Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0039-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-01/2008/039
Наименование: „Подкрепа за подготовката на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.08.2010
Дата на приключване: 05.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящото проектно предложение е да се осигури подкрепа за правилното и ефективно изпълнение на схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, осигурявайки по този начин високо ниво на усвояване на фондовете от ЕС.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Тази въвеждаща дейност цели да осигури подходяща среда за гладко изпълнение, добър мениджмънт и координация на проектните дейности. Оганизацията и управлението на проекта ще се извършват от отдел „ИПП” на ГД „Програмиране на регионалното развитие”. В рамките на тази дейност началникът на отдел „ИПП” ще се детайлизира правата и задълженията на екипа по проекта и ще определи Ръководител на проектния екип. Екипът по проекта ще изготвя междинни технически доклади и окончателен технически доклад, придружени от съответните финансови отчети съгласно публикуваните образци по Приложения E1-IV, E1-V и Е1-VI към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие”. Тези доклади и отчети ще обхванат цялостното изпълнение на проектните дейности. Докладите ще съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период в съответствие с изискванията на публикуваните Общи условия към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие”. Те ще съдържат информация и за всички предприети мерки по информиране и публичност. Тази дейност ще бъде извършвана по време на цялата продължителност на проекта. Ресурси: зали, срещи на екипа, оперативни документи по проекта, времеви графици, отчети и доклади
Дейност 2: Изготвяне на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури Важно предусловие за изпълнение на проектните дейности е своевременното и качествено изготвяне и провеждане на тръжни процедури съгласно изискванията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. На основание чл. 2а, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ ще бъде обявена малка обществена поръчка с предмет: Проучване на съществуващия опит, анализ на приложимостта и изготвяне на насоки за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по ОПРР. Дейностите по провеждане на процедурата и сключване на договор с изпълнителите ще бъдат изпълнени в съответствие с „Процедури по възлагане на обществени поръчки по заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ” и „Сключване на договори с изпълнители по приоритетна ос “Техническа помощ”” от Наръчника за управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. Ресурси: Изготвяне на тръжни досиета, документи, документация съпътстваща процедурата, комисия за оценка на предложенията
Дейност 3: Проучване на съществуващия опит, анализ на приложимостта и изготвяне на насоки за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по ОПРР Тази дейност е основна по отношение изпълнението на проектните дейности. За да бъде изготвен качествен пакет документи за кандидатстване по схемата и за да се гарантира устойчивост на проектните интервенции в бъдеще е необходимо да бъде предоставена външна експертиза на отдел „Изпълнение на програмните приоритети” в следните направления: o Да проучи опита на страните-членки на ЕС и на национално ниво в подкрепа на културни иновативни събития (в т.ч. проучване на официални документи и неофициална кореспонденция, свързана с инициирането на схемата - Решения на Комитета за наблюдение по ОПРР, регламенти на ЕС и др.) o Да се дефинира понятието „иновативно културно събитие” за нуждите на схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по операция 1.1 „Социална инфраструктура” на ОПРР o Да се предложи линия на демаркацията по настоящата схема с операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” o Да се разработят насоки за кандидатстване по схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” съгласно утвърдения от УО на ОПРР образец, които да съдържат:  набор от допустими за финансиране дейности  допустими бенефициенти/партньори  допустими разходи  минимален и максимален размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ за проект  критерии за оценка на проектните предложения  индикатори за измерване на напредъка по изпълнение на проектните дейности  приложимост на правилата относно проектите генериращи приходи o Да се анализира готовността на общините/неправителствени организации от градските агломерационни ареали по отношение реализирането на проектни идеи по схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” o В резултат на анализа за готовността на общините, в случай, че е необходимо следва да коригират вече формулираните в насоките за кандидатстване по индикативни параметри на схема “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” Външната експертиза ще повиши капацитета на отдел „ИПП”, чрез представените анализи и корективни действия по отношение на досега разработения модел на разработване на насоки за кандидатстване и ще увеличи познанията на експертите от отдела относно свързаното със схемата национално и европейско законодателство.
Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 380 BGN
Общ бюджет: 55 771 BGN
БФП: 55 771 BGN
Общо изплатени средства: 55 771 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 55 771 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 771 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 47 406 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 406 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 366 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 366 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 техническа подкрепа, консултации и др.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз