Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0294-C0001
Номер на проект: ESF-2102-07-13011
Наименование: "Повишаване на компетенциите и адаптивността на служителите на Антоан Вилл ЕООД"
Бенефициент: "Антоан Вилл" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 17.12.2009
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване професионалната квалификация и насърчаване реализацията на служителите заети производството в “Антоан Вилл” ЕООД, чрез обучения за професионална квалификация по следните професии: „Шивач”, „Моделиер-технолог на облекло”, „Работник в производство на облекло”, „Оператор на компютър”, „Икономист”
Дейности: Дейност 1. Предварителни дейности 1.1 Сформиране на екип по проекта - 1 планов месец 1.2. Подготовка на тръжна документация - 1-3 планов месец
Дейност 2.1. Провеждане на квалиф. обучение за част от професия “Работник в производство на облекло” Преминалите през този курс на обучение 8 служители от „Антоан Вилл” ЕООД ще придобият първа степен на професионална квалификация по професията “Работник в производство на облекло
Дейност 2.2. Провеждане на квалиф. обучение за част от професия “Шивач” Обучени 24 души от персонала зает в „Антоан Вилл” ЕООД.
Дейност 2.3. Провеждане на квалификационно обучение за част от професия “Моделиер - технолог на облекло”, специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” Обучени 13 души от персонала
Дейност 2.4. Провеждане на квалификационно обучение за част от професия “Оператор на компютър”, специалност “Текстообработване” Обучението ще се проведе от: Партньор 1 - Институт за следдипломна квалификация към УНСС Очакваните резултати след провеждането на курса са: Обучени 5 души от персонала
Дейност 2.5. Провеждане на квалификационно обучение за част от професия “Икономист”, специалност “Икономика и мениджмънт” Провеждането на обучение по Икономика и мениджмънт, с включен модул Стратегическо управление на човешки ресурси ще изгради липсващата теоретична основа, ще повиши компетентността и ще доведе до професионално усъвършенстване на ръководните служители във фирмата.
Дейност 3. Информиране и публичност на проекта изпращане на прес-съобщения за проекта до местни и регионални всекидневници и електронни медии; разпространение на листовки в бюрото по труда за същността и ползата от проекта; публикуване на информация за проекта и резултатите от обученията на интернет страницата на фирмата
Дейност 4. Отчитане Дейността ще се реализира през 3, 6, 9, 11 и 12 планови месеци
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 851 BGN
Общ бюджет: 36 959 BGN
БФП: 29 198 BGN
Общо изплатени средства: 22 039 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 601 BGN
2011 - 9 562 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 039 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 861 BGN
2011 - 8 128 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 733 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 740 BGN
2011 - 1 434 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 306 BGN
Финансиране от бенефициента 12 720 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз