Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0026-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/62
Наименование: Образованието и мултикултурният диалог - основа за интеграцията на малцинствата
Бенефициент: Професионална гимназия по производствени технологии - Силистра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Презентация на проекта (подготовка).
1.Презентация на проекта.
2.Обучителен семинар за учителите на тема: „Работа с ученици в мултикултурна среда”.(подготовка и изпълнение)
3.Функциониране на кръжоците (подготовка).
3.*Функциониране на кръжоците.
4.Провеждане на образователен семинар с родителите по проблеми, свързани с процеса на интеграция (подготовка).
4.*Провеждане на образователен семинар с родителите по проблеми, свързани с процеса на интеграция.
5.Културно – образователна екскурзия (подготовка).
5.Културно – образователна екскурзия.
6.Ремонт на санитарно – хигиенните пространства в училище (подготовка).
6.Ремонт на санитарно – хигиенните пространства в училище.
7.Мониторинг и оценка на дейностите и резултатите по проекта.
8.Медийно отразяване (подготовка).
8.*Медийно отразяване.
9.Финализиране на проекта (подготовка).
9.Финализиране на проекта.
10.Работни срещи.
Партньори
Партньори:
Община Силистра
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 124 BGN
Общ бюджет: 92 525 BGN
БФП: 92 525 BGN
Общо изплатени средства: 92 525 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 18 824 BGN
2009 51 665 BGN
2010 22 036 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 525 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 000 BGN
2009 43 915 BGN
2010 18 731 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 646 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 824 BGN
2009 7 750 BGN
2010 3 305 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 879 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз