Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-4.0.01-0002-C0001
Номер на проект: ДОПТ-4/27.09.2010г.
Наименование: "Техническа помощ за подготовка на проекти: "Изграждане на система за управление на корабния трафик VTMIS – трета фаза" и "Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав"
Бенефициент: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2010
Начална дата: 27.09.2010
Дата на приключване: 30.11.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Инвестиционните проекти : "Изграждане на система за управление на корабния трафик VTMIS – трета фаза" и "Създаване на речна информационна система в българската час на р. Дунав са включени в Оперативна програма „Транспорт” за периода 2007 – 2013 г. в рамките на приоритетна Ос IV " Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища", и се считат за проект със стратегическо значение както на Европейско, така и на национално ниво като част от Общоевропейски транспортен коридор IV, VII иVIII на Транс-европейската транспортна мрежа.
Дейности: Предпроектни и прединвестиционни проучвания
Анализ за разходите и ползите
Финансов анализ
Правен и икономически анализ свързан с финансовия инженеринг
Технически проучвания
Подготовка на тръжна документация
Изготвяне на формуляр/заявление за потвърждаване на субсидия/средства от ЕС
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 580 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвен формуляр/заявление за потвърждаване на субсидия/средства от ЕС
Индикатор 2 Изготвени технически спецификации към тръжна документация
Индикатор 3 Изготвен правен и икономически анализ свързан с финансовия инженеринг
Индикатор 4 Анализ за разходите и ползите
Индикатор 5 Извършени технически проучвания
Индикатор 6 Изготвен финансов анализ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз