Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0046-C0001
Номер на проект: РУ/QMS/009/15.01.2008
Наименование: "ISO 9001:2000 - гаранция за по-висока конкурентноспособност"
Бенефициент: "Антоан Вилл" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: да усвои и да започне да прилага международно признати добри практики, чрез които да подобри своята конкурентноспособност и по този начин да гарантира качеството на своята продукция и увеличи възможностите си за навлизане на нови международни пазари.
Дейности: Предварителни дейности. Предварителните дейности са необходими с цел успешното реализиране на проекта. Те ще включват два основни етапа.
Съставяне на екип по проекта. Екипът ще се сформира, с цел успешното изпълнение и реализиране на проекта.
Разработване на тръжната документация по проекта. в рамките на предварителните дейности ще бъдат разработени трите тръжни досиета във връзка с избора на подизпълнители.
Консултации по ISO 9001:2000. В рамките на тази дейност ще бъде избран подизпълнител – консултантска фирма, съгласно проведена тръжна процедура с три оферти.
Подготовка, планиране и организация за изпълнение на дейностите по проекта. Сформиране на съвместен екип за внедряването на СУК. Диагностичен анализ на дейността на организацията.
Разработване на документите на системата за управление на качеството. Документиране на Системата за управление на качеството. Провеждане на обучения на ръководния и изпълнителския състав на организацията.
Внедряване на разработената система за управление на качеството. Организация на документацията. Прилагане на системата в реални условия и създаване на записи като доказателствен материал.
Сертификация по ISO 9001:2000. Сертификацията ще бъде извършена от упълномощен сертифициращ орган с Европейска акредитация.
Инвестиции в закупуване на контролноизмервателно оборудване Тази дейност по проекта предвижда провеждане на тръжна процедура за закупуване на контролно-измервателно оборудване.
Отчитане и визуализация. След приключването на проекта ще бъде извършен одит. Ще бъдат изработени информационно табло и табелки.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 562 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 17 238 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз