Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0304-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07025
Наименование: Професионални знания и личностно
Бенефициент: "Девелор България" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 22.12.2009
Дата на приключване: 22.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на управленския персонал и подобряване уменията на персонала, зает с продажби и обслужване на клиенти за по-ефектино предоставяне на услуги и изпълнение на служебните задължения, като предпоставка за повишаване производителността на труда и професионалното развитие на участниците, в следствие на което в дългосрочен план ще се повиши и конкуентноспособността на предприятията - партньори по настоящия проект.
Дейности: 1.Управление на проекта 1.1 Стартиране на проекта, разпределение на задачите 1.2 Документално осигуряване на проекта; изготвяне на технически доклади – междинни и заключителен и др. необходими документи. 1.3 Провеждане на оперативни срещи между ВО и партньорите 1.4 Координационни, административни и счетоводни дейности 1.5 Одит на проекта 1.1 Стартиране на проекта, разпределение на задачите 1.2 Документално осигуряване на проекта; изготвяне на технически доклади – междинни и заключителен и др. необходими документи. 1.3 Провеждане на оперативни срещи между ВО и партньорите 1.4 Координационни, административни и счетоводни дейности 1.5 Одит на проекта Описание: Целта на тази дейност е постигането на устойчиво и практично управление на всички дейности по проекта. Управленският екип носи отговорност за тази дейност. Неговите членове ще изготвят и подават междинни доклади и финални отчети до Договарящия орган съобразно неговите изисквания. При изпълнението на проекта се провеждат регулярни срещи между ВО и партньорите с цел координация и предприемане на коригиращи действия при необходимост, с оглед най-ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите по проекта. Чрез включване на всички заинтересовани страни тази дейност допринася за изпълнението на хоризонталните политики на ОП „Развитие на ЧР” по отношение на партньорство и овластяване. Доброто управление на проекта е гарантирано и от включването на всички партньори в процеса. Чрез назначаването на координатори на обученията от страна на всеки от партньорите се гарантира добър мониторинг на изпълнението на дейностите, както и на логистичната и техническа страна на проекта. Продължителност: Тази дейност обхваща целия период на проекта. Тя ще започне с подписването на договора за изпълнение и ще продължи 2 седмици след приключването на обученията с цел осигуряване пълното приключване и отчитане на проекта. Очаквани резултати: проведени оперативни срещи между ВО и партньорите; изготвени технически доклади; административно осигурен проект - изготвени документи отразяващи координационните, административни и счетоводни дейности; предадена необходимата документация по изпълнението на проекта.
2.Подготовка на обученията Описание: Целта на тази дейност е логистичната и педагогическа подготовка на обученията. В рамките на първите две седмици от проекта ще бъдат подготвени необходимите материали за провеждането на обученията, както и ще бъде извършено сформиране по групи на служителите от двете фирми, които са целева група на проекта. Като допълнение преди провеждането на всяко от обученията ще има няколко дни логистична подготовка, с което общата продължителност на дейността се предвижда да покрие първите два месеца от проекта. Така ще бъдат определени точните дати, на които да се провеждат обученията, съобразени с професионалните ангажименти и заетостта на участниците. Ще бъде извършена цялостната логистика по обученията. Проектът и програмата ще бъдат представени на предвидените за обучение служители с цел да бъдат мотивирани. В рамките на този първи месец от живота на проекта се предвижда организирането на обучителния процес и на обучителните материали. Материалите, с които работи Девелор, са специфични и се изработват изключително за нейните нужди по специализирана система за обучение. Те включват учебни тетрадки и учебни пособия по системата ИНСАЙТС, както и обикновени канцеларски материали. Като допълнение се изготвят специализирани учебни материали (текстове) в зависимост от нуждите на всеки отделен клиент. За всяко от обученията е необходимо адаптирането на обучителния материал, с който водещата организацията работи. За целта се предвижда наемането на обучители – методолози, които да подготвят обученията. Тази част от работата по обученията е дългогодишна практика на обучаващата организация, чрез която се гарантира изпълнението на целенасочени и изрично изготвени курсове за обучение, които се правят по уникална за водещата организация система, която е и конкурентното предимство на обучителя. Работата на методиста се извършва в съответствие със системата за обучение ИНСАЙТС. Тя развива лесна за разбиране система от цветове, базирана на теорията и типологията на К. Г. Юнг за личността. ИНСАЙТС Discovery System обрисува отличителните черти на личността, идентифицирани от Юнг, чрез четири цвята – така, че да могат да бъдат лесно разбрани и запомнени – и тяхната комбинация според пропорциите им е в индивида. Всеки човек притежава тези базисни четири отличителни черти, изобразени чрез цветове, но ги използва различно в различните ситуации. Всички притежават отличителните черти, които са представени от четирите цвята, но в различно съотношение. Личният профил (INSIGHTS Discovery System Personal Profile) „произведен” от участниците, попълнили „Въпросник за оценка” ИНСАЙТС показва до каква степен различните цветове охарактеризират дадената личност. Методическата работа по форматирането на учебния материал е разделена за всеки един от работодателите и се изразява в следното: На първи етап методистът се запознава с конкретната ситуация и нужди на организацията-партньор. В рамките на тези часове методистът посещава работодателя и се запознава с неговата работа на място, с устройството на фирмата и бизнеса като цяло, като по този начин вниква в процесите, в които са включени участниците в обучението и се запознава с техните нужди. След това, като втори етап, методистът извършва настройване на обучението към нуждите на организацията-партньор. В рамките на този етап, методистът работи по специфицирането на програмата за обученията и напасването й към нуждите на отделните фирми и представители на целевите групи. Той работи с набор от упражнения и ролеви ситуации, като избира най-подходящите за дадените реципиенти и по този начин оформя програмата на обучението за всяка от отделните фирми. Методистът разработва нови упражнения и ролеви ситуации съобразно бизнеса на конкретния партньор, които включва в програмата за обучение. Методистът изпраща въпросници към обучаемите, на база на които се изготвя личният профил и се правят „фините настройки” на обучителния материал. Третата част от работата на методиста се изразява в организиране на материали, които се използват като учебни помагала за теоретичната част от обучителния план. Изработката на материалите е съобразена с входното ниво на участниците, което е проверено чрез първия и втория етап от работата на методиста. При изпълнението на дейността ще бъде съблюдавано спазването на хоризонталните политики на общността. При подготовката и изпълнението на дейността ще бъде взето предвид предоставянето на равни възможности на участниците, както и предотвратяването на дискриминация по полов, расов или възрастов принцип. Продължителност: общо 56часа (по 28 часа на работодател) в рамките на 2 седмици общо за двата вида обучения. Очаквани резултати: изготвени материали за обученията, подготвени зали, снабдени с необходимата техника; сформирани групи по отделните обучения; изготвен подробен график за изпълнение на обученията; мотивирани служители; изготвен профил на обучаемите
3.Провеждане на обученията по ключови компетентности 3.1. Обучение „Търговски умения базирани на личностни профили” Описание: Дейността се концентрира върху провеждането на обученията, насочени към служители заети на търговски длъжности и мениджъри, които ще преминат специализирано обучение. Обученията ще се проведат в зали, предоставени от водещата организация и от партньорите. Под-дейност 3.1. Обучение „Търговски умения базирани на личностни профили” Това обучение е за търговци, които полагат усилия, за да увеличат своята ефективност в тази ниша на продажбите – развитието на взаимоотношенията им със съществуващите клиенти. По време на обучението участниците се запознават с условията за покупка от страна на клиентите. Участниците се запознават с и разбират възможностите за посрещане и надминаване очакванията на клиентите, разпознавайки „Миговете на истина”. С цел най-добро приспособяване към комуникационните нужди на клиентите, служителите трябва да са запознати със собствените си предпочитания. Те трябва да знаят какво е типично за тях самите, кой метод на общуване да изберат в ежедневната си работа, кои са техните силни страни и какво трябва да подобрят. Тази програма помага на участниците да намерят отговорите на тези въпроси и да изградят подходяща стратегия за развитие на своята личност. Опознавайки себе си, своя собствен личностен поведенчески и продажбен стил, търговските представители могат да повишат своята ефективност в управлението на взаимоотношенията си с клиентите и съответно резултатите си от продажби. През обучението ще преминат 56 служители на „Ай Ен Джи ПОД” ЕАД разделени в 4 групи. Теоретичното обучение е 2,5 дни, като ще бъде проведено в София, Варна, Велико Търново, Перник, където фирмата има офиси и съответно обучението ще се проведе в тях, Практическото обучение представлява пробен период на приложение на новите умения на работното място под наставничеството на лектора. Участниците имат дистанционна връзка с преподавателите и обсъждат работните ситуации и трудности, които срещат. Практическото обучение завършва с изготвянето на курсова работа по тема взета от ежедневната работа на участниците и отделно специфицирана за всеки от тях. Продължителността на практическото обучение е 4 седмици, като така общата продължителност на обучението е 5 седмици. Местата за провеждане на обученията са съобразени с участниците, които ще бъдат включени в обученията, като целта е да се намалят до минимум разходите както за участниците, така и за организирането на обученията. За участниците, които работят извън мястото на провеждане на обучението са предвидени командировъчни подробно описани в бюджета и обяснителната записка към него.
3.Провеждане на обученията по ключови компетентнции Под-дейност 3.2. „Мениджърски умения базирани на личностни профили” Описание: Дейността се концентрира върху провеждането на обученията, насочени към служители заети на търговски длъжности и мениджъри, които ще преминат специализирано обучение. Обученията ще се проведат в зали, предоставени от водещата организация и от партньорите. По време на процеса на подбор на мениджъри в повечето случаи професионализмът им е изключително решаващ фактор. Те са онези, които познават отблизо работните процеси и разползгат с информация, но много често те нямат достатъчно познания как да мотивират колегите си да дават всичко от себе си. Обучението, което ще бъде таргетирано към мениджъри от „Ай Ен Джи ПОД” ЕАД и „Холсим Бълария” АД, набляга на нуждата да се обръща внимание на скритите фактори, които предопределят ефикасността на човешкия труд, с други думи представянето на работното място. По време на тренинга участниците се запознават с тяхната роля на лидери, оценъчните методи за измерване на представянето на организационно и индивидуално ниво, възможностите за подобряване на представянето на служителите, връзката между ангажираността на служителя към компанията и представянето му. В края на курса участниците ще са се сдобили с лидерски умения, които могат да им помогнат да увеличат резултатите в своя бизнес. С цел най-добро приспособяване към комуникационните нужди на своите служители, мениджърите трябва да са запознати със собствените си предпочитания. Те трябва да знаят какво е типично за тях самите, кой метод на общуване да изберат в ежедневната си работа, кои са техните силни страни и какво трябва да подобрят. Тази програма помага на участниците да намерят отговорите на тези въпроси и да изградят подходяща стратегия за развитие на своята личност. Опознавайки себе си, своя собствен личностен поведенчески и управленски стил, мениджърите могат да повишат своята ефективност в управлението на хора и съответно резултатите си като ръководители. През обучението ще преминат 16 мениджъри от „Ай Ен Джи ПОД” ЕАД те ще бъдат обучени в една група. Обучението за тях ще се проведе в София. От страна на „Холсим България” АД, през обучението ще преминат 96 души. Те ще бъдат разделени в 7 групи по 12-14 човека във Враца – с. Бели извор и Плевен. За участниците, които работят извън мястото на провеждане на обучението са предвидени командировъчни подробно описани в бюджета и обяснителната записка към него. Както и при дейност 2, при провеждането на обученията ще бъде обърнато специално внимание на хоризонталните политики на общността като ще бъде предотвратявано проявяването на дискриминация и ще се работи за предоставяне на равни възможности на участниците. Както е видно от разпределението на предлаганите участници в обучението, партньорите правят всичко възможно в обученията да бъдат включени и лица в неравностойно положение. Освен това обученията се правят на регионално ниво и включват заети в регионалните структури на предприятията, чрез което се работи за постигане на принципа на децентрализация. Както и при обучението за търговски умения, това обучение е разделено на теоретична част в рамките на 2,5 присъствени дни (една седмица от живота на проекта) и практическа част от 4 седмици. Така общата продължителност на обучението е 5 седмици. Продължителност: Всяка група има продължителност от 5 седмици. През първата седмица те ще имат 2,5 дни обучение заедно с преподавателите и през следващите 4 седмици ще преминат практическо обучение, в края, на което подготвят дистанционно курсова работа. Първите обучения ще започнат две седмици след началото на проекта. Обученията за търговци и тези за мениджъри ще започнат и ще се провеждат едновременно – съответно общо 5 обучения ще са с начало третата седмица от първия месец (3 за търговци и 2 за мениджъри), 5 с начало 4 седмица от проекта (последната седмица от първия месец) – 1 за търговци и 4 за мениджъри и 2 с начало 5 седмица (или първата седмица на втория месец) от проекта – 2 за мениджъри. Очаквани резултати: 168 служители на „Ай Ен Джи ПОД” ЕАД и „Холсим България” АД преминали обучения по ключови компетенции.
4.Информиране и публичност Описание: Чрез изпълнението на тази дейност ще бъдат огласени резултатите от проведените обучения, ще бъде осигурена осведоменост на обществеността за проекта, както и ще бъде постигната прозрачност на изпълнените дейности. Дейността обхваща следното:  Изработване на 250 брошури с информация за проекта. Брошурите ще бъдат разпространени сред клиенти на фирмите, с които работят обучените служители както и сред потенциални клиенти чрез офисите на фирмите, като по този начин ще се постигне както запознаване на останалите служители на компанията с целите и резултатите на проекта, така и запознаване на широката публика в лицето на клиентите на фирмите с целите и реализацията на програмата.  Публикуване на информация за проекта на сайтовете на компаниите  Публикация на статия/и в национален седмичник/списание Продължителност: Дейността ще започне реализирането си в началото на проекта, като информационно покритие на проекта чрез сайтовете на компаниите ще бъде осигурено през цялата продължителност на проекта. Очаквани резултати: разпространени 250 брошури, публикувана информация на сайтовете на партньорите; публикувана статия;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 46 681 BGN
Общ бюджет: 56 712 BGN
БФП: 39 245 BGN
Общо изплатени средства: 39 245 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 39 245 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 245 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 33 358 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 358 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 887 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 887 BGN
Финансиране от бенефициента 20 777 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Лица, успешно завършили обучение за ключови компетенции
Индикатор 3 Дял от служителите завършили обучение за ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз