график Разработване на анкетни карти за удовлетвореност(една в началото – за очаквания, нагласи, една текуща – за оценка на организацията и реализацията на учебния процес и една в края на обучението- доколко е било полезно обучението). Анализиране на резултатите от анкетирането от ЕУП.
6.Изготвяне на отчетни доклади Подготовка и изготвяне на междинен и окончателен технически и финансов отчет по образец на АЗ.
Партньори
Партньори:
Център за регионално развитие ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 445 BGN
Общ бюджет: 38 680 BGN
БФП: 38 680 BGN
Общо изплатени средства: 38 680 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 38 680 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 680 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 32 878 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 878 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 802 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 802 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз