Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0402-C0001
Номер на проект: ESF-2102-06-05001
Наименование: Повишаване адаптивността на персонала в "Колоре България" ООД чрез подобряване на квалификацията
Бенефициент: "Колоре България" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2010
Начална дата: 26.02.2010
Дата на приключване: 26.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Повешаване производителността на труда и конкурентноспособността на "Колоре България"ООД, посредством инвестиции в обучения на заети лица и комплексно подобряване системата за развитие на човешките ресурси в предприятието.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 - Изграждане на система за управление на проекта и изготвяне на детайлизирана програма на дейностите в «Колоре България» ООД. Добро управление на проекта.
Изпълнение на Дейност 1: Изграждане на система за управление на проекта и изготвяне на детайлизирана програма на дейностите в «Колоре България» ООД. Добро управление на проекта. 1.1. Сформиране на екип на проекта и изготяне на подробен план за реализиране на дейностите; 1.2. Добро управление на проекта. За всеки етап от изпълнение на проекта ще бъдат одобрени индикатори за напредък, индикатори за резултати и индикатори за въздействие, чрез които ще се измерват постигнатите количествени и качествени резултати. ;
Подготовка на Дейност 2: Подготовка на процедура за избор на изпълнител/и от страна на бенефициента по ПМС 55 за предоставяне на образователни услуги.
Изпълнение на Дейност 2: Избор на изпълнител/и от страна на бенефициента по ПМС 55 за предоставяне на образователни услуги. «Колоре България» ООД ще се ръководи от следните критерии при избора на изпълнител/и: опит в предоставяне на обучение за шивашки предприятия, опит по проекти, „икономически най-изгодна оферта”, наличие на лицензия от НАПОО за ИКТ обучението за професионална квалификация и др. При провеждането на процедурите по ПМС 55/12.03.2007 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с МЗ, подписването на договори с избраните изпълнители.
Подготовка на Дейност 3: Подготовка на обучения за професионална квалификация.
Изпълнение на Дейност 3: Провеждане на обучения за професионална квалификация. Обучения по специалности „Производство на облекло от текстил”; „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил; «Текстообработване»
Подготовка на Дейност 4: Подготовка на обучения по ключови компетентности.
Изпълнение на Дейност 4: Изпълнение на обучения по ключови компетентности. Обучения по "Умения за лична ефективност" по ключова компетентност "Развитие на бизнес умения"; "Оператор на система CAD/CAM"; „Общуване на чужди езици”; „Умение за работа в екип. Изграждане на екипи.”; обучение по лидерски умения
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Информация и публичност по проекта 200 броя информационни листовки, отразяващи целите и резултатите от проекта и разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от ЕСФ и Република България; Разгласяване на дейностите от проекта и неговите резултати във фирмени документи, материали, отчети и доклади;1 бр. обозначителна табела; Текущо информиране за проекта на сайта Колоре България ООД;1 публикация в пресата; Провеждане на 2 пресконференции по проекта;
Подготовка на Дейност 6: Финансово и техническо отчитане на проекта
Изпълнение на Дейност 6: Финансово и техническо отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 408 BGN
Общ бюджет: 126 899 BGN
БФП: 101 519 BGN
Общо изплатени средства: 101 519 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 282 BGN
2011 80 238 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 519 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 089 BGN
2011 68 202 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 291 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 192 BGN
2011 12 036 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 228 BGN
Финансиране от бенефициента 26 602 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз