Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0025-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0007
Наименование: Предприемачество за интеграция
Бенефициент: Свободен младежки център - Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 10.11.2009
Дата на приключване: 01.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Създаване и дейност на Експертен съвет на проекта, Създаване на административно-документална система, Обучение и супервизия на екипа на проекта, Разработване на методика за професионално ориентиране, Обезпечаване на дейността на социалното предприятие, Набиране и селекция на бенефициенти, Оценка на случаите, Работа по социалните случаи, Наставничество, Подкрепящи обучения, Експериментална работа на социалното предприятие, Трудово посредничество, Обучение на доставчици на социални услуги, Издаване на сборник с материали, Комуникационна стратегия. Целева група на проекта са безработни ромски младежи на възраст 18-30 години, отпадали от училище преди завършване на основно или средно образование, без професионална квалификация и трудов опит.
Дейности: Създаване и дейност на Експертен съвет на проекта Описание: Експертният съвет (ЕС) е консултиращ експертен орган, включващ 7 представители на: партньорите, Община Видин, местен бизнес, ромски НПО и други специалисти с релевантен опит. Функциите му включват: консултиране и директно участие във вземане на някои решения по проекта (напр. приемане на административната система, одобрени на списъка на бенефициентите и пр.), подробно планиране на дейностите, текущ мониторинг и оценка на напредъка, осигуряване на външна подкрепа при необходимост и пр. ЕС ще заседава средно веднъж на всеки 2-3 месеца. Заседанията ще се протоколират. Обосновка: Проектът е пилотна инициатива, която няма местен аналог. Липсващият опит може да бъде компенсиран с използване на мултидисциплинарен експертен екип, който да подпомогне методически и технически проекта. Неговото създаване се налага също поради необходимостта от отчитане на интересите на всички заинтересовани страни.
Създаване на административно-документална система Описание: Административната система ще бъде разработена от екипа на проекта с помощта на участващите в проекта експерти (чрез консултиране). Тя ще бъде своеобразен „вътрешен правилник” на проекта, с амбицията да продължи да се използва в бъдеще за организиране на социалната услуга. Освен процедурите за участие, работа по случай, жалби и т.н., тук се включва безопасността на обучение и труд, длъжностни характеристики, форми за отчитане на присъствие, на оценяване и работа по случай и т.н. Системата ще бъде представена и приета на заседание на ЕС на проекта. Обосновка: Проектът изисква специфична административна система, която ясно да разграничи правата и отговорностите на участниците, начините на взаимодействие помежду им, процедурите за контрол и отчетност и т.н. Съчетаването на разнообразен опит от различни социални сфери - образование, бизнес, осигуряване на заетост, социална работа и пр. е обект на тази дейност.
Обучение и супервизия на екипа на проекта Описание: Подготовката на екипа ще включи няколко под дейности, а именно: - Модул 1: Екипно взаимодействие - тридневно обучение/18 часа на ангажирани в проекта специалисти (14 души, вкл. представители от ЕС). Мястото на провеждане - гр. Белоградчик или друго подходящо. Провежда се от лектор и ко-лектор. Лекторът ще осигури и текущо психологическо консултиране/супервизия на екипа (40 часа); - Модул 2: Стартиране на малък бизнес – тридневно обучение за ангажираните в проекта (14 души). Провежда се от лектор и ко-лектор. Лекторът извършва и последваща консултантска дейност на екипа (20 часа); - Модул 3: Методът на мотивационното интервюиране – две тридневни сесии и 6 последващи еднодневни супервизии. Осъществява се от квалифицирани външни експерти (лектор и ко-лектор), като в него ще бъдат включени 12 специалисти - от екипа на проекта с допълване от други местни социални институции/организации. По този начин ще бъде икономически обоснован и ще допринесе в по-голяма степен за устойчивостта на дейностите; - Модул 4: Учебно посещение на проектни специалисти (14 души, вкл. представители на ЕС) в действащо социално предприятие Обосновка: Създаването на местен потенциал за въвеждане на новата социална услуга включва и развитие на човешките ресурси. Друг смисъл на обучението е изграждането на екипност. Поради ключовото значение на мотивацията в работата с целевата група, ще се усвои методът на мотивационното интервюиране (директивен метод за засилване на вътрешната мотивация за промяна чрез изследване и разрешаване на амбивалентността). Той е нова практика в България, която дава добри резултати в работата с трудни случаи на лица със зависимости и криминално поведение. Ще напомним, че обучението цели подготовката на специалисти, които да развиват услугата дългосрочно. Практическата насоченост на тази дейност ще бъде затвърдена с учебна визита в реално социално предприятие.
Разработване на методика за професионално ориентиране Описание: Ще бъде разработена методика за професионално ориентиране на възрастни в неравностойно социално положение, подходяща за дългосрочна работа с целевата гупа на проекта. Тази дейност ще се осъществи от квалифициран експерт. На този етап не предвиждаме публикуването й, но копие от нея ще бъде достъпно на сайта на водещата организация. Обосновка: Спецификата на целевата група изисква специфични подходи към нея, в това число по отношение и на професионалното ориентиране. Разработената методика ще бъде тествана в хода на проекта, но идеята е тя да бъде ползвана в дейността на Центъра за подкрепа в дългосрочен план. При добри резултати ще бъде публикувана на по-късен етап.
Обезпечаване на дейността на социалното предприятие Описание: Тази дейност включва: - закупуване на необходимото оборудване за производство на пелети (гранулирани въглища от дървесни отпадъци); - монтирането му и въвеждането в експлоатация на предприятието; - осигуряване на безопасни условия на учене и труд (работно облекло, застраховки, инструктажни книги). Обосновка: Създаването на ново предприятие изисква както закупуване и монтиране на необходимите средства за производство, така и удовлетворяването на редица условия и изисквания, произтичащи от характера на производството и нормативните документи. Новото производство е принос към изискванията на ЕС за енергоспестяване и подобряване на екосредата.
Набиране и селекция на бенефициенти Описание: Тази дейност включва набиране и предварителна оценка на потенциалните бенефициенти. Планираме посещения на място от теренен сътрудник на мин. 30 младежи, проявили желание за участие в проекта, съответстващи на изискванията. Интервюиращият ще попълни анкетна карта, събирайки информация и от други източници (общо 90 часа ангажираност). Случаите ще бъдат докладвани пред ЕС, който ще вземе окончателното решение за включването в проекта на 16, останалите ще останат в резерв. Обосновка: Характерът на проекта налага някои ограничения по отношение на целевата група ромски младежи. Тези ограничения ще бъдат конкретизирани от Експертния съвет в ясни критерии. Дейността е необходима за да се прецени доколко всеки конкретен случай от една страна съответства на критериите, а от друга - може наистина да бъде благоприятно повлиян. При равни други условия ще се търси баланс по пол.
Оценка на случаите Описание: На този етап, след като бенефициентът вече е включен в проекта, предварителната информация ще бъде допълнена с по-сериозно изследване, включващо подходящ инструментариум от тестове и въпросници, социална анкета, структурирани интервюта със значими възрастни и представители на институции. С провеждането на оценката ще бъдат ангажирани психолог, социален работник и теренен асистент по проекта. Общият обем на оценяването се калкулира на 160 часа заетост на специалистите. Обосновка: За да може да се постигне желания ефект, екипът трябва да разполага с цялата необходима информация относно личността и социалния статус на конкретния бенефициент. Информацията ще послужи за цялостна оценка относно участието– къде трябва да се насочат въздействията, кои обстоятелства трябва да се имат предвид и т.н.
Работа по социалните случаи Описание: Мерките за професионалното ориентиране и придобиване на трудови навици в близки до производството условия в проекта ще се съчетават с постоянна психологическа подкрепа, мотивационно интервюиране, социална работа със семейството/обкръжението и т.н. За да се постигне пълно обгрижване на конкретния бенефициент ще се създаде екип, който ще включи: постоянни членове, специалисти: координатор, психолог, социален работник, майстор-наставник; други, (в зависимост от случая: напр. кметски наместник, значим роднина и пр. Екипът ще планира всеки случай, на база договор с бенефициента. Използвайки резултатите от социалната и психологическа оценка, ще бъде направен индивидуален план за работа, в който ще се определят постижимите цели и мерки, включващи участието на членовете на екипа. На всеки бенефициент ще бъде определен водещ на случая. Екипът ще заседава редовно веднъж на две седмици и ще проследява изпълнението на плана. В случай на нужда ще се правят необходимите корекции. В периода между заседанията, на бенефициентите ще бъде предоставена компетентна психологическа и социална подкрепа. Общият обем на ангажираност на психолога и социалния работник (изготвяне на индивидуалните планове, мотивационно интервюиране, екипни съвещания) е 554 часа. Обосновка: Естеството на целевата група изисква комплексен подход, който да съчетава различни по характер въздействия, обезпечаващи постигане на устойчив резултат. Рискът от демотивиране и провал на усилията е значителен и единствено целенасочените действия могат да го намалят. Считаме, че прилагането на методиката за екипна работа по социален случай, която е индивидуално ориентирана, е подходящия за тестване механизъм за постигането на устойчивост.
Наставничество (чиракуване) Описание: Младежите от целевата група ще преминат деветмесечен период (432 уч.часа на бенефициент) на придобиване на трудови навици и практически умения под ръководството на квалифицирани наставници, осигурени от „Ерастрой” ООД в поточната линия на социалното предприятие и цеха по дървообработване на партньора. Проектът ще обезпечи част от необходимите материали. Проявените трудови качества ще бъдат оценени по методика, с която обучаемите ще бъдат предварително запознати, а оценката ще послужи за вземане на решение относно наемането им на работа. Не се предвижда материално мотивиране чрез стипендии, но проектът ще заплати транспортните разходи поради отдалечеността на квартала. Обосновка: Ниското ниво на грамотност и липсата на трудови навици е основна пречка пред организирането на реално квалифициране на младежите от целевата група. По тази причина е предпочетен изцяло практически вариант. Продължителността му е съобразена на първо място с необходимостта от придобиването на трудови навици, а не с достигане на някакво квалификационно ниво (не се издава документ). Освен на машините на социалното предприятие, бенефициентите ще практикуват и на други дървообработващи такива в цеха на партньора, с цел повишаване на шансовете за реализация и в други фирми.
Подкрепящи обучения Описание: - Ограмотяване (144 учебни часа); - Курс по компютърна грамотност (144 учебни часа); - Група за социални умения (72 учебни часа). Дейността ще се извършва в Центъра за подкрепа от наети специалисти и психолога на проекта успоредно с работата под наставничество. Обосновка: Ниското ниво на грамотност и мотивацията са основните обосноваващи фактори, както и необходимостта да се придобият социални умения за активно търсене на работа. Съчетавайки обученията с консултиране, мотивация и работа по случай, рискът от отпадане ще бъде минимизиран.
Експериментална работа на социалното предприятие Описание: Реалното стартиране на производството изисква сключване на необходимите договори за доставки на суровини и реализиране на продукцията, наемане на персонал, т.е. организиране на целия производствен процес. Това ще бъде осъществено в рамките на последните два месеца на проекта. Обосновка: За да можем да измерим ефективността на новосъздаденото предприятие, то трябва да започне да функционира в реални производствени условия още преди изтичането на проекта. На този етап ще се търси изравняване на приходите с разходите, а не постигането на печалба.
Трудово посредничество Описание: Дейността включва професионално ориентиране, текущо информиране за свободни работни места (заявени в Трудова борса „Изход от лабиринта” на партньор 1 и в ДБТ-Видин) и медиация при контакти с потенциални работодатели. Тя ще се осъществява от професионален консултант (32 работни дни натовареност) със съдействието на теренния сътрудник. Ще се проведе и еднодневно групово представяне пред работодатели. На представянето ще присъстват преките бенефициенти, коалицията по проекта, работодатели и представители на НПО. Мероприятието включва: представяне на проекта и резултатите от обученията; представяне на работодателите и търсенето на работна сила; представяне на безработните лица; демонстрация на уменията придобити от обученията. Обосновка: Новото социално предприятие няма да е в състояние да осигури заетост на всички бенефициенти. Същевременно придобитата квалификация и трудови навици е желателно да бъдат използвани. С груповото мероприятие ще се постигне ангажиране на всички страни в процеса на подобряване качеството на работната сила, заетост и социално включване на лицата от целевата група.
Обучение на доставчици на социални услуги Описание: Еднодневно обучение за 15 представители на ЮЛНЦ и общини от област Видин – Белоградчик, Брегово, Бойница, Кула, Ново село и др., осъществено от екипа на проекта. Обосновка: Обучението е форма да бъде представена в достъпна форма методологията на проекта, разработените наръчници и методики на Центъра на по-широк кръг доставчици на социални услуги от областта.
Издаване на Сборник с материали по проекта Описание: Планираме издаването на сборник, който да включва описанието и методологията на проекта, постигнатите резултати и научените уроци, разработената административно-документална система и пр. Сборникът ще бъде с тираж 300 броя, 200 от които ще бъдат разпространени в периода на проекта, а 100 – след това. Обосновка: Обучението за доставчици няма да е достатъчно за да разпространи и мултиплицира опита в страната.
Комуникационна стратегия Описание: Тази дейност е подкрепяща и ще се осъществява практически през целия период на проекта. По-конкретно тя включва: - две пресконференции – в началото и в края на проекта; - презентация на проекта пред ромската общност; - взаимодействие с местните ромски лидери и граждански организации; - презентация на проекта и неговите резултати пред местния бизнес; - изработване и излъчване на филм за проекта; - текущо информиране чрез web-сайта на СМЦ; - разпространение на Сборник с материали за проекта. За целите на комуникационната стратегия ще бъдат изработени (дизайн, предпечат и печат) следните печатни и други материали: информационни табели и транспарант; дипляна 1 – описание на проекта и за предвижданите дейности за целевата група и местната общност; дипляна 2 – описание на проекта и неговите резултати за местния бизнес; плакат на проекта; документален репортаж за проекта. Обосновка: Като пилотна инициатива проектът се нуждае от подкрепа особено от страна на целевата ромска общност. За да се постигне необходимото ниво на доверие е необходимо най-малкото общността да бъде запозната с целите, дейностите и очакваните резултати. В противен случай може да се създаде впечатление, че отново е използвана в нечий интерес, което да я направи резистентна и да провали усилията. Проектът се нуждае от реклама сред местния бизнес, за да може моделът да се мултиплицира, както и по-широка обществена информираност, предвид публичния характер на инвестираните средства.
Партньори
Партньори:
"Ерастрой" ООД
"Бизнес център" ЕООД Видин
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 745 BGN
Общ бюджет: 148 059 BGN
БФП: 148 059 BGN
Общо изплатени средства: 143 890 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 148 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 61 573 BGN
2011 82 317 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 890 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 52 337 BGN
2011 69 969 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 306 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 236 BGN
2011 12 348 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 583 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой проведени заседания на ЕС
Индикатор 3 Наличие на административно- документална система
Индикатор 4 Брой обучени специалисти
Индикатор 5 Ниво на удоволетвореност от обучението
Индикатор 6 Брой създадени информационни материали
Индикатор 7 Брой изследвани потенциални бенефициенти
Индикатор 8 Брой сключени договори с бенефициенти
Индикатор 9 Брой разработени или коригирани индивидуални програми за развитие
Индикатор 10 Наличие на функциониращо предприятие
Индикатор 11 Брой бенефициенти включени в наставничество и обучения
Индикатор 12 Брой проведени учебни часове за наставничество и обучение на бенефициенти
Индикатор 13 Ниво на посещаемост на занятията от бенефициентите
Индикатор 14 Брой консултации на бенефициенти и техните семейства
Индикатор 15 Брой осъществени срещи с потенциални работодатели
Индикатор 16 Брой участници в обучение за доставчици
Индикатор 17 Ниво на удоволетвореност от обучението-
Индикатор 18 Брой проведени пресконференции-
Индикатор 19 Брой създадени социални предприятия/
Индикатор 20 Брой обучени специалисти/
Индикатор 21 Брой бенефициенти завършили успешно проекта
Индикатор 22 Брой бенефициенти започнали работа
Индикатор 23 Брой отпаднали от проекта бенефициенти
Индикатор 24 Икономическа ефективност на предприятието (съотношение приходи/разходи
Индикатор 25 Брой информирани лица за модела
Индикатор 26 Брой разработени методики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз