Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0007-C0001
Номер на проект: РВ/QMS/001/14.01.2008
Наименование: "Международнопризнатите стандарти - гаранция за висока конкурентоспособност на фирмата"
Бенефициент: "АПЕКС - 11" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на “Апекс 11” на българския и международните пазари.
Дейности: Подготовка на дейност 1 - сформиране на екип на проекта Сформиране на екип на проекта – проектът ще се управлява от екип в състав: Ръководител, Координатор и счетоводител. Ръководителят на проекта ще осигури цялостното ръководство на проекта, ще представлява проекта пред финансиращия орган и трети лица. Координаторът ще отговаря за подготовката и изпълнението на проектните дейности, изготвянето на тръжни досиета, подготовката и провеждането на тръжни процедури, изпращането на отчетни документи и други до заинтересованите лица и управляващите органи от МИЕ
Изпълнение на дейност 1 Сформиране на екип на проекта Сформиране на екип на проекта – проектът ще се управлява от екип в състав: Ръководител, Координатор и счетоводител. Ръководителят на проекта ще осигури цялостното ръководство на проекта, ще представлява проекта пред финансиращия орган и трети лица. Координаторът ще отговаря за подготовката и изпълнението на проектните дейности, изготвянето на тръжни досиета, подготовката и провеждането на тръжни процедури, изпращането на отчетни документи и други до заинтересованите лица и управляващите органи от МИЕ
Подготовка на дейност 2 Установяване на система за вътре-шен контрол на изпълнението на проекта Установяване на система за вътрешен контрол на изпълнението на проекта - Екипът ще разработи система за вътрешен мониторинг на изпълнението на проекта. Системата ще включва “стандарти” за измерване на резултатите от изпълнението на проекта, сравняване на актуалните резултати с тези “стандарти” и вземане на корективни мерки при необходимост.Резултат – разработени стандартни форми за отчитане напредъка на проекта и система за вътрешен мониторинг и контрол.
Изпълнение на дейност 2 Установяване на система за вътрешен контрол на изпълнението на проекта Установяване на система за вътрешен контрол на изпълнението на проекта - Екипът ще разработи система за вътрешен мониторинг на изпълнението на проекта. Системата ще включва “стандарти” за измерване на резултатите от изпълнението на проекта, сравняване на актуалните резултати с тези “стандарти” и вземане на корективни мерки при необходимост= Резултат – разработени стандартни форми за отчитане напредъка на проекта и система за вътрешен мониторинг и контрол.Изпълнение на дейност 2 Установяване на система за вътрешен контрол на изпълнението на проекта
Подготовка на дейност 3 - Изготвяне на рекламни материали за публичност Изработване на рекламни материали за публичност – тези материали целят осигуряване на публичност и обществена подкрепа. Ще бъде изработена рекламна табела и ще бъдат направени 4 рекламни публикации в национални и регионални ежедневници. Рекламните материали ще бъдат изработени съгласно изискванията за визуална идентификация на проектите, финансирани със средства от ЕС.
Изпълнение на дейност 3 - Изготвяне на рекламни материали за публичност Изработване на рекламни материали за публичност – тези материали целят осигуряване на публичност и обществена подкрепа. Ще бъде изработена рекламна табела и ще бъдат направени 4 рекламни публикации в национални и регионални ежедневници. Рекламните материали ще бъдат изработени съгласно изискванията за визуална идентификация на проектите, финансирани със средства от ЕС.
Подготовка на дейност 4 Консултантски услуги за въвеждане на ISO 9001:2000 Подготовка на дейност 4 Консултантски ус-луги за въвеждане на ISO 9001:2000
Изпълнение на дейност 4 Консултантски ус-луги за въвеждане на ISO 9001:2000 Дейност 4: Консултантски услуги за въвеждане на ISO 9001:2000 – за целта ще бъде избрана консултантска фирма, която да извърши подготовката за сертифициране. Основният принцип при избора на консултанта ще бъде ефективността и съответствие на разходите, доказани качества, прозрачност и обективност при избора на консултанта. Изборът ще бъде направен в съответствие с българското законодателство /Закон и Наредба за обществените поръчки/.
Подготовка на дейност 5 Консултантски ус-луги за въвеждане на ISO 14001:2004 Подготовка на дейност 5 Консултантски ус-луги за въвеждане на ISO 14001:2004
Изпълнение на дейност 5 Консултантски ус-луги за въвеждане на ISO 14001:2004 Дейност 5: Консултантски услуги за въвеждане на ISO 14001:2004 – за целта ще бъде избрана консултантска фирма, която да извърши подготовката за сертифициране. Основният принцип при избора на консултанта ще бъде ефективността и съответствие на разходите, доказани качества, прозрачност и обективност при избора на консултанта. Изборът ще бъде направен в съответствие с българското законодателство /Закон и Наредба за обществените поръчки/.
Подготовка на дейност 6 Сертифициране по ISO 9001:2000 Подготовка на дейност 6 Сертифициране по ISO 9001:2000
Изпълнение на дейност 6 Сертифициране по ISO 9001:2000 Дейност 6: Сертифициране по ISO 9001:2000 – за целта ще бъде избран акредитиран сертификатор, член на IAF MLA, в съответствие с EN 45012/ISO/IEC, Guidelines 62. Основният принцип при избора на консултанта ще бъде ефективността и съответствие на разходите, доказани качества, прозрачност и обективност при избора на консултанта. Изборът ще бъде направен в съответствие с българското законодателство /Закон и Наредба за обществените поръчки/.
Подготовка на дейност 7 Сертифициране по ISO 14001:2004 Подготовка на дейност 7 Сертифициране по ISO 14001:2004
Изпълнение на дейност 7 Сертифициране по ISO 14001:2004 Дейност 7: Сертифициране по ISO 14001:2004 – за целта ще бъде избран акредитиран сертификатор, член на IAF MLA, в съответствие с EN 45012/ISO/IEC, Guidelines 62. Основният принцип при избора на консултанта ще бъде ефективността и съответствие на разходите, доказани качества, прозрачност и обективност при избора на консултанта. Изборът ще бъде направен в съответствие с българското законодателство /Закон и Наредба за обществените поръчки/
Подготовка на дейност 8 - Доставка на софтуер, машини и съоръжения Подготовка на дейност 8 - Доставка на софтуер, машини и съоръжения
Изпълнение на дейност 8: Доставка на софтуер, машини и съоръжения Дейност 8: Доставка на софтуер, машини и съоръжения – основният принцип за избор на доставчик ще се основава на ефективността и съответствието на разходите, прозрачност и обективност. Ще бъдат разработени технически спецификации, които да се спазят при подаване на офертите, ще бъде назначена комисия за избора на доставчик и ще бъдат спазени съответните на действащото българско законодателство принципи и процедури за избор на доставчик
Изпълнение на дейност 9 - Счетоводна отчетност и вътрешен контрол Дейност 9: Счетоводна отчетност и вътрешен контрол – при реализацията на проекта ще се спазят принципите на финансовата ефективност, целесъобразност и законност на извършваните разходи, на добро финансово управление. Ще се изготвя навременна и точна отчетна документация, ще се организира добра система за отчетност към финансиращия орган.
Подготовка на дейност 10: Финален отчет Подготовка на дейност 10 Финален отчет
Изпълнение на дейност 10: Финален отчет Дейност 10: Финален отчет – след приключване на проектните дейности ще се изготвят финален технически и финансов отчет. Те ще бъдат съобразени с предоставените от финансиращия орган указания и ще отразят точно изпълнението на проектните дейности и постигнатите цели и резултати.
Подготовка на дейност 11: Одит Подготовка на дейност 11 Одит
Изпълнение на дейност 11 Одит Изпълнение на дейност 11 Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 425 BGN
Общ бюджет: 68 461 BGN
БФП: 24 721 BGN
Общо изплатени средства: 24 721 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 360 BGN
2012 361 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 721 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 20 706 BGN
2012 307 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 013 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 708 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 654 BGN
2012 54 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 708 BGN
Финансиране от бенефициента 172 375 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз