Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0030-C0001
Номер на проект: РВ/QMS/027/15.01.2008
Наименование: Подкрепа за въвеждане на стандарт ISO 9001:2000 и закупуване на оборудване за прилагане на СУК в ЕТ "СТЕФИ - СТЕФАНКА ГЕРГОВА" - гр. Пловдив
Бенефициент: "Стефи-Стефанка Гергова" ЕТ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: да допринесе за повишаване конкурентоспособността на фирмата чрез повишаване качеството на предлаганите услуги, качеството на произвежданите изделия, повишаване степента на удовлетвореност на клиентите и увеличаване на износа.
Дейности: Дейност 1 – Определяне на екип за изпълнение на проекта Дейност 1 – Определяне на екип за изпълнение на проекта, включващ служители на кандидата. Управителят на фирмата ще издаде Заповед за определяне членовете на екипа
Дейност 2 – Събиране и оценка на оферти, избор на доставчик на машини Дейност 2 – Изготвяне техническа спецификация на машините от комисия, определена от управителя; изпращане на запитвания, събиране на оферти, съставяне на комисия за оценка на офертите, оценка на офертите и избор на доставчик
Дейност 3 –сключване на договор за доставка на машините Дейност 3 – възлагане на поръчката и сключване на договор за доставка на машините / по възможност от един доставчик
Дейност 4 – Събиране и оценка на оферти и сключване на договор за предоставяне на консултантски услуги за въвеждане на ISО 9001:2000 Дейност 4 – Събиране на оферти, оценка на офертите и сключване на договор за предоставяне на консултантски услуги за въвеждане на СУК – ISО 9001:2000
Дейности 5, 6 и 7: Дейност 5 –изготвяне на Наръчник по ISO, обучение на екипа, въвеждане на СУК; Дейност 6 – провеждане на пред-сертификационен одит, изготвяне на доклад с препоръки; Дейност 7 –отстраняване на посочените несъответствия със станд Дейност 5 – оценка на управлението на фирмата, изготвяне на документите към Наръчника по ISO, обучение на екипа, въвеждане на системата, контрол на записите . Дейност 6 – провеждане на пред-сертификационен одит на СУК, изготвяне на доклад с препоръки за отстраняване на констатираните несъответствия със стандарта ; Дейност 7 – екипът по ISO отстранява посочените несъответствия и подготвя фирмата за сертификация;
Дейност 8 –избор на сертифицираща фирма по 9001:2000 Дейност 8 – Събиране и оценка на оферти, избор на сертифицираща фирма, сключване на договор за сертифициране на СУК съгласно стандарт ISО 9001:2000 във фирма “ХЕЛ-ВЕ” ЕООД
Дейност 9 – подаване на междинни доклади и заключителен доклад за изпълнението на договора Дейност 9 – Изготвяне и подаване на междинни(3 месечни) и заключителен доклад до Договарящата институция за изпълнението на договора
Дейности 10 и 11 Дейност 10 –планиране на сертифициращ одит; Дейност 11 – провеждане на сертифициращ одит и издаване на сертификат. Дейност 10 – планиране на сертифициращ одит и съгласуването му със сертифицираната фирма; Дейност 11 – провеждане на сертифициращ одит, подготвяне на доклад и издаване на сертификат
Дейност 12 –поръчка и доставка на материали за гласност на проекта Тази дейност е избрана на базата на препоръките на ЕС за даване на дължимата гласност на приноса на ЕС при изпълнението на проекта. Бенефициентът ще поръча 200 стикера с логото на ЕО включващи текст ” Сертифицирането по ISO 9001:2000 и доставката на свързаното оборудването е извършено с подкрепата на ЕО”. Тези стикери ще бъдат поставени на оборудването и върху документите, изготвени при въвеждането на системата за управление на качеството. Табло с логото на ЕО и информация за оказана подкрепа по линия на настоящия проект ще бъде поставено на входа на предприятието
Дейност 13 – Извършване на одит Дейност 13 – Извършване на одит на финансовите документи, свързани с изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 399 BGN
Общ бюджет: 193 136 BGN
БФП: 95 970 BGN
Общо изплатени средства: 95 970 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 95 970 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 970 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 81 574 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 574 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 395 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 395 BGN
Финансиране от бенефициента 97 601 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз