Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.04-0001-C0001
Номер на проект: Заповед РД-ОП-15/07.04.2009
Наименование: “Разработване на планове за управление на речните басейни”
Бенефициент: Басейнова дирекция Западнобеломорски район -Благоевград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.03.2009
Начална дата: 07.04.2009
Дата на приключване: 07.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Водите на територията на Република България се управляват като общонационален и неделим природен ресурс. Тяхното управление, както и управлението на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения се осъществява на основата на плановете за управление на речните басейни. Изготвянето на тези планове е регламентирано със Закона за водите, в който са транспонирани изискванията на Рамкова Директива за водите на ЕС 2000/60 поставяща рамката и принципите за управление на водите на басейнов принцип. Основната цел на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) е достигане и поддържане доброто състояние на водите, осигуряване опазването и устойчивото им използване. ПУРБ е основния инструмент, чрез който се осъществява интегрирано управление на водите на басейнов принцип. Плановете е необходимо да се изготвят до 22 декември 2009 г. и да се докладват пред Европейската комисия до 22 март 2010 г. Към момента съгласно изискванията на чл. 149, ал1 и 155, ал.1, т.2 от Закона за водит
Дейности: “Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България” 1. Идентифициране и избор на потенциални места с референтни условия и максимален екологичен потенциал (Гл. ІІІ от Наредба № 13 /02.04.2007г. за характеризиране на повърхностните води) за определените типове повърхностни води от категориите “реки” и “езера” в България съгласно въведената през 2006 г. Типология Система Б. 2. Пробонабиране и анализ на биологичните, физикохимичните и хидроморфологични елементи за качество (Приложение 2, т.1.1. от Наредба 13/02.04.2007 г.) и определяне на референтни условия и референтни места , максимален екологичен потенциал и специфични физикохимични и хидроморфологични условия за типовете повърхностни води от категориите “реки” и “езера”. 3.Обобщаване на информацията за определените референтни условия, максимален екологичен потенциал и специфични физикохимични и хидроморфологични условия и подготовка на окончателен доклад за изпълнението на задачата.
“Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на определените типове повърхностни води (реки и езера) на територията на Р Бъргария (на базата на типология по система Б).” 1.Избор на методики за изпълнение на хидробиологичния мониторинг (ХБМ) и подготовка на работна програма за тяхното адаптиране и разработването на класификационна система за оценка състоянието на водните тела по типове повърхностн води. 2.Пробонабиране и анализ на биологичните елементи за качество, адаптиране на използваните методики и разработване на класификационна система за оценка състоянието на водните тела по типове повърхностни води и оценка на екологичното състояние на наблюдаваните водни тела. 3.Утвърждаване на адаптираните методики за ХБМ и разработената класификационна система за всеки тип повърхностни води.
“Определяне на стандарти за качество за химичното състояние на повърхностните води.” Събиране на данни: -за анализ на видовете източници на замърсявания. -Характерни физико-химични свойства на замърсителите, засягащи евентуалната им миграция и акумулация във водната среда -Набавяне и използване на информация за фоновата (природна) концентрация на елементите в съответствие с локалните природни условия. -Разработване на прогнозни модели за миграцията и дифузията на замърсителите. -Разработване на проекто-норми за допустимите съдържания /химични качествени стандарти/ на основни и специфични замърсители за класификация на химичното състояние на категориите повърхностни водни обекти -Идентифициране на най-добрите методи по отношение на граници на откриване, точност и възпроизводимост за определяне на основни и специфични замърсители във водни проби.
“Оценка на хидроморфологичното състояние, включително твърдия отток на повърхностните тела.” 1.Разработване на методика и оценка на състоянието на повърхностните води по хидроморфологични елементи за качество. 2.Извършване на оценка на състоянието на повърхностните води по хидроморфологични елементи за качество. 3.Разработване на методика и оценка на динамичните запаси на твърдия отток на реките и прилагането й за характерни участъци от речните корита (речните легла в границите на водния обект), представляващи потенциален интерес за добив на инертни материали. 4.Разработване на концепция за бъдещо развитие на хидроморфологичния мониторинг за целите на басейновото управление
“Определяне праговете на замърсяване на подземните води и разработване на класификационна система за химичното състояние на подземните водни тела.” 1.Определяне на химично състояние на подземните води. 2.Определяне на прагове на замърсяване на подземните води 3.Оценка и определяне на класификационна система за химичнотосъстояние на подземните води.
“Разработване на национален каталог от мерки и на програма от мерки за подобряване, опазване и поддържане на състоянието на водните тела в Черномордки басейнов район и в Дунавски басейнов район.” 1.Разработване на национален каталог от мерки 2.Разработване на програма от мерки за подобряване, опазване и поддържане на състоянието на водните тела в Черноморския басейнов район /без водните тела на Варненски и Бургаски залив/ и в Дунавски басейнов район. 3.Оценка на ефективността на програмите от мерки в Черноморски басейнов район и в Дунавски басейнов район 4.Инвестиционен и институционален анализ на Програмата от мерки в Черноморски басейнов район и в Дунавски басейнов район.
“Оценка на въздействието от дифузни източници на замърсяване върху водните тела.” 1.Определяне на видовете дифузно замърсяване характерни и значими за повърхностните и подземни водни тела на територията на Република България, на базата на налична информация. 2.Пробонабиране, анализ и валидиране на определените видове натиск от дифузни източници на замърсяване 3.Оценка на степента и ефектa на въздействието върху екологичното и химично състояние на водните тела на всеки доказан в процеса на валидация замърсител от дифузен източник, въз основа на неговите количества, устойчивост, миграция по трофичните вериги, биоакумулация, биоразградимост и оказван ефект върху водните екосистеми и човешкото здраве. 4.Предоставяне на картен материал, онагледяващ ползването на земите, степента на натиск от дифузни източници на замърсяване и степента на въздействие върху екологичното и химично състояние на различните водни тела по басейнови райони. 5.Обобщаване и анализ на натрупаната информация, структуриране на електронна база данни за видовете дифузно замърсяване и замърсители от дифузен източник, както и повлияните водни тела по басейнови райони, изготвяне на окончателен доклад.
“Определяне на целите за околна среда за водните тела и зоните за защита на водите в Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление и планиране на допълнителни мерки за постигането им.” І.Определяне на екологичните цели за повърхностните, подземните води и зони за защита на водите в Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление и предложение за мерки за постигането им. 1.Етап: Анализ на наличните данни и резултати от предишни проекти и оценка на състоянието на водните тела и свързаните с тях зони за защита на водите 2.Етап: Определяне на екологичните цели за повърхностните и подземни водни тела, за зоните за защита на водите по чл.156(а) от ЗВ (чл.4(1)(a,b,c) от РДВ) и набелязване на мерки за постигането им. 3.Етап: Оценка на ефективността на разработената програма от мерки за Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление. 4.Етап: Инвестиционен и институционален анализ на Програмата от мерки за Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление.
“Актуализация на икономическия анализ на водоползването.” Икономическият анализ на водоползването е основен раздел от Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), съгласно Закона за водите и измененията и допълненията към него (в сила от 11.08.2006 г.) - глава Х, разделVІ, чл.157, т.7 и чл.5 и чл.9 на РДВ 2000/60 ЕС и Приложение ІІІ. Чрез анализ на съществуващите данни в страната (БД, МОСВ, ИАОС, НСИ и др) да изготви общ икономически профил на речния басейн на основните водоползвания и значителен натиск; да оцени тенденциите във водоснабдяването, търсенето на води и необходими инвестици; да оцени настоящите нива на възстановяване на разходите и да подпомогне избора на програма от мерки за всяко едно водно тяло въз основа на критерии за ефективност на разходите.
“Екологична оценка и SWOT анализ.” 1.Изготвяне на Екологична оценка (ЕО) на проекта на ПУРБ за всяка Басейнова дирекция, което включва следните подетапа 2.Изготвяне на SWOT анализ на проекта на ПУРБ за всяка Басейнова дирекция:
“Предоставяне на информация на широката общественост във връзка с Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) в България.” Създаване на комуникационна стратегия и извършване на промоционалната кампания за четирите Басейнови Дирекции за басейново управление на водите, насочена към широката общественост в България във връзка с ПУРБ. Ще бъде разработена комуникационна стратегия, както и закупуване на рекламно време в електронните медии, закупуване на рекламно пространство в печатните медии и върху съоръженията за външна реклама, да изработи рекламни клипове, принт визии и банери, информационни брошури, информационен блок в интернет страниците и CD-та, и въпросник до широката общественост за всяка от четирите басейнови дирекции. Ще се извърши оценка на ефективността на предложената ПР кампания за нуждите на ПУРБ и въздействието и по отношение широката общественост.
“Консултации със заинтересованите страни за изготвянето на Плановете за управление на речните басейни.” -Изготвяне на стратегия за привличане на заинтересованите страни за провеждане на консултации по обсъждане на проекта на ПУРБ и Програмите от мерки” -Провеждане на социологическо проучване, касаещо управлението на водите в четирите района за басейново управление, с изготвяне на представителна извадка като резултат от проучването -Организиране и провеждане на обществени обсъждания на ПУРБ и Програмите от мерки по поречия,
“Създаване на релефен модел и ГИС за речните легла на главните реки и гравните им притоци в РБ и определяне на прилежащите им земи и заливаеми ивици.” 1.Анализ на количеството на водите в речния басейн. 2.Топографо-морфологични изследвания и измервания, свързани с определяне на формите на релефа и създаване на релефен модел. 3.Хидравлични изчисления на базата на хидроложките и морфологичните изследвания и топографските измервания. 4.Определяне на прилежащите земи и заливаеми ивици. 5.Създаване на релефен модел и ГИС на речните легла на главните реки и притоци и съвместяване на определените принадлежащи земи на реки и крайбрежни заливаеми ивици.
“Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект “Разработване на планове за управление на речните басейни .” Проверка на извършените и отчетените разходи по проекта- за вярност, надеждност и обоснованост и адекватни разходно-оправдателни документи, както и целесъобразността им и тяхната законосъобразност
“Управление на проект “Разработване на планове за управление на речните басейни”. 1.Координиране и контрол по всички дейности свързани с изпълнението на настоящия проект. 2.Контрол и оценка по съответствие на изпълнението на проекта с даденото задание, мониторинг и докладване за напредъка на проекта. 3.Проследява законосъобразността на извършваните дейности свързани с изпълнението на ОПОС. 4.Контрол и изпълнение на фин. операции, разплащания, и верификация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 048 000 BGN
Общ бюджет: 9 596 084 BGN
БФП: 9 596 084 BGN
Общо изплатени средства: 8 967 208 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 596 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 165 580 BGN
2010 7 117 549 BGN
2011 764 525 BGN
2012 0 BGN
2013 - 91 376 BGN
2014 0 BGN
2015 - 2 989 069 BGN
8 967 208 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 671 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 332 464 BGN
2010 5 693 986 BGN
2011 611 620 BGN
2012 0 BGN
2013 - 73 101 BGN
2014 0 BGN
2015 - 2 391 255 BGN
7 173 713 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 924 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 833 116 BGN
2010 1 423 563 BGN
2011 152 905 BGN
2012 0 BGN
2013 - 18 275 BGN
2014 0 BGN
2015 - 597 814 BGN
1 793 494 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Завършени и одобрени проекти на планове за управление на речните басейни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз