Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0131-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/454
Наименование: Извънкласни дейности за развиване на екологично съзнание, творчески умения и широка природозащитна култура у ученици в Пловдивска, Бургаска и Благоевградска област
Бенефициент: Българска Фондация Биоразнообразие - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 02.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Управление на проекта
1.1.1.Разработване на методика, учебна програма и подготовка на дидактически пособия за провеждане на кръжок „Биоразнообразие и творчество”, разработване и провеждане на анкети за проверка на практическото й приложение в четирите пилотни кръжока в Пл
1.1.2.Оформяне на предварителната програма за провеждане на кръжок „Биоразнообразие и творчество” в трите училища партньори от Пловдив
1.1.3.Ревизиране на програмата за кръжок „Биоразнообразие и творчество” в резултат на пилотното му провеждане в училищата партньори от Пловдив
1.2.Пилотно провеждане на кръжоци „Биоразнообразие и творчество” в трите училища партньори от Пловдив (продължава и през 2009 година)
1.3.Разработване на цветна книжка - учебно помагало за работа в кръжок „Биоразнообразие и творчество” (продължава и през 2009 година)
1.4.Разработване на книга за учителя по методиката и програмата за провеждане на кръжока „Биоразнообразие и творчество” (продължава и през 2009 г.)
1.5.*Закупуване на книги, албуми и нагледни материали за биоразнообразие и изобразително изкуство за библиотеките и учебните кабинети на училищата партньори от Пловдив
1.6.Разработване на методика, сценарий, тестове, забавни игри и подготовка на състезание „Природа у дома” между пилотните кръжоци в Пловдив
1.7.Провеждане на забавно отборно ученическо състезание „Природа у дома” между пилотните кръжоци в Пловдив
1.3.1.Отпечатване на цветната книжка - учебно помагало за работа за кръжок „Биоразнообразие и творчество”
1.4.1.Отпечатване на книга за учителя по методиката и програмата за провеждане на кръжока „Биоразнообразие и творчество”
2.1.Разработване и отпечатване на учебна книжка за самоподготовка за специалната част от конспекта за областно ученическо състезание „НАТУРА 2000” в Бургаска област
2.2.Преиздаване на учебнотото помагало за самоподготовка за общата част от конспекта за състезания "Натура 2000" - "Природа под закрила в България"
2.3.Провеждане на областно състезание „Натура 2000” в Бургаска област
2.4.Закупуване на преносим компютър и мултимедиен проектор за провеждане на ученическите състезания в четирите области
2.5.Разработване и отпечатване на учебна книжка за самоподготовка за специалната част от конспекта на областно ученическо състезание „НАТУРА 2000” в Благоевградска област
2.6.Провеждане на областно състезание „Натура 2000” в Благоевградска област
2.7.Разработване и отпечатване на учебна книжка за самоподготовка за специалната част от конспекта за състезание „НАТУРА 2000” в Пловдивска област
2.8.Провеждане на обаластно състезание „Натура 2000” в Пловдивска област
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 875 BGN
Общ бюджет: 49 644 BGN
БФП: 49 644 BGN
Общо изплатени средства: 49 644 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 975 BGN
2009 16 182 BGN
2010 23 488 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 644 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 479 BGN
2009 13 754 BGN
2010 19 965 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 198 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 496 BGN
2009 2 427 BGN
2010 3 523 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 447 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз