Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0018-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/022-01
Наименование: "Рехабилитация и реконструкция на път PER 1105 Дивотино-Люлин-Големо Бучино, Община Перник"
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е чрез рехабилитация и реконструкция на път PER 1105 – с. Дивотино - с. Люлин – с. Големо Бучино да се повиши регионалната конкурентоспособност на Община Перник, като се изгради устойчива връзка на градския център с по-слабо урбанизираните периферни територии и по този начин се увеличат възможностите за просперитет и развитие.
Дейности: Подготовка изпълнението на проекта
Оповестяване и популяризиране на финансовата помощ от ЕС
Избор на изпълнители за реализиране на проектните дейности
Изготвяне на работен проект за рехабилитация и реконструкция на път PER 1105 Дивотино-Люлин-Големо Бучино, Община Перник
Рехабилитация и реконструкция на път PER 1105 Дивотино-Люлин-Големо Бучино, Община Перник - същински строително-ремонтни работи
Оказване на строителен надзор
Отчитане и мониторинг
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ГРАНИТ 97
ЕЛ - КОНСУЛТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 266 094 BGN
Общ бюджет: 2 695 793 BGN
БФП: 2 695 793 BGN
Общо изплатени средства: 2 599 775 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 695 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 468 644 BGN
2011 1 358 596 BGN
2012 0 BGN
2013 - 227 465 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 599 775 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 291 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 248 347 BGN
2011 1 154 806 BGN
2012 0 BGN
2013 - 193 346 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 209 808 BGN
В т.ч. Национално финансиране 404 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 220 297 BGN
2011 203 789 BGN
2012 0 BGN
2013 - 34 120 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
389 966 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 Намаляване на шума
Индикатор 5 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни)
Индикатор 6 "Създаване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз