Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/015-01
Наименование: Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 16.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение за „Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов” е насочена към „трайно подобряване качеството на физическата и жизнената среда, чрез прилагане на интегриран подход за съхраняване на историческия облик в съответствие със съвременните изисквания за градско обитаване, осъществяване на социални контакти и интегриране на хората в неравностойно положение”. Така формулирана, Общата цел на проектното предложение съответства на целта на операция 1.4. – „Да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и да се подобри физическата среда на градските центрове и агломерации като част от по-широкообхватната стратегия за социално и екологично възстановяване.”, както и на основната цел на настоящата схема „Да се подобри физическата и жизнената среда на градските центрове и агломерации като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологи
Дейности: Дейност 1 Дейности на Екипа за управление на проекта
Дейност 2 Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване и изпълнение на строително ремонтни и строително монтажни работи за обектите в обхвата на проекта”
Дейност 3 Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „изпълнение на строителен надзор”
Дейност 4 Процедура за избор на финансов одитор на проекта
Дейност 5 Доставка на оборудване и изпълнение на строително ремонтни и строително монтажни работи за обектите
Дейност 6 Изпълнение на строителен надзор на обектите в обхвата на проекта
Дейност 7 Изпълнение на независим финансов одит на проекта
Дейност 8 Изпълнение на авторски надзор
Дейност 9 Дейности, свързани с разпространяване на информация за проекта и резултатите от него
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 501 188 BGN
Общ бюджет: 1 502 104 BGN
БФП: 1 502 104 BGN
Общо изплатени средства: 1 426 999 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 502 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 559 903 BGN
2012 867 096 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 426 999 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 276 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 495 221 BGN
2012 781 567 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 276 788 BGN
В т.ч. Национално финансиране 225 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 64 681 BGN
2012 85 529 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
150 210 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Икономия на енергия от въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 5 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 6 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 7 Брой квадратни метри, реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз