Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0037-C0001
Номер на проект: РД-02-14-750/10.05.2010
Наименование: Осъществяване на средносрочна оценка на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2010
Начална дата: 10.05.2010
Дата на приключване: 10.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да подпомогне цялостното управление на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. и ако е необходимо – нейното преориентиране и да осигури информация за подобряване на нейното изпълнение. Общата цел на проектното предложение напълно съответства на целта на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в частта й за подкрепата за дейности, осигуряващи правилното и ефективно провеждане на оценки с цел успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата от СФ.
Дейности: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител
Провеждане на средносрочна оценка на ОПРР
Текущ мониторинг, контрол на възложените дейности на изпълнителя и отчетност по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
КПМГ България и КПМГ Адвайзъри
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 455 200 BGN
Общ бюджет: 373 090 BGN
БФП: 373 090 BGN
Общо изплатени средства: 373 090 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 373 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 373 090 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
373 090 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 317 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 317 127 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
317 127 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 55 964 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 964 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 техническа подкрепа, консултации и др.
Индикатор 2 Извършени оценки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз