Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.03-0001-C0001
Номер на проект: 16.12.2014
Наименование: „Сигурност чрез закона, гъвкавост чре колективно трудово договаряне"
Бенефициент: Конфедерация на независимите синдикати в България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.11.2009
Начална дата: 03.12.2009
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: "Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда,чрез активни действия на социалните партньори”
Дейности: Дейност 8 Управление на проекта Дейността обхваща целия жизнен цикъл на проекта и чрез нея ще бъде постигнат ясен и последователен времеви график с разпределение на задълженията и отговорностите между всички членове на екипа. След подписване на договора ще бъде организирана начална среща с участие на представители на водещата организация и партньора, екипът за управление на проекта и ключови експерти. Ще бъдат представени целите и графикът за изпълнение на проекта, а при необходимост – актуализирани. Ще бъдат представени основните инструменти за мониторинг и контрол на изпълнението на проекта. Ще бъде направено разпределение на отговорностите за изпълнение на дейностите: 8.1 Процедура по стартиране на проекта (подписване на договор с АЗ, сключване на договори с екипа за управление и организация на проекта, подготовка на документи за авансово плащане) 8.2 Организиране на офиса на проекта 8.3 Осигуряване на материално-техническа база за изпълнение на проекта 8.4 Провеждане на конкурси за избор на експерти 8.4.1 Разработване на профила – задължения и отговорности към всички категории експерти, подготовка на договори 8.4.2 Подбор и сключване на договори с експертите 8.5 Разработване на график за срещите между екипа за организация и управление на проекта и ключовите експерти по проекта 8.6 Разработване набор от критерии за изпълнение и оценка за целите на мониторинга и отчитане изпълнението на проекта и процедурите за контрол на качеството – наборът на критериите ще се изработи в началото на проекта, а напредъка на изпълнението ще се оценява всяко шестмесечие от Изпълнителния комитет и годишно от Координационния съвет на КНСБ. 8.7. Текущо и окончателно отчитане на резултатите от проекта
Дейност 1 Провеждане на изследвания и анализи Тази дейност на проекта обхваща провеждане на изследователски проучвания (част от които с периодичен характер) и подготовка на анализи (вкл. и от външни изпълнители) и аналитични доклади, чието предназначение е да установят състоянието, тенденциите в развитието и очакваните резултати по набор от взаимно обвързани теми. В нейните рамки се включва и изследване и обобщаване на добри практики по предмета на проекта в рамките на ЕС. Изследванията и анализите имат основополагащо значение за следващите дейности по проекта - приложни разработки, обучения, извеждане на конкретни предложения за съгласуване със социалните партньори, провеждане на форуми и комуникационна и информационна кампания на КНСБ по изпълнението на проекта. В този смисъл тази част от проекта има базов, основополагащ, но и комплексен характер, тъй като обединява изследвания и анализи, които имат различен, но взаимно допълващ се предмет от гледна точка на целите на проекта. Настоящата дейност включва: 1.1 Изработване на индикатори и индекс за измерване на трудовия климат и провеждане на 4 изследвания „Индекс на трудовия климат в България” със специфични модули: 2010 - Организация на работното време в реалния сектор; 2011 - Гъвкавост и сигурност на заето¬ст¬та; 2012 – Заплащане на труда; 2013 - Насилие и стрес на работното място (външен изпълнител) 1.2 Провеждане на изследване на процесите по информиране и консултиране (2011) 1.3 Провеждане на изследване на разход-печалба от въвеждането на мерки за съвместяване на семейния и трудовия живот (2011) 1.4 Провеждане на 2 дълбочинни изследвания на двустранния социален диалог и КТД (2010 и 2012) 1.5 Разработване на аналитичен доклад за приложението на Директивите за организация на работното време; за Агенциите за временна работа; за ЕРС; за информиране и консултиране и за командированите работници в България, Австрия, Великобритания, Гърция, Испания и в други страни-членки на ЕС (2010) 1.6 Сравнителен анализ на правната уредба за работа от и на разстояние в страни членки на ЕС (2010) 1.7 Проучване и анализ на механизмите за определяне на цената на труда и на системите на заплащане в реалния сектор (2010) 1.8 Анализиране на съответствието с мерките от Националната пътека за гъвкавата сигурност на: КТ, ЗНЗ, Наредба за структура и организация на работната заплата; Наредба за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в РБългария в рамките на предоставяне на услуги, както и на други нормативни актове (2009-2010) 1.9 Анализ на изпълнението на мерките по Националната пътека за гъвкава сигурност (2011) 1.10 Провеждане на 4 ежегодни изследвания на пазара на труда, 2 от които съвместно с БСК през 2010 и 2012 г., на базата на статистически данни и теренни изследвания (външен изпълнител) 1.11 Изработване на два аналитични доклада на вътрешното миграционно движение на работната сила в България през 2010 и 2012 г. на база на статистически данни и фокус групи. 1.12 Проучване и анализ на възможностите за сключване на споразумения между КНСБ и синдикати от други държави за представителство и защита на правата на мобилни работници и трудови мигранти (2010-2011) 1.13 Анализиране и ежегодно актуализиране, съвместно с БСК, на динамиката в правната уредба, основните финансови и социални параметри на ДОО и формулиране на насоки за повишаване на сигурността с оглед средносрочните перспективи на капацитета на системата (2009-2013) 1.14 Анализиране на нормативните основи и влиянието на осигуровката за безработица в България върху сигурността и гъвкавостта, проучване на правната рамка и колективно договорните регулации и опита в подбрани държави членки на ЕС и формулиране на насоки за модернизиране и усъвършенстване, съвместно с БСК (2010-2012) 1.15 Анализ на основни предизвикателства за гарантиране на достъпа до качествени здравни грижи на заетите при гъвкави и неизгодни форми на заетост и формулиране на насоки за подобряване (2010-2011) 1.16 Анализ на схеми за финансиране на УЦЖ в страни членки на ЕС (2010) 1.17 Провеждане на изследване на социално-икономическото положение и подготовка на доклад за състоянието и проблемите на надомните работници в България (2011)
Дейност 4 Провеждане на обучения Ученето през целия живот е ключов елемент от Лисабонската стратегия. За постигане на заложените в Актуализираната стратегия по заетостта (2008-2015 г.), Националната стратегия за УЦЖ за периода 2008 – 2013 г. индикатори за участие на целевата група в различните форми на обучение и учене, ще се организират два вида обучения. Първо ще бъдат обучени преподаватели на възрастни по ключови и по професионални компетенции. Екипи от обучените преподаватели ще обучат представители на целевата група в регионите, браншовете и предприятията. Придобитите компетенции ще повишат адаптивността на заетите към предизвикателствата на съвременния пазар на труда, за прилагане на мерки за гъвкава сигурност и др. Дейността обхваща: 4.1 Провеждане на обучение по 4 модула на по 40 преподаватели по ключови компетенции (2010) 4.2 Обучения на членовете на съветите за сътрудничество към ДБТ и Комисиите по заетостта към областните управители по 4-те модули по ключови компетенции (2010-2013) 4.3 Обучения за експертния състав на Националната мрежа по КТД и права и регионалните експертни кантори на КНСБ по 4-те модули по ключови компетенции и текущи законодателни промени, свързани с гъвкавата сигурност (2010-2013) 4.4. Обучения на 8 функционални експертни екипи на равнище Централа, основни членове и териториални структури на КНСБ по 4-те модули по ключови компетенции и актуални проблеми на гъвкавата сигурност (2010-2013) 4.5. Провеждане на обучение на 1000 работници и служители по ключови компетенции (2010-2013) 4.6. Провеждане на 5-модулно обучение на 150 преподаватели по специалност „Индустриални отношения” (2010-2011) 4.7. Провеждане на 5-модулно обучение на 550 работници и служители по специалност „Индустриални отношения” от обучените преподаватели (2010-2013) 4.8. Обучения на модератори и потребители на 3-те информационни портали (2010) 4.9. Създаване на 6 центъра за информация, професионално ориентиране и професионално обучение с комплект документация за лицензиране (2013)
Дейност 5 Провеждане на форуми Заложените мероприятия в тази дейност по проекта имат публичен и завършващ характер. Чрез тях на практика се финализират и оповестяват сред партньорите резултати, тенденции, насоки и предложения за решения, свързани с целите и предмета на проекта. Част от тях имат двустранен или вътрешен характер и служат за окончателно изясняване на позиции и възможни решения, произтичащи от изследванията и разработките по проекта, а друга част са насочени към информиране на целевата група и широката общественост, които директно или индиректно ще се възползват от постигнатите в рамките на проекта резултати. Дейността включва: 5.1 Организиране на дискусионен форум (съвместно с БСК) за обсъждане на предложение на КНСБ за подписване на Национално споразумение между социалните партньори за общи действия във връзка с приложението на Рамковото споразумение за стреса на работното място и Рамковото споразумение по насилието на работното място (2010) 5.2. Организиране на дискусионен форум (съвместно с БСК) за обсъждане на предложение на КНСБ за подписване на Национално споразумение между социалните партньори за общи действия във връзка с Рамковото споразумение за работата от разстояние (2010) 5.3 Провеждане на двудневна Национална тристранна конференция за представяне на индикаторите за измерване на трудовия климат в края на 2013 г. 5.4 Провеждане на Форум «Работно време в реалния сектор и съвместяване на трудовия и семеен живот» (2011) 5.5 Провеждане на тристранен форум «Насоки за прилагане на Директивата за временна работа в българската практика и на Директива 96/71 на ЕС за командировани работници» (2011) 5.6 Провеждане на 2 Кръгли маси с участие на социални партньори за «Съгласуване на съвместни предложения за повишаване на ефективността на социалния диалог на браншово ниво» (2010 и 2012) 5.7 Провеждане на 4 национални конференции за обмяна на опит и добри практики по балансиране на гъвкавостта и сигурността на браншово и фирмено ниво чрез закона и КТД (2010-2013) 5.8 Провеждане на кръгла маса с участието на социалните партньори на тема “Осигуровката за безработица – инструмент на гъвкавата сигурност” (2011) 5.9 Провеждане на кръгла маса с участието на социалните партньори по Финансиране на УЦЖ (2011) 5.10 Провеждане на тристранен форум „Развитие и усъвършенстване на условията за надомна работа в България в светлината на Конвенция 177/1996 на МОТ” (2011)
Дейност 2 Разработване на приложни разработки Дейността има комплексен характер и обхваща разработване на доклади, предложения, насоки, материали за обучения и др., свързани с различни елементи, съдържащи се в целите на проекта. От тази гледна точка по своята същност тя е част от сърцевината на проекта, тъй като дава синтеза на комплекса от проблеми и предизвикателства и възможни подходи за тяхното посрещане. Чрез включените в нея поддейности на практика се организират и насочват усилията и вниманието в основните области на интервенция. Възприемането в практиката на социалното партньорство на идеите и резултатите от изпълнението на дейността води до постигане на целите на проекта - подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори. Конкретните поддейности са: 2.1. Разработване на предложения за промяна на КТ, ЗНЗ, Наредба за структура и организация на работната заплата; Наредба за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоста¬вяне на услуги и други нормативни актове с цел повишаване на съответствието им с мерките от Националната пътека за гъвкавата сигурност (2010) 2.2. Разработване на проект за Национално споразумение между социалните партньори за общи действия във връзка с приложението на Рамковото споразумение за стреса на работното място и Рамковото споразумение по насилието на работното място (2010) 2.3. Разработване на проект за Национално споразу¬мение между социалните партньори за въвеж¬дане на договореностите, заложени в Рамковото споразумение за работа от разстояние (2010) 2.4. Разработване на предложения за усъвършен¬стване и развитие на социалния диалог на браншово ниво (2010 и 2012) 2.5. Разработване на терминологичен речник по индустриални отношения (2010-2011) 2.6. Разработване на не по-малко от 3 коментари по трудови, социални и други нормативни актове, свързани с гъвкавите и надеждни договорни отношения (2010-2012) 2.7. Разработване на профил Сътрудник/Организатор по индустриални отношения към група Социални дейности от НКПД, съвместно с БСК, обсъден със социалните партньори и предложен за включване в НКПД и/или в Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2009 – 2010) 2.8. Разработване на пакет документи за иновативно обучение по Индустриални отношения (присъствено, дистанционно и самоподготовка) – Наръчник на преподавателя (комплект помощни материали за преподаватели), учебни и методически планове, класически и интерактивни материали и тестове по 5 модула (2010 – 2011) 2.9. Разработване на 4 годишни информационни сборници и 100 вида дипляни (4 години х 25 вида) за колектив¬но договаряне по браншове (2010-2013) 2.10. Разработване на Насоки, подходи и модели за определяне цената на труда и системите на заплащане на труда в реалния сектор, съвместно с БСК (2011-2012) 2.11. Превод на български език на материали във връзка с гъвкавата сигурност: сравнителни анализи относно дейността на Агенции за временна работа в страни членки на ЕС, Рамковите споразумения за работа от разстояние, за стреса и по насилието на работното място, добри практики на социалните партньори в европейските страни в посочените области и други материали (2009-2013) 2.12. Разработване на ръководства за модератори и за потребители на информационните портали (2009-2010) 2.13. Разработване на Насоки за въвеждане на Директивата за работа чрез Агенции за временна заетост в българската практика (2010) 2.14. Разработване на комплекти за обучение по ключови компетенции (Наръчник на преподавателя, 4 Програми за обучение, 4 Учебни помагала) (2010) 2.15. Разработване на 2 студии въз основа на изследванията на пазара на труда (2011 и 2013) 2.16. Превод на сборник информационни материали за чуждия опит и практика на приложение на осигуровката за безработица (2011) 2.17. Разработване на доклад „Осигуровката за безработица – инструмент за гъвкава сигурност – чуждият опит и пътят на България”, съвместно с БСК (2011) 2.18. Разработване на комплекс от предложения за нормативни промени и практически действия за подобряване на сигурността и гъвкавостта на заетите чрез усъвършенстване и модернизиране на осигурителната система (2011-2013) 2.19. Анализиране на схеми за финансиране на УЦЖ в страни членки на ЕС; Формулиране, съвместно с БСК, на предложение за пилотно тестване и въвеждане на подходящи схеми в България, (2010) 2.20. Разработване на Интегрален материал „Проблеми, подходи и предложения за решения по гъвкавата сигурност през погледа на КНСБ” (2011) 2.21. Разработване на комплекти документация за създаване и лицензиране на 6 центъра за информация, професионално ориентиране и професионално обучение (2010-2011) 2.22. Разработване на документация за създаване на Интеррегионални синдикални съвети със съседни на България държави членки на ЕС (2012-2013)
Дейност 3 Изграждане на национална мрежа от 28 регионални и 10 браншови офиса и национален център по КТД и права Тази дейност е изцяло подчинена на основната цел на проекта: „Подобряване на адаптивността на заетите лица”. Основното в нея е създаването на нова структура, организирана и насочена към възприемане и практическо приложение на новите постановки, свързани с предмета и целите на проекта. Задача на тази нова структура е да подготви териториалната и отраслова (секторна) системи на КНСБ, да приведе тези системи в степен на по-висока готовност и способност да осъществяват дейности, насочени към повишаване на производителността и адаптивността на заетите лица на равнище предприятие, територия и сектор. В дейността се прилагат на практика резултати от планираните изследвания и разработки, от набелязаните мерки, иновативни подходи и инструменти, като например информационни портали. Изграждането на Национален център и мрежа от 38 офиси по КТД и защита на трудови, осигурителни и синдикални права (2009-2013) обхваща: 3.1. Разработване на Концепция за изграждане на Национален център и Мрежа от офиси (10 по сектори и 28 по региони) и функционирането им, включваща: обучения, консултации, проекти на КТД и на споразумения, пряко участие в процесите на договоряне, превенция и съдействие за разрешаване на спорове и конфликти по КТД, проучване на опита на Европейските секторни комитети и подписани от тях споразумения, формулиране на предложения за прилагането им в националния секторен диалог в България и съдействие на основните членове на КНСБ по отрасли и браншове за по-ефективното им участието в дейността на Европейските секторни комитети 3.2 Разработване на профил на длъжността, набиране, подбор и назначаване на експерти в Националната мрежа по КТД и права 3.3. Създаване, осигуряване на необходимото интернет пространство и динамично поддържане на нов информационен портал „Трудови, осигурителни и синдикални права” от уеб-мениджър, уеб-мастер и системен администратор 3.4 Усъвършенстване, осигуряване на необходи¬м¬ото интернет пространство и динамично поддържане на съществуващите инфор¬мационни портали ”Колективно трудово договаряне, информиране и консултиране” и Labour-bg.net от уеб-мениджър, уеб-мастер и системен администратор 3.5 Създаване и поддръжка на 38 офиса и Национален център по КТД и права, включващи консултации на лица и организации, подготовка и сключване на КТД и пр.
Дейност 9 Осъществяване на мониторинг и оценка на въздействието Дейност 9 е необходима за гарантиране на успешното управление на проекта. Постигането на сериозните цели от национално значение, които той си поставя, е възможно само при осигуряване на координирано управление и непрекъснат мониторинг на качеството на изпълнение на дейностите и на постигнатите резултати, както и набелязване на корективни действия при необходимост. Много важно е да се изготвят ясни критерии за оценка на напредъка на изпълнението. Многогодишният характер и комплексността на дейностите по проекта изискват и адекватен мониторинг и контрол на изпълнението. Мониторингът на дейностите по време на проектния цикъл е изключително важен и от гледна точка на своевременно коригиране на определени дейности, наложени в хода на проекта. Мониторингът и оценката на въздействието от проекта ще се реализират по следния алгоритъм: 9.1 Изграждане и привеждане в действие на Комитет по мониторинг на проекта, като неговият председател участва във всички срещи на Съвместен орган на социалните партньори за контрол и мониторинг на проектите по схемата за директно предоставяне на средства по ЕСФ 9.1.1 структуриране на Комитета 9.1.2 изработване и приемане на Правилник за дейността 9.1.3 съгласуване на график на срещите 9.1.4 одобряване на методология за оценка на напредъка и въздействието 9.2 Изготвяне на годишни мониторингови доклади за оценка на въздействието и предоставянето им пред висшите органи на партньорите по проекта – КНСБ и БСК. 9.3. Изготвяне на междинен и финален доклад за оценка на въздействието на проекта
Дейност 6 Реализиране на комуникационна и информационна кампания и публичност Чрез тези дейности се финализира съществена част от дейностите по проекта: дава гласност на резултатите от проведени изследвания, популяризират се приложните разработки и оповестяват съгласуваните с БСК и останалите социалните партньори мерки за гъвкава сигурност. Те са логично продължение на мероприятия от дейност 5 „Форуми”. В своето единство дейностите по тази самостоятелна част на проекта обхващат две основни направления, насочени към даване на гласност: - на дейностите по проекта и резултатите от тях - чрез предвидените за целта пресконференции; - на детайлни разработки по предмета на дейност на проекта - чрез отпечатване, публикуване, вкл. визуализиране и разпространение. Следва да отбележим, че за разлика от Дейност „Форуми”, която имат работен характер и е насочена основно към целевата група на проекта, включените тук поддейности имат много по-широка аудитория. Те изпращат формулираните послания на ясно разбираем език потенциално до всеки гражданин на Република България. Настоящата дейност обхваща: 6.1 Изработване на Концепция за комуникационна стратегия 6.1.1 Изработване на рекламни носители 6.1.2 Изработване на образователни и информационни филми и рекламен клип 6.1.3 Медия планиране и излъчвания 6.2 Провеждане на 4 пресконференции за обявяване и популяризиране на резултатите от изследванията (2010-2013) 6.3 Провеждане на 4 пресконференции за представяне на индекса на трудовия климат и разработени уеб публикации (2010-2013) 6.4 Отпечатване на коментари по трудови, осигурителни и други нормативни актове, свързани с гъвкавата сигурност (2010-2013) 6.5 Отпечатване на терминологичен речник по индустриални отношения (2011) 6.6 Отпечатване на 4 годишни информационни сборници и 100 вида дипляни (4 години х 25 вида) за колективно договаряне по браншове (2010-2013) 6.7 Отпечатване на комплекти учебни материали по 5 модули за специалност „Индустриални отношения” (2010-2011) 6.8 Публикуване на Наръчник за преподаватели по модулно обучение „Индустриални отношения” на хартиен и електронен носител (2010) 6.9 Публикуване на електронен носител на материали по прилагането на Рамковите споразумения за стреса на работното място и за насилието на работното място (2011) 6.10 Отпечатване на Наръчник на преподавателя и Помагала за обучаемите по 4 модула по ключови компетенции (2010) 6.11 Отпечатване на книга с обобщени резултати от проведените 4 изследвания „Индекс на трудовия климат в България (2010-2013 г.)” в края на 2013 г. 6.12 Отпечатване на плакати и други информационни материали по проекта 6.13 Отпечатване на финален документ за предложенията за промени в нормативната база (2013) 6.14 Отпечатване на анализ на предизвикател¬ствата пред достъпа до качествени здравни грижи на заетите при гъвкави и неизгодни форми на заетост и Насоки и подходи за подобряване гаран¬циите за достъп до качествени здравни грижи на електронен носител в 300 бр. (2011) 6.15 Отпечатване на анализ на схеми за финансиране на УЦЖ в страни членки на ЕС на електронен носител в 200 бр. (2010) 6.16 Отпечатване на аналитичен доклад за състоянието и проблемите на надомните работници в България, брошура 1000 бр. (2011) 6.17 Отпечатване на Насоки, подходи и модели за определяне цената на труда и системите на заплащане на труда в реалния сектор, съвместно с БСК (2012) 6.18 Отпечатване на 2 студии въз основа на изследванията на пазара на труда през 2011 и 2013 г.
Дейност 7 Подготовка на технически задания и провеждане на процедури за избор на изпълнители В рамките на Дейност 7 ще бъде съставен график за провеждане на тръжните процедури, ще се специфицира броя и вида им и ще бъдат изработени техническите задания, които определят параметрите на всяка процедура. За качествено изпълнение на тази дейност и гарантиране устойчивостта на резултатите ще се подберат екипи от юристи, икономисти и др. експерти, които да се ангажират с подготовка и изпълнение на дейностите в срок. Дейността включва: 7.1 Сформиране на екипи от юристи, икономисти и др. експерти за разработка на технически задания и съпътстваща документация, както и подготовка и провеждане на всички процедури 7.2 Изработване на график за провеждане на тръжни процедури 7.3 Изработване на Техническо задание и провеждане на процедура за възлагане изследване на терен и обработка на данни за „Индекс на трудовия климат в България”; Разработена методика и инструментариум - въпросник за изследване „Индекс на трудовия климат в България” 7.4. Изработване на техническо задание и провеждане на процедура за избор на външен изпълнител за обучения и форуми (2009-2010) 7.5 Изработване на техническо задание и провеждане на процедура за избор на доставчик на канцеларски материали и консумативи 7.6 Изработване на техническо задание и провеждане на процедура за избор на външен изпълнител за организиране и провеждане на Информационна и комуникационна кампания на КНСБ (2009-2010) 7.7 Изработване на техническо задание и провеждане на процедура за избор на изпълнител на отпечатване на материали по проекта (2009-2010) 7.8 Изработване на техническо задание и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на оборудване за 47 центрове, офиси, Интеррегионални съвети и експертни екипи по дейности (2010 – 2011). 7.9 Изработване на технически задания и провеждане на процедура за избор на изпълнител за междинна и финална оценка на въздействието. 7.10.Изработване на техническo заданиe и провеждане на процедура за избор на изпълнител за одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 957 806 BGN
Общ бюджет: 9 848 344 BGN
БФП: 9 848 344 BGN
Общо изплатени средства: 9 394 548 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 848 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 780 561 BGN
2011 1 080 775 BGN
2012 1 880 913 BGN
2013 1 116 633 BGN
2014 1 730 049 BGN
2015 1 805 616 BGN
9 394 548 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 371 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 513 477 BGN
2011 918 658 BGN
2012 1 598 776 BGN
2013 949 138 BGN
2014 1 470 542 BGN
2015 1 534 774 BGN
7 985 365 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 477 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 267 084 BGN
2011 162 116 BGN
2012 282 137 BGN
2013 167 495 BGN
2014 259 507 BGN
2015 270 842 BGN
1 409 182 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 3 Брой обучения на работното място
Индикатор 4 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 5 брой изследвания/проучвания и анализи - не по-малко от 5 броя
Индикатор 6 брой експертни разработки - анализи, доклади, позиции, становища - не по-малко от 10
Индикатор 7 брой разработени материали - публикации, образователни пакети, дипляни, листовки, плакати и др. - не по-малко от 5 вида в тираж не по-малък от 1000
Индикатор 8 брой мероприятия - информационни кампании, конференции, кръгли маси, дискусионни форуми, семинари, работни срещи - не по-малко от 10
Индикатор 9 брой офиси за организиране и подпомагане на двустранните процеси на колективно трудово договаряне - не по-малко от 6
Индикатор 10 брой консултирани лица и организации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз