Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.04-0019-C0001
Номер на проект: ESF-1104-05-04001
Наименование: „Обучение, заетост, сигурност”
Бенефициент: „АЛФА ЩИТ – ГЕОРГИЕВ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2010
Начална дата: 21.09.2010
Дата на приключване: 05.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване конкурентоспособността и пригодността за заетост в област Видин и за интегриране на уязвимите групи на трудовия пазар чрез професионално обучение на безработни лица.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 -Партниране и управление на проекта Срещи на екипа по проекта и партньора за планиране на бъдещата работа.
Подготовка на дейност 2 - Процедури за определяне на изпълнител и доставки Подготовка на документацията за избор на доставчик на материали.
Изпълнение на дейност 2 - Процедури за определяне на изпълнител и доставки Избор на доставчик.
Подготовка на дейност 3 - Популяризиране Резултатите ще бъдат отразени в 3 публикации в регионална медия. Ще се изработят 2 визуализационни табели. Създаване и поддръжка на интернет сайт.
Изпълнение на дейност 3 - Популяризиране Резултатите ще бъдат отразени в 3 публикации в регионална медия.Ще се изработят 2 визуализационни табели Създаване и поддръжка на интернет сайт.
Подготовка на дейност 4 - Професионално ориентиране и организиране на обученията Професионалното ориентиране включва следните методи и техники: индивидуално и групово информиране и консултиране, интервю.
Изпълнение на дейност 4 - Професионално ориентиране и организиране на обученията Професионалното ориентиране включва следните методи и техники: индивидуално и групово информиране и консултиране, интервю. Чрез този метод избраните за курсовете 75 безработни лица от целевата група и ще бъдат информирани за процеса на обучение и целите и ползите от проекта.
Изпълнение на дейност 4 - Професионално ориентиране и организиране на обученията Професионалното ориентиране включва следните методи и техники: индивидуално и групово информиране и консултиране, интервю. Чрез този метод избраните за курсовете 75 безработни лица от целевата група и ще бъдат информирани за процеса на обучение и целите и ползите от проекта
Подготовка на дейност 5 - Провеждане на обучения „Физическа охрана на обекти” и „Радио- и телевизионна техника” Подготовка за провеждане на обученията.
Изпълнение на дейност 5 - Провеждане на обучения „Физическа охрана на обекти” и „Радио- и телевизионна техника” Професионалното обучение се извършва с прилагане на иновативни методи: интерактивният метод (решаване на проблем, работа в екип, ролеви тренинги, демонстрация на поведенчески модели); теоретичната и практическа подготовка; лекция; беседа; групово и индивидуално упражнение и практическо занятие; работа със служебни животни и МПС.
Изпълнение на дейност 6 - Устойчива заетост. Осигуряване заетост на 55 от успешно завършилите.
Подготовка на дейност 7 - Мониторинг и отчетност Успехът на проекта се гарантира от процедура за наблюдение, контрол и оценка, регламентирща начина, средствата и времето, по които ще се наблюдава и оценява, както и ангажираните в процеса лица и организации.
Изпълнение на дейност 7 - Мониторинг и отчетност Успехът на проекта се гарантира от процедура за наблюдение, контрол и оценка, регламентирща начина, средствата и времето, по които ще се наблюдава и оценява, както и ангажираните в процеса лица и организации.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 503 BGN
Общ бюджет: 64 120 BGN
БФП: 64 120 BGN
Общо изплатени средства: 56 014 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 500 BGN
2011 18 573 BGN
2012 22 941 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 014 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 502 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 325 BGN
2011 15 787 BGN
2012 19 500 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 612 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 175 BGN
2011 2 786 BGN
2012 3 441 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 402 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз