Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.03-0001-C0001
Номер на проект: DIR-59329-1-9
Наименование: Актуализиране на План за управление на Национален парк "Рила"
Бенефициент: Дирекция Национален парк Рила
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 30.11.2009
Начална дата: 01.04.2010
Дата на приключване: 01.10.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Актуализиране на План за управление на Национален парк "Рила"
Дейности: Дейност 1 „Организация и управление на проекта” 1.1. Сформиране на екип за управление на проекта За дейността отговаря Ръководителят на ЕУП. Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от ЕУП, състоящ се от ръководител, 2 координационни звена (Финансово-административно и Координация и контрол) и Експертен борд. Ръководителя на проекта е предварително избран при подготовката на настоящето проектно предложение и към момента на изпълнение на проекта трябва да заема длъжността „Началник отдел Мониторинг и образователни програми” в Д „НП Рила”. Ръководителят на проекта, след спечелването му и получаване Заповедта на министъра, съвместно с ръководителите на двете звена в ЕУП ще предложи на Директора на Д „НП Рила” със заповед да конкретизира преките ангажименти в изпълнението на проекта на служителите – координатори в ЕУП и тези от подзвено ”Теренен контрол”. Ще сe сформира Експертен борд, състоящ се от експерт-консултант „Планове за управление” и 5 експерта „Абиота”, „Флора”, „Фауна”, „Информация и публичност” и „ГИС”. Всички членове на борда са външни изпълнители и ще бъдат избрани при спазване на изискванията на НВМОП. ЕУП (ръководител, звено Финансово-административно и звено Координация и контрол) ще бъде ситуиран за работа в Централния офис на дирекцията, като в определено за целта самостоятелно помещение (със съответна мебелировка, офис техника и комуникации) ще се разполага документацията по проекта и ще се осъществяват работните срещи. 1.2. Финансово управление, координация и контрол Отговорници за дейността са координатор „Финансово управление” и координатор „Дейности изпълнявани от бенефициенто”. ЕУП ще гарантира устойчивото и качествено изпълнение на проекта, организацията и провеждането на тръжните процедури за избор на външни изпълнители, организацията и изпълнението на дейностите от служителите на Д НП „Рила”, ще подготвя месечни, тримесечни, годишни и окончателни доклади и отчети, ще осъществява мониторинг и контрол по проекта, ще поддържа ефективна координация с междинното звено, управляващия орган, сертифициращия орган и други релевантни институции с оглед целесъобразно и законосъобразно изпълнение на проекта; ще отговаря за техническото, административно и финансово управление на проекта и документооборот; ще наблюдава и контролира изпълнението на сключените договори в рамките на Заповедта на министъра за безвъзмездна помощ. 1.2.1 Обществени поръчки Отговорник за дейността е координатор „Финансово управление”. Дейността включва: подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, спазвайки изискванията на ЗОП, НВМОП, Вътрешните правила на МОСВ за организиране и провеждане на процедури за възлагане на ОП свързани с ОПОС и др. нормативни актове. В изпълнение на дейността участват всички членове на ЕУП в рамките на своите компетенции. Ще бъдат възложени дейности чрез 13 обществени поръчки: • 11 чрез набиране на най-малко три оферти по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (ще бъдат избрани Юрист, Експерт-консултант „Планове за управление”, Експерт „Абиота”, Експерт „Флора”, Експерт „Фауна”, Експерт „Информация и публичност” и Експерт „ГИС”; ще бъдат възложени: Одиторски услуги; Услуги по Дейност 3 „Информация и публичност”), Изработване на информационни материали по Дейност 3 „Информация и публичност”, доставка на материали. • 1 чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП (ще бъде избран доставчик на гориво за служебните автомобили, необходимо за организация, координация, контрол и изпълнение на проекта); • 1 чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП (ще бъде избран изпълнителят на Дейност 4 „Актуализиране на Плана за управление на НП „Рила”). 1.2.2 Счетоводство За дейността отговаря Координатор „Финансово управление”. Извършване на счетоводни услуги по изпълнението и управлението на проекта. Дейността ще се извършва от служители на Бенефициента. За ефективното изпълнение на дейността ще бъдат доставени Специализиран счетоводен софтуер и Допълнителни модули работна заплата и деловодство (нова функционалност към съществуваща деловодната програма). Дейността включва: • набиране, окомплектовка и съхранявне на всички разходооправдателни документи за целите на отчитането на проекта; • водене счетоводна отчетност в съответствие с предвиденото в Заповедта на министъра за безвъзмездна помощ и изискванията на ОП “ОС”; • водене точна и редовна документация; счетоводната отчетност е съгласно Закона за счетоводство и действащата нормативна база; • контролиране на законосъобразното разходване на средствата и изпълнението на бюджета; • изготвяне на искания за плащания, придружени с подкрепящите ги документи; • контрол по правилното разходване на паричните потоци (авансово, междинни и окончателни плащания); • подготвяне и изплащане на гражданските договори с експертите/консултантите по проекта, начисляване и изплащане на възнагражденията на участващите служители на Д НП „Рила” в управлението и изпълнението на проекта; • изготвяне на месечни, тримесечни, годишни и окончателни финансови отчети за напредъка по изпълнение на дейностите; • съдействие при осъществяване на финансовия одит, чрез предоставяне на необходимите документи и информация; • информиране и предлагане на ЕУП необходимите мерки за преодоляване на възникнали финансови проблеми в процеса на изпълнение. 1.2.3 Административно-техническа дейности • поддържане на система за деловодство, архивиране и съхраняване на документите, свързани с проекта; • подготовка на документацията, свързани с докладването на нередности и представяне в определения за това срок; • изпълнение на задачи, свързани с организацията и изпълнението на проекта, подпомагане дейността на ръководителя, координаторите и експертите от ЕУ (транспортиране, логистика, превод на материали/ документация, необходими за изпълнението на проекта, участие в комисии по ЗОП за избор на изпълнител на дейности по проекта и др.); • логистика и технически дейности в помощ на ЕУП. 1.3. Мониторинг и докладване Отговорник за изпълнението на дейността e Ръководителят на ЕУП. Мониторингът е цялостен преглед на дейността по изпълнение на проекта и има за цел да удостовери, че контролните дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във времето. Ще се осъществява текущ и периодичен мониторинг в обектите на интервенция. С всяко искане за междинно плащане, ЕУП ще се изготвя и предава технически доклади и финансови отчети по изпълнението на дейностите по проекта през целия период на изпълнение на проекта. В края на изпълнение на проекта, той ще подготви окончателен технически доклад и финансов отчет. Цялостната процедура по отчитане работата по проекта ще бъде съобразена с действащите правила и норми.
Дейност 2 “Одит” За дейността отговаря Координатор Финансово управление от ЕУ. Основните стъпки при реализацията: • Избор на изпълнител за одиторски услуги; • Извършване на одиторски услуги по изпълнението и управлението на проекта. Преди подаване на окончателния доклад да бъде извършен одит от одиторска фирма, за да се удостовери, че отчетените разходи са: • верни, надеждни и обосновани с адекватни разходооправдателни документи. • извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Одиторът ще провери точността и допустимостта на разходите, заявени от дирекцията във финансовия доклад на проекта, както и ще представи на дирекцията доклад за фактическите констатации във връзка с изпълнените договорени процедури. Докладът, изготвен от одита, ще бъде приложен към окончателния доклад по проекта.
Дейност 3 “Информация и публичност” За дейността отговаря Координатор „Информация и публичност” от ЕУП. Основните стъпки при реализацията: 2.1. Дейности, изпълнявани от ЕУП: • Организиране на 3 пресконференции – при старта, в средата и в края на проекта; • Координира разработването и разпространяването на информационни материали (листовка, афиш и др.) – след одобрението и по време на реализация на проекта. • Координира поддържането на позиция в WEB-сайта на Д НП “Рила”; • Координира разработване на информационни табели и обяснителен текст в продуктите от Проекта. 2.2. Дейности, изпълнявани от външен изпълнител: • Публикации в периодичния печат – платени информационни карета в пресата - 10 публикации в периодичния печат (2 в национален и 8 в регионален вестник). - 5 специализирани статии в национални издания. • Информационни материали за проекта. - Информационна листовка за проекта – описание на наименованието на проекта, финансиращата програма, изпълнители на проекта, цели и основни дейности на проекта. - Изготвяне на информационни табели за проекта, съдържащи наименованието на проекта, финансиращата програма, изпълнители на проекта. 22 броя: 2 големи за Централен офис – Благоевград и Посетителски център – Паничище, 8 средни за главните информационни входове на парка и 12 малки за Парковете офиси по места, Контролно информационните пунктове и Стационара – м. Карталска поляна. - Изработване на транспаранти и знамена за популяризирането на проекта: транспаранти 14 броя (2 големи и 12 малки), знамена 4 бр. Дейността ще се реализира съгласно действащите правила и нормативи.
Дейност 4 Актуализиране на Плана за управление на НП „Рила” Дейността ще включва: 1. Провеждане на теренни проучвания и инвентаризации за актуализиране на съществуващите данни за абиотичните фактори, биологичната характеристика, инфраструктура, културно-историческо наследство, социално-икономическите аспекти и други по следните точки от Заданието: 1.10.1., 1.10.2., 1.11.2. 1.12., 1.13.2., 1.14.1., 1.14.2., 1.15.1., 1.15.2., 1.15.3., 1.15.4, 1.15.5., 1.16.3., 1.16.7., 1.16.8., 1.16.9., 1.16.11., 1.16.14., 1.17.1., 1.17.4., 1.17.5., 1.17.6., 1.17.8., 1.18., 1.19. и 1.20. Извършването на такъв тип дейност е продиктувана от факта, че от една страна за определена част от изброените по-горе фактори липсва достатъчно информация, а от друга страна за период от 10 години възможността за промяна на параметрите на отделните компоненти може да бъде съществена. Тези промени могат да окажат значително влияние върху защитената територия, ако не бъдат установени на време и не бъдат предписани мерки за предотвратяване на негативното им въздействие. 2. Ще бъде анализирана наличната и събраната в резултат на горепосочените проучвания и инвентаризации информация, като актуалните данни ще позволят да се направи една адекватна оценка на състоянието на компонентите на околната среда, инфраструктура, туризма и ползванията в парка, съгласно Заданието. 3. Съгласно Заданието, на база извършените анализи и оценки ще се определят дългосрочните цели, ограниченията и потенциалните възможности на парка. Ще бъде направено функционалното зониране на парка, ще бъдат определени режимите и нормите за всяка зона. Ще се определят приоритетите, програмите, проектите и оперативните задачи и работен план за постигане на дългосрочните цели на парка, както и механизъм за извършване на преглед на целите и задачите, съгласно ЗЗТ и Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии и извършване на текущ отчет и контрол на изпълнението на актуализирания План за управление. 4. Ще са актуализира и допълни Географската информационна система на парка, съгласно Заданието, което ще включи: 4.1. Изработване на определен брой нови слоеве в ГИС, съгласно Заданието. 4.2. Доставка на специализиран хардуер и софтуер, съвместими с действащия за оборудване на две допълнителни работни места за работа с ГИС, както и обучение на служители. 4.3. Ще бъде изградена Интернет базирана ГИС на парка, включително разработен специализиран софтуерен продукт и база данни, осигуряване на връзка с други софтуерни разработки и интернет приложения в системата на МОСВ. Преди внедряването й системата ще бъде тествана и ще се извърши обучение на 15 служители за работа с този специализиран софтуер. 4.4. Въз основа на ГИС ще бъдат генерирани определен брой тематични карти, съгласно Заданието. Освен това ще бъдат изготвени и набор от технически работни карти, необходими за изпълнението на програмите, проектите и дейностите от актуализирания План за управление. 5. Ще бъде проведено Обществено обсъждане на Плана за управление, съгласно изискванията на ЗЗТ, Наредбата за изработване на Планове за управление на защитени територии и Заданието. 6. След отразяване на бележките и приемане на Плана от ВЕЕС, съгласно Заданието ще бъдат изготвени 3 екземпляра с твърди корици за внасяне и приемане от Министерски съвет, а след приемането на Плана ще бъдат изработени: 6.1. 25 екземпляра с твърди корици на български език и 10 екземпляра на английски език; 6.2. Резюме на ПУ – 80 екземпляра; 6.3. Сборници Абиотични фактори, Биологична характеристика, Гори, Лечебни растения Инфраструктурни обекти, Социално-икономически аспекти, Противопожарна безопасност, Правни анализи, Международни и национални оценки и верификации. Дейността ще се извършва от екипи от външни специалисти чрез възлагане по ЗОП.
Дейност 5 “Дейности изпълнявани от бенефициента” 5.1. Отбелязване на границите на отделите с боя (с изключение на граничните стълбове и на пресечните точки на границите с пътищата и с други характерни теренни форми) по т. 1.13.2. от Заданието. Общата дължина на границата на отделите е около 4867600 м. За 1 ден могат да се отбележат/боядисат до 4000 м. от един човек. Дейността ще се изпълнява от 18 служители паркова охрана и контрол в 9-те паркови участъка за период около 4 месеца. За изпълнението на дейността е необходимо да се доставят материали – боя, четки, рукани и др. За предвижване на служителите по терен ще се използват служебните автомобили в 9-те паркови участъка. Контролът по изпълнение на дейността ще се осъществява от началник секторите. Координацията на терен ще се извършва от Координатор „Дейности изпълнявани от бенефициента”. 5.2. Заснемане на туристически маршрути и обекти по т. 1.16.7. от Заданието с GPS-приемници. 5.2.1. За изпълнението на дейността е необходимо да се извърши обучение на 20 служители от ДНП (началник сектори, паркова охрана и експерт) за 2 дни. Обучението ще включва практически занимания заснемане на точкови обекти като погледни места, чешми и др., заснемане на площен обект като място за отдих, бивакуване и др., и линейни обекти като специализирани маршрути, туристически пътеки и др. 5.2.2. Заснемането на туристическите маршрути ще се извърши от обучените служители паркова охрана и контрол. Контрола по изпълнение на дейността ще се извърши от началник секторите на съответните паркови участъци, а координацията от Координатор „Инфраструктура и туризъм” За обучение и извършване на дейността ще бъдат доставени 10 броя GPS-приемници. 5.3. Обществено обсъждане: • Участие на 10 служителите на Дирекцията в двете фокус групи; • Участие на 22 служителите на Дирекцията в приемните дни по време на общественото обсъждане; • Участие на 20 служителите на Дирекцията в заключителното обществено обсъждане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 628 468 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз