Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0044-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/40
Наименование: В работилниците на Леонардо
Бенефициент: Първо Частно СОУ "Леонардо да Винчи"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 08.07.2008
Дата на приключване: 08.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Организационна подготовка на проекта. Обявяване на процедура за договаряне на доставчици за външните услуги по проекта
2. Медийна презентация на проекта
3. Разработване на методология за работа в Работилниците на Леонардо
4. Избор на доставчици за външните услуги по проекта
5. Създаване на сайт по проекта „Виртуална работилница на Леонардо”
6. Подбор и обучение на учителите за прилагане на новата методология
7.Медийна презентация на дейностите по проекта
8. Подбор на целевата група – анкета и тестове
9. Работа на Работилниците на Леонардо през учебната година - първи цикъл
10. Медийно представяне пред обществеността на град Русе на резултатите от първия цикъл
11. Подготовка на зимните празници
12. Медийно представяне на резултатите от първия етап от дейността по проекта
13. Работа на Работилниците на Леонардо през учебната година - втори цикъл
14. Медийно представяне пред обществеността на град Русе на резултатите от първия цикъл
15.Подготовка на Пролетните празници
16.Пролетни празници на Леонардо - пролетната ваканция
17.Работа на Работилниците на Леонардо през учебната година – трети цикъл
18. Пътуваща изложба с творби на децата от Работилниците на Леонардо
19. Приключване I етап на Работилниците на Леонардо - празник на малките Леонардовци
20. Кръгла маса на учители от училищата - партньори, методисти от Русенски университет, представители на община Русе и РИО -Русе, и партньорите за обсъждане на междинните резултати
21. Медийно представяне на резултатите от първия етап от дейността по проекта
22. Лятна работа в Работилниците на Леонардо
23. Презентация пред родители и общественост на резултатите от лятната работа и закриване на Работилниците - изложба във фоайето на Община Русе
24. Анкета и тестове с ученици, родители, учители и партньори по проекта
25. Кръгла маса на учители, методисти от РУ, специалисти от рио – Русе и партньорите по проекта, за обсъждане на крайните резултати от изпълнение на проекта
26. Сравнителен и количествен анализ и обобщаване на резултатие от анкетите и тестове за работата по проекта
27. Финални отчети по проекта
Партньори
Партньори:
СОУ "ВЪЗРАЖДАНЕ" ГР.РУСЕ
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 868 BGN
Общ бюджет: 43 276 BGN
БФП: 43 276 BGN
Общо изплатени средства: 43 275 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 950 BGN
2009 29 943 BGN
2010 3 381 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 275 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 458 BGN
2009 25 452 BGN
2010 2 874 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 784 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 493 BGN
2009 4 492 BGN
2010 507 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 491 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз