Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0052-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Да учим и живеем заедно
Бенефициент: Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Никола Йонков Вапцаров"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1 - Координационни срещи на екипа - подготовка и изпълнение
Дейност 2 - Организиране на курс за повишаване подготовката на учители от ПГ по ПСТТ за работа в мултикултурна среда - подготовка и изпълнение
Дейност 3 - Доставка на оборудване и канцеларски материали
Дейност 4* - Училище за родители - подготовка и изпълнение
Дейност 5* - Създаване на фолклорен състав и осигуряване на възможности за изява
Дейност 6* - Организиране на компютърни клубове – „Знам и мога” паралелно в двете училища - подготовка и изпълнение
Дейност 8* - Организиране на курс за придобиване на правоспособност по специалност „Машинист на Багери и товарачни машини”-за родители - подготовка и изпълнение
Дейност 7* - Избор на лицензиран превозвач - изпълнение
Дейност 9* - Екскурзия до Международния технически панаир в Пловдив
Дейност 10 - Организиране на лагер-тренинг в местността Карандила - подготовка и изпълнение
Дейност 11 - Отчитане пред донора - подготовка и изпълнение
ПУБЛИЧНОСТДейност1* - Пресконференции по проекта - подготовка и изпълнение
ПУБЛИЧНОСТДейност2* - Изготвяне на рекламни брошури и плакати - подготовка и изпълнение
ПУБЛИЧНОСТДейност 3 - Създаване на информационо табло подготовка и изпълнение
ПУБЛИЧНОСТДейност 4* - Проектиране и разпространение на рекламни материали за дейностите по проекта - изпълнение
ПУБЛИЧНОСТДейност 5* - Участие на фолклорния състав в празници и тържества от училищен, общински и регионален характер - изпълнение
ПУБЛИЧНОСТДейност 6 - Изработване на презентация за проекта Да учим и живеем заедно”
ПУБЛИЧНОСТДейност 7 - Представяне на презентацията „Да учим и живеем заедно” - изпълнение
ПУБЛИЧНОСТДейност 8* - Изготвяне на писмени материали за представяне развитието на проекта в местните преса и телевизии
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 971 BGN
Общ бюджет: 51 038 BGN
БФП: 51 038 BGN
Общо изплатени средства: 51 038 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 594 BGN
2009 7 432 BGN
2010 31 011 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 038 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 705 BGN
2009 6 317 BGN
2010 26 360 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 382 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 889 BGN
2009 1 115 BGN
2010 4 652 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 656 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз