Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0253-C0001
Номер на проект: ЕSF-2102-01-11014
Наименование: Компетентно обслужване, делова ефективност и качествено сътрудничество с Общинска банка АД
Бенефициент: „ОБЩИНСКА БАНКА” АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 16.12.2009
Дата на приключване: 16.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността на труда и конкурентоспособността на “Общинска банка” АД, посредством инвестиции в обучения на заети лица и комплексно подобряване системата за развитие на човешките ресурси в компанията. Това ще съдейства и за дългосрочно повишаване капацитета и възможностите на кандидата при изпълнението на проекти в областта банковата дейност.
Дейности: Дейност 1: Изграждане на система за управление на проекта и изготвяне на детайлизирана програма на дейностите в “Общинска банка” АД. Добро управление на проекта. Изграждане на система за управление на проекта и изготвяне на детайлизирана програма на дейностите в “Общинска банка” АД. Добро управление на проекта.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедура за открит избор на изпълнители от страна на бенефициента по ПМС 55 за предоставяне на образователни услуги. Общинска банка АД ще се ръководи от следните критерии при избора на изпълнители: опит в предоставяне на обучение за банкови институции, опит по проекти, „икономически най-изгодна оферта” и др. При провеждането на процедурите по ПМС 55/12.03.2007 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с МЗ, подписването на договори с избраните изпълнители.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на обучение по Обществени и граждански компетентности „Европейските фондове – възможности и алтернативи за проектно финансиране на бизнеса”. В обучението ще бъдат включени 200 Началници на отдели, Директори, ТП на ФЦ и Експерти (Ръководители банкови операции, Главен експерт продажби дребно и корпоративно банкиране, Експерт продажби корпоративно банкиране и Отговорни касиери). То ще обхваща 18 учебни часа (6 теория - присъствено и 12 практика - дистанционно) и ще се проведе извън София. В края на обучението успешно завършилите ще получат Сертификат от доставчика, избран по ПМС №55.
Дейност 4: Подготовка и провеждане на обучение по компетентности за инициативност и предприемачество: „Мениджърска програма - Развитие на мениджърския потенциал - Модул 1”. Обучението ще обхване 200 Началници на отдели, Директори, ТП на ФЦ и Експерти от всички структурни поделения в страната. Продължителност: 12 часа (4 теория и 8 практика). Обучението е в присъствена форма и ще се проведе извън София. Целта на курса е да се получи един дотатъчно пълен пул (около 18% от общия персонал) служители на банката (формални и неформални лидери в екипите), които да се обучат, за да бъде постигнат Тийм билдинг ефекта. В целевата група има както служители, които управляват хора, така и такива, които управляват процеси. В края на обучението, успешно завършилите и издържали изходящия тест ще получат Сертификати от избрания доставчик по ПМС №55.
Дейност 5: Подготовка и провеждане на обучение по компетентности „Умения за учене”: „Обслужване на клиенти на каса”. Обученията ще се провеждат в съботно – неделна присъствена форма и ще обхванат 123-ма касиери от всички ФЦ-ове на банката в страната. Провеждането на семинарите ще бъде локализирано на регионален принцип съгласно местоположението на сформираната група. Общият брой часове ще бъде 8 (4 теория и 4 практика). Обучението ще се проведе в София, като служителите ще бъдат разделени на групи от по 20 човека (последната – от 23-ма). В края на всяко обучение участниците ще получат сертификати или друг вид документ.
Дейност 6: Подготовка и провеждане на обучение по компетентности „Умения за учене”: „Обслужване на клиенти за служители на Фронт - офис”. Начало на дейността: първа половина на 4-ти проектен месец. Планиран край: 7-ми проектен месец. Преки бенефициенти – 198 служители от фронт – офисите на банката, разпределени в групи от по 15 човека (12 групи от по 15 служители и 1 от 18 служители). Провеждането на семинарите ще бъде локализирано на регионален принцип съгласно местоположението на сформираната група. Общата продължителност на модула е 12 учебни часа, от които 6 теория и 6 практика. Формат на обучителните модули – присъствен. В края на обучението успешно завършилите ще получат Сертификати от избрания доставчик на обучението.
Дейност 7: Подготовка и провеждане на обучение по компетентности за инициативност и предприемачество: „Мениджърска програма - Развитие на мениджърския потенциал - Модул 2”. Обучението ще обхване 106 Началници на отдели, Директори, ТП на ФЦ. Основната цел на обучението е придобитите знания по Модул 1 да бъдат осмислени и да има време да бъдат приложени в практиката, като след това се надградят с обучението по модул 2. Продължителност: 12 часа (8 теория и 4 практика) за всеки участник. Обучението ще се проведе извън София. Теоритичните часове ще се провeдат от лектор, в присъствена форма, а практическите – от фасилитатори по предварително разделени 6 паралелни групи от по 16-17 човека (6 паралелни обучителни сесии). В края на обучението успешно завършилите ще получат Сертификати от избрания доставчик на обучението.
Дейност 8: Подготовка и провеждане на обучение по компетентности „Умения за учене”: „Академия за успешни продажби”. Начало на дейността: първа половина на 8-ми проектен месец. Планиран край: първа половина на 11-ти проектен месец. Обучението е насочено към 109 продавачи на банкови кредити: Главни експерти и експерти „Продажби дребно и корпоративно банкиране”. Поради спецификата на тяхната дейност и продължителните срещи с този тип клиент са необходими и специфични знания и умения, които са различни от обслужване на масовия клиент, съгласно диферненциацията на Общинска банка АД. Провеждането на обученията ще бъде локализирано на регионален принцип съгласно местоположението на сформираната група. Продължителност на обучението: 12 часа (6 теория и 6 практика), в групи от по 15 човека.
Дейност 9: Подготовка и разработване на Доклад за нуждите от по-нататъшни обучения и квалификации. По време на обучителния процес курсистите ще попълват анкети за удовлетвореността от своето участие в дейностите по проекта. Анкетите ще дадат възможност на екипа на проекта да събере обратна информация за ефекта на новите знания и умения върху обучаемите. Същевременно, анкетите ще позволят да се проучат по-нататъшните нужди от обучение и квалификация на служителите на Общинска банка АД. Събраните данни ще послужат за изготвянето на анализ за качествената оценка на постигнатите резултати от самите бенефициенти, както и за разработване на средносрочна програма за нуждите от по-нататъшно надграждане уменията на служителите в банката.
Дейности 10: Дейности за информация и публичност. Съгласно изискванията към бенефициентите за информация и публичност, в рамките на проекта ще бъдат изготвени 4 информационни табели за оповестяване на проекта, която ще бъдат поставени на в централата на банката в София и съответно в регионалните офиси в Пловдив, Варна и Велико Търново; ще бъде отпечатана информационна листовка в тираж от 1000 броя; ще бъде проведена пресконференция с най-малко 100 участници; най-малко 8 публикации, свързани с проекта ще бъдат поместени в местните и регионални печатни и електронни медии.
Дейности 11: Финансово и техническо отчитане на проекта. През последния проектен месец екипът по проекта ще подготви окончателните технически доклад и финансов отчет. Финансово и техническо отчитане на проекта. През последния проектен месец екипът по проекта ще подготви окончателните технически доклад и финансов отчет.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АДЖЕНДА ТРЕНИНГ СОЛЮШЪНС” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 520 BGN
Общ бюджет: 126 703 BGN
БФП: 88 692 BGN
Общо изплатени средства: 88 301 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 42 662 BGN
2011 45 640 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 301 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 263 BGN
2011 38 794 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 056 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 399 BGN
2011 6 846 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 245 BGN
Финансиране от бенефициента 51 223 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз