Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0036-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: РАЗЛИЧНИ - НО ЗАЕДНО
Бенефициент: Сдружение Училищно настоятелство при Средно общообразователно училище "Димитър Маджаров"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Маджарово
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Обучаване на учители за работа в мултикултурна среда.
2.Ремонт и оборудване на кабинети (подготовка).
2. Ремонт и оборудване на кабинети.
3.* Сформиране на подготвителни класове с деца от малцинствата и работа с тях.
4.1.* Организиране на срещи-семинари с родителите.
4.2.*Организиране на съвместни мероприятия с деца и родители от различни етноси.
4.3.* Включване на родителите в подготовката и реализацията на различни мероприятия.
5.1. Закупуване на учебници и учебни помагала.
5.2.* Използване на ИКТ и интерактивни методи в обучението.
5.3.*Включване на децата в извънкласни и извънучилищни форми в СОУ “Д. Маджаров” /фотокръжок, краезнание, еколози и информатици.
6.1.Организиране и провеждане на беседи с учениците от приемното училище за толерантност към “другия” и “другостта”.
6.2.* Организиране и провеждане на мероприятия, представящи културата на различните етноси.
6.3.* Посещения на учебни часове в приемното училище.
6.4. Участие в извънкласни и извънучилищни форми /танцови състави, фолклорни групи, работилници и др./.
6.5.Организиране на екскурзии и зелени училища, съвместно с деца от приемното училище.
7.Реклама и популяризиране на проекта.
8. Отчет на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 316 BGN
Общ бюджет: 28 036 BGN
БФП: 28 036 BGN
Общо изплатени средства: 26 061 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 28 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 863 BGN
2009 12 006 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 2 833 BGN
2014 - 975 BGN
2015 0 BGN
26 061 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 184 BGN
2009 10 205 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 2 408 BGN
2014 - 829 BGN
2015 0 BGN
22 152 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 679 BGN
2009 1 801 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 425 BGN
2014 - 146 BGN
2015 0 BGN
3 909 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз