Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.05-0001-C0001
Номер на проект: DIR-593212-1-8
Наименование: Актуализиране на План за управление на Национален парк "Централен Балкан"
Бенефициент: Дирекция Национален Парк "Централен Балкан"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 30.11.2009
Начална дата: 30.03.2010
Дата на приключване: 04.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Актуализиране на План за управление на Национален парк "Централен Балкан"
Дейности: Дейност 3. Юридическо обслужване За дейността отговаря Експерт Обществени поръчки (ОП) от ЕУ. Дейността се осъществява от външен изпълнител, избран по реда на НВМОП. (Приложение А5) Основните стъпки при реализацията: • Избор на изпълнител на юридически услуги; • Извършване на юридически услуги по изпълнението и управлението на проекта. Дейностите, които ще се извършват от юрист, включват: Консултира подготовката на документацията по възлагане на ОП; Подготвя проекто-договори за изпълнение на ОП; Участва в комисии по избор на изпълнител на ОП; Подготвя протоколи от работата на комисиите и проекти на решения за възлагане на ОП; Консултира изработването на методика за оценка на предложенията; Съгласува на договора за изпълнение на ОП, консултира и съдейства при подготовката на техническото задание и специфичните изисквания в документацията относно възлагането на Дейността 10. Правен анализ.
Дейност 8. Описание и оценка Дейността се осъществява от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. За дейността отговаря Координатор Описание и оценка. При координирането, организирането, контрола и изпълнението на отделни части от дейността участие вземат и Координатор Планиране, Координатор ГИС и правен анализ и Експерт Програми и проекти и други служители на бенефициента. Дейността се консултира от Консултант Описателна част. При подготовката на документацията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка тук представеното общо описание на дейността ще бъде детайлизирано и конкретизирано в техническа спецификация. Дейността включва разработването на части от утвърденото Задание ПУ: I. Описание и оценка: Характеристика на абиотичните фактори 1.8. Климат 1.8.1. Фактори за формиране на местния климат 1.8.2. Елементи на климата 1.9. Геология и геоморфология 1.9.1. Геоложки строеж, морфоструктура, морфография и морфометрия 1.9.2. Геоморфология на релефа 1.10. Хидрология и хидробиология. Водни ресурси 1.10.1. Хидрология и хидрография. Хидрографска мрежа – реки, извори, езера 1.10.2. Хидрохимия 1.11. Почви 1.11.1. Разпространение и характеристика на почвите 1.11.2. Почвени процеси /с изкл. на Дейност 5.1. Инвентаризация ерозия/ Биологична характеристика 1.12. Екосистеми и биотопи (природни местообитания) 1.13. Растителност 1.13.1. Класификация на растителността 1.13.2. Характеристика на горскодървесната растителност 1.14. Флора 1.14.1. Нисши растения и гъби 1.14.2. Висши растения. 1.15. Фауна 1.15.1. Безгръбначни животни 1.15.2. Риби 1.15.3. Земноводни и влечуги 1.15.4. Птици 1.15.5. Бозайници (с изкл. на Дейност 5.3. Щети от мечка и вълк) Културна и социално-икономическа характеристика 1.16. Ползване на парка и социално-икономически аспекти 1.16.7. Туризъм, рекреация, спорт, услуги (част) 1.16.8. Промишленост 1.16.9. Информираност на обществеността за парка и отношението към него (с изкл. на Дейност 5.6 Посещаемост и посетители) 1.16.14. Регионални планове и стратегически документи с отношение към управлението на НП ЦБ. 1.17. Настоящо ползване на прилежащите територии 1.17.1. Население и демографска характеристика 1.17.2. Селищна мрежа на прилежащите територии 1.17.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради 1.17.4. Селско стопанство 1.17.5. Горско стопанство 1.17.6. Лов и риболов, събиране на природни продукти 1.17.7. Туризъм, рекреация, спорт и услуги 1.17.8. Промишленост 1.17.9. Регионални планове и стратегически документи за прилежащи към парка територии. 1.18. Културно – историческо наследство 1.19. Ландшафт 1.19.1. Структура на ландшафта. 1.19.2. Естетически качества 1.20. Състояние на компонентите на околната среда Първа оценка 1.21. Екологична оценка 1.21.1. Уязвимост 1.21.2. Рядкост 1.21.3. Естественост 1.21.4. Типичност 1.21.5. Размери 1.21.6. Биологично разнообразие. 1.21.7. Стабилност и нестабилност 1.22. Социална и икономическа оценка 1.22.1. Урбанизирана среда 1.22.1.1. Оценка на функционалното зониране 1.22.1.2. Оценка на застроените територии 1.22.1.3. Оценка на техническата инфраструктура 1.22.1.4. Културно-историческо наследство 1.22.1.5. Оценка на санитарно хигиенните условия 1.22.2. Социално-икономически условия 1.22.2.1. Оценка на рекреационната дейност 1.22.2.2. Оценка на дейностите по ползване на ресурсите 1.22.3. Собственост 1.22.4. Управление 1.22.5. Формиране на основните и на специфичните проблеми на територията. 1.23. Потенциална стойност на защитената територия II. Организиране на работни срещи по модули, за обсъждане/ приемане на резултатите, както следва: • една четиридневна среща – след разработване на темите от т.1.8 до т.1.11.2. (раздел Характеристика на абиотичните фактори); • 2 четиридневни дневни срещи: първа - след разработване на темите от т. 1.12. до т. 1.14.2 (раздел Биологична характеристика); втора - след разработване на темите от т. 1.15.до т. 1.15.5. (раздел Биологична характеристика); • 2 четиридневни срещи – първа след разработване на темите от т. 1.16. до т. 1.20.; втора след разработване на темите от Раздел Първа оценка от т. 1.21. до т. 1.23. (раздел Културна и социално- икономическа характеристика); • по преценка на Възложителя, Изпълнителят организира до 3 допълнителни срещи за приемане на резултатите; Изпълнителят участва със свои представители и становища и в работните срещи за обсъждане/ приемане на резултатите от Дейност 9. Планиране, в общественото обсъждане, изготвя становища по проекто- Плана и препоръките от обществените обсъждания и относно препоръки от ВЕЕС и МС. Дейността включва актуализация и прецизиране на текста, преглед и приложение на литературни данни и сведения, моделиране, прилагане на общоприети мониторингови методики, актуализация на стари научни разработки, теренни проучвания, инвентаризации, проучвания, вкл. социално-икономически, преглед и систематизиране на статистически данни, анализ на налична информация, разработване на графични изображения, картирания, вкарване на информация в подходящ GIS формат.
Дейност 4. Одит За дейността отговаря Координатор Финансово управление от ЕУ. Дейността се осъществява от външен изпълнител, избран по реда на НВМОП. (Приложение А6 ) Основните стъпки при реализацията: • Избор на изпълнител за одиторски услуги; • Извършване на одиторски услуги по изпълнението и управлението на проекта. Преди подаване на окончателния доклад да бъде извършен одит от одиторска фирма за да се удостовери, че отчетените разходи са: • верни, надеждни и обосновани с адекватни разходооправдателни документи. • извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Одиторът ще провери точността и допустимостта на разходите, заявени от дирекцията във финансовия доклад на проекта, както и ще представи на дирекцията доклад за фактическите констатации във връзка с изпълнените договорени процедури. Докладът, изготвен от одита, ще бъде приложен към окончателния доклад по проекта.
Дейност 2. Информация и публичност За дейността отговаря Експерт Програми и проекти от ЕУ. Основните стъпки при реализацията: 2.1. Дейности, изпълнявани от ЕУ: - Организиране на 4 пресконференции – при старта и в края на проекта и на 4 информационни дни за представяне на проекта; - Разработване и разпространяване на информации, плакат и дипляна – след одобрението и за различните етапи от реализация на проекта; - Дизайн, изработка и поддръжка на Интернет страници за проекта към административния сайт на Д НП ЦБ - www.centralbalkan.bg; - Разработване на обяснителни табели и обяснителен текст в продуктите от Проекта; 2.2. Дейности, изпълнявани от външен изпълнител, избран по реда на НВМОП (Приложение А 9): - Производство на 4 плаката, 3 дипляни и административни бланки; - Производство, доставка и монтаж на постоянни обяснителни табели, банери и знамена; Условия: Дейността се реализира съгласно Анекс 18 от Заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Дейност 1. Организация и управление на проекта 1.А. Подготвителни дейности При подготовката на Заданието за Актуализация на ПУ на НП ЦБ (Задание ПУ), за отделни негови части бяха ползвани ограничен брой консултантски услуги. Изпълнителите им бяха ангажирани по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Изпълни и разплатени са следните дейности:  Разработване на части 1.8. Климат и 1.11. Почви (Приложение А2);  Разработване на част 1.9. Геология и геоморфология (Приложение А3);  Разработване на Биологична характеристика и Първа оценка (Приложение А4). 1.1 Сформиране на екип за управление За дейността отговаря Ръководителят на Екипа за Управление на проекта (ЕУ). Организацията и управлението на проекта ще се осъществява Екип за Управление (ЕУ), състоящ се от ръководител, 2 координационни звена (Стратегическо планиране и Финансово - Административно) и Консултативен борд. (Приложение А1 Органиграма). Ръководителят е избран при подготовката на проекта и това ще бъде инж. Генчо Илиев – Гл. експерт в отдел МОР на парковата дирекция. Директорът на парковата дирекция, след одобрението на проекта и Заповедта на министъра, съвместно с ръководителя на ЕУ и н-к отделите в дирекцията, избира и възлага на конкретни служители преки ангажименти по проекта - работа в ЕУ. Проектният екип (ръководител, звено Стратегическо планиране и звено Финансово - Административно) ще работи в Централния офис на Д НПЦБ, в отделно мебелирано и оборудвано помещение за разполагане на документацията по проекта и работните срещи. 1.2 Изпълнение и финансово управление ЕУ ще гарантира устойчивото и качествено изпълнение на проекта, организацията и провеждането на тръжните процедури за избор на външни изпълнители, организацията и изпълнението на дейностите от служителите на Д НПЦБ, ще подготвя междинните и финални отчети, ще осъществява мониторинг и контрол по проекта, ще поддържа ефективна координация с междинното звено, управляващия орган, сертифициращия орган и други релевантни институции с оглед целесъобразно и законосъобразно изпълнение на проекта; ще отговаря за техническото, административно и финансово управление на проекта и документооборот; ще наблюдава и контролира изпълнението на сключените договори в рамките на Заповедта на министъра за безвъзмездна помощ. 1.2.1 Обществени поръчки Отговорник за дейността е Експерт Обществени поръчки от ЕУ. Съдържание: Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, спазвайки изискванията на ЗОП, НВМОП, Вътрешните правила на МОСВ за организиране и провеждане на процедури за възлагане на ОП свързани с ОПОС и др. поднормативни актове. Ще бъдат възложени дейности чрез 13 обществени поръчки: 8 - чрез набиране на три оферти, 1 – чрез открит конкурс по НВМОП и 4 – чрез открита процедура по ЗОП. 1.2.2 Счетоводство За дейността отговаря Координатор Финансово управление от ЕУ. Извършване на счетоводни услуги по изпълнението и управлението на проекта. Дейността ще се извършва от служители на Бенефициента. Дейности: • набира, окомплектова и съхранява всички разходооправдателни документи за целите на отчитането на проекта, води счетоводна отчетност в съответствие с предвиденото в Заповедта на министъра за безвъзмездна помощ и изискванията на ОП “ОС”; води точна и редовна документация; счетоводната отчетност е съгласно Закона за счетоводство и действащата нормативна база; контролира законосъобразното разходване на средствата и изпълнението на бюджета; изготвя искания за плащания, придружени с подкрепящите ги документи; контролира правилното разходване на паричните потоци (авансово, междинни и окончателни плащания); набира, окомплектова, съхранява и финално предава на Координатор Финансово управление от ЕУ приходо-разходните оправдателни документи; • подготвя и изплаща гражданските договори с консултантите по проекта; начислява и изплаща възнагражденията на участващите служители на Д НПЦБ в управлението и изпълнението на проекта; • на всеки отчетен период изготвя междинни финансови отчети за напредъка по изпълнение на дейностите; в края на изпълнение на дейностите изготвя окончателен финансов отчет; • оказва съдействие при осъществяване на финансовия одит, като предоставя необходимите документи и информация; • да информира и предлага на ЕУ необходимите мерки за преодоляване на възникнали финансови проблеми в процеса на изпълнение. 1.2.3 Административно- техническа дейности • поддръжка на система за деловодство, архивиране и съхраняване на документите, свързани с проекта, в съответствие с указанията от Приложение № 19 към Заповедта; • подготовка на документацията, свързани с докладването на нередности, съгласно Приложение 12 към Заповедта и ги представя в определения за това срок; • изпълнение на задачи, свързани с организацията и изпълнението на проекта, подпомагане дейността на ръководителя, координаторите и експертите от ЕУ (транспортиране, логистика, превод на материали/ документация, необходими за изпълнението на проекта, участие в комисии по ЗОП за избор на изпълнител на дейности по проекта и др.); • логистика и технически дейността в помощ на Консултативния борд към ЕУ. 1.3. Мониторинг и докладване Отговорник за изпълнението на дейността e Ръководителят на ЕУ. Мониторингът е цялостен преглед на дейността по изпълнение на проекта и има за цел да удостовери, че контролните дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във времето. Ще се осъществява текущ и периодичен мониторинг в обектите на интервенция – виж Описание на процедурите за вътрешна оценка и контрол на проекта. С всяко искане за междинно плащане, ЕУ ще изготвя и предава технически доклади и финансови отчети по изпълнението на дейностите по проекта през целия период на изпълнение на проекта. В края на изпълнение на проекта, той ще подготви окончателен технически доклад и финансов отчет. Цялостната процедура по отчитане работата по проекта ще бъде съобразена с изискванията в Заповедта на министъра. Консултативен борд Бордът е колективен орган, който консултира и подпомага управлението на проекта, осигурявайки външна независима оценка и контрол, както и мониторинг на напредъка и препоръчва и консултира предприемането на корективни мерки, при необходимост. Той се състои от ръководителя на проекта и 2-ма външни за дирекцията специалиста: Консултант Описателна част Външен консултант Основни функции и задачи: • консултира Директора и Ръководителя на ЕУ и подпомага дейността на Координаторите Описание и оценка и Планиране както и Експерт Програми и проекти с експертизи, експертни доклади, становища и др.; • консултира и участва в подготовката на техническата документация за провеждане на процедурите за определяне на изпълнител на Дейност 8. Описание и оценка в частта й Характеристика на абиотичните фактори, Биологична характеристика и Първа оценка /технически спецификации, критерии за избор на изпълнител, критерии за допустимост, етапи, срокове и др./ и на Дейност 9. Планиране /технически спецификации, критерии за избор на изпълнител, критерии за допустимост, етапи, срокове и др./ • консултира и участва в дейността на комисиите за избор на изпълнител на Дейност 8. Описание и оценка и от Дейност 9. Планиране; • консултира чрез изготвяне на становища при приемането на етапи от дейността и финалния продукт (част Характеристика на абиотичните фактори, Биологична характеристика и Първа оценка) от изпълнителя на Дейност 8. Описание и оценка и в тематично свързаните от Дейност 9. Планиране; • участва в работните срещи за обсъждане на представените резултати от Дейност 8. Описание и оценка (част Характеристика на абиотичните фактори, Биологична характеристика) и Дейност 9. Планиране с експертизи, експертни доклади, становища и др. • изготвя становища по проекто- Плана и препоръките от обществените обсъждания. Консултант Стратегическо планиране управлението на Национални паркове Външен консултант Основни функции и задачи: • консултира Директора и Ръководителя на ЕУ и подпомага дейността на Координатор Планиране и Експерт Програми и проекти с експертизи, експертни доклади, становища и др.; • консултира и участва в подготовката на техническата документация за провеждане на процедурите за определяне на изпълнител на Дейност 9. Планиране /технически спецификации, критерии за избор на изпълнител, критерии за допустимост, етапи, срокове и др./ и на част Културна и социално-икономическа характеристика от Дейност 8. • консултира и участва в дейността на комисиите за избор на изпълнител на Дейност 9. Планиране; • консултира чрез изготвяне на становища при приемането на етапи от дейността и финалния продукт от изпълнителя на Дейност 9. Планиране и на част Културна и социално-икономическа характеристика от Дейност 8; • участва в работните срещи за обсъждане на представените резултати от Дейност 8. Описание и оценка - Първа оценка и Културна и социално-икономическа характеристика и Дейност 9. Планиране с експертизи, експертни доклади, становища и др. • изготвя становища по проекто- Плана и препоръките от обществените обсъждания Членовете на Консултативния борд ще бъдат ангажирани на граждански договор, спазвайки изискванията на НВМОП. При подготовката на документация за избора на посочените консултанти ще се разработят съответните технически задния с конкретни изисквания и задачи. Доставка на материали: канцеларски м-ли и консумативи, допълнителни модули деловодство (нова функционалност към съществуваща деловодната програма), счетоводство и работна заплата
Дейност 9. Планиране Дейността се осъществява от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. За дейността отговаря Координатор Планиране. При координирането, методическо ръководство и контрола на отделни части от дейността участие вземат и Координатор Описание и оценка и Експерт Програми и проекти и други служители на бенефициента. Изпълнението на дейността се консултира от Консултант Стратегическо планиране управлението на НП, с участие в отделни части на Консултант Описателна част. При подготовката на документацията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка тук представеното общо описание на дейността ще бъде детайлизирано и конкретизирано в техническа спецификация. Дейността включва разработването на следните части от утвърденото Задание ПУ: I. Планиране 2.1. Дългосрочни цели 2.1.1. Определяне на главните цели 2.1.2. Определяне на второстепенните цели 2.2. Ограничения 2.2.1. Тенденции от естествен характер 2.2.2. Тенденции от антропогенен характер Втора оценка 2.3. Ефект на ограниченията върху дългосрочните цели 2.4. Потенциални възможности на парка Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите 3.1. Зониране и функционално предназначение на зоните 3.2. Режими и норми 3.2.1. По ползване на ресурсите 3.2.2. Строителство и инфраструктура 3.2.3. Други режими и норми Част 4: Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване 4.1. Определяне на приоритетите 4.2. Програми 4.3. Проекти 4.4. Оперативни задачи 4.5. Работен план Част 5: Преглед на изпълнението на целите и задачите 5.1. Преразглеждане на целите 5.2. Преразглеждане на задачите II. Разработване на приложения и сборници към ПУ – Изпълнителят разработва/ окомплектова част Приложения и посочените Сборници към ПУ съгласно Глава Приложения към актуализирания план от Задание ПУ. Произвеждане на проекто-Плана (книжни тела и магнитен носител) за обществените обсъждания, за ВЕЕС и за МС и за прилагането му. III. Организиране работни срещи по модули за обсъждане/ приемане на резултатите, както следва: • една четиридневна среща – след разработване на част 2 Дългосрочни цели и ограничения от т. 2.1. до т.2.4; • Две четиридневни среща – първа след разработване на т 3.1. /част 3 Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите/ втора – втора след разработване т. 3.2. /част 3 Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите/; • Една четиридневна среща – след разработване на част 4 Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване и част 5: Преглед на изпълнението на целите и задачите; • 2 Обобщаващи четиридневна среща – за обсъждане на части 2, 3, 4 и 5; • по преценка на Възложителя, Изпълнителят организира до 3 допълнителни срещи за дискутиране/ приемане на резултатите (вкл. с експерти от Д НПЦБ, Д НСЗП, Консултативния борд, ключови експерти на изпълнителя на Дейност 9. Описание и оценка и др.) IV. Публична информационна кампания Организиране на Публична информационна кампания с работно заглавия “Предоставяне на информация за широката общественост, свързана с Плана за управление на НП Централен Балкан”, включително: • Разработване на комуникационна стратегия; • WEB базирана и периодично обновявана научно-популярна информация, тематично организирана по теми и целеви групи (заинтересовани страни); • Печатни издания (брошури, дипляни, флаери, др.) с информация по теми и за заинтересованите страни, въпроси и отговори, др.; • Платени публикации в регионални и национални медии; • Приемни по общини; • Други. V. Организиране на обществено обсъждане, включително: • 2 фокус групи за информация и коментар по вариант на План 2012-2021, резултат от ІІ етап – аналитична работа с набраната информация по направления (ІІ ниво на работа) с консултативните органи към Д НПЦБ (Обществен консултативен съвет, Научен консултативен съвет, др.) • общественото обсъждане на ПУ съгласно т. 5 по включване на заинтересованите страни в процеса и сроковете на изработка и т.6 изисквания по провеждането на общественото обсъждане на План 2012-2021 от Глава Други условия/ изисквания към изпълнителите. Изпълнителят е отговорен за редактиране/ коригиране на Плана във всичките му части и приложения след общественото обсъждане. VI. Утвърждаване на ПУ Изпълнителят е отговорен за спазването на процедурата за приемане на Плана съгласно Наредбата за разработване на планове за управление, включително: • Доработване/ коригиране на Плана след разглеждане във Висшия експертен екологичен съвет; • Доработване/ коригиране на Плана след разглеждане в Министерски съвет. VІІ. Подготовка и тиражиране Изпълнителят е отговорен за подготовка и тиражиране (вкл. книговезване) на Плана с текстовата част, Сборници и Приложения, съгласно част Приложения към актуализирания план и Други условия/ изисквания към изпълнителите от Задание ПУ: • Редактиране на текстове; • Обработка на илюстрации; • Графичен дизайн; • Преводи; • Тиражиране – на магнитен носител и книжни тела; • Други.
Дейност 5. Дейности, изпълнявани от служители на Парковата дирекция Забележка: При изпълнение на Дейности 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.8, 5.10 и Дейност 6. Кадастър организационно и икономически е целесъобразно изпълнителите – служители от местните паркови офиси (специалисти Паркова охрана и инспектори/експерти) да осъществяват дейността си на терен чрез пребиваване в парка средно 2/3 дни. Тъй като те са предимно в своите участъци (общини), не е категорично ясно дали е допустимо прилагането на процедурата на Наредба за командировките в страната. Същевременно, при осъществяването на дейността в парка през тези дни са присъщи разходи за нощувка (по хижите и др.), разходи за гориво смазочни материали и прехрана. Установена практика в Парковата дирекция е такъв тип изпълнение да се извършава въз основа на конкретна заповед на директора, която разпорежда дейността, мястото, периода и т.н. и максималния размер на средствата за храна на ден (10 лв.) Към тази заповед се отчитат:  разходите за нощувка (с фактура/ квитанция);  разходите за храна (с фактура за закупена храна);  разходите за транспорт (по пътен лист и т.н.)  В Проектното предложение горните разходи са отнесени, както следва:  разходите за нощувка и разходите за закупуване на храна в Г5 Опис на некласифицираните разходи;  разходите за транспорт – в Г3 Опис на разходите за придобиване на материали и оборудване. Наличните в Парковата дирекция МПС, GPS и компютърно оборудване не могат да осигурят изпълнението на теренната (основно инвентаризационна) част от Дейности 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.8 и 5.10, затова е планирана доставката на следното оборудване и материали:  1 бр МПС с повишена проходимост (Приложение А7);  15 бр. GPS;  5 бр. преносими компютри;  горива за МПС (Приложение А 8). 5.1. Инвентаризация ерозия (дейност в изпълнение на Задание ПУ: 1.11.2. Почвени процеси) Отговорности: Дейността се възлага, методически ръководи и контролира от Координатор Описание и оценка от ЕУ. Дейността се планира, организира, осъществява и отчита от Експерт-организатор. Дейността се изпълнява от Експерт-организатора и 28 служителя, разделени в 7 групи изпълнители (по 1 за всеки Парков участък) (една Група изпълнители включва: 3-ма служители Паркова охрана, ръководени от техния инспектор на Парков участък). Дейността включва: 5.1.1. изготвяне на план- график за дейността (в т.ч. финансов), изготвяне на формуляри и др. отчетни форми; 5.1.2. камерална обработка на ортофото/ аерофотоснимки, определяне и локализиране на участъците (обектите), трансфер /прехвърляне/ на информацията на GPS; 5.1.3. изготвяне на конкретните задачи за всяка от 7-те групи изпълнители; инструктаж/ обучение на изпълнителите за картиране и класифициране на ерозията, работа с формулярите и с GPS; 5.1.4. картиране ерозираните участъци на терен с GPS; 5.1.5. попълване анкетни формуляри за всеки ерозиран участък; 5.1.6. анализ на причините за нововъзникнали (след 2000 г.) ерозионни процеси /вид, степен/; 5.1.7. определяне разпределението на почвената ерозия по 5-степенната класификация, изчисляване процентното участие на площта от всяка степен на ерозия за горите и безлесната територия; 5.1.8. изготвяне на текст за План (2012 – 2021) с обобщената информация и изводи; 5.1.9. представяне в Част Приложения в табличен вид на актуалната информация за засегнатите от ерозия територии (по местности, площ, вид, степен и др.); 5.1.10. съставяне картен слой в GIS M 1: 25 000: Mестоположение на ерозираните терени Предвидени оборудване и материали: материали: рулетки, хербарийни решетки и определители с цел определяне на поразените хабитати, горивосмазочни и канцеларски материали, консумативи; планирано за доставка оборудване и налично такова в Д НПЦБ; разходи за отпечатване и размножаване на разработените документите, включително карти М 1:10 000 Период на изпълнение: от 5 ти до 10 месец (май – октомври 2010) 5.2. Определяне гори за проучване Отговорности: Дейността се възлага, методически ръководи и контролира от Координатор Описание и оценка от ЕУ. Дейността се планира, организира, осъществява и отчита от Експерт-организатор. Дейността се изпълнява от Експерт-организатора и 7 служителя - инспектори на Паркови участъци. Дейността включва: А) Определяне на обектите за теренно проучване (последното ще се извърши от външния изпълнител на Дейност 8. Описание и оценка) на основните типове гори (6000 ха) и на гори и горски съобщества с висока консервационна значимост (2 000 ха) (дейност в изпълнение на Задание ПУ: 1.13.2. Характеристика на горскодървесната растителност, т. 1) 5.2А.1. изготвяне на план- график за дейността (в т.ч. финансов), изготвяне на формуляри и други отчетни форми; 5.2А.2. инструктаж/ обучение за сортиране, работа с формулярите, уеднаквяване на критериите за избор; 5.2А.3. камерална обработка на налична в Д НПЦБ информация, определяне и локализиране на обектите; 5.2А.4. оглед на част от обектите на терен; 5.2А.5. попълване формулярите по Паркови участъци; 5.2А.6. обработка на информацията; 5.2А.7. представяне на списъците в подходящ формат (в табличен вид и на карти по участъци). Б) Определяне на обектите за теренно проучване с обща площ 3 000 ха (последното ще се извърши от външния изпълнител на дейност 8. Описание и оценка): отделите, предмет на ползване през периода 1991 - 2010 г.; отделите, обсъждани за предстоящо ползване и горските култури (дейност в изпълнение на Задание ПУ: 1.13.2. Характеристика на горскодървесната растителност, т. 2) 5.2Б.1. изготвяне на план- график за дейността (в т.ч. финансов), изготвяне на формуляри и други отчетни форми; 5.2Б.2. инструктаж/ обучение за сортиране, работа с формулярите, уеднаквяване на критериите за избор; 5.2Б.3. камерална обработка на налична в Д НПЦБ информация, определяне и локализиране на обектите; 5.2Б.4. оглед на част от обектите на терен; 5.2Б.5. попълване формулярите по паркови участъци; 5.2Б.6. обработка на информацията; 5.2Б.7. представяне на списъците в подходящ формат (в табличен вид и на карти по участъци). В) Определяне на обектите за теренно проучване с обща площ 2 000 ха (последното ще се извърши от външния изпълнител на Дейност 8. Описание и оценка) относно разпространението на инвазивни дървесни видове (дейност в изпълнение на Задание ПУ: 1.13.2. Характеристика на горскодървесната растителност, т. 3) 5.2В.1. изготвяне на план- график за дейността (в т.ч. финансов), изготвяне на формуляри и други отчетни форми; 5.2В.2. инструктаж/ обучение за сортиране, работа с формулярите, уеднаквяване на критериите за избор; 5.2В.3. камерална обработка на налична в Д НПЦБ информация, определяне и локализиране на обектите; 5.2В.4. оглед на част от обектите на терен; 5.2В.5. попълване формулярите по паркови участъци; 5.2В.6. обработка на информацията; 5.2В.7. представяне на списъците в подходящ формат (в табличен вид и на карти по участъци). Г) Събиране на проби за стъблен и дендрохронологичен анализ (дейност в изпълнение на Задание ПУ: 1.13.2. Характеристика на горскодървесната растителност) 5.2Г.1. изготвяне на план- график за дейността (в т.ч. финансов), изготвяне на формуляри и други отчетни форми; 5.2Г.2. инструктаж/ обучение за определяне на обектите и пробните дървета за стъблен и дендрохронологичен анализ, уеднаквяване на критериите за избор; 5.2Г.3. определяне и локализиране на обектите; оглед на част от обектите на терен; 5.2Г.4. вземане на пробите за стъблен и дендрохронологичен анализ; попълване съпътстващата вземането на пробите документация (формуляри и карти); 5.2Г.5. представяне на пробите за анализ и документацията към тях. Предвидени оборудване и материали: оборудване БМТ (налични в Д НПЦБ); материали: горивосмазочни и канцеларски материали, консумативи за моторните триони, планирано за доставка оборудване и налично такова в Д НПЦБ, разходи за отпечатване и размножаване на разработените документите, включително карти М 1:10 000 Период на изпълнение: от 1 ви до 3 месец (януари – март 2010) 5.3. Щети от мечка и вълк (Дейност в изпълнение на Задание ПУ: 1.15.5. Бозайници) Отговорности: Дейността се възлага, методически ръководи и контролира от Координатор Описание и оценка от ЕУ. Дейността се планира, организира, осъществява и отчита от Експерт-организатор. Дейността се изпълнява от Експерт-организатора и 7 служителя от местните Паркови офиси. Дейността включва: 5.3.1. изготвяне на план- график за дейността (в т.ч. финансов), изготвяне на формуляри и други отчетни форми; 5.3.2. инструктаж/обучение на служителите за работа с формулярите; 5.3.3. попълване анкетни формуляри за всеки случай; 5.3.4. обобщаване и анализ на събраната информация за щети от кафява мечка и вълк в парка за периода на действие на План’01; 5.3.5. изготвяне на текст за План (2012 – 2021) с обобщената информация и изводи. Предвидени оборудване и материали: консумативи горивосмазочни и канцеларски материали Период на изпълнение: от 8 ти до 10 месец (август – октомври 2010) 5.4. Инвентаризация Техническа инфраструктура (Дейност в изпълнение на Задание ПУ: 1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради) Отговорности: Дейността се възлага, методически ръководи и контролира от Експерт Инфраструктура от ЕУ. Дейността се планира, организира, осъществява и отчита от 2 ма Експерт-организатори (съответно северни територии и южни територии). Дейността се изпълнява от 2 мата Експерт-организатора, 2 ма административни сътрудника и 28 служителя на терен, (последните разделени в 7 групи изпълнители (по 1 за всеки Парков участък). Дейността включва: 5.4.1. изготвяне на план- график за дейността (в т.ч. финансов); 5.4.2. изготвяне Списък на обектите на капиталното строителство за инвентаризация и Списък на тези от тях, за които на терен ще се определи и маркира зона Инфраструктурна; качването на информацията на GPS; 5.4.3. камерална обработка на ортофото/ аерофотоснимки, определяне и локализиране на обектите; 5.4.4. разработване на карнет за инвентаризация (структуриране, типизиране и уеднаквяване критериите за набиране на първична информация за отделните видове обекти, подробно упоменати в Задание ПУ - т. 1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради); 5.4.5. уточняване и съгласуване вида на набираната информация по тази дейност с вида информация по Дейност 6. Кадастър (да не се допусне дублиране на дейности); 5.4.6. изготвяне на конкретните задачи за всяка от 7-те групи изпълнители; инструктаж/ обучение на изпълнителите за работа за набиране на първична информация и попълване на карнетите, уеднаквяване на критерии и други специфични подробности; 5.4.7. инвентаризация на терен на обектите на капиталното строителство в парка (сгради и съоръжения), в т.ч. картирaне и текстово описване на наличните пътни съоръжения – водостоци, подпорни стени, канавки, мостове, бариерни съоръжения и др. по пътищата I и II категория; теренната работа се изпълнява координирано с дейността по т. 5.5.6; 5.4.8. разработване на нормативно изискуемите параметри на зона Инфраструктурна за всеки от посочените в т. 5.4.2 обекти на капиталното строителство в експлоатация; 5.4.9. разработване проект за Актуализация на съществуващата категоризация на пътната мрежа според функционалното й предназначение и значимост за управлението на парка; 5.4.10. попълване на карнетите за всеки инвентаризиран обект; 5.4.11. приемане работата на изпълнителите на терена, вземане решение относно параметри на Инфраструктурната зона на терен по т. 5.4.8.; 5.4.12. провеждане на срещи със собственици/ ползватели на обектите в НП, общински и държавни ведомства, регионални архиви и др. източници на информация за събиране на документи относно строителството на обектите и прилежащата към тях техническа инфраструктура, за налични вещни права върху имотите в НП, за наличните права на ползване върху земи и за ползване върху природни ресурси и др.; 5.4.13. изготвяне на досиетата за всеки инвентаризиран обект (строителна и правна документация, официална кореспонденция с Д НПЦБ, др.) 5.4.14.отлагане /маркиране/ на нормативно изискуемите параметри на зона Инфраструктурна за избраните обекти на капиталното строителство; 5.4.15. обработване и въвеждане в програма Деловодство и коментар на информацията относно обектите на капиталното строителство в парка (сгради и съоръжения); 5.4.16. изготвяне на текст за План (2012 – 2021) с обобщената информация и изводи; 5.4.17. изготвяне за Част Приложения към Плана на обобщената информация за инфраструктурата в парка и състоянието й (без туристическата инфраструктура с временен характер) в табличен вид по видове обекти; 5.4.18. подготовка данни за картни слоеве в М 1: 10 000 в GIS на парка: Транспортна инфраструктура; Инфраструктура за животновъдство; 5.4.19. изготвяне на списък в табличен вид на актуалната информация за обектите на капиталното строителство в парка (сгради и съоръжения) за Сборник Инфраструктурни обекти; представяне в Сборника на създадените досиета на инфраструктурните обекти със строителнотехническа документация по Дейност 5.4.13., допълнени със съответните кадастрални скици по Дейност 6. и правните анализи и заключения по Дейност 10. Забележка: Дейност 5.4 и Дейност 5.5 в значителна част от обема си ще изпълняват едновременно и от едни и същи служители-изпълнители, което е отчетено при бюджетирането им: в предвидените брой дни, оборудване и разходи. Предвидени оборудване и материали: материали: горивосмазочни и канцеларски материали, консумативи; табели; планирано за доставка оборудване и налично такова в Д НПЦБ Период на изпълнение: от 1 –ви до 22 месец (януари 2010 – октомври 2011) От т. 5.4.1 до т. 5.4.6 м. януари до м. април 2010 г.; т. 5.4.7 от м. април до м. септември 2010 г.; от т. 5.4.8 до т. 5.4.13 м. октомври 2010 г. до м. януари 2011; Т. 5.4.14 от м. април до м. септември 2011 г.; от т. 5.4.15 до т. 5.4.19 м. до октомври 2011 г. 5.5. Инвентаризация Туристическа инфраструктура (Дейност в изпълнение на Задание ПУ: 1.16.7. Туризъм, рекреация, спорт, услуги) Отговорности: Дейността се възлага, методически ръководи и контролира от Експерт Програми и проекти от ЕУ. Дейността се планира, организира, осъществява и отчита от 2 ма Експерт-организатори (съответно северни територии и южни територии). Дейността се изпълнява от 2 мата Експерт-организатора и 21 служителя на терен (последните разделени в 7 групи изпълнители (по 1 за всеки Парков участък). Тъй като изпълнението на терен на Дейности 5.4 и 5.5 ще е съгласувано и координирано с цел икономия на време и средства, групите по Дейност 5.5 се ръководят от съответния инспектор на Парков участък, инструктиран за работа с материалите по Дейност 5.5.3. Дейността включва: 5.5.1. изготвяне на план-график за дейността (в т.ч. финансов); 5.5.2. изготвяне списък на обектите, които ще се инвентаризират на терен (маршрути и места, обекти и съоръжения за туризъм, рекреация, спорт, услуги) и списък на обектите за подслон, чиито собственици (стопанисващи) ще бъдат анкетирани относно нагласите им за екологизация на обектите (използване на възобновими енергийни източници и др.); 5.5.3. разработване на карнети за инвентаризация (структуриране, типизиране и уеднаквяване критериите за набиране на първична информация за отделните видове обекти, подробно упоменати в Задание ПУ - т. 1.16.7. Туризъм, рекреация, спорт, услуги); 5.5.4. разработване на въпросник относно нагласите за екологизация на обектите на собственици и стопани на обекти в НП; 5.5.5. изготвяне на конкретните задачи за всяка от 7-те групи изпълнители; инструктаж/ обучение за работа за набиране на първична информация и попълване на карнетите, уеднаквяване на критерии и други специфични подробности; 5.5.6. инвентаризация на терен на обектите, в т.ч. картирaне и текстово описване по зададените в карнетите реквизити. Теренната работа се изпълнява координирано с дейността по т. 5.4.7; 5.5.7. попълване на карнетите за всеки инвентаризиран обект; попълване на карнети по информация и документи за места за алтернативен спорт, използване нерегламентирани маршрути, др.; 5.5.8. провеждане на срещи и попълване на въпросници съгласно т. 5.5.4; 5.5.9. приемане работата на терен на изпълнителите; 5.5.10. изготвяне на кратък текст за План (2012 – 2021) с обобщената информация и изводи; 5.5.11. изготвяне на Списък в табличен вид на съществуващите туристически маршрути (вкл. специализирани) с информация за вида, начална и крайна точка, обща дължина; атракция, обекти за подслон по трасето (хижи, хотели, биваци), прилежаща посетителски обекти и съоръжения, предназначени за рекреация и природосъобразен туризъм (места за палене на огън, кътове за краткотраен отдих, места за почивка, погледни места, места за алтернативен туризъм, спорт, за прекарване на свободното време, игри, забавления и др.), в Част Приложения към Плана; 5.5.12. описване и нанасяне като линейни и точкови обекти на карта в М 1:25 000 на наличните обекти за подслон (по информация от Дейност 5.4.7 към т. 1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради от Задание ПУ) и маршрути (с изкл. на специализираните); 5.5.13. подготвяне на Виждане за обхвата на зона Туризъм на терен; 5.5.14. обработване и структуриране актуализираната информация по групи и реквизити като част от Сборника Социално-икономически аспекти; 5.5.15. изготвяне на Описание на условията в парка за рекреация, природосъобразен туризъм, спорт и услуги, като част от актуализираната информация по т 1.16.7. Туризъм, рекреация, спорт, услуги 5.5.16. изготвяне картен слой в GIS М 1: 25 000 - Туристически маршрути и прилежащи обекти Забележка: Дейност 5.4 и Дейност 5.5 в значителна част от обема си ще изпълняват едновременно и от едни и същи служители-изпълнители, което е отчетено при бюджетирането им: в предвидените брой дни, оборудване и разходи. Предвидени оборудване и материали: материали: горивосмазочни и канцеларски материали, консумативи; планирано за доставка оборудване и налично такова в Д НПЦБ, рулетки – 7 х 100 м Период на изпълнение: от 5 ти до 10 месец (май – октомври 2010) 5.6 Посещаемост и посетители Дейност в изпълнение на Задание ПУ: 1.16.7. Туризъм, рекреация, спорт, услуги) Отговорности: Дейността се възлага, методически ръководи и контролира от Експерт Програми и проекти от ЕУ. Дейността се организира, осъществява и отчита от Експерт - изпълнител, служител на Д НПЦБ. Дейността се изпълнява камерално, по налична информация. Дейността включва: 5.6.1. систематизиране и описание посещаемостта на парка и динамиката на броя на посетителите по сезони и входно-изходни пунктове по съществуваща документация на база резултатите от провеждания Мониторинг на посетителите в НП; 5.6.2. подготвяне на илюстрации към описанието по т. 5.6.1. с графични изображения; 5.6.3. систематизиране на данните в съществуваща документация, описание и анализ на въздействието на туристическия поток върху околната среда и биоразнообразието в Парка, на база резултатите от провеждания Мониторинг за въздействието; Предвидени оборудване и материали: материали: канцеларски материали и консумативи Период на изпълнение: от 9 ти до 10 месец (септември – октомври 2010) 5.7 Селскостопански ползвания (Дейност в изпълнение на Задание ПУ: 1.16.4. Селско стопанство) Отговорности: Дейността се възлага, методически ръководи и контролира от Координатор Описание и оценка от ЕУ. Дейността се планира, организира, осъществява и отчита от Експерт-организатор. Дейността се изпълнява от Експерт-организатора и 7 служителя от местните Паркови офиси. Дейността включва: 5.7.1. изготвяне на статистика относно пашата на домашни животни и сенокоса в безлесните територии за периода 2001-2010; 5.7.2. изготвяне на статистика на констатирани в периода 2001-2010 нарушения; 5.7.3. изготвяне на картен слой в М 1: 25 000: Карта на селскостопанските ползвания (паша на домашни животни, сенокос); 5.7.4. изготвяне на текст и графики за План за управление (2012 – 2021) с обобщената информация и изводи. Предвидени оборудване и материали: канцеларски материали и консумативи Период на изпълнение: от 9 ти до 10 месец (септември – октомври 2010) 5.8 Ползвания на горите (дейност в изпълнение на Задание ПУ: 1.16.5. Ползвания в горите) Отговорности: Дейността се възлага, методически ръководи и контролира от Координатор Описание и оценка от ЕУ. Дейността се планира, организира, осъществява и отчита от Експерт-организатор. Дейността се изпълнява от Експерт-организатора и 7 служителя от местните Паркови офиси. Дейността включва: 5.8.1. събиране на информация от ДГС и ДЛС за ползванията на дървесина (количества, ползуватели, райони) в горите на НП през периода 1992 до 2000 г. включително, разширяване на статистиката с данните в Д НПЦБ за 2001 - 2010; камерална обработка; 5.8.2. изготвяне на статистика на констатирани в периода на План ’01 нарушения (вид, брой, горещи точки); 5.8.3. изготвяне на текст за План за управление (2012 – 2021) с обобщената информация и изводи; 5.8.4. представяне на актуалната информация в Част Приложения в табличен/ графичен вид; 5.8.5. съставяне картен слой в GIS M 1: 10 000: Карта на ползванията 1991 - 2010 г.: райони, количества и др. Предвидени оборудване и материали: горивосмазочни и канцеларски материали, консумативи; планирано за доставка оборудване и налично такова в Д НПЦБ Период на изпълнение: от 7 ти до 10 месец (юли – октомври 2010) 5.9 Събирачество, лов и риболов (дейност в изпълнение на Задание ПУ: 1.16.6. Лов, риболов, събиране на природни продукти) Отговорности: Дейността се възлага, методически ръководи и контролира от Координатор Описание и оценка от ЕУ. Дейността се планира, организира, осъществява и отчита от Експерт-организатор. Дейността се изпълнява от Експерт-организатора и 2 служителя от местните Паркови офиси. Дейността включва: 5.9.1. статистическа обработка на информацията за ползванията в периода 2001-2010 на лечебни растения, горски плодове и гъби и др. 5.9.2. изготвяне на статистика на констатирани през периода на План ’01 нарушения, свързани с лов, риболов, събирачество (вид, брой, горещи точки); 5.9.3. изготвяне на статистика относно зарибявания на реките в НП през периода на План ’01; 5.9.4. описване на известните през периода на План ’01 заболявания, епизоотии, нежелани кръстоски и др.; 5.9.5. изготвяне на текст за План за управление (2012 – 2021) с обобщената информация и изводи; 5.9.6. представяне на актуалната информация в Част Приложения в табличен/ графичен вид; 5.9.7. съставяне картни слоеве в GIS M 1: 25 000: Карта, илюстрираща събирането на природни продукти (и количества), като се представят площно ползванията; Карта на видовете нарушения в НП – бракониерство, иманярство, незаконно добиване на ресурси и др. Предвидени оборудване и материали: канцеларски материали и консумативи Период на изпълнение: от 9 ти до 10 месец (септември – октомври 2010) 5.10 Пожари и други бедствия (дейност в изпълнение на Задание ПУ: 1.16.10. Превенция и борба с пожарите) Отговорности: Дейността се възлага, методически ръководи и контролира от Координатор Описание и оценка от ЕУ. Дейността се планира, организира, осъществява и отчита от Експерт-организатор. Дейността се изпълнява от Експерт-организатора и 4 ма служителя от местните Паркови офиси. Дейността включва: 5.10.1. статистическа обработка на информацията за пожарите в НП в периода 2001-2010 (описание, интензивност, обхванати площи, щети и др.); 5.10.2. инвентаризация на терен и по документи на наличната противопожарна инфраструктура; 5.10.3. теренна инвентаризация на значими площи със снеговали, снеголоми, ветровали, ветроломи и др.; 5.10.4. изготвяне на текст за План (2012 – 2021) с обобщената информация и изводи; 5.10.5. представяне в Част Приложения на Кратко описание на природните бедствия в парка – видове, размери, риск, поражения в табличен/ графичен вид; 5.10.6. съставяне картен слой в GIS М 1: 100 000: Карта на пожарите през периода на План ’01. Предвидени оборудване и материали: горивосмазочни и канцеларски материали, консумативи, планирано за доставка оборудване и налично такова в Д НПЦБ Период на изпълнение: от 9 ти до 10 месец (септември – октомври 2010) 5.11. Обществена информираност (Дейност в изпълнение на Задание ПУ: 1.16.9. Информираност на обществеността за парка и отношението към него) Отговорности: Дейността се възлага, методически ръководи и контролира от Експерт Програми и проекти от ЕУ. Дейността се организира, осъществява и отчита от Експерт -изпълнител, служител на Централен офис. Дейността се изпълнява камерално, по налична информация. Дейността включва: 5.11.1. проучване, описване и обобщаване на информацията относно практиките на дирекцията за поддържане на информирана обществена среда, вкл. Управленско въздействие чрез информация и интерпретиране; 5.11.2. проучване, описване и обобщаване на информацията относно практиките на дирекцията за използване на НП като база за обучение, образование и природозащитна дейност; 5.11.3. проучване, описване и обобщаване на информацията относно практиките на дирекцията за привличане на обществеността за участие в управленските дейности чрез партньорства и др. форми; 5.11.4. изготвяне на обобщена актуализирана информация - обработена и структурирана по групи: информирана обществена среда, образование, партньорства, като част от Сборника Социално-икономически аспекти; 5.11.5. изготвяне Списък на създадените партньорства, придружен с кратка анотация за предмет и цели, период и резултати, като част от Сборника Социално-икономически аспекти; 5.11.6. изготвяне на актуализиран Природозащитен календар като част от Сборника Социално-икономически аспекти; 5.11.7. разработване на текст за Плана (2012 – 2021); Предвидени оборудване и материали: канцеларски материали и консумативи Период на изпълнение: от 9 ти до 10 месец (септември – октомври 2010) 5.12. Научноизследователски дейности (Дейност в изпълнение на Задание ПУ: т. 1.16.12 Научноизследователски дейности) Отговорности: Дейността се възлага, методически ръководи и контролира от Координатор Планиране. Дейността се планира, организира, осъществява и отчита от Експерт-организатор. Дейността включва: 5.12.1 издирване и обобщаване на информацията за проведени научноизследователски дейности в парка; 5.12.2. изготвяне на списък на проведените научноизследователски дейности, придружени с анотация; 5.12.3. изготвяне на текст за План за управление (2012 – 2021) с обобщената информация и изводи. Предвидени оборудване и материали: канцеларски материали и консумативи Период на изпълнение: от 9 ти до 10 месец (септември – октомври 2010) 5.13. НП в международен контекст (Дейност в изпълнение на Задание ПУ: т. 1.16.13 НП в международен контекст) Отговорности: Дейността се възлага, методически ръководи и контролира от Ръководителя на проекта. Дейността се планира, организира, осъществява и отчита от Експерт-организатор. Дейността включва: 5.13.1. изготвяне на текст за План за управление (2012 – 2021) с обобщената информация. 5.13.2. Прилагане към част Приложения получените сертификати; 5.13.3. Подготовка на Сборник Международни и национални оценки и верификации. Предвидени оборудване и материали: канцеларски материали и консумативи Период на изпълнение: от 9 ти до 10 месец (септември – октомври 2010) 5.14. Част 0: Въведение и теми Част 1: Описание и оценка (дейност в изпълнение на Задание ПУ: Част 0: Въведение и Част 1 Описание и оценка на парка) Отговорности: Дейността се възлага, методически ръководи и контролира от Ръководителя на проекта. Дейността се планира, организира, осъществява и отчита от Експерт-организатор. Дейността се изпълнява от служители от централен офис. Дейността включва: 5.14.1. Изготвяне на текст за План за управление (2012 – 2021) с обобщената информация по темите от Част 0 Въведение: т. 1 Основание за разработването на плана, т. 2 Процес на разработване – участници, обществени обсъждания, т. 3 Предназначение и особености на плана; 5.14.2. изготвяне на текст и илюстрации за План за управление (2012 – 2021) с обобщената информация по темите от Част 1 Описание и оценка: 1.0. Местоположение и граници; 1.1. Площ на парка и на включените в него защитени територии; 1.2. Фондова и административна принадлежност; 1.3. Законов статут; 1.4. Собственост; 1.5. Управленска структура; 1.6. Съществуващи проектни разработки; 1.7. Съществуващо функционално зониране и режими на обекта; 5.14.3. представяне в Част Приложения към Плана на съответните описани в Задание ПУ карти, таблици, графики, анализи.
Дейност 6. Кадастър За дейността отговаря Експерт Инфраструктура. Дейността включва: - Външна техническа помощ Кадастър; - Външен изпълнител за изготвяне на кадастър на обектите на капиталното строителство в парка (сгради и съоръжения). Експерт Инфраструктура изготвя задание за Техническа помощ Кадастър, с което определя специфичните изисквания относно възлагането и изпълнението на дейността; методически ръководи и контролира изпълнението на техническата помощ. 6.1. Техническа помощ за Дейност 6. Кадастър се осъществява от външен изпълнител, избран по реда на НВМОП (чрез възлагане) и притежаващ необходимата инженерно геодезическа компетентност и практически опит по възлаганата задача. При подготовката на документацията за провеждане на процедурата за възлагане на техническа помощ тук представеното общо описание на дейността ще бъде детайлизирано и конкретизирано в техническа спецификация. Основните задачи на техническата помощ: 6.1.1. изготвя пълно техническо задание и техническите спецификации, съобразени със закона за Кадастъра и други нормативни документи за обществена поръчка Кадастър на обектите на капиталното строителство в парка (сгради и съоръжения); 6.1.2. участва в тръжната комисия по избор на изпълнител на Дейност 6.2. Кадастър на обектите на капиталното строителство в парка (сгради и съоръжения) 6.1.3. консултира решенията по Дейности т .5.4.8 и Дейности 5.4.11; 6.1.4. изготвя становища по предадените етапни и крайни продукти на Дейност 6. Кадастър. 6.2. Кадастър 6.2.1 Изготвяне на кадастър на посочени от Д НПЦБ до 300 обекта на капиталното строителство (сгради и съоръжения), релеф (хоризонтали, коти и др.), надземна инфраструктура – сгради и прилежащата им техническа инфраструктура. Теренната работа ще бъде подпомогната от служители паркова охрана при локализирането на обектите на терен. 6.2.2. Набиране на кадастрална информация (актове за собственост, етажни схеми, вид собственост, документи за вещни права, ползватели и др.). 6.2.3. Отразяване на заснетите обекти в съответните кадастрални карти и в кадастралния регистър на недвижимите имоти в Р. България. 6.2.4. Трасиране за отлагане /маркиране/ на нормативно изискуемите параметри на зона Инфраструктурна на обектите в експлоатация (100 обекта) след взети решения по Дейност 5.4.2 и Дейност 5.4.8. Дейността е съвместна с изпълнители на терен от паркова охрана по Дейност 5.4.14. 6.2.5. Разработване следните картни слоеве в М 1: 10 000 в GIS на парка: Водоснабдителни обекти и утвърдени вододайни зони (предоставени от Д НПЦБ); Транспортна инфраструктура (въз основа на част от данните, събрани в т. 5.4.7) и Инфраструктура за животновъдство. 6.2.6. Изготвяне на надлежен кадастрален регистър на заснетите обекти. При подготовката на документацията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка тук представеното общо описание на Дейност 6.2. ще бъде детайлизирано и конкретизирано в техническа спецификация. Поради голямата площ, сложния релеф и разпръснатост на обектите, на терен представителите на изпълнителя ще бъдат съпровождани и подпомагани при дейността си от съответните паркови служители от местните паркови офиси, което е остойностено в Г.1 Опис на разходите за възнаграждения и Г.5 Опис на некласифицираните разходи.
Дейност 10. Правен анализ За дейността отговаря Ръководителя на проекта. Дейността се осъществява от външен изпълнител, избран по реда на НВМОП. Ръководителят на проекта подготвя специфичните изисквания в документацията относно възлагането на дейността, методически ръководи и контролира изпълнителя. Дейността включва: Анализ на правната рамка, свързана със създаването и правния статут на НП ЦБ; Изследване на режима на правото на собственост на територията на НП: • Изследване на регламентацията, съдържаща се в конституцията на Р България, Закона за държавната собственост, Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и др. относно основанията за изключителното право на държавна собственост върху териториите, разположени в границите на НП; • Проучване и анализ на правния статут на обектите на капиталното строителство, предмет на инвентаризация в т. 1.16.3, като се изследват следните правни характеристики на обектите: кадастрални данни за обекта, функционално предназначение, наименование на обекта, техническо описание (вкл. разположение и параметри) на обекта, вид собственост и титул за собственост, данни за собственика и ползвателя, документи за наличните вещни права върху имота, прилежащата техническа инфраструктура към обекта и др.; заключенията за всеки обект да се представят в Сборник Правни анализи към Плана; • Наличните права на ползване върху земи (за изграждане на обекти и др.) и за ползване върху природни ресурси /води и др./ - заповеди и др. документи за предоставяне на права, срок на правата, икономически условия и др. За анализа да се ползват документи и информация от създадените досиетата на обектите на капиталното строителство, събраната по т. 1.10.1. документация за водоползване и други, предоставени от Д НПЦБ документи и информация. Правният анализ, заедно с анализа на правния статут на всеки обект на капиталното строителство (виж 1.16.3) да се представят в Сборник Правни анализи към Плана. Да се извърши анализ на основните нерешени правни проблеми, свързани със собствеността в парка (поземлените имоти, неправомерно възстановени на частни лица, юридически лица, поделенията на българската православна църква и др., които съгласно закона за вероизповеданията имат статут на юридически лица; съществуващи сгради и съоръжения в парка, собственост на частни лица, общини и организации; актуализацията на акта за изключителна държавна собственост на НП и др.). Да се извърши проучване и изготви на списък относно споровете (ако има такива), с предмет вещни права върху обекти, разположени на територията на парка, по които страна е Д НПЦБ. Да се проучат възможностите за вписване на държавата като собственик за обекти, за които няма надеждна информация и документи за собственост въз основа на съставени актове за държавна собственост. Да се предложат процедури за действие за: 1. Трансформиране на собствеността върху поземлените имоти в изключителна държавна собственост и 2. Уреждане/ трансформиране на собствеността върху отделните сгради и съоръжения в публична държавна собственост съгласно нормативната уредба. В Част Приложения да се представят: • Списък по землища на поземлените имоти, неправомерно възстановени на физически лица, юридически лица, поделенията на българската православна църква и др., които съгласно Закона за вероизповеданията имат статут на юридически лица; • Списък по землища на съществуващи сгради и съоръжения в парка със статут на собственост, различен от публична държавна собственост (собственост на частни лица, общини, организации и др.); • Списък по землища на учредените и съществуващи права на ползване върху земите и горите и водите. Анализ на правната рамка на управленската структура на Д НПЦБ: да се актуализира и прецизира текста на Плана, като се допълни с кратък списък на лицата (институциите), упълномощени да прилагат нормативните актове, свързани с управлението на парка, неговите ресурси и инфраструктура, В Част Приложения темата да се представи в резюме, а в Сборник Правни анализи по субекти да се посочат и анализират съответните нормативни основания и регламентираните процедури, а по основни дейности (намерения) - да се представят йерархически и в последователност действията на всяко от лицата (институциите), упълномощени да прилагат нормативните актове, свързани с управлението на парка, неговите ресурси и инфраструктура. При подготовката на документацията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка тук представеното общо описание на дейността ще бъде детайлизирано и конкретизирано в техническа спецификация.
Дейност 7. ГИС За дейността отговаря Ръководителя на проекта. Основната цел на тази дейност е развитието на съществуващата ГИС на парка чрез осигуряване на работата в средата на интернет, което ще осигури децентрализация на системата и възможност за достъп, допълване и корекция на данните от голям брой потребители като конкретните действия със системата ще бъдат според съответните права на достъп. по този начин ще бъде възможно извършването на справки, анализи и визуализиране на данни от служителите на парка от местните офиси и дори на терен, при наличие на връзка до интернет, което ще подобри оперативността на работата, ще съкрати времето за вземане на решения и ще допринесе за увеличаване на обхвата и достоверността на данните в системата. ще бъде осигурена възможност и на широк кръг външни потребители (сред които: служители на МОСВ: Д НСЗП И ИАОС, РИОСВ, Басейнови дирекции; служители в ДГС и ДЛС, общини, туристически агенции, ползватели на природни ресурси в НП, заинтересован бизнес, туристи, НПО, БАН и др.) за визуализация на определени данни, свързани основно с възможностите за ползване на природните ресурси и туризъм в парка. Дейността се осъществява от външен изпълнител, избран по ЗОП и включва: 1. Доставка на необходимия хардуер и софтуер Закупуване на специализирана компютърна техника и софтуер за целите на изграждане, поддръжка и управление на Интернет базираната ГИС включващо: - Закупуване и инсталиране на софтуер: Сървърна операционна система, система за управление на бази от данни (CУБД), ГИС сървърен софтуер, Десктоп ГИС софтуер; - Закупуване и инсталиране на специализиран хардуер: Сървърен компютър оборудван с всички необходими хардуерни компоненти за пълното му функциониране, архивиращ компютър със софтуерна система за архивиране и възстановяване на информацията, дискова подсистема, UPS; Десктоп станции 2. Изграждане на Интернет базирана ГИС на парка - разработване на специализиран софтуерен продукт и бази данни, осигуряване на връзката им с други софтуерни разработки и интернет приложения в системата на МОСВ Изграждането на Интернет базирана ГИС на парка включваща: а) Разработване и представяне за одобрение от страна на възложителя на структура и функционалност на информационната система, съобразени с резултатите от предварително проведен анализ на наличните данни в Д НПЦБ, включително на начините за обмен на данни между нея и други приложения, свързани с управлението на защитените територии/зони, като: Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, Информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000, Натура 2000 базата данни и др. Предложение за нива на достъп в системата, като съвместно с администрацията на Д НПЦБ следва да бъде определен и достъпа до информация – информация със свободен обществен достъп и информация, достъпна единствено за администрацията на Д НПЦБ. б) Разработване на специализирани бази данни за обслужване на различна част от дейностите на Д НПЦБ. База данни за нуждите на мониторинга в НП. База данни за нуждите на управлението на природните ресурси в НП. Географска база данни, съдържаща, например: - интегрирани всички налични до момента данни в ГИС на НП; - информацията от слоевете разработени като част от настоящия проект; в) Разработване на специализиран софтуерен продукт за въвеждане на данни и различни нива на достъп до тях през Интернет. Продуктът трябва да осигури възможности за въвеждане и актуализация/ корекция на информацията от ограничен кръг потребители. Следва да бъдат предвидени още възможности за конвертиране и обработка в процеса на въвеждане и изход на географски данни (напр. между координатен регистър/ линия/ полигон и добавяне към вече съществуващ общ слой). 3. Внедряване на Интернет базираната ГИС в Д НПЦБ, тестване, коригиране и обучение на служители на Д НПЦБ за работа с нея Освен тестване на системата, дейността включва още инсталирането на софтуера и публикуване в Интернет чрез разработването на интернет страница към страницата на Д НПЦБ. Изготвяне и публикуване на страницата на мета данни за наличните към момента пространствени данни, в съответствие с изискванията на Директива INSPIRE. Ще бъде извършено обучение на служители на Д НПЦБ за работа със специализирания софтуер и/или сървърните програми и администрирането на потребителите по предварително разработени и съгласувани програми и обхват. При подготовката на документацията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка тук представеното общо описание на дейността ще бъде детайлизирано и конкретизирано в техническа спецификация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 362 435 BGN
Общ бюджет: 1 449 141 BGN
БФП: 1 449 141 BGN
Общо изплатени средства: 1 449 141 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 449 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 472 487 BGN
2011 45 184 BGN
2012 303 365 BGN
2013 64 229 BGN
2014 363 872 BGN
2015 200 005 BGN
1 449 141 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 231 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 401 614 BGN
2011 38 406 BGN
2012 257 860 BGN
2013 54 595 BGN
2014 309 291 BGN
2015 170 004 BGN
1 231 770 BGN
В т.ч. Национално финансиране 217 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 70 873 BGN
2011 6 778 BGN
2012 45 505 BGN
2013 9 634 BGN
2014 54 581 BGN
2015 30 001 BGN
217 371 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Научни изследвания
Индикатор 2 Горски инвентаризации (консервационно значими гори; гори, предмет на ползване; гори с участието на инвазивни видове)
Индикатор 3 Картиране и инвентаризация (гъби, висши растения, гръбначни животни, вкл. 2 вида риби)
Индикатор 4 Отложени на терен (маркирани и обозначени) зона Инфраструктурна на избрани обекти
Индикатор 5 Изготвена оценка на състоянието на компонентите на околната среда
Индикатор 6 Проведено Обществено обсъждане на Проекто Плана
Индикатор 7 Приет Актуализиран План за управление на НП Централен Балкан


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз