Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0038-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1259/14.07.2010
Наименование: Укрепване на капацитета на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие' 2007-2013 г. за управление и изпълнение на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, чрез изпълнение на програмата за обучение, оценка и анализ на натоварването в УО на ОПРР.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.07.2010
Начална дата: 14.07.2010
Дата на приключване: 14.07.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: • Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР и регионалните му отдели за ефективно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола, съгласно разпоредбите и предписанията на регламентите на ЕС за Структурните фондове. • Укрепване на капацитета на УО на ОПРР и регионалните отдели за управление и изпълнение на програмните приоритети на ОПРР,чрез системна подготовка и развитие на човешкия капитал за ефективно, ефикасно и своевременно изпълнение на ОПРР за периода 2010-2013 г., както и да оцени и анализира работното натоварване в УО на ОПРР.”
Дейности: Сформиране на екип за управление и изпълнение на проектните дейности
Провеждане на процедура за избор на изпълнител, съгласно ЗОП
Провеждане на обученията на служителите от УО на ОПРР и регионалните отдели
Приключване на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 375 880 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 обучени служители на УО (вкл. регуоналните му отдели) и бенефициенти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз